O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Akty prawne regulujące działalność Urzędu Statystycznego w Katowicach:

 • ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 773),
 • statut Urzędu stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach (Dz. Urz. GUS poz. 28, z późn. zm.),
 • regulamin organizacyjny Urzędu wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym nr 18 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Katowicach
  z dnia 16 września 2019 r.,
 • zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dyrektora Urzędu.

Do głównych zadań Urzędu Statystycznego w Katowicach należy:

 • zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analiza danych statystycznych,
 • prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa śląskiego, współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa śląskiego,
 • rozpoznawanie oraz analiza zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa śląskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania,
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa śląskiego,
 • prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z  samorządem terytorialnym,
 • prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa śląskiego, 
 • współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej,
 • przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa śląskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom, 
 • prowadzenie na terenie województwa śląskiego działalności  badawczej,  analitycznej  i  publikacyjnej  w  obszarze  statystyki  transgranicznej i  euroregionalnej, 
 • prowadzenie obsługi krajowych rejestrów urzędowych:
 • REGON - podmiotów gospodarki narodowej,
 • TERYT - podziału terytorialnego kraju, w części obejmującej obszar województwa śląskiego, 
 • realizowanie zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości, m.in.:
 • prowadzenie prac - jako jednostka autorska - w zakresie rachunków regionalnych, związanych z obliczaniem wybranych kategorii rachunków narodowych w przekroju terytorialnym, uczestnicząc we współpracy międzynarodowej w dziedzinie rachunków regionalnych,
 • prowadzenie prac – jako jednostka autorska – w zakresie regionalnych rachunków publicznych, związanych z obliczaniem dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w przekroju terytorialnym, uczestnicząc we współpracy międzynarodowej w dziedzinie regionalnych rachunków publicznych,
 • prowadzenie prac w zakresie statystyki rynku finansowego i jego podmiotów, instrumentów finansowych, aktywów i pasywów finansowych, środków trwałych i nakładów na środki trwałe,
 • prowadzenie prac w zakresie statystyki nakładów i efektów rzeczowych inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kosztów bieżących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wydatków poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych oraz odpadów innych niż komunalne,
 • prowadzenie prac metodologicznych i analitycznych oraz aktualizacja danych z zakresu wskaźników zrównoważonego rozwoju kraju, prowadzenie prac związanych z wykorzystaniem nowych technologii i źródeł danych, w szczególności w zakresie przeprowadzania analiz oraz wprowadzania nowoczesnych metod i narzędzi do przetwarzania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych,
 • prowadzenie prac projektowo-programistycznych wraz z informatyczną obsługą realizowanych badań, zwłaszcza w zakresie specjalizacji Urzędu.

 
Do góry