Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Źródło danych:
PZP-1 - lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 kwietnia 2019 r. według stanu na 31 grudnia 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Uchwały gminy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.04
Do góry