Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.24. Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol badania
1.24.05
2. Temat badania
Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej
3. Cykliczność badania
co 2 lata
4. Prowadzący badanie
Szef Służby Cywilnej

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji służących do realizowania zadań Szefa Służby Cywilnej, m.in. poprzez opracowywanie kompleksowych materiałów analityczno-prognostycznych w zakresie poziomu wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej na tle wynagrodzeń na lokalnych i regionalnych rynkach pracy

6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: prowadzące działalność w zakresie: administracji publicznej, wybranych usług na rzecz całego społeczeństwa, obowiązkowych zabezpieczeń społecznych oraz: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ośrodki Pomocy Społecznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Archiwa Państwowe, Urzędy Żeglugi Śródlądowej, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, instytucje gospodarki budżetowej, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 84.1 administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna, 84.3 obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, do klasy 84.23 wymiar sprawiedliwości, 84.25 ochrona przeciwpożarowa.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy organizacyjno-prawne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Zatrudnienie według stanu na dzień 31 grudnia, zatrudnienie przeciętne oraz poziom wynagrodzeń według wybranych kategorii stanowisk oraz zawodów, w przekrojach: makroregiony, regiony, powiaty.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje innych jednostek:
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2018 r. - publikacja internetowa (październik 2019).
Do góry