Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.61. Wyniki przedsiębiorstw niefinansowych

1. Symbol badania
1.61.10
2. Temat badania
Badanie koniunktury gospodarczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o ocenach aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej, wyrażanych przez dyrektorów ankietowanych jednostek.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • NBP
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych. Banki, zakłady ubezpieczeń, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i inne jednostki, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji H, I, J, K, L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury posiadających osobowość prawną), S (z wyłączeniem 94).
Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji C.
Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa osób fizycznych, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji F, G.

7. Zakres przedmiotowy
Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat banki. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Wskaźniki koniunktury gospodarczej, w przekrojach: sekcje, działy, grupowania PKD klasy wielkości województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (lata 2000-2018) (styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w 2018 r. (styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018),
 • Koniunktura gospodarcza w (miesiąc) 2018 r. opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie (nazwa województwa) (styczeń 2018, luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018).
Do góry