Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.45. Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol badania
1.45.26
2. Temat badania
Łowiectwo
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o liczebności zwierząt łownych oraz charakteryzujących gospodarkę łowiecką. Wyniki służą do oceny stanu populacji zwierząt łownych oraz analizy dynamiki zmian liczebności poszczególnych gatunków w powiązaniu z gospodarowaniem pogłowiem zwierzyny oraz strategią jej ochrony; prowadzony szacunek wartości produkcji łowiectwa jest wykorzystywany na potrzeby rachunków narodowych.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Zwierzęta łowne.
Obwody łowieckie.
Podmioty gospodarki narodowej: zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich; jednostki prowadzące działalność w zakresie skupu tusz i obrotu tuszami zwierzyny łownej.

7. Zakres przedmiotowy
Łowiectwo.

Wyniki badania:
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczebność ważniejszych gatunków zwierząt łownych, ich odstrzał i ubytki, w przekrojach: kraj, województwa.
Odłów i zasiedlenie wybranych gatunków zwierząt łownych, w przekrojach: kraj.
Liczba i powierzchnia obwodów łowieckich, w przekrojach: kraj, województwa.
Liczba kół łowieckich i członków Polskiego Związku Łowieckiego, w przekrojach: kraj, województwa.
Wyniki finansowe gospodarki łowieckiej, w przekrojach: kraj.
Odszkodowania łowieckie, w przekrojach: kraj, województwa.
Szkody i straty powstałe w wyniku kłusownictwa, w przekrojach: kraj, województwa.
Ilość i wartość skupu zwierzyny łownej, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Leśnictwo 2019 (listopad 2019),
 • Ochrona Środowiska 2019 (listopad 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Zwierzęta łowne (wrzesień 2019).
Do góry