Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
OS-6 - sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych)

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących i rodzaj prowadzonej działalności wytwarzające w ciągu roku sumarycznie powyżej 1 tysiąca ton odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) lub posiadające 1 mln ton i więcej odpadów nagromadzonych na terenie gminy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 stycznia 2018 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Odpady inne niż komunalne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.08
Do góry