Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.23. Rynek pracy

1. Symbol badania
1.23.09
2. Temat badania
Warunki pracy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o rozpoznaniu zagrożeń dla zdrowia i życia i ich rodzajów na stanowiskach pracy pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej, pracujących w warunkach zagrożenia, korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia, ponoszonych świadczeń z powodu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz działaniach profilaktycznych. Wyniki badania są niezbędne do kształtowania polityki bezpiecznych warunków i higieny pracy.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy"
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba zatrudnionych wynosi 10 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (z wyłączeniem 01.7, 03.11), B górnictwo i wydobywanie, C przetwórstwo przemysłowe, D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F budownictwo, G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H transport i gospodarka magazynowa, J informacja i komunikacja (z wyłączeniem 59, 63.9), M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (z wyłączeniem 69, 70, 71, 73, 74), N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (z wyłączeniem 78, 80, 82), do działu 86 opieka zdrowotna, 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, do podklasy 85.42.B szkoły wyższe.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Warunki pracy.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba zagrożeń, rodzaje zagrożeń oraz liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia, w przekrojach: według sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, makroregionów, regionów, podregionów, powiatów.
Korzystający ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych i ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, w przekrojach: według sekcji i działów PKD, sektorów i form własności, makroregionów, regionów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Warunki pracy w 2018 r. (czerwiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Leśnictwo 2019 (listopad 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Warunki pracy (maj 2019).
Do góry