Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
AW-01 - statystyczna ankieta wyznaniowa

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, z wyłączeniem Kościoła katolickiego, działające na podstawie odrębnych przepisów regulujących stosunek państwa do poszczególnych kościołów na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 marca 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

dobrowolne
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność kościołów, związków wyznaniowych. Obciążenie respondentów. Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.22.01
Do góry