Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-22 - zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
zarządy powiatów; osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie: sekcja A, dział: 03, grupa: 03.1, klasa: 03.12 podklasa 03.12.Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych, grupa: 03.2, klasa: 03.22, podklasa 03.22.Z - Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych oraz dział: 01, grupa: 01.5, klasa: 01.50 podklasa 01.50.Z - Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pracujący, w tym zatrudnieni. Stawy rybne. Urządzenia do chowu i hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.08
Do góry