Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Źródło danych:
Z-14 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Agencja Mienia Wojskowego; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ośrodki doradztwa rolniczego; archiwa państwowe; urzędy żeglugi śródlądowej; ośrodki pomocy społecznej; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych; Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; Polski Instytut Sztuki Filmowej; instytucje gospodarki budżetowej; Centrum Projektów Polska Cyfrowa; Polska Agencja Żeglugi Powietrznej; podmioty gospodarki narodowej (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) prowadzące działalność w zakresie: administracji publicznej, wybranych usług na rzecz całego społeczeństwa i obowiązkowych zabezpieczeń społecznych;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 10 kwietnia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.05
Do góry