Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.50. Gospodarka morska i żegluga śródlądowa

1. Symbol badania
1.50.08
2. Temat badania
Gospodarka rybna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw rybołówstwa

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o rybołówstwie morskim i rybactwie śródlądowym.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
  • - ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. poz. 619, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
  • - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja państwowa
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do grupy 03.2 chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych, do klasy 03.11 rybołówstwo w wodach morskich, 03.12 rybołówstwo w wodach śródlądowych.
Statki rybackie.
Grupy przedsiębiorstw.

7. Zakres przedmiotowy
Informacje o statku rybackim. Materiał zarybieniowy w akwenach śródlądowych. Obwody rybackie. Połowy w akwenach śródlądowych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Produkcja i sprzedaż materiału obsadowego pochodzącego z chowu lub hodowli w akwenach śródlądowych. Produkcja z urządzeń do chowu i hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków oraz wylęgarni i podchowalni. Przetwórstwo rybne. Urządzenia do chowu i hodowli ryb, skorupiaków i mięczaków.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Informacje o statkach rybackich: przychody, koszty wartości środków trwałych, inwestycje, zatrudnienie, w przekrojach: typy statków.
Działalność przetwórstwa rybnego, źródła i wielkość zaopatrzenia w surowiec rybny, przychody, koszty stałe i zmienne produkcji, wartość środków trwałych, wykorzystanie zdolności produkcyjnych, inwestycje, zatrudnienie.
Przychody z działalności przetwórstwa rybnego, wielkość produkcji, ceny jednostkowe wyrobów, w przekrojach: rodzaje wyrobów.
Liczba gospodarstw rybackich, powierzchnia stawów rybnych i powierzchnia śródlądowych wód powierzchniowych, ilość ryb, skorupiaków i mięczaków słodkowodnych z chowu i hodowli oraz z połowów w śródlądowych wodach powierzchniowych, ilość i wartość materiału zarybieniowego wprowadzonego do śródlądowych wód powierzchniowych, w przekrojach: makroregiony, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
  • Baza Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni – Morska gospodarka rybna (październik 2019).
Tablice publikacyjne:
  • Tablice wynikowe z zakresu rybactwa śródlądowego (grudzień 2019).
Do góry