Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.29. Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol badania
1.29.06
2. Temat badania
Kadra medyczna ochrony zdrowia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw zdrowia
Minister właściwy do spraw wewnętrznych

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o zasobach kadrowych w systemie opieki zdrowotnej, w szczególności o liczbie uprawnionych do wykonywania wybranych zawodów medycznych, o pracujących bezpośrednio z pacjentem oraz o pracujących według różnych form zatrudnienia, dla wybranych zawodów medycznych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 • - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • ambasady zagraniczne
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie)
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Kadra medyczna.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Kadra medyczna. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych.

Wyniki badania:
1.29.09 Apteki; 1.25.07 Pomoc społeczna; 1.20.05 Żłobki i kluby dziecięce; 1.29.07 Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie; 1.29.02 Zachorowania i leczeni na wybrane choroby.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.29.09 Apteki
1.25.07 Pomoc społeczna
1.20.05 Żłobki i kluby dziecięce
1.29.07 Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
1.29.02 Zachorowania i leczeni na wybrane choroby

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dane o wybranych zawodach medycznych (lekarzach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach, położnych, farmaceutach, fizjoterapeutach, diagnostach laboratoryjnych) w systemie opieki zdrowotnej, w tym informacja o liczbie osób posiadających prawo wykonywania zawodu, liczbie pracujących bezpośrednio z pacjentem według głównego miejsca pracy, w przekrojach: płeć, kraj, regiony, województwa, powiaty.
Lekarze specjaliści, lekarze dentyści specjaliści, w przekrojach: rodzaj i stopień specjalizacji, kraj.
W badaniach MZ: dane o liczbie osób posiadających prawo do wykonywania zawodu medycznego, kadrze medycznej pracującej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym według głównego miejsca pracy, w przekrojach: wybrane zawody medyczne, płeć, kraj, województwa, powiaty.
W badaniach MZ: dane o lekarzach, lekarzach dentystach, pielęgniarkach i położnych pracujących w podmiotach leczniczych, w przekrojach: specjalizacje i specjalności, kraj, województwa.
W badaniach MZ: dane o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu medycznego pracujących w urzędach administracji rządowej i samorządowej, NFZ, na uniwersytetach medycznych i w innych szkołach wyższych kształcących kadrę medyczną, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz stacjach krwiodawstwa, w przekrojach: zawody medyczne i specjalności, płeć, kraj, województwa.
W badaniach MSWiA: dane o pracownikach ochrony zdrowia w podmiotach leczniczych podległych MSWiA, w tym pracujący według głównego miejsca pracy, w przekrojach: płeć, wybrane specjalizacje, kraj, województwa.
W badaniach MSWiA: dane o lekarzach w podmiotach leczniczych podległych MSWiA, w przekrojach: specjalizacje i specjalności, płeć, kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019).
Publikacje innych jednostek:
 • Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2019 (październik 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Zdrowie i Ochrona Zdrowia – Kadra medyczna (październik 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Świadczenia rodzinne (październik 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Opieka nad dziećmi i młodzieżą (maj 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Health care (październik 2020),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Health (czerwiec 2020).
Do góry