Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.02. Organizacja państwa, samorząd terytorialny

1. Symbol badania
1.02.04
2. Temat badania
Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji planistycznej gminy. Wyniki badania umożliwią ocenę sposobu i skutków realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz posłużą do określenia kierunków zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej. Badanie umożliwi zebranie informacji na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz działań gminy w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych. Uzyskane informacje umożliwią także ocenę skali zastosowań i rozwiązań informatycznych w planowaniu przestrzennym na szczeblu gminy w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
  • - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.)
  • - ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 489, z późn. zm.)
  • - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113, z późn. zm.)
  • - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.)
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
  • - Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
  • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
6. Zakres podmiotowy
Jednostki administracji samorządowej: Urzędy gmin.

7. Zakres przedmiotowy
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Uchwały gminy.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w postaci analogowej i elektronicznej, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postać występowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (analogowa, elektroniczna), w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie opracowywania na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone a nieobowiązujące, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystyczne, kraj.
Skutki finansowe uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.
Uchwały rady gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, w przekrojach: gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), powiaty, województwa, jednostki nomenklatury statystycznej, kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
  • Bank Danych Lokalnych – Planowanie przestrzenne (wrzesień 2019).
Do góry