Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.47. Działalność budowlana

1. Symbol badania
1.47.04
2. Temat badania
Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz efekty działalności budowlanej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o liczbie, dynamice, strukturze i rozmieszczeniu terytorialnym wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz oddanych do użytkowania mieszkań i budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, – o wybranych elementach charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, – o kosztach poniesionych na budowę nowych budynków mieszkalnych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. WE L 162 z 05.06.1998, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 291, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie (WE) nr 1158/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 1)
 • - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/2006 z dnia 28 września 2006 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 dotyczące krótkoterminowych statystyk w odniesieniu do definicji zmiennych, wykazu zmiennych oraz częstotliwości zestawiania danych (Dz. Urz. UE L 281 z 12.10.2006, str. 15, z późn. zm.)
6. Zakres podmiotowy
Podmioty: organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inwestorzy oddający do użytkowania nowe budynki mieszkalne.

7. Zakres przedmiotowy
Charakterystyka energetyczna budynku. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Efekty budownictwa. Obciążenie respondentów. Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym.

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Wykaz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów zbiorowego zakwaterowania przekazanych do użytku.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba mieszkań w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, na których budowę, rozbudowę lub przebudowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania, w przekrojach: regiony, województwa, podregiony, powiaty, formy budownictwa.
Wydane pozwolenia i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków mieszkalnych, w tym realizowanych przez inwestorów indywidualnych (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym, liczba budynków, liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa mieszkań), mieszkań w istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym realizowanych przez inwestorów indywidualnych (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym, liczba mieszkań, powierzchnia użytkowa mieszkań) oraz w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych, w tym realizowanych przez inwestorów indywidualnych (liczba mieszkań), nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym, liczba budynków, powierzchnia użytkowa budynków) oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (liczba pozwoleń i zgłoszeń z projektem budowlanym), w przekrojach: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba budynków, liczba mieszkań, liczba izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura, technologia wznoszenia, wyposażenie mieszkań, formy budownictwa, w przekrojach: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania, w tym zrealizowane przez inwestorów indywidualnych, liczba, powierzchnia użytkowa, kubatura budynków, w przekrojach: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Pozwolenia na budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, w przekrojach: województwa.
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w poszczególnych kwartałach, wyliczana wyłącznie dla celów określonych w ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom udzielonych premii gwarancyjnych oraz jako materiał pomocniczy dla wojewodów przy ustalaniu wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610), w przekrojach: kraj.
Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, na potrzeby monitorowania poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków, w przekrojach: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w 2018 roku (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, luty 2019).
Publikacje GUS:
 • Budownictwo - wyniki działalności w 2018 r. (lipiec 2019),
 • Budownictwo mieszkaniowe 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019),
 • Regiony Polski 2019 (sierpień 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Budownictwo mieszkaniowe w 2018 r. (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Budownictwo niemieszkaniowe w 2018 r. (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Budownictwo – Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania - dane kwartalne (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • DBW Budownictwo – Mieszkania, których budowę rozpoczęto - dane miesięczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • DBW Budownictwo – Mieszkania oddane do użytkowania - dane kwartalne (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • DBW Budownictwo – Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dane kwartalne (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • DBW Budownictwo – Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków mieszkalnych - dane kwartalne (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019).
Inne bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Pozwolenia na budowę (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, marzec 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Nowe budynki oddane do użytkowania (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Mieszkania, na których budowe wydano pozwolenia i oddane do użytkowania (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Do góry