Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
SOF-1/4e - informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, wybrane jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność społeczną oraz samorządy gospodarcze i zawodowe, objęte obowiązkiem sprawozdawczym SOF-1 lub SOF-4, które nie złożyły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4 oraz w trakcie realizacji badania SOF-1 i SOF-4 nie ustalono ich stanu aktywności prawno-ekonomicznej;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 14 października 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje o jednostkach, które nie wypełniły sprawozdania. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Do góry