Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
AK-U/m - ankieta koniunktury gospodarczej - usługi

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 250 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji: H, I, J (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną), K (w zakresie banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw inwestycyjnych i towarzystw emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 249 lub mniej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji: H, I, J (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną), K (w zakresie banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw inwestycyjnych i towarzystw emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem państwowych i samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (1%)
Raz w miesiącu do 10. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Obciążenie respondentów. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.10
Do góry