Liczba podmiotów w rejestrze REGON (tablice)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej rejestrem REGON prowadzony jest przez Prezesa GUS.

Zasady prowadzenia rejestru REGON określają przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 poz. 443)  oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (tekst jednolity). Informacje zbierane w rejestrze nie są danymi statystycznymi (art. 41 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej), co oznacza, że są one - z określonymi wyjątkami - jawne i ogólnodostępne.

Do rejestru REGON wpisywane są podmioty gospodarki narodowej, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz zgłoszone przez jednostkę prawną jednostki lokalne.

Rejestr REGON tworzony jest na podstawie informacji zgłaszanych przez podmioty gospodarki narodowej, które ustawowo zobowiązane są do wpisu do rejestru, a także do zgłaszania zmian cech objętych wpisem lub skreślenia z rejestru. W związku z powyższym aktualność danych w rejestrze REGON w zasadniczym stopniu uzależniona jest od realizacji przez podmioty gospodarki narodowej ustawowego obowiązku składania wniosków o wpis do rejestru REGON oraz informowania o zachodzących zmianach.
 

UWAGA:

Dane w prezentowanych tablicach naliczane są w oparciu o bazę publikacyjną rejestru REGON - odzwierciedlającą stan wpisów w rejestrze na koniec danego okresu. 

Tablice miesięczne prezentują dane o podmiotach wpisanych do rejestru REGON bez względu na stan ich aktywności prawno-ekonomicznej natomiast tablice kwartalne prezentują dane o podmiotach aktywnych, w związku z czym liczba podmiotów w tych tablicach może być mniejsza niż w tablicach miesięcznych.

Statystyki zamieszczane na stronie dashboard.stat.gov.pl mają charakter wyłącznie poglądowy. Statystyki naliczane są w oparciu o dane pochodzące z bieżąco aktualizowanej centralnej bazy rejestru, obrazują zatem liczbę przetworzonych wniosków o wpis i wykreślenie wpisów – dotyczących wszystkich działalności, które zostały zgłoszone do rejestru przez podmioty gospodarki narodowej (naliczonych na wskazany dzień) oraz  liczbę zawieszonych/wznowionych działalności –  naliczonych na podstawie  występujących w rejestrze (w dniu naliczenia) dat zawieszenia i wznowienia działalności – nie należy porównywać informacji pochodzących ze statystyk z danymi prezentowanymi w tablicach naliczanych wg różnych algorytmów wyboru, w oparciu o bazy stanowe rejestru REGON.


Do góry