Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
Z-10 - sprawozdanie o warunkach pracy

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, których liczba pracujących wynosi 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A (z wyłączeniem grupy 01.7 oraz klasy 03.11), B, C, D, E, F, G, H, J (z wyłączeniem działu 59 oraz grupy 63.9), M (z wyłączeniem działów 69,70,71,73,74), N (z wyłączeniem działów 78,80,82), podklasy 85.42.B, działów 86 i 95 - według jednostek lokalnych; bez indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego, Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, przedstawicielstw zagranicznych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Warunki pracy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.09
Do góry