Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-S40r - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy sądzie rejonowym;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 9 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 10 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
sądy okręgowe
sądy okręgowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 12 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 14 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ewidencja wykonywanych zadań - orzeczenia w sprawach karnych. Ewidencja wykonywanych zadań - orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Informacja o wysokości kwot egzekwowanych i wyegzekwowanych. Liczba spraw zawieszonych w postępowaniu wykonawczym. Liczba zespołów kuratorskich. Limity i obsady obsługi biurowej. Limity i obsady sądu. Obciążenia administracyjne respondentów. Ośrodki kuratorskie. Posiedzenia wykonawcze. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Udział kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem. Wnioski i upomnienia kuratorów zawodowych dla dorosłych oraz udział w posiedzeniach wykonawczych. Wnioski kuratorów i posiedzenia wykonawcze w sprawach rodzinnych i nieletnich. Wykonywanie pracy społecznie użytecznej. Wywiady przeprowadzone przez kuratorów dla dorosłych. Wywiady przeprowadzone przez kuratorów rodzinnych. Zakres pomocy postpenitencjarnej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.04
Do góry