Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-OZSS-25 - sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 20 lipca 2018 r. za I półrocze 2018 r., do 21 stycznia 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas oczekiwania na opinię. Ewidencja spraw. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. Liczba spraw poza opiniodawczych. Obciążenia administracyjne respondentów. Osoby badane. Terminowość realizacji zleceń. Udział lekarzy w badaniach. Wezwania w celu uzupełnienia opinii. Zatrudnienie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Do góry