Przetargi i zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
KCE-WAD.271.3.2020
Ogłoszenie o zamówieniu nr 771323-N-2020 29.12.2020 22.01.2021
Specyfikacja warunków zamówienia 29.12.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania (docx) 29.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do GK (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do GK (doc) 29.12.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych (docx) 29.12.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób (docx) 29.12.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz Ofertowy (pdf) 29.12.2020
Załącznik nr 6 do SIWZ - Formularz Ofertowy (docx) 29.12.2020
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy nr KCE-WAD.271.3.2020 (pdf) 29.12.2020
Informacja z otwarcia ofert 22.01.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.02.2021
KCE-WAD.271.2.2020
Ogłoszenie o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020 20.11.2020 30.11.2020
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz Asortymentowy (pdf) 20.11.2020
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz Ofertowy (pdf) 20.11.2020
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Formularz Ofertowy (doc) 20.11.2020
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania (pdf ) 20.11.2020
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania (doc) 20.11.2020
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Wykaz wykonanych usług (pdf) 20.11.2020
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Wykaz wykonanych usług (doc) 20.11.2020
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (pdf) 20.11.2020
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (doc) 20.11.2020
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy (pdf) 20.11.2020
Załącznik nr 1 do Umowy – Zestawienie jednostek Zamawiającego oraz odpowiadających im jednostek Wykonawcy (maszyny do frankowania) (pdf) 20.11.2020
Załącznik nr 2 do Umowy – Zestawienie jednostek Zamawiającego oraz odpowiadających im jednostek Wykonawcy (opłata „z dołu”) (pdf) 20.11.2020
Załącznik nr 3 do Umowy – Zestawienie ilościowo-wartościowe nadanych przesyłek nierejestrowanych (zwykłych) – krajowych i zagranicznych (pdf) 20.11.2020
Wyjaśnienie treści Ogłoszenia i zmiana treści Ogłoszenia (pdf) 26.11.2020
Ogłoszenie o zamówieniu_korekta (pdf) 26.11.2020
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy_korekta (pdf) 26.11.2020
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nr KCE-WAD.271.2.2020.6. (pdf) 26.11.2020
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Formularz Ofertowy_korekta (pdf) 26.11.2020
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Formularz Ofertowy_korekta (doc) 26.11.2020
Informacja z otwarcia ofert 30.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.12.2020
Informacja o udzieleniu zamówienia 21.12.2020
KCE-WAD.271.1.2020
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 29.09.2020 30.10.2020
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 29.09.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia dot.Części I i II zamówienia 29.09.2020
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w formie JEDZ.doc 29.09.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do GK.pdf 29.09.2020
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do GK.doc 29.09.2020
Załącznik nr 4A do SIWZ - Formularz Ofertowy dot. Części I zamówienia.pdf 29.09.2020
Załącznik nr 4A do SIWZ - Formularz Ofertowy dot. Części I zamówienia.doc 29.09.2020
Załącznik nr 4B do SIWZ - Formularz Ofertowy dot. Części II zamówienia.pdf 29.09.2020
Załącznik nr 4B do SIWZ - Formularz Ofertowy dot. Części II zamówienia.doc 29.09.2020
Załącznik nr 5A do SIWZ - Wzór umowy nr KCE-WAD.271.1.2020 dot. Części I zamówienia 29.09.2020
Załącznik nr 2A do umowy - Protokół Odbioru Ilościowego dot.Części I zamówienia 29.09.2020
Załącznik nr 3A do umowy - Protokół Odbioru Jakościowego dot. Części I zamówienia 29.09.2020
Załącznik nr 5B do SIWZ - Wzór umowy nr KCE-WAD.271.1.2020 dot. Części II zamówienia 29.09.2020
Załącznik nr 2B do umowy - Protokół Odbioru Ilościowego dot. Części II zamówienia 29.09.2020
Załącznik nr 3B do umowy - Protokół Odbioru Jakościowego dot. Części II zamówienia 29.09.2020
klucz publiczny 29.09.2020
Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ 05.10.2020
SIWZ – korekta 05.10.2020
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia dot. Części I i II zamówienia – korekta.pdf 05.10.2020
Załącznik nr 4A do SIWZ – Formularz Ofertowy dot. Części I zamówienia – korekta.pdf 05.10.2020
Załącznik nr 4A do SIWZ – Formularz Ofertowy dot. Części I zamówienia – korekta.doc 05.10.2020
Załącznik nr 4B do SIWZ – Formularz Ofertowy dot. Części II zamówienia – korekta.pdf 05.10.2020
Załącznik nr 4B do SIWZ – Formularz Ofertowy dot. Części II zamówienia – korekta.doc 05.10.2020
Link do transmisji otwarcia ofert 28.10.2020
Informacja z otwarcia ofert 30.10.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.11.2020
Podmiot publikujący: US Katowice
Autor najnowszej informacji: Beata Krawczyk (Wydział Administracyjny)
Publikujący najnowszą informację: Sylwia Matyś (Ośrodek Inżynierii Danych)
Wytworzenie najnowszej informacji: 13.03.2024
Publikacja najnowszej informacji: 13.03.2024 13:30
Sprawdź historię zmian
Do góry