Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.45. Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol badania
1.45.09
2. Temat badania
Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw rolnictwa

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie pogłowia zwierząt według gatunków, grup wiekowo-użytkowych, sporządzania uproszczonego bilansu obrotu stada bydła i owiec oraz oszacowania fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej (m.in.: produkcji żywca rzeźnego poszczególnych gatunków, mleka, jaj, wełny), a także informacji o pogłowiu zwierząt w sztukach fizycznych, o zróżnicowaniu pogłowia według grup użytkowych, pozwalających na określenie struktury stada ze wskazaniem na główny kierunek produkcyjny (np. produkcja mleka czy żywca rzeźnego) oraz intensywności produkcji danego gatunku zwierząt oraz uzyskania danych o liczbie wykonywanych zabiegów unasienniania krów i jałowic.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 321 z 01.12.2008, str. 1, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w zakresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i piskląt drobiu hodowlanego (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2008, str. 5, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • ambasady zagraniczne
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
Dane osobowe:
 • Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz wykorzystania do opracowywania wyników badania danych z systemu informacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6. Zakres podmiotowy
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej: zajmujące się chowem, hodowlą i reprodukcją zwierząt, pozyskiwaniem, konfekcjonowaniem, przechowywaniem i dostarczaniem nasienia buhajów; prowadzące działalność związaną z wylęgiem drobiu; rzeźnie oraz pozostałe podmioty prowadzące działalność związaną z ubojem zwierząt gospodarskich. Gospodarstwa rolne osób fizycznych. Gospodarstwa rolne prowadzące chów bydła. Gospodarstwa rolne prowadzące chów owiec. Gospodarstwa rolne prowadzące chów drobiu.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Obciążenie respondentów. Pogłowie bydła. Pogłowie drobiu. Pogłowie owiec. Pogłowie pozostałych gatunków. Produkcja i zagospodarowanie jaj kurzych. Produkcja i zagospodarowanie miodu. Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego. Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego. Produkcja wełny. Produkcja żywca baraniego. Produkcja żywca drobiowego. Produkcja żywca wołowego. Ubój zwierząt. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Wylęgi drobiu.

Wyniki badania:
1.45.03 Użytkowanie gruntów.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.45.03 Użytkowanie gruntów

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Pogłowie zwierząt gospodarskich (poza świniami), produkcja zwierzęca (żywiec, mięso, mleko, jaja, wełna, miód), urodzenia i padnięcia bydła, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, sektory w podziale na formy własności oraz organizacyjno-prawne.
Liczba nałożonych jaj wylęgowych według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania piskląt i typu użytkowego, liczba wylężonych piskląt według gatunków drobiu, kierunku wykorzystania i typu użytkowego, w przekrojach: kraj.
Liczba ubitych zwierząt w rzeźniach przemysłowych i lokalnych (bydło, owce, kozy, konie, drób, króliki – sztuki, waga żywa), w przekrojach: kraj.
Liczba wykonywanych zabiegów unasienniania krów i jałowic, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Rolnictwo w 2018 r. (czerwiec 2019),
 • Zwierzęta gospodarskie w 2018 r. (lipiec 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2018 r. (wrzesień 2018),
 • Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2018 r. (luty 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Pogłowie zwierząt - stan w czerwcu (listopad 2018),
 • Bank Danych Lokalnych – Pogłowie zwierząt - stan w grudniu (maj 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Produkcja zwierzęca (wrzesień 2019).
Do góry