Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.43. Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne

1. Symbol badania
1.43.01
2. Temat badania
Działalność badawcza i rozwojowa (B + R)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o prowadzonych pracach twórczych podjętych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy w ramach działalności badawczej i rozwojowej obejmującej badania naukowe (podstawowe, stosowane i przemysłowe) oraz prace rozwojowe.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 995/2012 z dnia 26 października 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania decyzji nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 299 z 27.10.2012, str. 18)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej
 • - Regionalne programy operacyjne
 • - Strategie rozwoju województw
 • - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
 • - Umowa Partnerstwa
 • - Strategia Rozwoju Polski Centralnej
 • - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej
 • - Strategia Rozwoju Polski Południowej
 • - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej
 • - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
 • - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
 • - Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
 • - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
 • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do działu 72 badania naukowe i prace rozwojowe.
Podmioty gospodarki narodowej: prowadzące działalność badawczą i rozwojową w sposób ciągły lub doraźny, finansujące wykonanie prac badawczych i rozwojowych oraz alokujące środki na badania naukowe i prace rozwojowe.

7. Zakres przedmiotowy
Aparatura naukowo-badawcza. Działalność archiwalna. Działalność badawcza i rozwojowa.

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Dane z portalu międzynarodowego SJR – SCImago Journal & Country Rank w zakresie bibliometrii.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Nakłady na działalność B + R i wartość aparatury naukowo badawczej, w przekrojach: dziedziny B+R sektory wykonawcze rodzaje podmiotów rodzaje badań makroregiony, regiony rodzaje nakładów.
Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową, w przekrojach: rodzaje działalności podregiony.
Personel B + R, w przekrojach: dziedziny B+R sektory wykonawcze rodzaje podmiotów makroregiony, regiony rodzaje personelu wykształcenie.
Personel B + R sektora przedsiębiorstw, w przekrojach: podregiony.
Środki finansowe alokowane i wydatkowane przez jednostki sektora rządowego i samorządowego oraz jednostki podległe na działalność badawczą i rozwojową, w przekrojach: cele społeczno-ekonomiczne.
Liczba oraz wartość projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw nauki. Wartość krajowych środków publicznych na koordynowane transgraniczne działania badawcze i rozwojowe. Liczba, zasoby i działalność archiwów państwowych. Liczba publikacji autorów z Polski w czasopismach rejestrowanych przez indeksy cytowań (baza Scopus stworzona przez wydawnictwo Elsevier (SJR-SCImago Journal & Country Rank)).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Nauka i technika w 2018 r. (marzec 2020),
 • Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2018 r. (wrzesień 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r. (październik 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Nauka, technika i społeczeństwo informacyjne – Nakłady na działalność badawczą i rozwojową (B+R) (grudzień 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Działalność badawcza i rozwojowa (grudzień 2019),
 • Strateg – Badania i innowacje (grudzień 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Research and development (czerwiec 2020).
Do góry