Pakiety zmiennych ujęte w zakresie przekazywanych danych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

A

 • Abonenci radia i telewizji
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Abonenci radia
  • Abonenci telewizji
  • Środki abonamentowe i pozaabonamentowe przekazane do spółek radiofonii regionalnych oraz Polskiego Radia S.A.
  • Środki abonamentowe i pozaabonamentowe przekazane przez Telewizję Polską do oddziałów terenowych
  • Wpływy z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego
 • Abonenci telekomunikacyjni
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Abonenci telefonii ruchomej
  • Abonenci telefonii stacjonarnej
  • Abonenci telewizji kablowej
  • Abonenci usług wiązanych
  • Odbiorcy płatnych usług telewizyjnych
  • Użytkownicy dostępu do sieci Internet
  • Użytkownicy telefonii VoIP
 • Absencja funkcjonariuszy
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Absencja funkcjonariuszy w …… roku
 • Absolwenci
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Absolwenci
  • Absolwenci kształcący się na odległość
  • Absolwenci kursów
  • Absolwenci niepełnosprawni
  • Absolwenci niepełnosprawni wykazywani tylko jeden raz
  • Absolwenci studiów drugiego stopnia
  • Absolwenci studiów wyższych
  • Absolwenci zamieszkali na wsi
  • Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
  • Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych słuchaczom, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • Adekwatność kapitałowa banki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Adekwatność kapitałowa banku
 • Akcje i udziały nierezydenta będące w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kraj siedziby nierezydenta
  • Kraj siedziby podmiotu dominującego w międzynarodowej grupie podmiotów powiązanych kapitałowo
  • Kraj siedziby podmiotu, w którym podmiot sprawozdawczy jest udziałowcem bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu specjalnego przeznaczenia
  • Likwidacja podmiotu (nierezydenta), wycofanie kapitału
  • Nabycie udziałów lub akcji nierezydenta, w wyniku którego udziałowiec posiada od 10% do 50% głosów w organie stanowiącym
  • Nabycie udziałów lub akcji nierezydenta, w wyniku którego udziałowiec posiada powyżej 50% głosów w organie stanowiącym
  • Objęcie nowych udziałów lub akcji nierezydenta, zasilenie kapitałem przez podmiot sprawozdawczy
  • Pozostałe zmiany wartości udziałów
  • Rodzaj powiązania kapitałowego podmiotu sprawozdawczego z nierezydentem
  • Różnice kursowe z tytułu wyceny
  • Udziały lub akcje nierezydenta przypadajce na podmiot sprawozdawczy według wartości księgowej
  • Wartość udziałów lub akcji nierezydenta przypadających na podmiot sprawozdawczy
  • Wartość udziałów lub akcji nierezydenta w posiadaniu podmiotu
  • Zbycie udziałów lub akcji nierezydenta, jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał od 10% do 50% głosów w organie stanowiącym
  • Zbycie udziałów lub akcji nierezydenta, jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał powyżej 50% głosów w organie stanowiącym
  • Zmiany wyceny udziałów nierezydenta posiadanych przez podmiot
 • Akcje i udziały w podmiocie sprawozdawczym będące w posiadaniu nierezydentów
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kraj siedziby podmiotu będącego udziałowcem podmiotu sprawozdawczego bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu specjalnego przeznaczenia (kod ISO)
  • Kraj siedziby podmiotu dominującego w międzynarodowej grupie podmiotów powiązanych kapitałowo (kod ISO)
  • Likwidacja podmiotu, wycofanie kapitału
  • Nabycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym, w wyniku którego udziałowiec posiada od 10 do 50% głosów w organie stanowiącym
  • Nabycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym w wyniku którego udziałowiec posiada powyżej 50% głosów w organie stanowiącym
  • Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego
  • Objęcie nowych udziałów lub akcji, zasilenie kapitałem
  • Pozostałe zmiany
  • Procentowy udział w kapitale podstawowym
  • Rodzaj działalności gospodarczej nierezydenta
  • Rodzaj powiązania kapitałowego
  • Wartość udziałów lub akcji
  • Wartość udziałów lub akcji według wartości księgowej
  • Zbycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał od 10 do 50% głosów w organie stanowiącym
  • Zbycie udziałów lub akcji w podmiocie sprawozdawczym jeżeli przed transakcją udziałowiec posiadał powyżej 50% głosów w organie stanowiącym
  • Zmiany wyceny
 • Akty notarialne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Akty notarialne.
 • Akty poświadczenia dziedziczenia i europejskie poświadczenia spadkowe
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Akty poświadczenia dziedziczenia i europejskie poświadczenia spadkowe (Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw)
 • Aktywa banki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywa banku
 • Aktywa bankowe FISIM
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Operacje z instytucjami krajowymi aktywa
 • Aktywa fundusze inwestycyjne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywa funduszy inwestycyjnych
 • Aktywa NBP
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywa trwałe NBP
  • Aktywa zagraniczne NBP
  • Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty krajowe NBP
  • Kredyty, pożyczki i inne należności NBP od podmiotów krajowych
  • Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały wyemitowane przez podmioty krajowe NBP
  • Pozostałe aktywa NBP
 • Aktywa o wyjątkowej wartości
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Złote i srebrne monety kolekcjonerskie, banknoty kolekcjonerskie oraz złote monety uncjowe (wartość ewidencyjna)
  • Złote i srebrne monety kolekcjonerskie, banknoty kolekcjonerskie oraz złote monety uncjowe (wartość sprzedaż brutto)
 • Aktywa SKOK
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywa SKOK
 • Aktywa zakłady ubezpieczeń
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywa zakładu ubezpieczeń
 • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu niepełnosprawnych
  • Badania testowe
  • Bezrobotni uczestniczący w formach aktywizacji
  • Finansowanie kosztów egzaminów, licencji
  • Finansowanie stypendium na kontynuowanie nauki
  • Informacje grupowe
  • Informacje indywidualne
  • Kształcenie ustawiczne ze środków KFS
  • Obszary zawodowe dla stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
  • Obszary zawodowe szkoleń
  • Podjęcia pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu
  • Pomoc w doborze kandydatów do pracy
  • Pomoc w określeniu wymagań dotyczących stanowisk pracy
  • Porady grupowe
  • Porady indywidualne
  • Poszukujący pracy
  • Pożyczki szkoleniowe
  • Program Aktywizacja i Integracja
  • Programy specjalne
  • Przygotowanie zawodowe dorosłych
  • Rozpoczęcia szkoleń
  • Skorzystanie z pomocy w rozwoju zawodowym
  • Staż
  • Struktura uczestników stażu i przygotowania zawodowego dorosłych
  • Struktura uczestników szkoleń
  • Studia podyplomowe
  • Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
  • Trójstronne umowy szkoleniowe
  • Uczestnicy działań finansowanych z KFS
  • Uczestnicy Programów Aktywizacji i Integracji
  • Udzielone indywidualne informacje zawodowe
  • Ukończenia szkoleń
  • Wnioski o wsparcie finansowe podnoszenia kwalifikacji
  • Wspieranie rozwoju zawodowego wnioski i zgłoszenia
 • Aktywność ekonomiczna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czas wykonywania pracy głównej w ciągu tygodnia
  • Lata przepracowane na obecnym stanowisku/prowadzenie działalności lub gospodarstwa rolnego
  • Lata przepracowane w płatnej pracy
  • Liczba osób pracujących w instytucji (firmie) stanowiącej główne miejsce pracy
  • Możliwość podjęcia pracy
  • Nadzorowanie pracy innych osób w aktualnym/ostatnim miejscu pracy
  • Nadzorowanie pracy innych osób w głównym miejscu pracy
  • Odczuwanie zagrożenia możliwością utraty pracy
  • Osoby aktualnie pracujące
  • Osoby wcześniej pracujące
  • Posiadanie pracy
  • Posiadanie pracy, ale jej czasowe niewykonywanie
  • Posiadanie umowy o pracę
  • Poszukiwanie pracy
  • Powód pracy w niepełnym wymiarze lub dorywczo
  • Przyczyna pracy poniżej 30 godzin tygodniowo
  • Przyczyny zmiany pracy
  • Rodzaj działalności głównego miejsca pracy
  • Rodzaj stanowiska pracy
  • Rodzaj umowy o pracę
  • Rodzaj umowy o pracę w aktualnym/ostatnim miejscu pracy
  • Rok rozpoczęcia pierwszej pracy
  • Samoocena statusu na rynku pracy
  • Sektor własności instytucji (firmy)
  • Status na rynku pracy
  • Status zatrudnienia w aktualnym/ostatnim miejscu pracy
  • Status zatrudnienia w głównym miejscu pracy
  • Typ zmiany statusu na rynku pracy
  • Wykonywanie jakiejkolwiek pracy przez przynajmniej 1 godzinę
  • Wykonywanie pracy bez względu na okres przez jaki była wykonywana
  • Wykonywanie pracy dodatkowej w ciągu tygodnia
  • Wykonywanie pracy w przeszłości
  • Wymiar czasu wykonywanej pracy
  • Zaprzestanie wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego
  • Zatrudnianie pracowników najemnych na stałe lub sezonowo
  • Zawód wykonywany
  • Zawód wykonywany w aktualnym/ostatnim miejscu pracy
  • Zmiana pracy
  • Zmiana statusu na rynku pracy
 • Aktywność obywatelska
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywność w sprawach społecznych i politycznych związana z korzystaniem z Internetu
  • Branie udziału w imprezach/wydarzeniach organizowanych przez organizacje/instytucje
  • Poświęcanie swojego wolnego czasu na dobrowolną, bezpłatną pracę w ramach działalności organizacji lub instytucji
  • Przekazanie 1% podatku na rzecz jakiejś organizacji lub na rzecz konkretnej osoby
  • Przekazanie wpłat (składki członkowskie, darowizny, datki) organizacjom pozarządowym, fundacjom, komitetom, partiom i związkom zawodowym lub innym organizacjom
  • Przynależność członkowska do organizacji/instytucji
 • Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Domowe porady lekarskie w podstawowej opiece zdrowotnej
  • Działalność poradni
  • Działalność psychiatrów
  • Działalność psychologów
  • Działalność różnych form opieki poza szpitalnej, oddziały dzienne ogólne
  • Działalność różnych form opieki poza szpitalnej, opieka psychiatryczna
  • Forma prowadzenia działalności leczniczej i główne źródło finansowania
  • Liczba zabiegów leczniczych
  • Porady ambulatoryjne
  • Porady lekarskie kobietom w ciąży w zakresie opieki profilaktycznej w podstawowej opiece zdrowotnej
  • Porady lekarskie w podstawowej opiece zdrowotnej
  • Porady udzielone przez lekarzy dentystów
  • Porady udzielone przez lekarzy medycyny
  • Porady udzielone w izbie przyjęć lub w szpitalnym oddziale ratunkowym w trybie ambulatoryjnym
  • Przerwania ciąży
  • Rodzaj poradni
  • Specjalistyczne porady lekarskie
  • Specjalistyczne porady stomatologiczne
  • Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej, liczba osób dializowanych
  • Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej, liczba wykonanych dializ
  • Struktura przychodów WOMP
  • Zadeklarowani do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
  • Zarejestrowani w Poradni Kardiologicznej
 • Ambulatoryjna opieka zdrowotna - infrastruktura
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Inna przychodnia/ośrodek zdrowia/ambulatorium
  • Poradnie lekarskie w specjalistycznej opiece zdrowotnej
  • Poradnie stomatologiczne
  • Praktyki zarejestrowane w izbach lekarskich i pielęgniarskich
  • Przychodnia przyszpitalna
  • Przychodnie
 • Aparatura naukowo-badawcza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aparatura naukowo-badawcza otrzymana nieodpłatnie
  • Wartość brutto aparatury naukowo-badawczej
  • Wartość umorzenia aparatury naukowo-badawczej
 • Apelacje
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Apelacje w sprawach dotyczących odszkodowań w trybie art. 554 § 2 kpk dotyczące ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.)
  • Apelacje w sprawach, w których w I instancji wydano wyrok w trybie art. 335, 338a, 387 i 474a kpk
  • Apelacje w sprawach, w których w I instancji wydano wyrok w trybie art. 335, 338a, 387 kpk
  • Apelacje w sprawach, w których w I instancji wydano wyrok w trybie art. 335, 387, 338a i 474a kpk
  • Dotyczy przestępstw
  • Dotyczy wykroczeń
  • Liczba spraw apelacyjnych (ACa-gosp.), w których orzeczenie sądu apelacyjnego zostało ponownie uchylone
  • Wniesione apelacje wobec osób (oskarżonych)
 • Apteki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Apteka
  • Apteka ogólnodostępna
  • Apteka zakładowa
  • Apteki i punkty apteczne
  • Dyżury nocne aptek
  • Numer zezwolenia na prowadzenie apteki
  • Punkt apteczny
  • Rodzaj apteki
  • Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych przez internet
  • Status apteki
  • Termin ważności zezwolenia na prowadzenie apteki

B

 • Baterie i akumulatory
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Baterie i akumulatory
 • Baza danych ortofotomapy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kartometryczny obraz terenu
 • Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bezrobotni
  • Bezrobotni (bez niepełnosprawnych) uczestniczący w szkoleniach
  • Bezrobotni dla których ustalono profil pomocy
  • Bezrobotni długotrwale
  • Bezrobotni i poszukujący pracy
  • Bezrobotni, którym zrefundowano koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej
  • Bezrobotni, którzy bez skierowania starosty uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez inny podmiot
  • Bezrobotni, którzy otrzymali stypendium na kontynuowanie nauki
  • Bezrobotni nowo zarejestrowani
  • Bezrobotni nowo zarejestrowani dotychczas niepracujący
  • Bezrobotni nowo zarejestrowani z prawem do zasiłku
  • Bezrobotni objęci IPD
  • Bezrobotni ubiegający się o staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych
  • Bezrobotni uczestnicy szkoleń w klubach pracy
  • Bezrobotni uczestnicy zajęć aktywizacyjnych
  • Bezrobotni uczestniczący w aktywnych programach rynku pracy
  • Bezrobotni wyrejestrowani
  • Bezrobotni zarejestrowani
  • Bezrobotni zarejestrowani - absolwenci
  • Bezrobotni zarejestrowani - poszukujący pracy
  • Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku
  • Bezrobotni zatrudnieni na zastępstwo, dla których zrefundowano wynagrodzenie
  • Doświadczenie zawodowe
  • Instytucje szkoleniowe realizujące szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  • Napływ bezrobotnych
  • Napływ bezrobotnych z prawem do zasiłku
  • Napływ długotrwale bezrobotnych
  • Niepełnosprawni bezrobotni będący w ewidencji PUP
  • Niepełnosprawni bezrobotni, dla których ustalono profil pomocy
  • Niepełnosprawni bezrobotni objęci indywidualnym planem działania (IPD)
  • Niepełnosprawni bezrobotni z ustalonym profilem pomocy
  • Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
  • Niepełnosprawni włączeni do ewidencji PUP jako bezrobotni
  • Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
  • Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji PUP jako bezrobotni, którzy zostali zarejestrowani w PUP w okresie do 12 miesięcy od dnia ukonczenia nauki
  • Osoby objęte indywidualnym planem działania - bezrobotni
  • Otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych
  • Podjęcia pracy przez bezrobotnych
  • Posiadanie gospodarstwa rolnego przed zarejestrowaniem
  • Rejestracja bezrobotnych
  • Rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny(-na)
  • Status małżonka bezrobotnego na rynku pracy
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego
  • Szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
  • Wykonywanie pracy zarobkowej przed zarejestrowaniem
  • Wyrejestrowania bezrobotnych
  • Wyrejestrowania bezrobotnych zamieszkałych na wsi
  • Wyrejestrowania długotrwale bezrobotnych
  • Wywiady z niepełnosprawnymi bezrobotnymi zakończone ustaleniem profilu pomocy
 • Bilans OFE
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bilans OFE
 • Bilans płatniczy Polski
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dochody i transfery z NBP
  • Inwestycje nierezydentów w Polsce
  • Inwestycje polskich rezydentów za granicą
  • Pochodne instrumenty finansowe w bilansie płatniczym Polski
  • Rachunek bieżący bilansu płatniczego Polski
  • Rachunek finansowy bilansu płatniczego Polski
  • Rachunek kapitałowy bilansu płatniczego Polski
  • Saldo błędów i opuszczeń
  • Saldo dochodów pierwotnych bilansu płatniczego Polski
  • Saldo dochodów wtórnych bilansu płatniczego Polski
  • Saldo oficjalnych aktywów rezerwowych
  • Stan oficjalnych Aktywów Rezerwowych
 • Bilans powszechnych towarzystw emerytalnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych
  • Pasywa powszechnych towarzystw emerytalnych
 • Bilans ryb i owoców morza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Eksport ryb i owoców morza
  • Import ryb i owoców morza
  • Podaż ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy
  • Połowy morskie bałtyckie
  • Połowy morskie dalekomorskie
  • Połowy morskie ogółem
  • Połowy słodkowodne i akwakultura
 • Bilanse paliw i energii
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Biogaz rolniczy wprowadzony do sieci dystrybucyjnej gazowej
  • Biogaz rolniczy wykorzystany do wytworzenia energii elektrycznej
  • Biogaz rolniczy wytworzony
  • Biomasa/ziarna zbóż pełnowartościowych wykorzystane do wytworzenia biopłynów
  • Biopaliwa ciekłe wprowadzone do obrotu
  • Biopaliwa ciekłe wytworzone
  • Biopaliwa ciekłe wytworzone na własny użytek
  • Biopaliwa ciekłe zużyte we własnym gospodarstwie
  • Biopłyny wytworzone
  • Ilość paliwa podstawowego możliwa do zastąpienia innymi paliwami
  • Import biokomponentów
  • Import nośnika energii
  • Inne przychody nośnika energii
  • Inne rozchody nośnika energii
  • Maksymalne możliwe zużycie paliw zastępczych
  • Maksymalny roczny limit wytworzenia biopaliw
  • Nabycie wewnątrzwspólnotowe biokomponentów
  • Nośnik energii
  • Paliwa ciekłe wprowadzone do obrotu
  • Paliwa ciekłe wytworzone
  • Produkcja nośnika energii
  • Produkcja z przemiany
  • Produkt uboczny powstały w wyniku wytworzenia biogazu rolniczego
  • Roczna produkcja ciepła
  • Rodzaj biomasy/ziaren zbóż pełnowartościowych wykorzystanych do wytworzenia biopłynów
  • Rodzaj biopaliw ciekłych wytworzonych na własny użytek
  • Rodzaj surowców użytych do produkcji biogazu rolniczego/energii elektrycznej z biogazu rolniczego
  • Rodzaj surowców użytych do wytwarzania biopaliw ciekłych
  • Rodzaj wytwarzanych biopaliw
  • Rodzaj wytworzonych biopłynów
  • Sprzedaż nośnika energii
  • Surowce rolnicze/biomasa
  • Surowce użyte do produkcji biogazu rolniczego/energii elektrycznej z biogazu rolniczego
  • Surowce użyte do wytwarzania biopaliw ciekłych
  • Typ audytu
  • Wartość opałowa
  • Wielkość odniesienia
  • Zakup nośnika energii
  • Zapas nośnika energii
  • Zużycie bezpośrednie
  • Zużycie całkowite
  • Zużycie na wsad
  • Zużycie nośnika energii
  • Zużycie paliwa na wsad
 • Bilanse substancji odżywczych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bilans azotu brutto
  • Bilans fosforu brutto

C

 • Cechy demograficzne osób
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data końca zamierzonego okresu zameldowania na pobyt czasowy
  • Data początku okresu zameldowania na pobyt czasowy
  • Data urodzenia
  • Data urodzenia - nauczyciel
  • Data urodzenia - uczeń
  • Data urodzenia dziecka
  • Data urodzenia matki dziecka
  • Data urodzenia ojca dziecka
  • Data urodzenia osoby, która zgłosiła powrót z pobytu czasowego za granicą
  • Data urodzenia osoby nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy
  • Data urodzenia osoby osądzonej
  • Data urodzenia osoby rozwiedzionej/separowanej
  • Data urodzenia osoby zameldowanej na pobyt czasowy
  • Data urodzenia osoby zawierającej związek małżeński
  • Data urodzenia wdowca/wdowy
  • Data zameldowania na pobyt stały
  • Data zawarcia związku małżeńskiego - dla osób pozostających w związku małżeńskim
  • Fakt wystąpienia urodzin
  • Grupa zawodów
  • Miejsce zamieszkania - uczeń
  • Miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: miasto lub wieś - student
  • Płeć
  • Płeć - doktorant
  • Płeć - nauczyciel
  • Płeć - student
  • Płeć - uczeń
  • Płeć - wykładowca
  • Płeć osoby która wyjechała za granicę
  • Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - płeć
  • Posiadane dzieci w wieku poniżej 15 lat mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym
  • Rodzaj miejscowości zamieszkania
  • Rok urodzenia
  • Rok urodzenia - doktorant
  • Rok urodzenia - student
  • Rok urodzenia - wykładowca
  • Rok urodzenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym
  • Rok urodzenia osoby która wyjechała za granicę
  • Rok urodzenia podatnika
  • Rok urodzenia ubezpieczonego
  • Stan cywilny
  • Stan cywilny matki
  • Stan cywilny ojca
  • Wiek
  • Wymeldowani z pobytu stałego (bez wskazania wyjazdu na stałe za granice), którzy nie posiadają aktualnego zameldowania w Polsce
  • Zawód (wyuczony lub wykonywany)/źródło utrzymania
 • Cechy grup przedsiębiorstw
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywa obrotowe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Aktywa trwałe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Aktywa ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Data przystąpienia do grupy jednostki bezpośrednio zależnej
  • Data utworzenia grupy przedsiębiorstw
  • Inwestycje krótkoterminowe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Jednostka dominująca najwyższego szczebla inna niż jednostka bezpośrednio kontrolująca
  • Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność jednostek samorządu terytorialnego
  • Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność krajowych osób fizycznych
  • Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność osób zagranicznych
  • Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność państwowych osób prawnych
  • Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność pozostałych krajowych jednostek prywatnych
  • Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność rozproszona
  • Kapitał podstawowy grupy przedsiębiorstw - własność Skarbu Państwa
  • Kapitał podstawowy ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Kapitał własny grupy przedsiębiorstw
  • Kapitał własny ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Kapitały mniejszości ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Konsolidacja spółki bezpośrednio zależnej
  • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby grupy ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Koszty działalności operacyjnej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Kraj jednostki bezpośrednio zależnej
  • Lokalizacja jednostki bezpośrednio dominującej
  • Lokalizacja jednostki dominującej najwyższego szczebla
  • Nazwa grupy przedsiębiorstw
  • Nazwa grupy przedsiębiorstw, której część (subgrupę) stanowi grupa wskazana przez przedsiębiorstwo
  • Nazwa jednostki bezpośrednio dominującej
  • Nazwa jednostki bezpośrednio zależnej
  • Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla
  • Nazwa jednostki pośrednio zależnej
  • Pasywa ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Posiadanie przez jednostkę dominującą pośrednich udziałów w jednostkach wchodzących w skład grupy, za pośrednictwem jednostek bezpośrednio zależnych
  • Pozostałe koszty operacyjne ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Pozostałe koszty rodzajowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Pozycja przedsiębiorstwa w grupie przedsiębiorstw
  • Pracujący w grupie przedsiębiorstw
  • Przedsiębiorstwo będące jednostką zależną w grupie
  • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Przychody netto ze sprzedaży ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Przychody z działalności operacyjnej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Przynależność do grupy przedsiębiorstw
  • Rzeczowe aktywa trwałe ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Sporządzanie przez grupę przedsiębiorstw skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  • Sporządzanie przez grupę przedsiębiorstw skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • Udział jednostki dominującej bezpośrednio w kapitale podstawowym
  • Udział jednostki dominującej bezpośrednio w ogólnej liczbie głosów
  • Udział jednostki dominującej w kapitale podstawowym jednostki bezpośrednio zależnej
  • Udział w kapitale własnym grupy przedsiębiorstw
  • Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Usługi obce ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Wartości niematerialne i prawne ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Wartość kapitału podstawowego grupy przedsiębiorstw
  • Wartość sprzedanych towarów i materiałów ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Wynik finansowy brutto ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Wynik finansowy netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Wynik finansowy netto ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Wynik finansowy z działalności operacyjnej ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Zależność jednostki dominującej w grupie od innej jednostki
  • Zależność jednostki dominującej w grupie od innej jednostki krajowej lub zagranicznej
  • Zapasy ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ze skonsolidowanego bilansu grupy przedsiębiorstw
  • Zużycie energii ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
  • Zużycie materiałów i energii ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat grupy przedsiębiorstw
 • Cechy jednostek lokalnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Całkowite koszty poniesione na wytworzenie produktów
  • Całkowite koszty poniesione na wytworzenie produktów - usługi obce
  • Całkowite koszty poniesione na wytworzenie produktów - zużycie materiałów i energii
  • Całkowite koszty poniesione na wytworzenie produktów - zużycie materiałów i energii - energia
  • Gotowość eksploatacyjna
  • Jednostka lokalna
  • Koszt nabycia (zakupu) sprzedanych towarów i materiałów
  • Typ jednostki
  • Wartość produktów wytworzonych, a dla działalności handlowej wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów
  • Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów
  • Wartość wytworzonych produktów
  • Wartość wytworzonych produktów - przypadająca na produkty przeznaczone do sprzedaży na zewnątrz przedsiębiorstwa
  • Zadania inwestycyjne
 • Cechy nieruchomości
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Budynek do rozbiórki
  • Budynek komercyjny
  • Budynek zielony
  • Budynki
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki mieszkalne i niemieszkalne z co najmniej jednym mieszkaniem
  • Budynki mieszkalne oddane do eksploatacji
  • Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
  • Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej oddane do eksploatacji
  • Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci wodociągowej
  • Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci wodociągowej oddane do eksploatacji
  • Chwila zamknięcia księgi
  • Data rozpoczęcia użytkowania budynku
  • Dokument określający przeznaczenie gruntu
  • Dostęp do ujęcia wody pitnej
  • Droga dojazdowa do gruntu
  • Działka ewidencyjna - sposób korzystania
  • Działka ewidencyjna - ulica
  • Elektryczność
  • Funkcja lokalu niemieszkalnego
  • Garaż lub miejsce postojowe
  • Gaz
  • Główna funkcja budynku
  • Godziny pracy posiadanej stacji paliwowej
  • Identyfikator budynku
  • Identyfikator działki ewidencyjnej
  • Identyfikator jednostki rejestrowej
  • Identyfikator jednostki rejestrowej budynków
  • Identyfikator jednostki rejestrowej gruntów
  • Identyfikator jednostki rejestrowej lokali
  • Identyfikator lokalu
  • Identyfikator obrębu ewidencyjnego
  • Identyfikator rejonu statystycznego
  • Inna funkcja budynku
  • Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną - stan przejściowy
  • Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną - udział w prawie
  • Instalacje w lokalu
  • Izby w budynku
  • Izby w lokalu
  • JST - udział w prawie
  • Kanalizacja
  • Klasa budynku
  • Klasa budynku wg PKOB
  • Komórka lokatorska
  • Kondygnacja
  • Konstrukcja/technologia budynku
  • Księga powiązana
  • Księga powiązana - nr wpisu
  • Kształt nieruchomości gruntowej
  • Kuchnia
  • Liczba budynków w inwestycji
  • Liczba kondygnacji
  • Liczba kondygnacji naziemnych
  • Liczba kondygnacji użytkowych nadziemnych
  • Liczba lokali handlowo-usługowych w budynku
  • Liczba lokali mieszkalnych
  • Liczba łazienek i wc
  • Liczba miejsc garażowych w inwestycji
  • Liczba miejsc parkingowych
  • Liczba miejsc parkingowych w inwestycji
  • Liczba mieszkań w inwestycji
  • Liczba pokoi
  • Lokal - odrębność
  • Lokal - przyłączenie
  • Lokalizacja powierzchni w budynku
  • Magazyn przystosowany do produkcji
  • Magazyn wykorzystywany do produkcji
  • Maksymalna liczba maszyn możliwych do jednorazowego pomieszczenia w bazie
  • Maksymalna liczba pojazdów samochodowych możliwych do jednorazowego pomieszczenia w bazie
  • Materiał budowlany
  • Media istniejące
  • Media możliwe do podłączenia
  • Media niemożliwe do podłączenia
  • Monitoring
  • Nazwa budynku w którym znajduje się powierzchnia wynajęta/ do wynajęcia
  • Nazwa inwestycji
  • Nazwa obrębu ewidencyjnego
  • Nieruchomość zabudowana budynkiem - nr księgi wieczystej
  • Nieruchomość zabudowana budynkiem -nr działki
  • Nieruchomość zabudowana budynkiem -nr obrębu
  • Numer bieżący nieruchomości
  • Numer działki ewidencyjnej
  • Numer działki ewidencyjnej dla budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, innym niż związany z użytkowaniem wieczystym gruntu, lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • Numer kondygnacji na której znajduje się główne wejście do lokalu
  • Numer księgi wieczystej
  • Numer księgi wieczystej dla budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, innym niż związany z użytkowaniem wieczystym gruntu, lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • Numer księgi wieczystej dla wyodrębnionego lokalu
  • Numer lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
  • Numer obrębu dla budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, innym niż związany z użytkowaniem wieczystym gruntu, lub do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • Numer obrębu ewidencyjnego
  • Numer porządkowy lokalu w budynku
  • Numer porządkowy nieruchomości
  • Numer powierzchni/lokalu
  • Numer prawa
  • Obszar
  • Odłączenie
  • Ograniczone prawa rzeczowe i inne obciążenia gruntu
  • Ogrodzenie
  • Ogródek
  • Opis budynku dalszy
  • Osoba fizyczna - udział w prawie
  • Oznaczenie nieruchomości
  • Piętro
  • Planowana data oddania do użytkowania
  • Planowana data rozpoczęcia budowy
  • Podmiot ewidencyjny - instytucja - status
  • Podmiot ewidencyjny - malżeństwo - status
  • Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - informacja o śmierci
  • Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - status podmiotu
  • Podmiot ewidencyjny - podmiot grupowy - status
  • Podmiot ewidencyjny - zarząd spółki wspólnoty gruntowej - status
  • Podstawa zamknięcia księgi
  • Pole powierzchni działki ewidencyjnej
  • Pomieszczenia przynależne
  • Pomieszczenia przynależne do lokalu
  • Powierzchnia biurowa
  • Powierzchnia budynku netto
  • Powierzchnia domu jednorodzinnego
  • Powierzchnia nieruchomości
  • Powierzchnia nieruchomości gruntowej
  • Powierzchnia użytkowa budynku
  • Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych
  • Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych
  • Powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości
  • Powierzchnia użytkowa lokalu
  • Powierzchnia zewnętrzna
  • Pozwolenie na budowę
  • Prawo do nieruchomości budynkowej
  • Prawo do nieruchomości gruntowej
  • Prawo do nieruchomości mieszkaniowej
  • Prawo użytkowania wieczystego - okres użytkowania
  • Prawo użytkowania wieczystego - sposób korzystania
  • Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie gruntu
  • Przyłączenie
  • Rodzaj budynku
  • Rodzaj budynku mieszkalnego
  • Rodzaj budynku wg KŚT
  • Rodzaj gruntu/terenu
  • Rodzaj izby
  • Rodzaj lokalu
  • Rodzaj nieruchomości
  • Rodzaj prawa
  • Rodzaj użytku gruntowego w rolnej nieruchomości jednoużytkowej
  • Rodzaj zabudowy
  • Rok budowy budynku
  • Rok budowy budynku mieszkalnego
  • Rok ostatniej modernizacji
  • Rok ukończenia budowy
  • Rok zakończenia budowy
  • Rzeczywista data oddania do użytkowania
  • Rzeczywista data rozpoczęcia budowy
  • Samodzielne lokale w budynku
  • Skarb Państwa - udział w prawie
  • Spis praw związanych z własnością - napis
  • Spis spraw związanych z własnością
  • Stan budowy
  • Stan techniczny budynku (modernizacja)
  • Stan użytkowania budynku
  • Standard wykończenia
  • Status nieruchomości
  • Status powierzchni - wynajęta
  • Technologia budowy
  • Treść prawa
  • Typ budynku handlowego
  • Typ księgi
  • Udzial we władaniu nieruchomoscią SP lub JST - data prawomocnego nabycia prawa
  • Udzial we władaniu nieruchomoscią SP lub JST - data utraty prawa
  • Udzial we władaniu nieruchomoscią SP lub JST - licznik ułamka określającego wartość udziału
  • Udzial we władaniu nieruchomoscią SP lub JST - mianownik ułamka określającego wartość udziału
  • Udzial we władaniu nieruchomoscią SP lub JST - podgrupa rejestrowa
  • Udzial we władaniu nieruchomoscią SP lub JST- rodzaj władania
  • Udział - numer udziału w prawie
  • Udział - Rodzaj wspólności
  • Udział - wielkosć udziału
  • Udział powierzchni usługowo-handlowej netto
  • Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku
  • Udział powierzchni wspólnych w powierzchni
  • Udział we własności - data prawomocnego nabycia prawa
  • Udział we własności - data prawomocnej utraty prawa
  • Udział we własności - grupa rejestrowa
  • Udział we własności - licznik ułamka określającego wartość udziału
  • Udział we własności - mianownik ułamka określającego wartość udziału
  • Udział we własności - podgrupa rejestrowa
  • Udział we własności - rodzaj prawa
  • Udział związany - nr księgi
  • Udział związany - nr udziału w prawie
  • Udział związany - wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
  • Udział związany - wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
  • Uzbrojenie istniejące działki
  • Uzbrojenie istniejące w budynku
  • Uzbrojenie możliwe do podłączenia do działki
  • Użytkowany budynek
  • Wersja EGiB
  • Wiek zakończenia budowy
  • Wielkość poszczególnej powierzchni wynajętej / do wynajęcia
  • Winda
  • Własność nieruchomości
  • Właściciel wyodrębnionego lokalu - napis
  • Właściciel wyodrębnionego lokalu - nr ksiegi prowadzonej dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość
  • Właściciel wyodrębnionego lokalu - numer lokalu
  • Właściciel wyodrębnionego lokalu - numer udziału w prawie
  • Właściciel wyodrębnionego lokalu - wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
  • Właściciel wyodrębnionego lokalu - wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
  • Wskazanie odrębności budynku
  • Zgodnośc - chwila sprawdzenia
  • Zgodność - znacznik weryfikacji danych
 • Cechy organizacyjno-prawne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywność jednostki muzealnej
  • Bank komercyjny
  • Bank spółdzielczy
  • Charakter organizacji
  • Dane dla filii/oddziału
  • Data aktywności prawnej i ekonomicznej
  • Data ostatniego wpisu do rejestru KRS
  • Data powstania jednostki
  • Data rozpoczęcia działalności
  • Data rozpoczęcia udziału w projekcie
  • Data ustania bytu prawnego lub wyrejestrowania w ciągu roku, którego stan dotyczy
  • Data wpisu bądź wykreślenia z rejestru przedsiębiorców
  • Data wpisu do rejestru informacji o uzyskaniu bądź utracie statusu organizacji pożytku publicznego
  • Data wpisu do rejestru przedsiębiorców
  • Data wpisu lub wykreślenia z rejestru KRS
  • Data wpisu przedsiebiorstwa do rejestru sądowego lub innej ewidencji
  • Data wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji
  • Data wykreślenia partii z ewidencji
  • Data wystawienia pierwszej faktury
  • Data zakończenia działalności
  • Data zakończenia roku podatkowego
  • Data zakończenia udziału w projekcie
  • Data zgłoszenia partii do ewidencji
  • Federacje będące członkami jednostki
  • Filie lub oddziały w innym województwie niż główna siedziba jednostki, które sprzedawały dzieła sztuki lub antyki
  • Filie niebędące klubami i świetlicami
  • Forma organizacyjna sklepu
  • Forma prawna
  • Forma prawna podmiotu
  • Forma prawna zakładu przetwórstwa rybnego
  • Forma własności przedsiębiorstwa leasingowego
  • Forma własności przedsiębiorstwa
  • Informacje o szkole
  • jednostka (podmiot)
  • Jednostka posiadająca więcej niż jednego organizatora
  • Jednostki lokalne łącznie ze sklepami stanowiącymi samodzielne jednostki lokalne
  • Jednostki terenowe
  • Jednostki terenowe partii
  • Kluby i świetlice będące filiami
  • Liczba miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
  • Międzyzakładowe organizacje związkowe będące bezpośrednimi członkami jednostki
  • Muzeum posiada oddziały
  • Muzeum posiada statut lub regulamin uzgodniony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Oddziały muzeów
  • Oddziały oraz autoryzowane przedstawicielstwa przedsiębiorstwa
  • Organ założycielski / nadzorujący
  • Organizacja jednostki
  • Organizacja związkowa
  • Organizacje branżowe, do których jednostka należała
  • Organizator jednostki
  • Ostatni wpis do rejestru KRS
  • Oznaczenie organu prowadzącego rejestr
  • Podstawowa forma prawna
  • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  • Prowadzenie działalności sezonowej
  • Prowadzenie działalności w formie spółdzielni socjalnej lub innej pozwalającej wygenerować zysk na pokrycie kosztów działalności
  • Prowadzenie księgowości w postaci ksiąg rachunkowych
  • Przedsiębiorstwo klasyfikujące instrumenty finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • Przedsiębiorstwo klasyfikujące instrumenty finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
  • Przedsiębiorstwo prowadziło działalność operacyjną
  • Przedsiębiorstwo sporządza sprawozdanie finansowe
  • Przedsiębiorstwo sporządzające rachunek przepływów pieniężnych
  • Przynależność do jednostki organizacji związkowych nieposiadających własnej osobowości prawnej
  • Przynależność do jednostki organizacji związkowych posiadających własną osobowość prawną
  • Przynależność do sektora prywantnych instytucji niekomercyjnych
  • Rada Nadzorcza
  • Rodzaj instytucji (firmy), która była ostatnim miejscem pracy
  • Rodzaj instytucji paramuzealnej
  • Rodzaj instytucji tworzącej
  • Rodzaj jednostki
  • Rodzaj jednostki oświatowej
  • Rodzaj muzeum
  • Rodzaj organizacji
  • Rodzaj organizacji (np. grupa producentów rolnych)
  • Rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej
  • Rodzaj sporządzanego sprawozdania
  • Rodzaj szkoły
  • Rok obrotowy
  • Rok powstania
  • Rok rozpoczęcia działalności operacyjnej
  • Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  • Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • Sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat za rok kalendarzowy.
  • Sposób powstania przedsiębiorstwa
  • Sprawozdanie zawierające dane oddziałów znajdujących się poza terytorium RP
  • Sprawozdanie zbiorcze
  • Stan aktywności prawnej i ekonomicznej
  • Status organizacyjny przedsiębiorstwa
  • Status prawny
  • Struktura wyższego szczebla
  • Szczególna forma prawna
  • Typ instytucji beneficjenta
  • Typ instytucji muzealnej
  • Typ jednostki oświatowej
  • Typ szkoły
  • Typ szkoły wyższej
  • Tytuł prawny do posiadanego gospodarstwa rolnego
  • Udział procentowy w kapitale podstawowym podmiotów polskich
  • Udział procentowy w kapitale podstawowym podmiotów zagranicznych
  • Wiek organizacji
  • Własność instytucji stanowiącej główne miejsce pracy
  • Właściciel kina
  • Wykazanie danych bilansowych według stanu na dzień 31 XII i sporządzenie rachunku zysków i strat za rok kalendarzowy.
  • Zakładowe organizacje związkowe będące bezpośrednimi członkami jednostki
  • Zakres danych finansowych wykazywanych na sprawozdaniu
  • Zarząd
  • Zmiana organizacyjna w przedsiębiorstwie
  • Związek zawodowy działający na terenie jednego zakładu pracy
  • Związek zawodowy należący do branżowej lub terytorialnej federacji
  • Związek zawodowy należący do struktury wyższego szczebla
  • Związek zawodowy zarejestrowany w rejestrze organizacji wyższego szczebla
  • Związek zawodowy zarejestrowany w sądzie (KRS)
 • Cechy społeczno-ekonomiczne osób
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cel ostatnio odbywanego kursu
  • Czas odbywania szkolenia
  • Czas poświęcony na naukę
  • Data wprowadzenia się do gospodarstwa domowego
  • Data wyprowadzenia się z gospodarstwa domowego lub data śmierci
  • Długość trwania szkolenia
  • Dodatkowe wykształcenie zawodowe
  • Dodatkowe źródło utrzymania osoby
  • Dziedzina kształcenia, w której badana osoba osiągnęła najwyższy poziom wykształcenia
  • Dziedzina ostatnio odbywanego kursu
  • Fakt bycia uczniem (uczennicą) lub studentem (studentką)
  • Forma odbywania nauki na kursie
  • Forma zatrudnienia - nauczyciel
  • Główne źródło utrzymania osoby
  • Informacje o miejscu dodatkowego zatrudnienia - wykładowca
  • Informacje o podstawowym miejscu pracy - wykładowca
  • Inicjator podjęcia szkolenia
  • Język obcy
  • Kwalifikacje zawodowe
  • Liczba dzieci do lat 6 na utrzymaniu
  • Liczba dzieci na utrzymaniu
  • Liczba dzieci niepełnosprawnych na utrzymaniu
  • Liczba miesięcy przebywania w gospodarstwie domowym
  • Miejsce wyprowadzenia się członka gospodarstwa domowego
  • Obecna dziedzina kształcenia
  • Obecne uczęszczanie do szkoły
  • Obecny status/informacje o osobie
  • Okres na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności
  • Orzeczenie o niepełnosprawności członków gospodarstw domowych
  • Ostatnio odbywany kurs
  • Pokrycie kosztów szkolenia przez badaną osobę
  • Posiadanie aktualnego orzeczenia o inwalidztwie, stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy
  • Posiadanie orzeczenia lub opinii o specjalnych potrzebach edukacyjnych członków gospodarstwa domowego w wieku 0-18 lat
  • Poziom edukacji
  • Poziom wykształcenia
  • Poziom wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym
  • Pozycja w gospodarstwie domowym
  • Przyczyna nieobecności członka gospodarstwa domowego
  • Przyczyna niepełnosprawności
  • Rok uzyskania obecnego poziomu wykształcenia
  • Rola osoby w gospodarstwie rolnym
  • Samotne wychowywanie dziecka
  • Stopień naukowy lub tytuł naukowy - wykładowca
  • Stopień niepełnosprawności
  • Stopień pokrewieństwa
  • Stopień pokrewieństwa z głową gospodarstwa domowego
  • System uczenia się
  • Tytuł zawodowy - wykładowca
  • Uczęszczanie do przedszkola/żłobka
  • Udział w edukacji pozaformalnej
  • Uzyskanie obecnego poziomu wykształcenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • Wykształcenie
  • Wykształcenie - nauczyciel
  • Wykształcenie matki
  • Wykształcenie ojca
  • Wymiar zatrudnienia - nauczyciel
  • Z kim mieszka
  • Zamieszkanie z użytkownikiem gospodarstwa rolnego
  • Zawód wyuczony
  • Znajomość języka obcego
  • Związek małżeński lub partnerski z osobą z badanego gospodarstwa domowego
  • Źródła utrzymania osoby
 • Ceny detaliczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cena detaliczna
 • Ceny nieruchomości
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cena brutto garażu lub miejsca postojowego
  • Cena brutto powierzchni zewnętrznej
  • Cena budynku
  • Cena całkowita brutto nieruchomości
  • Cena działki ewidencyjnej
  • Cena komórki lokatorskiej
  • Cena lokalu
  • Cena nieruchomości
  • Cena transakcji
  • Cena transakcyjna 1 m2 powierzchni ewidencyjnej działki
  • Cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
  • Cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
  • Czynsz netto obowiązujący w dniu notowania / oferowny za mkw. za miesiąc
  • Dzień na który została sporządzona ostatnia wycena
  • Indeks hedoniczny cen mieszkań
  • Koszty operacyjne działalności za miesiąc
  • Mediana cen transakcyjnych za 1 m2 powierzchni ewidencyjnej działki
  • Mediana cen transakcyjnych za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
  • Mediana cen transakcyjnych za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
  • Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem powierzchni za mkw. za miesiąc
  • Stawka netto czynszu najmu
  • Stopa kapitalizacji wynikająca z ostatniej wyceny
  • Średnia cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku
  • Średnia cena ofertowa 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
  • Średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni ewidencyjnej działki
  • Średnia cena transakcyjna 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
  • Średnia cena transakcyjna sprzedanych działek
  • Średnia cena transakcyjna sprzedanych nieruchomości
  • Waloryzacja czynszu najmu powierzchni
  • Waluta ceny transakcyjnej kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Waluta czynszu
  • Waluta kosztów operacyjnych działalności za miesiąc
  • Waluta opłat eksploatacji i utrzymania powierzchni
  • Waluta wartości nieruchomości wynikającej z ostatniej wyceny
  • Wartość nieruchomości wg biegłego
  • Wartość nieruchomości wg stron umowy
  • Wartość nieruchomości wg US
  • Wartość nieruchomości wynikająca z ostatniej wyceny
  • Wskaźnik zmian cen lokali mieszkalnych
 • Ceny producentów usług
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cena producenta usługi
  • Cena za godzinę pracy poświęconą na świadczenie usługi
  • Krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto stosowanego przy określaniu ceny usługi
  • Przychody ze sprzedaży reprezentanta usługi
  • Stawka procentowa stosowana przy ustalaniu ceny usługi
  • Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto stosowane przy określaniu ceny usługi
  • Wartość dobra/usługi, do której odnosi się stawka procentowa
  • Wolumen sprzedaży reprezentanta usługi
  • Wskaźnik cen producentów usług
 • Ceny producentów w budownictwie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cena roboty budowlano-montażowej
 • Ceny producentów w przemyśle
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cena sprzedaży reprezentanta (wyrobu)
  • Ceny producentów wyrobów spożywczych
  • Wartość sprzedaży reprezentanta (wyrobu)
  • Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu
 • Ceny w handlu zagranicznym
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cena towaru w eksporcie
  • Cena towaru w imporcie
 • Ceny w rolnictwie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ceny produktów rolnych
  • Ceny sprzedaży gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa
  • Najczęściej występująca cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych
  • Najczęściej występująca opłata za wydzierżawione użytki rolne
  • Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach
 • Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Placówki JNGS
  • Podmioty prowadzące JNGS
  • Uczestnicy, biorący udział w zajęciach w CIS
  • Uczestnicy KIS, którzy rozpoczęli i ukończyli zajęcia
  • Uczestnicy KIS, którzy zakończyli zajęcia
  • Uczestnicy KIS objęci reintegracją społeczną
  • Uczestnicy KIS objęci reintegracją zawodową
  • Uczestnicy, którzy rozpoczęli zajęcia w CIS
  • Uczestnicy, którzy ukończyli zajęcia w CIS
  • Uczestnicy warsztatów WTZ powstałych w latach poprzednich
  • Uczestnicy warsztatów WTZ powstałych w roku sprawozdawczym
  • Uczestnicy zajęć w CIS usamodzielnieni ekonomicznie
  • Uczestnicy zajęć w JNGS
  • Uczestnicy zajęć w KIS
 • Charakterystyka energetyczna budynku
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cena 1 GJ energii na ogrzewanie
  • EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową
  • EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
  • Koszt przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/remontowego
  • Krotność wymian powietrza
  • Kubatura części ogrzewanej
  • Liczba osób użytkujących budynek
  • Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego
  • Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło (moc zamówiona)
  • Opis przedsięwzięcia termomodernizacyjnego/remontowego
  • Opłata 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc
  • Paliwo - po termomodernizacji - co
  • Paliwo - po termomodernizacji - cwu
  • Paliwo - przed termomodernizacją - co
  • Paliwo - przed termomodernizacją - cwu
  • Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej
  • Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych
  • Przewidywana roczna oszczędność kosztów energii
  • Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego
  • Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • Roczne oszczędności energii
  • Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku
  • Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię
  • Rodzaj systemu grzewczego budynku
  • Rodzaj wentylacji
  • Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza
  • Sposób przygotowania ciepłej wody
  • Sprawności składowe systemu grzewczego
  • Strumień powietrza zewnętrznego
  • Wskaźnik Energii Pierwotnej
  • Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku
  • Współczynnik kształtu A/V
  • Współczynnik przenikania ciepła Uc
  • Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu
  • Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej
  • Zmniejszenie obliczeniowego zużycia energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • Zmniejszenie rocznego zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku
  • Zmniejszenie zużycia energii
 • Charakterystyka gospodarstw domowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data opuszczenia gospodarstwa
  • Data przybycia do gospodarstwa
  • Dodatkowe źródło utrzymania gospodarstwa domowego
  • Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego
  • Gospodarstwo domowe beneficjenta pomocy społecznej
  • Gospodarstwo domowe w mieszkaniu
  • Gospodarstwo domowe z użytkownikiem gospodarstwa rolnego (działki rolnej)
  • Liczba gospodarstw domowych w mieszkaniu
  • Liczba osób w gospodarstwie domowym
  • Liczba osób w gospodarstwie domowym w wieku 16 lat i więcej
  • Liczba spożytych posiłków poza domem przez członków gospodarstwa domowego
  • Liczba spożytych posiłków w domu przez osoby spoza gospodarstwa domowego
  • Miejsce pobytu osoby nieobecnej w gospodarstwie domowym
  • Okres nieobecności w gospodarstwie domowym
  • Okres przebywania w Polsce matki dziecka
  • Okres przebywania w Polsce ojca dziecka
  • Osoby przebywające w gospodarstwach zbiorowych
  • Osoby przebywające za granicą
  • Osoby w gospodarstwie domowym
  • Produkcyjna działalność rolnicza gospodarstwa domowego
  • Przyczyna nieobecności w gospodarstwie domowym
  • Realizacja badania
  • Skład gospodarstwa domowego
 • Charakterystyka placówek leczniczych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data rozpoczęcia działalności leczniczej
  • Data zakończenia działalności leczniczej
  • Jednostki świadczące usługi zdrowotne ze środków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
  • Jednostki wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  • Łóżka zarejestrowane w RPWDL
  • Rodzaj posiadanego certyfikatu
 • Ciepło i energia elektryczna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Biokomponenty wytworzone
  • Całkowita energia chemiczna zużytych paliw Qb
  • Całkowita produkcja ciepła użytkowego Qu
  • Całkowite napromieniowanie słoneczne
  • Ciepło przejęte przez parę i wodę w kotłach ciepłowniczych
  • Ciepło przejęte przez parę i wodę w kotłach energetycznych
  • Ciepło przejęte przez parę i wodę w kotłach energetycznych na produkcję energii elektrycznej
  • Ciepło przejęte przez parę i wodę w kotłach energetycznych na produkcję ciepła
  • Ciepło przejęte przez parę i wodę w kotłach energetycznych na produkcję energii mechanicznej
  • Ciepło z odzysku
  • Data rozpoczęcia eksploatacji nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji
  • Dostawy paliwa do elektrowni i elektrociepłowni
  • Dostawy paliwa do elektrowni i elektrociepłowni - z kraju
  • Energia chemiczna paliw zużytych do wytwarzania ciepła poza procesem kogeneracji Qbck
  • Energia chemiczna paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej poza procesem kogeneracji Qbek
  • Energia chemiczna paliw zużytych w procesie kogeneracji Qbq
  • Energia chemiczna paliw zużytych w procesie kogeneracji Qbq (gaz uzyskiwany z biomasy)
  • Energia chemiczna paliw zużytych w procesie kogeneracji Qbq (metan z odmetanowania kopalni)
  • Energia chemiczna paliw zużytych w procesie kogeneracji Qbq (paliwa gazowe)
  • Energia chemiczna paliwa ogółem
  • Energia chemiczna paliwa ogółem - na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
  • Energia elektryczna dostarczona bezpośrednio odbiorcom
  • Energia elektryczna oddana z sieci
  • Energia elektryczna pobrana z sieci NN
  • Energia elektryczna wprowadzona do sieci
  • Energia elektryczna wprowadzona do sieci NN
  • Energia elektryczna wynikająca z umorzonych świadectw pochodzenia (URE)
  • Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego w mikroinstalacji
  • Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego w mikroinstalacji sprzedana sprzedawcy zobowiązanemu oraz wprowadzona do jego sieci dystrybucyjnej
  • Energia elektryczna wytworzona z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym
  • Energia elektryczna wytworzona z biopłynów
  • Energia odnawialna dostarczona przez pompy ciepła
  • Energia użytkowa ze źródeł konwencjonalnych zastąpiona ciepłem słonecznym
  • Energia użytkowa ze źródeł konwencjonalnych zastąpiona ciepłem geotermalnym
  • Entalpia czynnika
  • Entalpia czynnika powrotnego
  • Entalpia czynnika wypływającego z otworu wydobywczego
  • Identyfikator kwalifikacji jednostki wysokosprawnej kogeneracji - URE
  • Ilość energii elektrycznej, o której mowa w art. 49a ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
  • Ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE
  • Koncesja w zakresie energii elektrycznej i ciepła
  • Liczba godzin pełnego obciążenia
  • Liczba instalacji (bloków ciepłowniczych)
  • Liczba instalacji (kotłów)
  • Liczba wydanych świadectw pochodzenia (URE)
  • Liczba zainstalowanych bloków ciepłowniczych
  • Liczba zainstalowanych kotłów
  • Lokalizacja obiektu (instalacji)
  • Łączna moc osiągalna
  • Łączna moc osiągalna cieplna
  • Łączna moc osiągalna elektryczna
  • Moc cieplna wykorzyskorzystana - przeznaczona na inne rodzaje działalności gospodarczej
  • Moc cieplna wykorzystana
  • Moc cieplna wykorzystana - przeznaczona na potrzeby własne źródeł ciepła
  • Moc cieplna wykorzystana - zamówiona przez odbiorców
  • Moc cieplna zamówiona przez odbiorców
  • Moc osiągalna
  • Moc osiągalna cieplna
  • Moc (wydajność) cieplna zainstalowanych pomp ciepła
  • Moc zainstalowana cieplna
  • Moc zainstalowana elektryczna
  • Moc zainstalowana elektryczna planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii
  • Moc zamówiona u dostawców ciepła
  • Natężenie przepływu czynnika
  • Nazwa odbiorcy przemysłowego
  • Nazwa operatora systemu elektroenergetycznego
  • Numer decyzji umarzającej
  • Numer koncesjonariusza
  • Numer świadectwa pochodzenia (URE)
  • Obniżenie produkcji energii elektrycznej
  • Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
  • Odzysk energii/ciepła
  • Okres obowiązywania koncesji
  • Okres wytwarzania
  • Oszczędność energii pierwotnej (PES)
  • Otwór wydobywczy (odwiert)
  • PKD nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji
  • Powierzchnia kolektorów
  • Produkcja ciepła brutto
  • Produkcja ciepła netto
  • Produkcja ciepła netto w skojarzeniu
  • Produkcja ciepła netto z kolektorów pary świeżej
  • Produkcja ciepła netto z upustów i wylotów turbin i z kotłów odzysknicowych turbin gazowych lub silników wewnętrznego spalania
  • Produkcja ciepła użytkowego poza procesem kogeneracji Quk
  • Produkcja ciepła użytkowego w kogeneracji
  • Produkcja ciepła użytkowego w kogeneracji Quq
  • Produkcja ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji
  • Produkcja energii elektrycznej
  • Produkcja energii elektrycznej brutto Abe
  • Produkcja energii elektrycznej brutto w kogeneracji Abq
  • Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu (zgodnie z PN)
  • Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
  • Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach o mocy poniżej 1MW
  • Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach opalanych gazem
  • Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach opalanych metanem lub gazem z biomasy
  • Produkcja energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w pozostałych jednostkach
  • Produkcja energii elektrycznej z biomasy i biogazu (w tym współspalanie)
  • Produkcja energii elektrycznej z paliw odnawialnych
  • Produkcja energii elektrycznej z wody przepompowanej
  • Produkcja energii mechanicznej
  • Produkcja energii mechanicznej Abm
  • Produkcja energii mechanicznej i elektrycznej z biomasy i biogazu
  • Produkcja (uzysk) ciepła użytkowego
  • Produkcja (uzysk) ciepła użytkowego z paliw odnawialnych
  • Produkcja (uzysk) użytkowego ciepła geotermalnego
  • Przepływy energii elektrycznej z zagranicy
  • Przepływy energii elektrycznej za granicę
  • Przychód energii elektrycznej
  • Razem energia chemiczna paliwa na produkcję ciepła (bez kotłów ciepłowniczych)
  • Razem energia chemiczna paliwa na produkcję ciepła w kotłach ciepłowniczych
  • Razem energia chemiczna paliwa na produkcję ciepła w kotłach energetycznych
  • Razem energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
  • Razem energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej, mechanicznej i ciepła
  • Razem energia chemiczna paliwa na produkcję energii elektrycznej, mechanicznej i ciepła (bez kotłów ciepłowniczych)
  • Referencyjna wartość sprawności wytwarzania ciepła w procesie rozdzielonym
  • Referencyjna wartość sprawności wytwarzania energii elektrycznej w procesie rozdzielonym
  • Rodzaj technologii źródła CHP (URE)
  • Rodzaje OZE (URE)
  • Rok wydania świadectwa pochodzenia (URE)
  • Rozchód energii elektrycznej
  • Równoważny czas pracy z pełnym obciążeniem
  • Różnica bilansowa energii elektrycznej
  • Sieć ciepłownicza
  • Skrócony numer gwarancji pochodzenia
  • Sprawność graniczna określona dla danego typu jednostki kogeneracji
  • Sprawność instalacji
  • Sprawność przemiany energii chemicznej paliwa brutto w energię elektryczną, mechaniczną i ciepło (bez kotłów ciepłowniczych)
  • Sprzedaż energii elektrycznej z paliw odnawialnych
  • Sprzedaż ciepła
  • Sprzedaż ciepła - sprzedaż ciepła do odbiorców końcowych
  • Sprzedaż ciepła z paliw odnawialnych
  • Sprzedaż ciepła z własnej produkcji
  • Sprzedaż energii elektrycznej
  • Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
  • Sprzedaż/dostawa/zużycie energii elektrycznej
  • Stosunek energii elektrycznej do ciepła C
  • Straty przesyłowe ciepła
  • Straty przesyłowe ciepła ze źródeł obcych
  • Straty przesyłowe ciepła ze źródeł własnych
  • Szacunkowe całkowite ciepło użytkowe dostarczone przez pompy ciepła
  • Szacunkowy przeciętny współczynnik wydajności sezonowej SPF
  • Średni współczynnik zmiany mocy b
  • Średnie maksymalne zapotrzebowanie mocy elektrycznej
  • Średnioroczna sprawność ogólna
  • Uzysk ciepła z procesów chemicznych
  • Wartość wydanych świadectw pochodzenia (URE)
  • Wskaźnik różnic bilansowych energii elektrycznej
  • Wskaźnik zaangażowania w koncesjonowaną działalność ciepłowniczą
  • Wskaźnik zużycia energii elektrycznej i mechanicznej na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
  • Wskaźnik zużycia paliwa na 1 GJ energii cieplnej w kotłach ciepłowniczych
  • Wskaźnik zużycia paliwa na 1 GJ energii cieplnej w kotłach energetycznych
  • Wskaźnik zużycia paliwa na 1 kWh energii elektrycznej brutto lub mechanicznej
  • Wysokość wykonanego obowiązku
  • Wytwarzanie ciepła - energia zużytego paliwa
  • Wytwarzanie ciepła - koszt zużytego paliwa (łącznie z kosztami transportu)
  • Wytwarzanie ciepła - zużycie paliwa
  • Zakup ciepła
  • Zakup energii elektrycznej na potrzeby elektrowni
  • Zakup energii elektrycznej na potrzeby elektrowni na produkcję ciepła
  • Zakup energii elektrycznej na potrzeby elektrowni na produkcję energii elektrycznej
  • Zapas paliwa u dostawcy
  • Zużycie ciepła
  • Zużycie ciepła na potrzeby własne
  • Zużycie ciepła na potrzeby własne - potrzeby pozostałej działalności gospodarczej przedsiebiorstwa
  • Zużycie ciepła na potrzeby własne - potrzeby źródeł ciepła
  • Zużycie energii elektrycznej
  • Zużycie energii elektrycznej na inne cele
  • Zużycie energii elektrycznej na pompowanie wody
  • Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
  • Zużycie energii elektrycznej na produkcję ciepła
  • Zużycie energii elektrycznej na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
  • Zużycie energii elektrycznej z własnej produkcji na produkcję ciepła
  • Zużycie energii elektrycznej z własnej produkcji na produkcję energii elektrycznej
  • Zużycie energii elektrycznej z własnej produkcji na produkcję energii elektrycznej - przez urządzenia ochrony środowiska
  • Zużycie energii elektrycznej z zakupu na potrzeby energetyczne produkcji ciepła
  • Zużycie energii elektrycznej z zakupu na potrzeby energetyczne produkcji energii elektrycznej
  • Zużycie energii elektrycznej/ilość przesłanej energii elektrycznej
  • Zużycie energii mechanicznej na produkcję energii elektrycznej
  • Zużycie energii mechanicznej na produkcję energii elektrycznej i mechanicznej
  • Zużycie paliwa na produkcję energii elektrycznej – podział paliwa według metody elektrowni równoważnej
  • Zużycie paliwa na produkcję energii elektrycznej – podział paliwa według metody fizycznej
  • Zużycie paliwa na produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu – podział paliwa według metody elektrowni równoważnej
  • Zużycie paliwa na produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu – podział paliwa według metody fizycznej
 • Cudzoziemcy w Polsce
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Adnotacja w dokumencie cudzoziemca
  • Data obowiązywania zezwolenia - cudzoziemcy
  • Data rejestracji dokumentu - cudzoziemcy
  • Data rejestracji wniosku - cudzoziemcy
  • Data ważności do - cudzoziemcy
  • Data ważności od - cudzoziemcy
  • Data wpływu wniosku - cudzoziemcy
  • Data wydania decyzji - cudzoziemcy
  • Data wydania dokumentu - cudzoziemcy
  • Data wydania na dokumencie - cudzoziemcy
  • Główny cel pobytu cudzoziemca
  • Kraj pochodzenia cudzoziemca
  • Miejsce pobytu cudzoziemca w Polsce
  • Narodowość cudzoziemca
  • Nazwa aktu prawnego podstawy pobytu cudzoziemca
  • Nazwa dokumentu cudzoziemca
  • Okoliczności złożenia wniosku dotyczącego pobytu cudzoziemca
  • Organ przyjmujący wniosek / wydający decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt cudzoziemca
  • Podstawa prawna wydanej decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt cudzoziemca
  • Status cudzoziemca
 • Czas oczekiwania na opinię
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czas oczekiwania zleceniodawcy na opinię (od daty wpływu sprawy do ośrodka do daty wysłania opinii)
  • Czas oczekiwania zleceniodawcy na opinię (od daty zakończenia badań do daty wysłania opinii)
 • Czas pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czas nieprzepracowany
  • Czas nieprzepracowany opłacony przez zakład pracy
  • Czas nieprzepracowany opłacony za przestoje ekonomiczne w roku referencyjnym
  • Czas nieprzepracowany w miesiącu referencyjnym – godziny opłacone (przez zakład pracy lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone
  • Czas nieprzepracowany w miesiącu referencyjnym – godziny opłacone tylko przez zakład pracy
  • Czas nieprzepracowany w roku referencyjnym – godziny opłacone (przez zakład pracy lub ze środków ZUS) oraz nieopłacone
  • Czas nieprzepracowany w roku referencyjnym – godziny opłacone tylko przez zakład pracy
  • Czas przepracowany
  • Czas przepracowany w głównym miejscu pracy
  • Czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
  • Czas przepracowany w godzinach nadliczbowych w miesiącu referencyjnym
  • Czas przepracowany w godzinach nadliczbowych w roku referencyjnym
  • Czas przepracowany w godzinach nominalnych w miesiącu referencyjnym
  • Czas przepracowany w godzinach nominalnych w roku referencyjnym
  • Czas przepracowany we wszystkich pracach dodatkowych
  • Czas przepracowany zwykle w pracy głównej
  • Deklarowany czas pracy
  • Dni robocze obowiązujące jednostkę sprawozdawczą w miesiącu referencyjnym
  • Dni robocze obowiązujące jednostkę sprawozdawczą w roku referencyjnym
  • Dni robocze obowiązujące pracownika w miesiącu referencyjnym
  • Dni robocze obowiązujące pracownika w roku referencyjnym
  • Godziny opłacone
  • Godziny przepracowane
  • Godziny przepracowane w czasie normalnym
  • Obowiązkowy pełny tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika w miesiącu referencyjnym
  • Obowiązkowy pełny wymiar czasu pracy pracownika w roku referencyjnym
  • Opłacone godziny zatrudnionych na umowach o pracę
  • Praca w nieopłaconych godzinach nadliczbowych w głównym miejscu pracy
  • Praca w płatnych godzinach nadliczbowych w głównym miejscu pracy
  • Średnia liczba godzin przepracowanych w ciągu dnia
  • Wskaźnik wymiaru czasu pracy w miesiącu referencyjnym
  • Wykorzystane dni urlopów wypoczynkowych w roku referencyjnym
  • Wymiar czasu pracy
  • Wymiar czasu pracy w gospodarstwie rolnym przy produkcji rolniczej
  • Wymiar czasu pracy w miesiącu referencyjnym
  • Wymiar czasu pracy w roku referencyjnym
 • Czas trwania mediacji
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czas trwania mediacji niezakończonych w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego
  • Czas trwania wszystkich mediacji w sprawie od dnia wydania postanowienia o skierowaniu stron do mediacji do dnia zakończenia mediacji
 • Czas trwania postępowania sądowego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czas trwania postępowania od daty pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie - Sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
  • Czas trwania postępowania od daty pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie - sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Przedsiębiorców
  • Czas trwania postępowania od daty pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie - Sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
  • Czas trwania postępowania od daty pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie - Sprawy o zmiany w rejestrach - w tym sprawy o wykreślenia
  • Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej orzeczeniem w I instancji
  • Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
  • Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji)
  • Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji
  • Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016 r.)
  • Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
  • Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (łącznie z czasem trwania mediacji)
  • Czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji sprawy do dnia wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie
  • Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania merytorycznego orzeczenia w II in-stancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)
  • Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania merytorycznego orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
  • Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania merytorycznego orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (łącznie z czasem trwania mediacji)
  • Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)
  • Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016 r.)
  • Czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji lub od dnia wpływu sprawy do II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (łącznie z czasem trwania mediacji)
  • Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej orzeczeniem w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia merytorycznie kończącego sprawę orzeczeniem w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)
  • Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym do dnia wydania orzeczenia merytorycznie kończącego sprawę w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
  • Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym do dnia wydania orzeczenia merytorycznie kończącego sprawę w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (łącznie z czasem trwania mediacji)
  • Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy merytorycznie zakończonej (wyrokiem, orzeczeniem) w I instancji)
  • Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji)
  • Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji, a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)
  • Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji)) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
  • Czas trwania postępowania sądowego (w sądzie okręgowym I instancji - od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji a w sądzie okręgowym II instancji od dnia pierwszej rejestracji w sądzie rejonowym (I instancji) do dnia wydania orzeczenia w sądzie okręgowym II instancji lub od dnia wpływu sprawy do sądu okręgowego (II instancji do dnia wydania orzeczenia w II instancji) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Czas trwania tymczasowego aresztowania
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czas trwania tymczasowego aresztowania w sprawach pozostających w toku oraz w zakończonych w okresie sprawozdawczym postępowaniach przygotowawczych
 • Czynniki przedsiębiorczości
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Charakter poprzedniej pracy
  • Pochodzenie środków niezbędnych do podjęcia działalności
  • Przedsiebiorstwo pierwszą działalnością właściciela
  • Uczestnictwo w szkoleniach w zakresie działalności
 • Czynności komornika
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czynności komornika

D

 • Dane adresowe i terytorialne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Adres akcjonariusza
  • Adres budynku
  • Adres do korespondencji
  • Adres do korespondencji wyznania
  • Adres gospodarstwa rolnego
  • Adres innej uprawnionej osoby
  • Adres inwestora budynku oddanego do użytkowania
  • Adres jednostki
  • Adres jednostki bezpośrednio zależnej
  • Adres jednostki lokalnej
  • Adres jednostki pośrednio zależnej
  • Adres jednostki sprawozdawczej
  • Adres lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna
  • Adres miejsca prowadzenia działalności
  • Adres miejsca prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej
  • Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej
  • Adres mieszkania
  • Adres nieruchomości
  • Adres nowego użytkownika nabrzeży w portach morskich
  • Adres oddziału terenowego
  • Adres posiadacza (podmiotu gospodarczego, osoby prawnej, osoby fizycznej)
  • Adres prowadzenia działalności gospodarczej
  • Adres prowadzenia działalności rolniczej
  • Adres siedziby
  • Adres siedziby instytucji tworzącej
  • Adres siedziby spółki tworzącej grupę
  • Adres siedziby wykonawcy zamówienia publicznego
  • Adres siedziby zagranicznej jednostki dominującej bezpośrednio
  • Adres siedziby zagranicznej jednostki dominującej najwyższego szczebla
  • Adres strony BIP instytucji
  • Adres strony WWW
  • Adres użytkownika pojazdu
  • Adres wyznania
  • Adres zamieszkania
  • Adres zamieszkania/siedziby
  • Dane kontaktowe (adresowe) pełnionego dyżuru po godzinach pracy (strażnik, dyspozytor, portier, itp.)
  • Dane teleadresowe
  • Dane teleadresowe instytucji tworzącej
  • Dane teleadresowe wykonawcy zamówienia publicznego
  • Data początku ważności adresu
  • Deklarowany kraj zamieszkania
  • Dodatkowa numeracja budynków położonych na tej samej nieruchomości
  • Dzielnica
  • Gmina stałego zamieszkania
  • Klasa miejscowości zamieszkania
  • Kraj jednostki bezpośrednio dominującej
  • Kraj jednostki dominującej najwyższego szczebla
  • Kraj jednostki pośrednio zależnej
  • Kraj miejsca zamieszkania
  • Kraj miejsca zdarzenia
  • Kraj stałego zamieszkania dla osób zameldowanych na pobyt czasowy
  • Kraj, w którym wydano dokument identyfikujący podmiot
  • Lokalizacja budynku
  • Lokalizacja gospodarstwa domowego
  • Lokalizacja miejsca zamieszkania
  • Lokalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej
  • Lokalizacja szczegółowa nieruchomości
  • Lokalizacja wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
  • Lokalizacja zasobów mieszkaniowych
  • Miejsce czasowego zameldowania w Polsce
  • Miejsce ostatniego zameldowania w kraju na pobyt stały lub czasowy
  • Miejsce położenia jednostki sprawozdawczej wykonującej działalność leczniczą
  • Miejsce położenia szkoły
  • Miejsce popełnienia czynu zabronionego
  • Miejsce realizacji projektu
  • Miejsce sporządzenia ankiety
  • Miejsce stałego zameldowania w Polsce
  • Miejsce stałego zamieszkania matki dziecka
  • Miejsce stałego zamieszkania ojca dziecka
  • Miejsce urodzenia
  • Miejsce urodzenia dziecka
  • Miejsce urodzenia matki
  • Miejsce urodzenia ojca
  • Miejsce wykonywania badań profilaktycznych
  • Miejsce zameldowania na pobyt czasowy
  • Miejsce zameldowania na pobyt stały
  • Miejsce zamieszkania
  • Miejsce zamieszkania osoby osądzonej
  • Miejsce zamieszkania osoby pokrzywdzonej
  • Miejsce zamieszkania osoby zmarłej
  • Miejsce zamieszkania przed zawarciem małżeństwa
  • Miejsce zamieszkania w momencie wniesienia powództwa
  • Numer obrębu ewidencyjnego (dane wg ewidencji gruntów i budynków)
  • Obszar prowadzenia działalności gospodarczej
  • Obszar zamieszkania
  • Pocztowe numery adresowe
  • Położenie działki ewidencyjnej
  • Prowadzenie działalności w miejscu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela
  • Siedziba filii, oddziału, zakładu lub innej jednostki organizacyjnej
  • Siedziba instytucji (firmy) będącej głównym miejscem pracy
  • Siedziba instytucji (firmy) głównej pracy w tej samej gminie co miejsce zamieszkania
  • Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego
  • Sołectwa
  • Zasięg terytorialny działalności
 • Dane bilansowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywa obrotowe
  • Aktywa razem
  • Aktywa trwałe
  • Aktywa trwałe brutto
  • Aktywa trwałe netto
  • Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  • Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  • Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • Depozyt
  • Depozyty na żądanie
  • Depozyty terminowe
  • Długoterminowe aktywa finansowe
  • Długoterminowe aktywa finansowe - papiery wartościowe
  • Długoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
  • Długoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
  • Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki
  • Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki i kredyty zagrożone
  • Długoterminowe aktywa finansowe z tytułu pożyczek - udzielone pożyczki zagraniczne
  • Długoterminowe aktywa finansowe-inne długoterminowe aktywa finansowe
  • Długoterminowe kredyty bankowe
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - inne rozliczenia międzyokresowe
  • Dłużne papiery wartościowe - banków
  • Dłużne papiery wartościowe - budżetu państwa i budżetów terenowych
  • Dłużne papiery wartościowe - długoterminowe
  • Dłużne papiery wartościowe - krótkoterminowe
  • Dłużne papiery wartościowe - pozostałe
  • Dotacje inwestycyjne z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
  • Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa
  • Dotacje inwestycyjne z budżetu środków europejskich
  • Fundusz jednostki
  • Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
  • Fundusze
  • Fundusze specjalne
  • Fundusze specjalne i inne zobowiązania
  • Gotówka i depozyty
  • Inne aktywa
  • Inne inwestycje długoterminowe
  • Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe
  • Inne rozliczenia międzyokresowe
  • Inne wartości niematerialne i prawne
  • Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
  • Inwestycje długoterminowe
  • Inwestycje długoterminowe - długoterminowe aktywa finansowe
  • Inwestycje długoterminowe - nieruchomości
  • Inwestycje długoterminowe - pozostałe
  • Inwestycje długoterminowe - wartości niematerialne i prawne
  • Inwestycje krótkoterminowe
  • Inwestycje krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe
  • Inwestycje krótkoterminowe - inne papiery wartościowe
  • Inwestycje krótkoterminowe - pozostałe
  • Inwestycje krótkoterminowe - udziały lub akcje
  • Inwestycje krótkoterminowe - udzielone pożyczki
  • Inwestycje krótkoterminowe-Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  • Inwestycje krótkoterminowe-Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie
  • Inwestycje krótkoterminowe-Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
  • Iwestycje długoterminowe - pozostałe
  • Kapitał (fundusz) podstawowy
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał zakładowy
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał zakładowy rozproszony
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał zakładowy stanowiący mienie jednostek samorządu terytorialnego
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał zakładowy stanowiący mienie krajowych osób fizycznych
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał zakładowy stanowiący mienie osób zagranicznych
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał zakładowy stanowiący mienie państwowych osób prawnych
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał zakładowy stanowiący mienie pozostałych krajowych jednostek prywatnych
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał zakładowy stanowiący mienie Skarbu Państwa
  • Kapitał (fundusz) własny
  • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  • Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - z tytułu aktualizacji wartości godziwej
  • Kapitał (fundusz) zapasowy
  • Kapitał (fundusz) zapasowy - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
  • Kredyty i pożyczki - długoterminowe
  • Kredyty i pożyczki - krótkoterminowe
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne aktywa finansowe
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne aktywa finansowe - udziały lub akcje
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne aktywa finansowe - w pozostałych jednostkach
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne papiery wartościowe
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - inne środki pieniężne - inne inwestycje krótkoterminowe
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - inne aktywa pieniężne
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - inne środki pieniężne
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne na rachunkach bankowych
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne państwowego funduszu celowego
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - środki pieniężne w kasie
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - udziały lub akcje
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone kredyty i pożyczki
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki i kredyty zagrożone
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - w jednostkach powiązanych
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - w jednostkach powiązanych - inne papiery wartościowe
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - w jednostkach powiązanych - udzielone pożyczki
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - w pozostałych jednostkach
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - w pozostałych jednostkach - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - w pozostałych jednostkach - inne papiery wartościowe
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje
  • Krótkoterminowe aktywa finansowe - w pozostałych jednostkach - udzielone pożyczki
  • Krótkoterminowe kredyty bankowe
  • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  • Krótkoterminowe zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych
  • Któtkoterminowe aktywa finansowe - w jednostkach powiązanych - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  • Nadwyżka środków obrotowych
  • Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  • Należności
  • Należności długoterminowe
  • Należności długoterminowe - od jednostek powiązanych
  • Należności długoterminowe - od pozostałych jednostek
  • Należności krótkoterminowe
  • Należności krótkoterminowe - należności od budżetów
  • Należności krótkoterminowe - od jednostek powiązanych
  • Należności krótkoterminowe - od jednostek powiązanych - inne
  • Należności krótkoterminowe - od jednostek powiązanych - z tytułu dostaw i usług
  • Należności krótkoterminowe - od pozostałych jednostek
  • Należności krótkoterminowe - od pozostałych jednostek - dochodzone na drodze sądowej
  • Należności krótkoterminowe - od pozostałych jednostek - inne
  • Należności krótkoterminowe - od pozostałych jednostek - z tytułu dostaw i usług
  • Należności krótkoterminowe - od pozostałych jednostek - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.i zdrowotnych oraz innych świadczeń
  • Należności krótkoterminowe - pozostałe należności
  • Należności krótkoterminowe - rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
  • Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej
  • Należności krótkoterminowe inne
  • Należności krótkoterminowe przeterminowane
  • Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
  • Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
  • Należności krótkoterminowe z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
  • Należności od budżetu państwa
  • Należności od innych instytucji finansowych
  • Należności od instytucji finansowych
  • Należności od sektora budżetowego
  • Należności od sektora finansowego
  • Należności od sektora niefinansowego
  • Należności wymagalne
  • Należności wymagalne pozostałe
  • Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług
  • Należności z tytułu transakcji SWAP
  • Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
  • Nieruchomości
  • Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  • Odpisy z wyniku finansowego
  • Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
  • Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych
  • Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
  • Odsetki z tytułu zobowiązań
  • Papiery wartościowe
  • Papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
  • Pasywa razem
  • Pozostale należności i roszczenia
  • Pozostałe
  • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na udziały (akcje) własne
  • Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
  • Pozostałe należności
  • Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione
  • Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług
  • Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
  • Pozostałe niewymagalne zobowiązania
  • Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
  • Pozostałe rezerwy
  • Pozostałe zobowiązania
  • Przeszacowanie poszczególnych wartości bilansowych w związku ze zmianą cen i różnic kursowych
  • Przewidywane wykonanie planu finansowego jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Przyjęte depozyty
  • Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  • Rezerwy i inne pasywa
  • Rezerwy na zobowiązania
  • Rezerwy na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  • Rozliczenia międzyokresowe
  • Rozliczenia międzyokresowe - ujemna wartość firmy
  • Rozliczenia międzyokresowe - inne rozliczenia międzyokresowe
  • Rozliczenia międzyokresowe - inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe
  • Rozliczenia międzyokresowe - inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe
  • Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Środki oieniężne - Jednostka samorządu terytorialnego
  • Środki otrzymane z dotacji na finansowanie inwestycji
  • Środki pieniężne
  • Środki pieniężne - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Środki pieniężne - inne
  • Środki pieniężne - Publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
  • Środki pieniężne - Skarb państwa
  • Środki trwałe - budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  • Środki trwałe - grunty
  • Środki trwałe - inne środki trwałe
  • Środki trwałe - środki transportu
  • Środki trwałe - urządzenia techniczne i maszyny
  • Środki trwałe - urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu
  • Środki trwałe, którym przywrócono wartość, wprowadzone do bilansu
  • Środki trwałe netto
  • Środki trwałe w budowie
  • Udziały (akcje) własne
  • Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych
  • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Wartości niematerialne i prawne - koszty zakończonych prac rozwojowych
  • Wartości niematerialne i prawne - wartość firmy
  • Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
  • Wydatki inwestycyjne
  • Wydatki inwestycyjne - w tym środki pochodzące z UE
  • Wymagalne zobowiązania
  • Wymagalne zobowiązania pozostałe
  • Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług
  • Zaliczki na dostawy i usługi
  • Zaliczki na środki trwałe w budowie
  • Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  • Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
  • Zapasy
  • Zapasy - Materiały
  • Zapasy - Półprodukty i produkty w toku
  • Zapasy - Produkty gotowe
  • Zapasy - Towary
  • Zapasy - Zaliczki na dostawy i usługi
  • Zmiana wartości sumy bilansowej
  • Zobowiaznie krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności - powyżej 12 miesięcy
  • Zobowiązania
  • Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - odsetki
  • Zobowiązania BFG wobec deponentów
  • Zobowiązania BFG wobec deponentów banków
  • Zobowiązania BFG wobec deponentów SKOK-ów
  • Zobowiązania długoterminowe
  • Zobowiązania długoterminowe - inne
  • Zobowiązania długoterminowe - inne zobowiązania finansowe
  • Zobowiązania długoterminowe - wobec jednostek powiązanych
  • Zobowiązania długoterminowe - wobec pozostałych jednostek
  • Zobowiązania długoterminowe - wobec pozostałych jednostek - inne
  • zobowiązania długoterminowe - wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe
  • Zobowiązania długoterminowe - wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki
  • Zobowiązania długoterminowe - wobec pozostałych jednostek - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  • Zobowiązania długoterminowe - zobowiązania wekslowe
  • Zobowiązania długoterminowe przejęte przez instytucje finansowe
  • Zobowiązania długoterminowe przeterminowane
  • Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  • Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
  • Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - kredyty bankowe
  • Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - kredyty bankowe zagraniczne
  • Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - pożyczki
  • Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - pożyczki zagraniczne
  • Zobowiązania długoterminowe zrestrukturyzowane
  • Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  • Zobowiązania krótkoterminowe
  • Zobowiązania krótkoterminowe - pozostale zobowiązania
  • Zobowiązania krótkoterminowe - rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
  • Zobowiązania krótkoterminowe - sumy obce
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec budżetów
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec jednostek powiązanych
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec jednostek powiązanych - inne
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec jednostek powiązanych - z tytułu dostaw i usług
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - inne
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - inne zobowiązania finansowe
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - z tytułu emisji papierów wartościowych
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - z tytułu wynagrodzeń
  • Zobowiązania krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - zobowiązania wekslowe
  • Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy spacjalnych
  • Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych
  • Zobowiązania krótkoterminowe inne
  • Zobowiązania krótkoterminowe przejęte przez instytucje finansowe
  • Zobowiązania krótkoterminowe przeterminowane
  • Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
  • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
  • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - kredyty bankowe
  • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - kredyty bankowe zagraniczne
  • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - pożyczki
  • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - pożyczki zagraniczne
  • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych
  • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń
  • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń
  • Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi
  • Zobowiązania krótkoterminowe zrestrukturyzowane
  • Zobowiązania ktrótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i inych świadczeń
  • Zobowiązania objete umowami z pierwotnymi wierzycielami, określającymi warunki spłaty zobowiązań
  • Zobowiązania ogółem
  • Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na inne podmioty
  • Zobowiązania wekslowe
  • Zobowiązania wobec instytucji finansowych
  • Zobowiązania wobec instytucji finansowych - kapitał
  • Zobowiązania wobec instytucji finansowych - odsetki
  • Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
  • Zobowiązania z tytułu odsetek
  • Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych
  • Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - dyskonto
  • Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - kapitał
  • Zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - premia
  • Zobowiązanie krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności - do12 miesięcy
  • Zobowiąznia krótkoterminowe - wobec pozostałych jednostek - zaliczki otrzymane na dostawy
  • Zysk (strata) netto
  • Zysk (strata) z lat ubiegłych
 • Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Adres właściciela elektrowni
  • Aktywa przedsiębiorstwa górniczego
  • Amortyzacja dla wydziałów remontowych i pomocniczych
  • Biogaz rolniczy wytworzony w instalacji odnawialnego źródła energii
  • Bonifikaty i upusty
  • Bonifikaty w zakresie obrotu
  • Całkowite koszty zakupu ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła i usługi przesyłowej)
  • Całkowite przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła i usługi przesyłowej)
  • Całkowite przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła i usługi przesyłowej) do odbiorców końcowych
  • Cena jednostkowa sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
  • Data podpisu
  • Eksport energii elektrycznej rozliczany finansowo
  • Energia elektryczna czynna
  • Energia elektryczna czynna - do odbiorców przemysłowych
  • Energia elektryczna czynna - do odbiorców przemysłowych - wartość pobranego podatku akcyzowego
  • Energia elektryczna czynna - ilość energii uwzględniającej podatek akcyzowy
  • Energia elektryczna czynna - nielegalny pobór
  • Energia elektryczna czynna - wartość pobrango podatku akcyzowego
  • Energia elektryczna dostarczona
  • Fundusze specjalne górnictwa węgla kamiennego
  • Ilość energii objętej programem pomocowym po likwidacji kontraktów długoterminowych
  • Import energii elektrycznej rozliczany finansowo
  • Inne koszty dzałalności ciepłowniczej
  • Inne koszty dzałalności ciepłowniczej - koszty finansowe
  • Inne koszty dzałalności ciepłowniczej - koszty finansowe - odsetki od kredytów bankowych
  • Inne koszty dzałalności ciepłowniczej - pozostałe koszty operacyjne, koszty usług dodatkowych i straty nadzwyczajne
  • Inne koszty działalności gospodarczej
  • Inne przychody ze sprzedaży usług przesyłania energii elektrycznej
  • Kary za korzystanie ze środowiska
  • Koszt jednostkowy wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
  • Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
  • Koszt z tytułu zwrotu salda dodatniego
  • Koszty ciepła zakupionego
  • Koszty działalności operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego
  • Koszty działalności operacyjnej wg r-ku porównawczego kosztów
  • Koszty działalności operacyjnej wg roku kalkulacyjnego kosztów
  • Koszty działalności własnej
  • Koszty energii elektrycznej z własnej produkcji zużytej na produkcję ciepła
  • Koszty energii elektrycznej zakupionej
  • Koszty energii kupionej na pokrywanie strat w sieci przesyłowej
  • Koszty energii kupionej w ramach rynku bilansującego
  • Koszty finansowe z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
  • Koszty i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
  • Koszty korzystania ze środowiska
  • Koszty ochrony środowiska
  • Koszty ogółem działalności ciepłowniczej
  • Koszty paliwa
  • Koszty paliwa produkcyjnego
  • Koszty paliwa produkcyjnego podstawowego
  • Koszty paliwa produkcyjnego podstawowego - węgla
  • Koszty paliwa zużytego na produkcję energii elektrycznej (łącznie z transportem)
  • Koszty podgrzewania nośnika ciepła
  • Koszty pozostałych materiałów
  • Koszty produkcji bieżącej
  • Koszty prowadzenia działalności ciepłowniczej
  • Koszty razem (stałe + zmienne)
  • Koszty remontów
  • Koszty sprzedaży
  • Koszty stałe
  • Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej
  • Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - amortyzacja
  • Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - materiały i energia
  • Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - materiały i energia - materiały do remontów i konserwacji
  • Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - podatki i opłaty
  • Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - pozostałe koszty stałe
  • Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - pozostałe koszty stałe - koszty dzierżawy majatku trwałego
  • Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - świadczenia na rzecz pracowników
  • Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - usługi obce
  • Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - usługi obce - remonty
  • Koszty stałe prowadzenia działalności ciepłowniczej - wynagrodzenia
  • Koszty stałe przeniesione
  • Koszty stałe przeniesione - opłaty przesyłowe stałe
  • Koszty stałe przeniesione - opłaty przesyłowe/dystrybucyjne stałe
  • Koszty stałe własne
  • Koszty stałe własne - koszty zarządu
  • Koszty stałe własne bezpośrednie
  • Koszty stałe własne pośrednie
  • Koszty transportu
  • Koszty transportu węgla kamiennego zakupionego spoza UE
  • Koszty transportu zakupionego paliwa
  • Koszty transportu zakupionego węgla
  • Koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii
  • Koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii - umorzenie świadectw efektywności energetycznej (i opłata zastępcza)
  • Koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii - umorzenie świadectw pochodzenia (i opłata zastępcza)
  • Koszty usług systemowych
  • Koszty w zakresie obrotu energią elektryczną
  • Koszty wynikające z rozliczeń w ramach tranzytów międzynarodowych
  • Koszty wytworzenia energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji
  • Koszty wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
  • Koszty z tytułu rozliczeń z prosumentem
  • Koszty zakupionej energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej, nielegalnego poboru oraz na sprzedaż w ramach bilansowania
  • Koszty zakupionych usług dystrybucji (przeniesione)
  • Koszty zakupionych usług dystrybucji (przeniesione) - opłaty za usługę dystrybucji od energii pobranej przez prosumenta
  • Koszty zakupu energii do odsprzedaży, koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej, koszty realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii
  • Koszty zakupu energii elektrycznej do odsprzedaży
  • Koszty zakupu energii elektrycznej na pompowanie wody
  • Koszty zakupu paliwa
  • Koszty zakupu uprawnień do emisji CO2
  • Koszty zakupu zaimportowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo biokomponentów
  • Koszty zarządu
  • Koszty zmienne
  • Koszty zmienne - bilansowanie handlowe
  • Koszty zmienne - energia elektryczna
  • Koszty zmienne - energia elektryczna do odsprzedaży
  • Koszty zmienne - energia elektryczna na nielegalny pobór
  • Koszty zmienne - energia elektryczna na pokrywanie strat przesyłowych
  • Koszty zmienne - energia elektryczna na różnicę bilansową
  • Koszty zmienne - opłata rozliczeniowa
  • Koszty zmienne - opłata rynkowa
  • Koszty zmienne - opłaty przesyłowe zmienne
  • Koszty zmienne - opłaty przesyłowe/dystrybucyjne zmienne
  • Koszty zmienne - zakup energii elektrycznej na sprzedaż w ramach bilansowania
  • Koszty zmienne - zakup usługi dystrybucji
  • Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej
  • Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - materiały i energia - energia elektryczna
  • Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - opłaty za korzystanie ze środowiska
  • Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - pozostałe koszty zmienne
  • Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - usługi obce
  • Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - materiały i energia
  • Koszty zmienne prowadzenia działalności ciepłowniczej - materiały i energia - paliwo technologiczne (wraz z transportem)
  • Kraj pochodzenia węgla kamiennego zakupionego spoza UE
  • Liczba obsługiwanych przedsiębiorstw obrotu
  • Liczba umów (energia elektryczna)
  • Łączna średnia cena energii elektrycznej bez podatku VAT
  • Łączna średnia cena energii elektrycznej bez żadnych podatków
  • Łączna średnia cena energii elektrycznej ze wszystkimi podatkami
  • Łączne koszty eksploatacji urządzeń ochrony środowiska i składowania odpadów
  • Moc umowna elektryczna
  • Moc umowna elektryczna - nielegalny pobór
  • Moc zamówiona (średnia) cieplna (z własnej produkcji)
  • Nakłady inwestycyjne poniesione
  • Nakłady inwestycyjne poniesione - obce
  • Nakłady inwestycyjne poniesione - własne
  • Nakłady inwestycyjne poniesione na przyłączenia do sieci
  • Nakłady inwestycyjne poniesione na przyłączenia i rozbudowę sieci
  • Nakłady inwestycyjne poniesione na przyłączenia i rozbudowę sieci finansowane z kredytów i pożyczek
  • Nakłady inwestycyjne poniesione na rozbudowę sieci
  • Należności górnictwa węgla kamiennego
  • Należności w działalności dystrybucyjnej
  • Należności w działalności dystrybucyjnej - przeterminowane
  • Należności w działalności dystrybucyjnej - przeterminowane co najmniej 3 miesiące
  • Należności w obrocie energią elektryczną
  • Należności w obrocie energią elektryczną - przeterminowane
  • Należności w obrocie energią elektryczną - przeterminowane co najmniej 3 miesiące
  • Numer wpisu do rejestru wytwórców biogazy rolniczego
  • Obrót energią elektryczną
  • Odbiorcy energii elektrycznej
  • Odbiorcy energii elektrycznej - nielegalny pobór
  • Odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy renegocjowali umowę
  • Odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy zmienili sprzedawcę
  • Odbiorcy końcowi, na zlecenie których zrealizowany został zakup energii elektrycznej przez domy maklerskie
  • Odsetki karne
  • Odsetki od przeterminowanych należności
  • Odszkodowania
  • Opłata z tytułu dzierżawy majatku trwałego
  • Opłaty abonamentowe
  • Opłaty końcowe
  • Opłaty OZE
  • Opłaty OZE przekazane do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego
  • Opłaty przejściowe
  • Opłaty przesyłowe
  • Opłaty za ciepło i opłaty za sprzedaż nośnika (z własnej produkcji)
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • Opłaty za moc zamówioną cieplną (z własnej produkcji)
  • Opłaty za usługi dystrybucji
  • Opłaty za usługi dystrybucji - nielegalny pobór energii elektrycznej
  • Płatności publicznoprawne- i cywilnoprawne realizowane przez górnictwo węgla kamiennego
  • Podatek akcyzowy od energii elektrycznej zużytej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
  • Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej i usług systemowych
  • Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej (obrót) odbiorcom końcowym posiadającym umowy sprzedaży - nN
  • Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej (obrót) odbiorcom końcowym posiadającym umowy sprzedaży - SN
  • Podatek akcyzowy od sprzedanej energii elektrycznej (obrót) odbiorcom końcowym posiadającym umowy sprzedaży - WN + NN
  • Podatek dochodowy przedsiębiorstw sektora energii
  • Podatki i opłaty związane ze środowiskiem
  • Pozostałe koszty operacyjne, koszty usług dodatkowych i straty nadzwyczajne
  • Pozostałe koszty przeniesione
  • Pozostałe koszty stałe
  • Pozostałe koszty stałe własne
  • Pozostałe koszty z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
  • Pozostałe koszty zakupu
  • Pozostałe koszty zmienne
  • Pozostałe opłaty w zakresie obrotu
  • Pozostałe przychody - czynności dodatkowe
  • Pozostałe przychody - nielegalny pobór energii elektrycznej
  • Przeciętna wartość brutto środków trwałych produkcyjnych
  • Przeciętna wartość netto środków trwałych produkcyjnych
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
  • Przeciętne zatrudnienie
  • Przychody netto (bez podatku Vat) ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji
  • Przychody netto (bez podatku Vat) ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji - wartość podatku akcyzowego
  • Przychody z działalności ciepłowniczej
  • Przychody z działalności ciepłowniczej - przychody ze sprzedaży ciepła
  • Przychody z działalności przesyłowej
  • Przychody z obsługi odbiorców ciepła
  • Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła
  • Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła - przychody z zakupionej usługi przesyłowej
  • Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła - przychody ze świadczonej usługi przesyłowej (TPA)
  • Przychody z przesyłania i dystrybucji ciepła do odbiorców końcowych
  • Przychody z rezerwacji zdolności przesyłowych (na połączeniach międzysystemowych)
  • Przychody z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej
  • Przychody z tytułu pokrycia ujemnego salda
  • Przychody z tytułu przyłączenia do sieci odbiorców energii elektrycznej
  • Przychody z tytułu transgranicznego przesyłu energii elektrycznej
  • Przychody za energię elektryczną sprzedaną w ramach rynku bilansującego
  • Przychody ze sprzedaży
  • Przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła)
  • Przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła) - ze sprzedaży zakupionej mocy, ciepła i nośnika ciepła
  • Przychody ze sprzedaży ciepła (mocy, ciepła, nośnika ciepła) do odbiorców końcowych
  • Przychody ze sprzedaży ciepła z własnej produkcji
  • Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej
  • Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym (łącznie z energią do odsprzedania)
  • Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym (łącznie z energią do odsprzedania) - sprzedawca z urzędu
  • Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji
  • Przychody ze sprzedaży praw majątkowych
  • Przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2
  • Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej
  • Przychody ze sprzedaży usług dystrybucji energii elektrycznej po wyłączeniu bonifikat i upustów
  • Przychody ze sprzedaży usług przesyłania energii elektrycznej
  • Przychody ze sprzedaży usług przesyłania energii elektrycznej po wyłączeniu bonifikat i upustów
  • Przychód energii elektrycznej w sieci NN
  • Przychód energii elektrycznej w sieci OSD
  • Przydzielone uprawnienia do emisji CO2
  • Rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa górniczego
  • Razem koszty (stałe + zmienne) (bez narzutu kosztów zarządu) - remonty
  • Razem koszty (stałe + zmienne) (bez narzutu kosztów zarządu) - wydziały pomocnicze
  • Razem koszty (stałe + zmienne) (bez narzutu kosztów zarządu) - wydziały pomocnicze - koszty systemów bilansowo-rozliczeniowych
  • Razem koszty uzyskania przychodów
  • Razem koszty uzyskania przychodów - koszty wynikające z funkcji sprzedawcy z urzędu
  • Razem koszty wytworzenia
  • Razem koszty wytworzenia - koszty remontów
  • Razem koszty wytworzenia - koszty remontów - koszty wydziałów pomocniczych
  • Razem opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
  • Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe)
  • Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe), w tym energia kupowana na rynku bilansującym
  • Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe), w tym energia kupowana z innych kierunków
  • Razem przychody (energia elektryczna + usługi systemowe), w tym energia kupowana z innych kierunków w ramach własnej grupy kapitałowej
  • Razem przychody ze sprzedaży (energia elektryczna + opłaty za usługi dystrybucji)
  • Rezerwy górnictwa węgla kamiennego
  • Rodzaj kontraktu na zakup węgla spoza UE - poniżej roku
  • Rodzaj kontraktu na zakup węgla spoza UE - rok lub więcej
  • Rozchód energii elektrycznej w sieci NN
  • Rozchód energii elektrycznej w sieci OSD
  • Rozchód węgla
  • Rzeczowe środki trwałe
  • Saldo obrotów na rynku bilansującym
  • Sprzedaż ciepła i sprzedaż ciepła w nośniku (z własnej produkcji)
  • Sprzedaż energii elektrycznej czynnej
  • Sprzedaż energii elektrycznej czynnej - do odbiorców przemysłowych
  • Sprzedaż energii elektrycznej czynnej - do odbiorców przemysłowych - wartość pobranego podatku akcyzowego
  • Sprzedaż energii elektrycznej czynnej - energia uwzględniająca podatek akcyzowy
  • Sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji
  • Sprzedaż uprawnień do emisji CO2
  • Sprzedaż usług systemowych
  • Średnia cena energii elektrycznej zakupionej na rynkach zorganizowanych przez domy maklerskie na zlecenie odbiorców końcowych oraz przez odbiorców końcowych
  • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej
  • Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji
  • Średnia cena usług dystrybucji energii elektrycznej
  • Średnia cena usług przesyłowych/dystrybucyjnych
  • Średnia cena zakupionej energii elektrycznej
  • Średnia cena zakupu energii elektrycznej na pokrywanie strat w sieci przesyłowej oraz na potrzeby własne stacji
  • Średnia jednostkowa wartość opłat abonamentowych
  • Średnia jednostkowa wartość podatków dotyczących sprzedanej energii elektrycznej
  • Średnia jednostkowa wartość podatków dotyczących usług przesyłowych/dystrybucyjnych
  • Średnia jednostkowa wartość pozostałych opłat
  • Średnia jednostkowa wartość rabatów i upustów
  • Średnia opłata dystrybucyjna
  • Środki otrzymane jako zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT
  • Środki otrzymane jako zaliczki na pokrycie kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem
  • Środki otrzymane na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT
  • Środki otrzymane na pokrycie kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem
  • Środki otrzymane/zwrócone w ramach korekty kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT
  • Środki otrzymane/zwrócone w ramach korekty kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem
  • Wartość netto linii elektroenergetycznych
  • Wartość netto stacji elektroenergetycznych
  • Wartość opałowa węgla kamiennego zakupionego spoza UE
  • Wartość początkowa linii elektroenergetycznych
  • Wartość początkowa stacji elektroenergetycznych
  • Wartość początkowa transformatorów sieciowych OSP i OSD
  • Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen nabycia
  • Wpłaty dokonane na rachunek opłaty przejściowej
  • Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej
  • Wynagrodzenia i świadczenia
  • Wynagrodzenia i świadczenia dla wydziałów remontowych i pomocniczych
  • Wynik na działalności operacyjnej
  • Wynik brutto
  • Wynik brutto na działalności energetycznej
  • Wynik brutto na działalności gospodarczej
  • Wynik finansowy brutto na działalności ciepłowniczej
  • Wynik na sprzedaży
  • Wynik netto
  • Zakup ciepła przeznaczonego do obrotu
  • Zakup energii elektrycznej
  • Zakup energii elektrycznej do odsprzedaży
  • Zakup energii elektrycznej na pokrywanie strat w sieci przesyłowej oraz na potrzeby własne stacji
  • Zakup energii elektrycznej na potrzeby własne
  • Zakup energii elektrycznej na rynkach zorganizowanych przez domy maklerskie na zlecenie odbiorców końcowych oraz przez odbiorców końcowych
  • Zakup energii elektrycznej z zagranicy do odsprzedaży
  • Zakup uprawnień do emisji CO2
  • Zakup usług przesyłania/dystrybucji od innych przedsiębiorstw sieciowych
  • Zakup usług systemowych
  • Zakup węgla kamiennego spoza UE
  • Zapłacone kary
  • Zarejestrowani pracownicy
  • Zobowiązania górnictwa węgla kamiennego
  • Zobowiązania w działalności dystrybucyjnej
  • Zobowiązania w działalności przesyłowej
  • Zobowiązania w obrocie energią elektryczną
  • Zobowiązania wynikające z działalności energetycznej (ciepło)
  • Zobowiązania wynikające z działalności energetycznej (energia elektryczna)
 • Dane finansowe jednostek sektora finansów publicznych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dotacje z budżetu państwa do państwowego funduszu celowego
  • Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
  • Przychody ogółem państwowego funduszu celowego
  • Wydatki państwowych funduszy celowych
  • Zobowiązania według tytułów dłużnych
  • Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej
  • Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji
 • Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Amortyzacja PFRON
  • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Dywidendy i inne udziały w zyskach - Fundusz Rezerwy Demograficznej
  • Finansowanie przejściowe z BGK
  • Fundusz gwarancyjny banków
  • Fundusz gwarancyjny banków - zmniejszenia
  • Fundusz gwarancyjny banków - zwiększenia
  • Fundusz gwarancyjny kas
  • Fundusz gwarancyjny kas - zmniejszenia
  • Fundusz gwarancyjny kas - zwiększenia
  • Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków
  • Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków - zmniejszenia
  • Fundusz przymusowej restrukturyzacji banków - zwiększenia
  • Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas
  • Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas - zmniejszenia
  • Fundusz przymusowej restrukturyzacji kas - zwiększenia
  • Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych
  • Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych - zmniejszenia
  • Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych - zwiększenia
  • Fundusz statutowy BFG
  • Fundusz statutowy BFG - zmniejszenia
  • Fundusz statutowy BFG - zwiększenia
  • Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna)
  • Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) - zmniejszenia
  • Fundusze własne w przypadku spełnienia warunku gwarancji lub wykorzystania narzędzi restrukturyzacji (wielkość ujemna) - zwiększenia
  • Koszty działalności jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Koszty finansowe ZUS
  • Koszty ogółem - Fundusz Emerytur Pomostowych
  • Koszty ogółem ZOZ-ów
  • Koszty realizacji zadań statutowych
  • Koszty z zasadniczej działalności operacyjnej (ZUS)
  • Nadwyżka przychodów/kosztów netto - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Nadwyżka przychodów/kosztów z działalności operacyjnej - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Nadwyżka przychodów/kosztów z zasadniczej działalności operacyjnej - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Należności oraz wybrane aktywa finansowe (papiery wartościowe, należnosci wymagalne, gotówka i depozyty, pożyczki)
  • Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto WODR
  • Obsługa finansowania przejściowego - Fundusz Kolejowy
  • Odsetki Funduszu Emerytur Pomostowych
  • Pozostałe koszty operacyjne - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Pozostałe koszty operacyjne jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Pozostałe przychody operacyjne - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Pozostałe przychody operacyjne jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Pozostałe wpływy - Fundusz Kolejowy
  • Pozostałe wpływy Funduszu Emerytur Pomostowych (bez przelewów redystrybucyjnych)
  • Pozostałe wydatki BGK
  • Pozostałe wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych (bez przelewów redystrybucyjnych)
  • Przejściowe finansowanie ze środków banku
  • Przychody działalności operacyjnej ZUS
  • Przychody finansowe ZUS
  • Przychody ogółem - Fundusz Emerytur Pomostowych
  • Przychody ogółem - Fundusz Rezerwy Demograficznej
  • Przychody z działalności statutowej
  • Przychody z tytułu wpłat obowiązkowych
  • Przychody z zasadniczej działalności operacyjnej i zrównane z nimi - dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Spłata finansowania przejściowego - Krajowy Fundusz Drogowy
  • Sprzedaż akcji i udziałów
  • Wpływy od spółek eksploatujących autostrady - Krajowy Fundusz Drogowy
  • Wpływy ogółem funduszu
  • Wpływy ogółem Funduszu Emerytur Pomostowych
  • Wpływy z dotacji z budżetu - Fundusz Emerytur Pomostowych
  • Wpływy z emisji obligacji - Fundusz Kolejowy
  • Wpływy z emisji obligacji - Krajowy Fundusz Drogowy
  • Wpływy z kredytów, pożyczek - Fundusz Kolejowy
  • Wpływy z kredytów, pożyczek - Krajowy Fundusz Drogowy
  • Wpływy z odsetek - Fundusz Emerytur Pomostowych
  • Wpływy z opłaty paliwowej - Fundusz Kolejowy
  • Wpływy z opłaty paliwowej - Krajowy Fundusz Drogowy
  • Wpływy z tytułu spłat udzielonych kredytów i pożyczek
  • Wpływy ze składek - Fundusz Emerytur Pomostowych
  • Wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych - odpis na Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych na rzecz ludności
  • Wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych na rzecz ludności w tym: emerytury pomostowe
  • Wydatki na realizację zadań kolejowych (Fundusz Kolejowy)
  • Wydatki na zadania drogowe - Krajowy Fundusz Drogowy
  • Wynik brutto WODR
  • Wynik działalności funduszu
  • Wynik działalności operacyjnej jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Wynik działalności statutowej
  • Wynik finansowy brutto NFZ
  • Wynik finansowy funduszu
  • Wynik netto WODR
  • Wynik netto ZOZ-ów
  • Wynik z operacji finansowych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Wynik z różnic kursowych
  • Zaciągnięte kredyty i pożyczki, emisja obligacji
  • Zasilenie ustawowe
  • Zmiana stanu produktów WODR
 • Dane identyfikacyjne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dane identyfikacyjne gospodarstwa domowego
  • Dane ogólne o banku
  • Dane wg ewidencji gruntów i budynków - nr arkusza mapy
  • Dane wg ewidencji gruntów i budynków - nr działki ewidencyjnej
  • Data wpisu do rejestru
  • Drugie imię - doktorant
  • Drugie imię - nauczyciel
  • Drugie imię - student
  • Drugie imię - uczeń
  • Drugie imię - wykładowca
  • ID złoża
  • Identyfikator akt sprawy
  • Identyfikator gospodarstwa
  • Identyfikator jednostki zagranicznej w kraju siedziby
  • identyfikator mieszkania adresu zamieszkania (bez zameldowania)
  • Identyfikator mieszkania z wykazu wylosowanych mieszkań
  • Identyfikator Obiektu Zakwaterowania Zbiorowego adresu zamieszkania
  • Identyfikator osoby
  • Identyfikator siedziby sądu
  • Identyfikator systemowy świadczeniodawcy NFZ
  • Identyfikator Urzędu Stanu Cywilnego
  • Identyfikator zdarzenia
  • Imię
  • Imię - doktorant
  • Imię - nauczyciel
  • Imię - student
  • Imię - uczeń
  • Imię - wykładowca
  • Imię członka gospodarstwa domowego
  • Imię drugie użytkownika gospodarstwa rolnego
  • Imię i nazwisko rodowe
  • Imię i nazwisko rodowe matki
  • Imię i nazwisko rodowe ojca
  • Imię pierwsze użytkownika gospodarstwa rolnego
  • Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną - REGON
  • JST - nazwa
  • JST - nazwa uprawnionego
  • JST - REGON
  • JST - REGON uprawnionego
  • Kod banku
  • Kod Elementu Struktury Organizacyjnej
  • Kod w oddziale wojewódzkim NFZ
  • Nawa wyznania
  • Nazwa acjonariusza
  • Nazwa bezpośredniej jednostki nadrzędnej
  • Nazwa federacji
  • Nazwa gospodarstwa/jednostki
  • Nazwa instytucji
  • Nazwa instytucji tworzącej
  • Nazwa jednostki
  • Nazwa jednostki macierzystej
  • Nazwa jednostki zgłaszającej
  • Nazwa kina
  • Nazwa nierezydenta
  • Nazwa nierezydenta będącego w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego
  • Nazwa obiektu
  • Nazwa organizacji wyższego szczebla, w której jednostka jest zarejestrowana
  • Nazwa organu prowadzącego jednostkę
  • Nazwa organu reprezentacji
  • Nazwa pełna
  • Nazwa pełna jednostki
  • Nazwa pełna jednostki prowadzącej
  • Nazwa podmiotu, któremu przekazano nabrzeże
  • Nazwa podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
  • Nazwa podmiotu sprawozdawczego będącego w posiadaniu akcji i udziałów nierezydenta
  • Nazwa podmiotu tworzącego
  • Nazwa producenta
  • Nazwa przedsiębiorstwa, w którym organizacja non-profit posiada udziały
  • Nazwa przedsiębiorstwa (właściciel elektrowni)
  • Nazwa rzeki
  • Nazwa skrócona
  • Nazwa skrócona jednostki
  • Nazwa spółdzielni mieszkaniowej
  • Nazwa statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Nazwa stowarzyszenia będącego młodzieżówką partii
  • Nazwa szkoły
  • Nazwa użytkownika pojazdu
  • Nazwa wnioskodawcy
  • Nazwa wspólnoty mieszkaniowej
  • Nazwa wykonawcy zamówienia publicznego
  • Nazwa zakładu pracy, na terenie którego działa jednostka
  • Nazwa/firma (pełna, skrócona) płatnika
  • Nazwisko - doktorant
  • Nazwisko - nauczyciel
  • Nazwisko - student
  • Nazwisko - uczeń
  • Nazwisko - wykładowca
  • Nazwisko i imię
  • Nazwisko i imię innej uprawnionej osoby
  • Nazwisko i imię lekarza
  • Nazwisko i imię właściciela (dyrektora, kierownika)
  • Nazwisko lub nazwa inwestora budynku oddanego do użytkowania
  • Nazwisko rodowe
  • Nazwisko użytkownika gospodarstwa rolnego
  • NIP
  • NIP grupy kapitałowej
  • NIP instytucji tworzącej
  • NIP jednostki macierzystej
  • NIP podatnika
  • NIP podatnika, jeśli jest wspólnikiem spółki osobowej
  • NIP podatnika płacącego podatek w formie ryczałtu/karty podatkowej
  • NIP spółki, jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki osobowej
  • Nr ewidencyjny ankiety
  • Nr identyfikacyjny VAT dla jednostki bezpośrednio dominującej zlokalizowanej na terenie UE
  • Nr identyfikacyjny VAT dla jednostki dominującej najwyższego szczebla zlokalizowanej na terenie UE
  • Nr identyfikacyjny w rejestrze statków rybackich
  • Nr PWZ lekarza
  • Nr sklepu/ apteki/ stacji paliw
  • Numer aktu
  • Numer aktu małżeństwa
  • Numer aktu małżeństwa rodziców dziecka
  • Numer ankietera
  • Numer ankiety
  • Numer dokumentu identyfikującego podmiot
  • Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - doktorant
  • Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - student
  • Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - wykładowca
  • Numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych)
  • Numer ewidencyjny
  • Numer gospodarstwa domowego
  • Numer gospodarstwa rolnego w operacie do badań rolniczych
  • Numer gospodarstwa w mieszkaniu
  • Numer identyfikacyjny producenta nadany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą
  • Numer identyfikacyjny REGON (14 znakowy) jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego/praktyki zawodowej
  • Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta w wywozie
  • Numer jednostki w Księdze Głównej
  • Numer kolejnego gospodarstwa domowego w mieszkaniu
  • Numer KRS
  • Numer KRS instytucji tworzącej
  • Numer mieszkania
  • Numer obserwacji
  • Numer osoby
  • Numer osoby udzielającej informacji
  • Numer pacjenta w Księdze Głównej
  • Numer PESEL małżonka - dla osób pozostających w związku małżeńskim
  • Numer producenta z ewidencji producentów
  • Numer próby
  • Numer wylosowanego mieszkania w obwodzie
  • Numer wylosowanego pracownika
  • Oznaczenie aktu urodzenia
  • Oznaczenie aktu zgonu
  • Oznaczenie podzbioru
  • Pełna nazwa zakładu przetwórstwa rybnego
  • PESEL
  • PESEL - doktorant
  • PESEL - nauczyciel
  • PESEL - student
  • PESEL - uczeń
  • PESEL - wykładowca
  • PESEL matki
  • PESEL ojca
  • PESEL wdowy/wdowca
  • Początek imienia
  • Początek nazwiska
  • Podmiot ewidencyjny - instytucja - numer REGON
  • Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - drugi człon nazwiska
  • Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - drugie imię
  • Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - imię matki
  • Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - imię ojca
  • Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - nazwisko lub pierwszy człon nazwiska
  • Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - numer PESEL
  • Podmiot ewidencyjny - osoba fizyczna - pierwsze imię
  • Podmiot ewidencyjny - podmiot grupowy - numer REGON
  • Podmiot ewidencyjny - zarząd spółki wspólnoty gruntowej - numer REGON
  • Podmiot prowadzący kino
  • Przejście graniczne
  • REGON
  • REGON bezpośredniej jednostki nadrzędnej
  • REGON federacji
  • REGON instytucji tworzącej
  • Regon jednostki bezpośrednio dominującej
  • Regon jednostki bezpośrednio zależnej
  • Regon jednostki dominującej najwyższego szczebla
  • Regon jednostki innej niż dominująca najwyższego szczebla, sprawującej bezpośrednią kontrolę nad podmiotem sprawozdawczym
  • Regon jednostki pośrednio zależnej
  • REGON jednostki zarządzającej zasobami mieszkaniowymi lub administratora
  • REGON nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji
  • REGON organizacji wyższego szczebla, w której jednostka jest zarejestrowana
  • Regon organu prowadzącego jednostkę
  • Regon pierwszej jednostki w łańcuchu, poprzez którą podmiot sprawozdawczy posiada udziały w jednostce zagranicznej
  • REGON podmiotu sprawozdawczego będącego w posiadaniu akcji i udziałów nierezydenta
  • REGON przedsiębiorstwa, w którym organizacja non-profit posiada udziały
  • Regon spółdzielni mieszkaniowej
  • REGON spółki, jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki osobowej
  • REGON spółki tworzącej grupę kapitałową
  • REGON stowarzyszenia będącego młodzieżówką partii
  • REGON szkoły dla której realizowane są świadczenia
  • REGON zakładu pracy, na terenie którego działa jednostka
  • Relacja między członkami gospodarstwa domowego
  • Rok badania
  • Rok wpisu jednostki do Księgi Głównej
  • Symbol oddziału wojewódzkiego NFZ
  • Symbol osoby
  • Symbol placówki nadany przez IPiN
  • Techniczny numer identyfikacyjny podatnika
 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego negatywne (odmowne)
  • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu negatywne (odmowne)
  • Decyzje pozytywne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Decyzje pozytywne o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • Powierzchnia terenów, dla których wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Powierzchnia terenów, dla których wydano decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Decyzje środowiskowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pozwolenie wodnoprawne
 • Depozyty banki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Depozyt bankowy
  • Rachunek depozytowy
 • Deprywacja materialna członków gospodarstw domowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Brak możliwości terminowego uiszczenia opłat mieszkaniowych ze względów finansowych
  • Możliwość pokrycia nieoczekiwanego wydatku przez gospodarstwa domowe
  • Możliwość wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego na przynajmniej tygodniowy wypoczynek raz w roku (w tym również do drugiego domu/mieszkania, domku letniskowego lub rodziny, znajomych)
  • Posiadanie wybranych dóbr trwałego użytkowania przez gospodarstwa domowe
  • Wymiana zniszczonych lub uszkodzonych mebli przez gospodarstwa domowe
  • Zaległości gospodarstw domowych w spłatach kredytów, pożyczek innych niż na zakup/wykup użytkowanego mieszkania
  • Zaspokojenie wybranych potrzeb gospodarstw domowych ze względów finansowych
  • Zaspokojenie wybranych potrzeb osób
 • Dochody - klasyfikacja budżetowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dochody budżetu państwa - klasyfikacja budżetowa
  • Dochody budżetu państwa - szacunek
  • Dochody budżetu środków europejskich
  • Dochód klasyfikacja budżetowa
  • Nadwyżka/deficyt budżetu środków europejskich
  • Plan dochodów budżetu państwa
 • Dochody gospodarstw domowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dochody gospodarstw domowych z własności o charakterze finansowym
  • Dochody gospodarstw domowych z wynajmu nieruchomości
  • Dochody w naturze uzyskiwane z tytułu wykonywania pracy najemnej
  • Dochody z niezależnych źródeł uzyskane przez osoby w wieku poniżej 16 lat w gospodarstwach domowych
  • Dochody z pracy na własny rachunek z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej, uzyskane przez członków gospodarstwa domowego
  • Dochody z pracy najemnej wykonywanej w Polsce przez członków gospodarstw domowych
  • Dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą przez członków gospodarstw domowych
  • Dochody z rent rodzinnych otrzymywanych przez osoby w wieku poniżej 16 lat w gospodarstwach domowych
  • Dochód gospodarstwa domowego
  • Dochód netto gospodarstwa domowego
  • Dochód netto gospodarstwa domowego w poprzednim roku
  • Dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym
  • Dochód osoby
  • Dodatek mieszkaniowy otrzymywany przez gospodarstwa domowe
  • Dodatkowe świadczenia w miejscu pracy
  • Dzieci w gospodarstwie domowym, które nie ukończyły 16 lat
  • Inna pomoc pieniężna, np. od organizacji pozarządowych lub wyznaniowych
  • Korzystanie przez gospodarstwo domowe z produktów żywnościowych/bezpłatnych posiłków
  • Korzyści z użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych
  • Kwota bieżącego dochodu netto gospodarstw domowych
  • Kwota do jakiej pracodawca pokrywał koszty zużycia paliwa samochodu służbowego użytkowanego w celach pywatnych
  • Kwota dochodów netto z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Polsce przez członków gospodarstw domowych
  • Kwota dochodów netto z tytułu wykonywania pracy najemnej za granicą przez członków gospodarstw domowych
  • Kwota dochodów z niezależnych źródeł uzyskanych przez osoby w wieku poniżej 16 lat w gospodarstwach domowych
  • Kwota dochodów z rent rodzinnych otrzymywanych przez osoby w wieku poniżej 16 lat w gospodarstwach domowych
  • Kwota dochodu (zysku) osiągniętego przez gospodarstwo domowe z wynajmu nieruchomości
  • Kwota dodatku energetycznego otrzymywanego przez gospodarstwa domowe
  • Kwota dodatku mieszkaniowego otrzymywanego przez gospodarstwa domowe
  • Kwota innej pomocy pieniężnej, np. od ogranizacji pozarządowych lub wyznaniowych
  • Kwota netto stypendium socjalnego
  • Kwota netto stypendium za wyniki w nauce, stypendium naukowego na wyższej uczelni, doktoranckiego lub innego (oprócz socjalnego)
  • Kwota netto świadczeń z prywatnych funduszy emerytalnych
  • Kwota netto uzyskanego dochodu z emerytury i rent zagranicznych
  • Kwota netto uzyskanego dochodu z innych świadczeń społecznych
  • Kwota netto uzyskanego dochodu ze świadczeń emerytalno-rentowych
  • Kwota netto uzyskanych dochodów ze świadczeń na rzecz rodziny
  • Kwota netto uzyskanych dochodów ze świadczeń z pomocy społecznej
  • Kwota pobrana z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek poza rolnictwem, przeznaczona na potrzeby gospodarstwa domowego
  • Kwota ryczałtu na zakup opału otrzymywanego przez gospodarstwa domowe
  • Kwota stypendiów otrzymywanych przez osoby w wieku poniżej 16 lat w gospodarstwach domowych
  • Kwota uzyskana z gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej przeznaczona na potrzeby gospodarstwa domowego
  • Kwota zasiłków pielęgnacyjnych otrzymywanych przez osoby w wieku poniżej 16 lat w gospodarstwach domowych
  • Liczba dzieci, na które było pobierane świadczenie
  • Liczba miesięcy uzyskiwania dochodów ze świadczeń na rzecz rodziny
  • Liczba miesięcy uzyskiwania dochodów ze świadczeń z pomocy społecznej
  • Liczba miesięcy, w których osoba uzyskiwała dochody z pracy najemnej stałej, pracy dorywczej lub przychody z użytkowanego gospodarstwa rolnego
  • Liczba prowadzonych działalności gospodarczych na własny rachunek poza rolnictwem przez członków gospodarstwa domowego
  • Osiągnięcie wieku uprawniającego do pobierania świadczenia emerytalnego
  • Osoba udzielająca informacji o prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek
  • Otrzymywanie dochodów z emerytury i rent zagranicznych
  • Otrzymywanie dochodów z innych świadczeń społecznych
  • Otrzymywanie dochodów ze świadczeń emerytalno-rentowych
  • Otrzymywanie dochodów ze świadczeń na rzecz rodziny
  • Otrzymywanie dochodów ze świadczeń z pomocy społecznej
  • Otrzymywanie dodatku mieszkaniowego przez gospodarstwa domowe
  • Otrzymywanie paczek okolicznościowych od pracodawcy
  • Otrzymywanie stypendium socjalnego
  • Otrzymywanie stypendium za wyniki w nauce, stypendium naukowego na wyższej uczelni, doktoranckiego lub innego (oprócz socjalnego)
  • Otrzymywanie świadczeń z prywatnych funduszy emerytalnych
  • Poziom dochodu a bieżące potrzeby gospodarstwa domowego
  • Prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek poza rolnictwem
  • Prowadzenie działalności gospodarczej ze względu na wymogi byłego pracodawcy
  • Przeciętny miesięczny dochód netto uzyskany przez wszystkich członków gospodarstwa domowego
  • Przewidywana zmiana wysokości miesięcznego dochodu netto gospodarstwa domowego
  • Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - data
  • Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - ID osoby
  • Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - osoba otrzymująca przychód
  • Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - rodzaj przychodu
  • Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - symbol przychodu
  • Przychody pieniężne gospodarstwa domowego - wysokość przychodu
  • Regularne alimenty otrzymywane przez gospodarstwa domowe od osób spoza gospodarstwa
  • Regularne transfery pieniężne (inne niż alimenty) otrzymywane przez gospodarstwa domowe od osób spoza gospodarstwa
  • Rodzaje produktów rolnych, z których gospodarstwo domowe uzyskało przychód
  • Stypendia otrzymywane przez osoby wieku poniżej 16 lat w gospodarstwach domowych
  • Subsydia z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub ziemi przez gospodarstwo domowe
  • Towary lub usługi, pobrane lub wykonane z prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek poza rolnictwem, na potrzeby gospodarstwa domowego
  • Wartość artykułów żywnościowych pobranych z gospodarstwa rolnego na potrzeby gospodarstwa domowego
  • Wartość pobranych artykułów żywnościowych z działki lub gospodarstwa rolnego na potrzeby gospodarstwa domowego
  • Zarobki brutto w miesiącu w głównym miejscu pracy członka gospodarstwa domowego
  • Zasiłki pielęgnacyjne otrzymywane przez osoby w wieku poniżej 16 lat w gospodarstwach domowych
  • Zwroty podatku dochodowego od osób fizycznych przy rozliczeniach gospodarstw domowych z Urzędem Skarbowym
  • Źródła dochodów gospodarstwa domowego
  • Źródło najwyższego dochodu członka gospodarstwa domowego
  • Żródło najwyższego dochodu gospodarstwa domowego
 • Doktoranci i doktoraty
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Doktoranci
  • Doktoranci cudzoziemcy podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych i decyzji właściwego ministra
  • Doktoranci, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
  • Doktoranci niepełnosprawni
  • Doktoranci niepełnosprawni wykazywani tylko jeden raz
  • Doktoranci podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
  • Doktoranci zakwaterowani w domach studenckich
  • Osoby doktoryzujące się (mające wszczęte przewody doktorskie) poza studiami doktoranckimi
  • Osoby, które obroniły rozprawę doktorską
  • Osoby, które obroniły rozprawę doktorską poza studiami doktoranckimi
  • Osoby, które wszczęły przewody doktorskie poza studiami doktoranckimi
  • Wszczęte przewody doktorskie
 • Domy i stołówki studenckie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Domy studenckie
  • Miejsca w domach studenckich
  • Miejsca w stołówkach studenckich
  • Stołówki studenckie
 • Domy maklerskie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dywidendy i inne udziały w zyskach (przeznaczone do obrotu+dostępne do sprzedaży)
  • Koszty działalności maklerskiej
  • Koszty utrzymania i wynajmu budynków
  • Koszty z tytułu afiliacji
  • Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu
  • Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży
  • Odsetki otrzymane (przeznaczone do obrotu+dostępne do sprzedaży+przychody finansowe: od udzielonych pożyczek+od lokat i depozytów+pozostałe odsetki)
  • Odsetki zapłacone (koszty finansowe: odsetki od kredytów i pożyczek+pozostałe odsetki)
  • Opłaty na rzecz izby gospodarczej
  • Opłaty na rzecz regulowanych rynków papierów wartościowych, giełd towarowych, KDPW
  • Podróże służbowe
  • Pozostałe koszty działalności maklerskiej
  • Pozostałe koszty operacyjne - domy maklerskie
  • Pozostałe koszty rzeczowe
  • Prowizje i inne opłaty
  • Przychody z działalności maklerskiej
  • Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu
  • Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do sprzedaży
  • Świadczenia na rzecz pracowników
 • Dopłaty bezpośrednie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jednolita Płatność Obszarowa
  • Przejściowa Płatność Uzupełniająca
  • Uzupełniająca Płatność Obszarowa
  • Wartość naliczonych dopłat w ramach kampanii z bieżącego roku
  • Wartość wypłaconych dopłat w ramach kampanii z bieżącego roku
  • Wartość wypłaconych dopłat w ramach kampanii z lat poprzednich
 • Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przystosowanie jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Przystosowanie zakładu leczniczego do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Dotacje
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dotacje - dotacje budżetu państwa
  • Dotacje - dotacje jednostek samorządu terytorialnego
  • Jednolite płatności obszarowe
  • Środki krajowe ARMiR 02
  • Środki krajowe MRiRW
  • Środki unijne z ARiMR
  • Środki unijne z MRiRW
  • Wypłaty z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów z MGMiŻŚ PO Ryby 2014-2020
 • Dozór w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dozór w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia – osoby, przyczyny zakończenia
 • Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dozór w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności
  • Dozór w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności – osoby, przyczyny zakończenia
 • Dyplomy oficerów statków morskich
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dyplomy oficerów statków morskich wydane przez urzędy morskie
  • Oficerowie specjalności elektrycznej
  • Oficerowie specjalności mechanicznej
  • Oficerowie specjalności pokładowej
 • Dyskryminacja
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rodzaj grupy ludzi do której przynależność jest powodem gorszego traktowania
  • Uznawanie się za osobę należącą do grupy ludzi, która z jakiegokolwiek powodu jest gorzej traktowana
  • Zetknięcie się bezpośrednio lub bycie świadkiem przejawów dyskryminacji wobec grup ludzi
 • Działalność archiwalna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Akta udostępnione
  • Archiwa
  • Dokonane kwerendy
  • Zasób archiwalny
 • Działalność artystyczna i rozrywkowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Grupy artystyczne prowadzone samodzielnie przez jednostkę
  • Imprezy masowe
  • Instytucja
  • Jednostka posiada zespół artystyczny
  • Koprodukcje polskie
  • Koprodukcje zagraniczne
  • Miejsca na widowni w stałych salach
  • Miejsca w sali widowiskowej
  • Premiery
  • Przedstawienia (koncerty) artystów i zespołów zagranicznych
  • Przedstawienia (koncerty) artystów i zespołów zagranicznych w ramach festiwali
  • Przedstawienia (koncerty) dla dzieci i młodzieży
  • Przedstawienia (koncerty) w kraju
  • Przedstawienia (koncerty) w kraju w ramach festiwali
  • Przedstawienia (koncerty) w kraju w stałej sali
  • Przedstawienia (koncerty) za granicą
  • Przedstawienia (koncerty) za granicą w ramach festiwali
  • Przedstawienia w repertuarze
  • Sceny
  • Szkolne audycje muzyczne
  • Tematy lekcji
  • Tematy lekcji cyklicznych
  • Widzowie (słuchacze) w kraju
  • Widzowie (słuchacze) w kraju w ramach festiwali
  • Widzowie (słuchacze) w kraju w stałej sali
  • Widzowie (słuchacze) występów artystów i zespołów zagranicznych
  • Widzowie (słuchacze) występów artystów i zespołów zagranicznych w ramach festiwali
  • Widzowie (słuchacze) za granicą
  • Widzowie (słuchacze) za granicą w ramach festiwali
 • Działalność badawcza i rozwojowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Alokacja lub zamiar alokacji środków na dzialalność badawczą i rozwojową
  • CIT/BR - informacja o odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczą i rozwojową.
  • Działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
  • Finansowanie działalności B+R realizowanej poza jednostką
  • Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej poza jednostką sprawozdawczą
  • Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
  • Finansowanie działalności B+R w przedsiębiorstwie
  • Firmy inkubowane w ramach akademickiego inkubatora przedsiębiorczości
  • Firmy odpryskowe typu spin-off założone przez pracowników jednostki
  • Firmy odpryskowe typu spin-out założone przez pracowników jednostki
  • Koszty kwalifikowane w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
  • Krajowe środki publiczne na koordynowane transgranicznie dzialania badawczo-rozwojowe
  • Kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, ograniczona do wysokości kwoty dochodu z działalności gospodarczej
  • Kwota kosztów kwalifikowanych przysługująca do odliczenia w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej łącznie z pozostałą do odliczenia z poprzednich lat
  • Kwota kosztów kwalifikowanych w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej podlegająca odliczeniu
  • Liczba projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw nauki
  • Łączna kwota odliczenia za rok podatkowy w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej
  • Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
  • Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
  • Nakłady zewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
  • Nazwa wydziału, filii, międzywydziałowej jednostki organizacyjnej lub innej jednostki organizacyjnej
  • Personel w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
  • Personel wykonujący prace naukowo-badawcze
  • PIT/BR - informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.
  • Poniesienie przez przedsiębiorstwo wewnętrznych (prowadzonych w jednostce) nakładów na działalność badawczo - rozwojową
  • Poniesienie przez przedsiębiorstwo zewnętrznych (zleconych przez jednostkę) nakładów na działalność badawczo-rozowojową
  • Posiadanie filii, wydziałów, centrów badawczych lub innych jednostek organizacyjnych, w których prowadzono działalność badawczą lub rozwojową lub finansowano/zlecano wykonanie prac badawczych lub rozwojowych
  • Pozyskiwanie kapitału na projekty nanotechnologiczne
  • Prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej (B+R)
  • Prowadzenie kierunków kształcenia na poziomie studiów wyższych
  • Rodzaj sprawozdania
  • System zachęt dla pracowników dotyczący tworzenia własności intelektualnej
  • Środki alokowane na badania naukowe i prace rozwojowe
  • Udział nakładów wewnętrznych
  • Wartość projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw nauki
  • Współpraca badawcza (partnerska) w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
 • Działalność bibliotek
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bazy danych tworzone przez bibliotekę
  • Biblioteka działa w strukturze innej instytucji
  • Biblioteka jest czynna w niedzielę
  • Biblioteka jest czynna w sobotę
  • Biblioteka naukowa
  • Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy bazy danych
  • Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy bibliotekę cyfrową
  • Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy repozytorium
  • Blogi biblioteczne, kanał RSS (wiadomości, ogłoszenia, wydarzenia w bibliotece)
  • Czas przeznaczony na doskonalenie zawodowe
  • Czas trwania zorganizowanych imprez
  • Czytelnicy
  • Czytelnicy w bibliotekach naukowych szkół wyższych
  • Czytelnicy w bibliotekach pedagogicznych
  • Czytelnicy w bibliotekach publicznych
  • Dni otwarcia biblioteki w tygodniu
  • Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki
  • Działalność biblioteki/filii
  • Elektroniczne (e-mail/sms) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych
  • Elektroniczne kursy, szkolenia biblioteczne (e-learning)
  • Finansowanie bibliotek
  • Formularze zapytań do bibliotekarza
  • Forum dyskusyjne, księga gości
  • Godziny otwarcia biblioteki
  • Godziny otwarcia biblioteki po 16
  • Interaktywne usługi informacyjne (komunikatory, czat, itp.)
  • Korzystanie ze zbiorów elektronicznych - sesje
  • Możliwośc korzystania z katalogu on-line
  • Możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych
  • Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne
  • Możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia
  • Obiekty dodane do repozytorium instytucjonalnego biblioteki
  • Obiekty włączone do biblioteki cyfrowej
  • Oddziały dla dzieci i młodzieży
  • Odwiedziny w bibliotece
  • Placówka biblioteczna
  • Pobrane dokumenty ze zbiorów elektronicznych
  • Profile na portalach społecznościowych
  • Projekty biblioteczne realizowane we współpracy
  • Publikacje pracowników biblioteki
  • Punkty biblioteczne
  • Realizacja zadań ponadlokalnych przez bibliotekę
  • Tytuły wydawnictw własnych biblioteki
  • Uczestnicy doskonalenia zawodowego
  • Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece
  • Wydatki na audiobooki
  • Wydatki na książki
  • Wydatki na licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp
  • Wydatki na pozostałe zbiory nieelektroniczne
  • Wydatki na prenumeratę czasopism
  • Wydatki na zbiory audiowizualne
  • Wydatki na zbiory elektroniczne zainwentaryzowane
  • Wypożyczenia i udostępnienia audiobooków
  • Wypożyczenia i udostępnienia czasopism
  • Wypożyczenia i udostępnienia dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym
  • Wypożyczenia i udostępnienia kopii materiałów oryginalnych
  • Wypożyczenia i udostępnienia książek
  • Wypożyczenia i udostępnienia pozostalych zbiorów nieelektronicznych
  • Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów audiowizualnych
  • Wyświetlenia publikacji z własnej biblioteki cyfrowej
  • Zamówienia ogółem
  • Zbiory biblioteczne
  • Zbiory biblioteczne - ubytki
  • Zbiory biblioteczne - wpływy
  • Zbiory biblioteczne - wpływy z zakupu
  • Zbiory biblioteczne poddane konserwacji i ochronie
  • Zbiory opracowane komputerowo jako procent ogólnej liczby zbiorów
  • Zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, spoza sieci instytucji
 • Działalność gastronomiczna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Placówki gastronomiczne
  • Przychody z działalności gastronomicznej łącznie z VAT
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jednostki, które opracowały wdrożone w przedsiębiorstwie innowacje
  • Największy rynek sprzedaży przedsiębiorstwa
  • Nakłady na działalność innowacyjną
  • Nowa dla rynku innowacja procesowa
  • Nowa innowacja produktowa - zasięg
  • Prowadzona działalność innowacyjna w przedsiębiorstwie
  • Przedsiębiorstwa, które otrzymały dofinansowanie działalności innowacyjnej z UE w ramach Programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020"
  • Przedsiębiorstwa, które otrzymały publiczne wsparcie finansowe na działalność innowacyjną
  • Przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność innowacyjną
  • Przedsiębiorstwa, które realizowały projekt innowacyjny, który został przerwany, zaniechany przed ukończeniem, lub niezakończony na koniec roku
  • Przedsiębiorstwa, które uczestniczyły w innej niż klastrowa sformalizowanej współpracy
  • Przedsiębiorstwa, które uznały za najbardziej korzystną współpracę z danym rodzajem instytucji partnerskich
  • Przedsiębiorstwa, które wdrożyły innowacje
  • Przedsiębiorstwa, które współpracowały z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami w ramach inicjatywy klastrowej
  • Przedsiębiorstwa, które współpracowały z innymi przedsiębiorstwami lub instytucjami w zakresie działalności innowacyjnej
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) nowych lub istotnie ulepszonych będących innowacją pierwszą na świecie
  • Przychody netto ze sprzedaży wyrobów
  • Przychody ze sprzedaży na eksport/wywóz produktów (wyrobów i usług) nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek
  • Przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek
  • Przychody ze sprzedaży wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek
  • Rynki, na których przedsiębiorstwo prowadziło sprzedaż
 • Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Alarmy fałszywe
  • Miejscowe zagrożenia
  • Osoby poszkodowane podczas miejscowych zagrożeń
  • Osoby poszkodowane podczas pożarów
  • Osoby z jednostek ochrony przeciwpożarowej biorące udział w zdarzeniach
  • Pożary
  • Ratownictwo chemiczne
  • Ratownictwo ekologiczne
  • Ratownictwo techniczne
  • Sprzęt z jednostek ochrony przeciwpożarowej wykorzystywany w zdarzeniach
  • Zdarzenia, w których udział brały jednostki ochrony przeciwpożarowej
 • Działalność klubów sportowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie klubu sportowego
  • Ćwiczący w klubie
  • Ćwiczący w sekcjach sportowych
  • Kluby sportowe
  • Pion sportowy
  • Przyczyna nie prowadzenia dzialaności klubu sportowego
  • Sekcje sportowe
  • Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym systemu sportu młodzieżowego oraz seniorów na poziomie ogólnopolskim
 • Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Decyzje - koszty ponoszone w związku z prowadzeniem kontroli
  • Decyzje odraczające kary w trybie art. 317 ustawy - Prawo ochrony środowiska
  • Decyzje pieniężne WIOŚ ogółem
  • Decyzje WIOŚ - kary odroczone na podstawie innych ustaw niż Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
  • Decyzje WIOŚ - kary rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar
  • Decyzje WIOŚ - kary rozłożone na raty w trybie ustawy Ordynacja podatkowa
  • Decyzje WIOś - kary umorzone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Decyzje WIOŚ - kary wymierzone w związku z niezrealizowaniem przedsięwzięcia w terminie lub nieusunięciem przyczyn wymierzenia odroczonej kary
  • Decyzje WIOŚ - kary zawieszone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Decyzje WIOŚ - koszty ponoszone w związku z prowadzeniem kontroli
  • Decyzje WIOŚ - koszty ponoszone w związku z prowadzeniem kontroli - wielkość środków niewyegzekwowanych
  • Decyzje WIOŚ - niewyegzekwowane należności
  • Decyzje WIOŚ dotyczące kar biegnących
  • Decyzje WIOŚ wymierzające kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia
  • Kontrole WIOŚ
  • Kwota mandatów za wykorczenia nałożonych przez IOŚ
  • Opłaty podwyższone za okres trwania naruszenia wymagań ochrony środowiska
  • Opłaty z tytułu naruszania wymagań ochrony środowiska podwyższone odroczone
  • Opłaty za nieprzestrzeganie Programu działań o którym mowa w ustawie Prawo wodne
  • Środki finansowe z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska
  • Środki finansowe z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska przekazane na rzecz budżetu gminy
  • Środki finansowe z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska przekazane na rzecz Budżetu Państwa
  • Środki finansowe z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska przekazane na rzecz budżetu powiatu
  • Środki finansowe z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska przekazane na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  • Środki finansowe z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska przekazane na rzecz WFOŚiGW
  • Środki finansowe z tytułu opłat podwyższonych przekazane na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Działalność kościołów, związków wyznaniowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bierzmowania
  • Chrzty
  • Ksiądz diecezjalny
  • Ksiądz zakonny
  • Pierwsze Komunie Święte
  • Prowadzenie działalności charytatywnej
  • Prowadzenie przez wyznanie działalności edukacyjnej
  • Prowadzenie przez wyznanie działalności wydawniczej i informacyjnej
  • Śluby
  • Wierny
  • Zgłoszone do wyznannia przypadki dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę
 • Działalność kulturalno-edukacyjna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie grup artystycznych
  • Członkowie kół/klubów/sekcji
  • Członkowie kół/klubów/sekcji - dzieci i młodzież szkolna
  • Członkowie kół/klubów/sekcji - osoby powyżej 60 roku życia
  • Elektroniczna inwentaryzacja zbiorów
  • Filie instytucji kultury
  • Grupy artystyczne
  • Imprezy
  • Imprezy cykliczne
  • Inna działalność muzeum
  • Koła/kluby/sekcje
  • Kursy organizowane przez instytucje kultury
  • Pozostałe rodzaje działalności muzeum
  • Programy badawcze samodzielne
  • Programy badawcze we współpracy
  • Tematy lekcji organizowanych przez muzeum
  • Uczestnicy imprez
  • Uczestnicy imprez cyklicznych
  • Współpraca z innymi podmiotami
  • Źródła finansowania
 • Działalność Najwyższej Izby Kontroli
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kontrole jednostkowe Najwyższej Izby Kontroli
  • Wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli
 • Działalność Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR i TOPR)
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Interwencje i akcje ratunkowe
  • Interwencje i akcje ratunkowe GOPR
  • Interwencje i akcje ratunkowe TOPR
  • Ratownicy GOPR
  • Ratownicy TOPR
  • Wypadki śmiertelne GOPR
  • Wypadki śmiertelne TOPR
  • Wyprawy ratunkowe GOPR
  • Wyprawy ratunkowe TOPR
 • Działalność OFE
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Akcje notowane na GPW w portfelach OFE według wartości wyceny
  • Członkowie OFE wg wieku i płci
  • Martwe rachunki OFE
  • Odsetki z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne przekazywanych przez ZUS do OFE
  • Portfele inwestycyjne OFE według wartości wyceny
  • Rachunki OFE
  • Składki na ubezpieczenie emerytalne przekazywane przez ZUS do OFE
  • Struktura portfela inwestycyjnego OFE
  • Średnia ważona stopa zwrotu - OFE
 • Działalność organizacji kultury fizycznej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie organizacji kultury fizycznej
  • Ćwiczący w organizacjach kultury fizycznej
  • Imprezy zorganizowane przez organizacje kultury fizycznej
  • Jednostki organizacyjne w organizacjach kultury fizycznej
  • Uczestnicy imprez zorganizowanych przez organizacje kultury fizycznej
 • Działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Formy edukacji leśnej społeczeństwa realizowane w Lasach Państwowych
  • Koszty utrzymania czystości w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Leśne Kompleksy Promocyjne
  • Obiekty Lasów Państwowych wykorzystywane w edukacji leśnej społeczeństwa
  • Obrót drewnem w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Podmioty współpracujące z Lasami Państwowymi w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa
  • Pozyskanie użytków ubocznych w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Pracownicy Lasów Państwowych biorący udział w edukacji leśnej społeczeństwa
  • Przebudowa drzewostanów znajdujących się pod wpływem emisji i klęsk żywiołowych w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Szkodnictwo leśne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Szkółki leśne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Śmieci usunięte z lasów w zarządzie Lasów Państwowych
  • Uprawy pochodne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Użytkowanie lasu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe według kategorii cięć
  • Wydatki na edukację leśną społeczeństwa realizowaną w Lasach Państwowych
  • Wynagrodzenia w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
  • Wyniki finansowe działalności Lasów Państwowych
  • Zasoby drzewne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Zatrudnienie w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
 • Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Fundowanie stypendiów lub inny rodzaj pomocy finansowej dla uczniów lub studentów
  • Miejsce targów sztuki
  • Nazwa targów sztuki, na których jednostka posiadała stoisko
  • Organizacja odczytów, prelekcji, spotkań, konferencji, sympozjów, warsztatów, lekcji
  • Organizacja seansów filmowych, performance, imprez muzycznych
  • Organizacja wystaw
  • Promocja artystów
  • Sprzedaż dzieł sztuki lub antyków
  • Sprzedaż dzieł sztuki lub antyków własnych oraz komisowych
  • Stoisko na targach sztuki
  • Udostępnianie sal dla grup zajęciowych
  • Udział przychodów ze sprzedaży dzieł sztuki lub antyków w przychodach ogółem
  • Współpraca jednostek prowadzących działalność na rynku dzieł sztuki i antyków
  • Współpraca na rynku dzieł sztuki i antyków
  • Wydawanie książek, albumów, katalogów lub folderów
  • Wypożyczenia zbiorów lub pojedynczych prac innym podmiotom
  • Wystawianie prac uczniów lub studentów szkół artystycznych
 • Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Charakter powiązań pomiędzy podmiotem sprawozdawczym a jednostką zagraniczną
  • Eksport dokonany przez jednostkę zagraniczną
  • Eksport jednostki zagranicznej do jednostki macierzystej i jednostek powiązanych, w ramach grupy przedsiębiorstw
  • Import dokonany przez jednostkę zagraniczną
  • Import jednostki zagranicznej od jednostki macierzystej i jednostek powiązanych, w ramach grupy przedsiębiorstw
  • Jednostka, inna niż dominująca najwyższego szczebla, sprawująca bezpośrednią kontrolę nad podmiotem sprawozdawczym
  • Jednostka zagraniczna
  • Koszty z całokształtu działalności poniesione przez jednostkę zagraniczną
  • Kraj jednostki zagranicznej
  • Kraj siedziby jednostki, innej niż dominująca najwyższego szczebla, sprawującej bezpośrednią kontrolę nad podmiotem sprawozdawczym
  • Kraj siedziby pierwszej jednostki w łańcuchu, poprzez którą podmiot sprawozdawczy posiada udziały w jednostce zagranicznej
  • Liczba jednostek zagranicznych
  • Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe poniesione przez jednostkę zagraniczną
  • Pierwsza jednostka w łańcuchu, poprzez którą podmiot sprawozdawczy posiada udziały w jednostce zagranicznej
  • Podmiot sprawozdawczy jako jednostka dominująca najwyższego szczebla w grupie przedsiębiorstw
  • Posiadanie innych jednostek zagranicznych
  • Posiadanie oddziałów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • Posiadanie udziałów bezpośrednich i pośrednich w kapitale podmiotów mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • Pozostałe przychody operacyjne jednostki zagranicznej
  • Pracujący w jednostce zagranicznej
  • Przychody finansowe jednostki zagranicznej
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), towarów i materiałów osiągniętych przez jednostkę zagraniczną
  • Przychody z całkoształtu działalności osiągnięte przez jednostkę zagraniczną
  • Przynależność jednostki zagranicznej do grupy przedsiębiorstw (np. grupy kapitałowej)
  • Rodzaj jednostki zagranicznej
  • Rok utworzenia jednostki zagranicznej lub nabycia udziałów
  • Sprawowanie bezpośredniej kontroli nad działalnością podmiotu sprawozdawczego przez inną jednostkę niż dominująca najwyższego szczebla
  • Stopień powiązań pośrednich podmiotu sprawozdawczego z jednostką sprawozdawczą
  • Typ grupy przedsiębiorstw
  • Udział procentowy podmiotu sprawozdawczego w całkowitej liczbie głosów w organie zarządzającym jednostki zagranicznej
  • Udział procentowy podmiotu sprawozdawczego w kapitale podstawowym jednostki zagranicznej
  • Udział przychodów osiągniętych przez oddziały, zakłady przedsiębiorstwa poza granicami kraju
  • Wynagrodzenia brutto w jednostce zagranicznej
  • Zapasy jednostki zagranicznej
  • Zużycie materiałów w jednostce zagranicznej
 • Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie PTTK
  • Członkowie w klubach turystyczno-krajoznawczych PTTK
  • Długość szlaków turystycznych PTTK
  • Instruktorzy PTTK
  • Kluby i koła PTTK
  • Kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK
  • Młodzież szkolna w wycieczkach w turystyce kwalifikowanej PTTK
  • Odznaki PTTK
  • Piloci wycieczek PTTK
  • Piloci wycieczek PTTK ze znajomością języków obcych
  • Przewodnicy turystyczni PTTK
  • Przewodnicy turystyczni PTTK ze znajomością języków obcych
  • Przodownicy PTTK
  • Uczestnicy wycieczek w turystyce kwalifikowanej PTTK
  • Uczestnicy wycieczek w turystyce powszechnej PTTK
  • Wycieczki w turystyce kwalifikowanej PTTK
  • Wycieczki w turystyce powszechnej PTTK
 • Działalność polskiego związku sportowego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Budżet polskiego związku sportowego
  • Kursy organizowane przez związek sportowy
  • Miejsca medalowe
  • Okręgowe związki sportowe
  • Rozegranie zawodów sportowych
  • Sędziowie sportowi
  • Uczestnicy kursów organizowanych przez związek sportowy
  • Uczestnicy zawodów sportowych
  • Zawodnicy niepełnosprawni
 • Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data rejestracji kapitału
  • Kod serii akcji
  • Kraj pochodzenia kapitału
  • Liczba akcji (akcjonariusza)
  • Liczba akcji (akcjonariusza) - razem
  • Liczba akcji (seria)
  • Liczba akcji (seria) - razem
  • Łączna oplacona wartość nominalna akcji - razem
  • Łączna opłacona wartość nominalna akcji
  • Prawo do dywidendy (od daty)
  • Procent głosów na WZ
  • Procent głosów na WZ - razem
  • Seria akcji
  • Typ akcjonariusza
  • Wartość serii/emisji wg wartości emisyjnej
  • Wartość serii/emisji wg wartości emisyjnej - razem
  • Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
  • Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej - razem
  • Wynagrodzenia i świadczenia brutto PTE
 • Działalność prokuratury
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy załatwione i sprawy do załatwienia w prokuraturze
  • Zakończone postępowania przygotowawcze w prokuraturze
 • Działalność przemysłu stoczniowego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Anulowane zamówienia na statki
  • Budowa statków
  • Harmonogram dostaw statków z nowych zamówień
  • Harmonogram dostaw statków z portfela zamówień
  • Nowe zamówienia na statki
  • Nowe zamówienia na statki na eksport
  • Portfel zamówień na remonty statków
  • Portfel zamówień na remonty statków na eksport
  • Portfel zamówień na statki
  • Portfel zamówień na statki na eksport
  • Remonty statków
  • Remonty statków na eksport
 • Działalność Regionalnych Izb Obrachunkowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Opinie wydane przez Regionalne Izby Obrachunkowe
  • Przeprowadzone przez Regionalne Izby Obrachunkowe kontrole gospodarki finansowej
  • Przeprowadzone przez Regionalne Izby Obrachunkowe szkolenia
  • Raporty Regionalnych Izb Obrachunkowych o stanie gospodarki finansowej
  • Skontrolowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe sprawozdania z wykonania budżetów
  • Wnioski pokontrolne przekazane przez Regionalne Izby Obrachunkowe
  • Zbadane przez Regionalne Izby Obrachunkowe uchwały i zarządzenia
 • Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cel produkcji gospodarstwa rolnego
  • Element proekologiczny
  • Faktyczna wielkość elementu proekologicznego
  • Gospodarstwa rolne wyposażone w opryskiwacze polowe lub sadownicze
  • Gospodarstwa rolne wyposażone w urządzenia do zabiegów ochrony roślin
  • Gospodarstwo prowadzące chów i/lub hodowlę owiec
  • Gospodarstwo rolne o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych
  • Gospodarstwo rolne posiadające/użytkujące grunty
  • Gospodarstwo rolne prowadzące chów i/lub hodowlę bydła
  • Gospodarstwo rolne prowadzące chów i/lub hodowlę drobiu
  • Gospodarstwo rolne prowadzące chów i/lub hodowlę koni
  • Gospodarstwo rolne prowadzące chów i/lub hodowlę kóz
  • Gospodarstwo rolne prowadzące chów i/lub hodowlę świń
  • Gospodarstwo rolne prowadzące chów/hodowlę zwierząt gospodarskich
  • Gospodarstwo stosujące nawozy
  • Gospodarstwo stosujące nawozy naturalne
  • Gospodarstwo stosujące nawozy wapniowe
  • Grupa upraw na działce rolnej
  • Kierujący gospodarstwem rolnym
  • Kurs doszkalający osoby kierującej gospodarstwem rolnym
  • Liczba użytkowanych gospodarstw lub działalności rolniczych przez członków gospodarstwa domowego
  • Liczba zwierząt zadeklarowanych do danej płatności
  • Nazwa i oznaczenie elementu proekologicznego
  • Numer działki ewidencyjnej, na której jest położony element proekologiczny
  • Numer działki ewidencyjnej, na której położona jest działka rolna
  • Obszar na działce rolnej
  • Oznaczenie działki rolnej
  • Oznaczenie obszaru ONW
  • Płatność rolnośrodowiskowa/rolno-środowiskowa-klimatyczna/rolno-środowiskowa-klimatyczna/ekologiczna
  • Podjęcie decyzji o zastosowaniu środków ochrony roślin z uwzględnieniem ich szkodliwości dla ludzi, pszczół i środowiska naturalnego
  • Powierzchnia działki rolnej
  • Powierzchnia działki rolnej w granicach działki ewidencyjnej
  • Powierzchnia na działce ewidencyjnej gruntów niezgłoszonych do płatności
  • powierzchnia na działce ewidencyjnej gruntów niezgłoszonych do płatności - trwałe użytki zielone
  • Powierzchnia na działce ewidencyjnej gruntów ornych
  • Powierzchnia na działce ewidencyjnej gruntów ornych niezgłoszonych do płatności
  • Powierzchnia na działce ewidencyjnej kwalifikującego się hektara
  • Powierzchnia obszaru ONW
  • Powierzchnia obszaru proekologicznego po zastosowaniu współczynnika przekształcenia (konwersji) i współczynnika ważenia
  • Powierzchnia uprawy niezgłoszona do platności
  • Powierzchnia zalesionego gruntu lub gruntu z sukcesją naturalną w granicach działki ewidencyjnej
  • Procent(%) obszaru proekologicznego utrzymywanego indywidualnie w gospodarstwie rolnym
  • Rodzaj działalności rolniczej prowadzonej przez członków gospodarstwa domowego
  • Rodzaj działów specjalnych produkcji rolnej
  • Rodzaj platności zaznaczonej na wniosku
  • Rodzaj uprawy
  • Rozmiar produkcji działu specjalnego produkcji rolnej
  • Systemy utrzymania bydła w gospodarstwie rolnym
  • Systemy utrzymania drobiu w gospodarstwie rolnym
  • Systemy utrzymania świń w gospodarstwie rolnym
  • Uprawa na działce rolnej
  • Użytkowanie gospodarstwa rolnego lub prowadzenie innej działalności związanej z rolnictwem przez członków gospodarstwa domowego
  • Wielkość upraw i liczba zwierząt w gospodarstwie rolnym poniżej 1 ha
  • Wskaźnik - dział specjalny
  • Wskaźnik - gospodarstwo rolne
  • Wykonywanie zabiegów ochrony roślin w gospodarstwie rolnym
 • Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO - nie podjęte
  • Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO - podjęte do prowadzenia
  • Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO - przekazane według właściwości
  • Nowe sprawy rozpatrywane przez RPO - udzielone wyjaśnienia i informacje
  • Nowe sprawy rozpatrywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Pozostałe wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Przystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania sądowego i administracyjnego
  • Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosków i w sprawie pytań prawnych
  • Przystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do skargi konstytucyjnej
  • Pytania prawne Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego
  • Wniesione kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Wniesione skargi kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • Wniesione skargi kasacje przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego w sprawach pracy i cywilnych
  • Wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wpływ nowych spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich o charakterze ogólnym
  • Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o podjęcie inicjatywy prawodawczej
  • Złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych
  • Złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów
 • Działalność SKOK
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Chwilówki
  • Członkowie SKOK
  • Depozyty (lokaty) przejęte od członków
  • Należności przeterminowane
  • Placówki, oddziały i punkty kasowe SKOK
  • Pożyczki i kredyty udzielone członkom
 • Działalność Trybunału Konstytucyjnego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pytań prawnych
  • Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skarg konstytucyjnych
  • Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności przepisów prawa z Konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami
  • Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją RP oraz zgodność ustaw z umowami międzynarodowymi, której ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie
 • Działalność uniwersytetów trzeciego wieku
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Adres filii UTW
  • Cele działalności
  • Czynnik najbardziej utrudniający prowadzenie działalności jednostki
  • Czynniki utrudniające prowadzenie działalności jednostki
  • Data rozpoczęcia prowadzenia wykładów/zajęć
  • Filie jednostki
  • Forma organizacyjno-prawna
  • Forma pomocy lub wsparcia jednostki
  • Frekwencja
  • Główne przesłanie działalności jednostki
  • Imprezy kulturalno-artystyczne
  • Nazwa filii
  • Opłaty pobierane od kandydatów lub słuchaczy
  • Organ zatwierdzający program zajęć
  • Organizowanie działalności samopomocowej dla słuchaczy
  • Organizowanie imprez kulturalno-artystycznych
  • Organizowanie zajęć wakacyjnych dla słuchaczy
  • Osoby nieprzyjęte
  • Osoby prowadzące wykłady/seminaria lub zajęcia regularne
  • Osoby prowadzące wykłady/seminaria lub zajęcia regularne nieodpłatnie
  • Osoby spoza UTW lub instytucje na rzecz których prowadzone są działania społeczne
  • Osoby wykonujące prace organizacyjne
  • Osoby wyrażające chęć uczestniczenia w zajęciach
  • Osoby zaangażowane w działalność społeczną
  • Osoby zaangażowane w działalność społeczną - słuchacze UTW
  • Podejmowanie działań społecznych na rzecz osób potrzebujących, społeczności lokalnej, środowiska, całego społeczeństwa
  • Podejmowanie działań w obszarze rzecznictwa, reprezentowania interesów osób starszych przez przedstawicieli jednostki
  • Podmiot, od którego oczekiwano wsparcia
  • Porozumienie o współpracy lub patronacie ze szkołą wyższą
  • Powód nieprzyjęcia chętnych osób na rok akademicki
  • Prowadzenie form aktywizacji mężczyzn
  • Słuchacze UTW
  • Tematyka wykładów/seminariów
  • Udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez samorząd lokalny lub administrację centralną
  • Uwzględnienie potrzeb szkoleniowych przez ofertę edukacyjną
  • Uwzględnienie potrzeb szkoleniowych przez ofertę edukacyjną osób niepełnosprawnych
  • Uwzględnienie potrzeb szkoleniowych przez ofertę edukacyjną osób poszukujących pracy lub bezrobotnych
  • Użyczona nieodpłatnie baza lokalowa
  • Warunki do spełnienia w celu otrzymania statusu słuchacza
  • Własna baza lokalowa
  • Współpraca uniwersytetu trzeciego wieku z instytucjami lub organizacjami
  • Wydatki brutto na działalność jednostki
  • Wykłady/seminaria
  • Wykłady/seminaria otwarte
  • Wynajmowana baza lokalowa
  • Zajęcia regularne
  • Zakres współpracy jednostki z uczelnią
  • Zorganizowane imprezy kulturalno-artystyczne
  • Źródła wykorzystane przy projektowaniu programu zajęć
  • Źródło finansowania o największym udziale
 • Działalność w dziedzinie biotechnologii
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czynniki stanowiące barierę w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
  • Czynniki stanowiące barierę w komercjalizacji produktów biotechnologicznych
  • Działalność B+R w dziedzinie biotechnologii
  • Działalność w dziedzinie biotechnologii
  • Finansowanie działalności w przedsiębiorstwie w dziedzienie biotechnologii
  • Nakłady na wytworzenie sprzedanych wyników prac B+R w dziedzinie biotechnologii
  • Obszar działalności w dziedzinie biotechnologii dominujący w przedsiębiorstwie
  • Patenty w dziedzinie biotechnologii uzyskane w Urzędzie Patentowym RP
  • Patenty w dziedzinie biotechnologii uzyskane w zagraniczych urzędach patentowych
  • Planowane zgłoszenia wynalazków w dziedzinie biotechnologii w zagranicznych urzędach patentowych
  • Przedsiębiorstwa wykorzystujące metody biotechnologiczne
  • Przychody ze sprzedaży wyników prac B+R w dziedzinie biotechnologii
  • Publikacje naukowe w dziedzinie biotechnologii
  • Uzyskane stopnie naukowe w dyscyplinie biotechnologia
  • Wartość sprzedaży produktów biotechnologicznych
  • Współpraca badawcza w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
  • Wykorzystanie biotechnologii w ciągu najbliższych 3 lat w przedsiębiorstwie
  • Zakup patentów i licencji z dziedziny biotechnologii
  • Zgłoszone wynalazki w dziedzinie biotechnologii dokonane w zagranicznych urzędach patentowych
  • Zgłoszone wynalazki w dziedzinie biotechnologii w Urzędzie Patentowym RP
 • Działalność w dziedzinie kinematografii
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Budżet całkowity filmu
  • Budżet seriali telewizyjnych
  • Data premiery filmu
  • Debiut
  • Dubbingowane filmy
  • Filmy z wgrywanym głosem lektora
  • Kopia wzorcowa
  • Koprodukcja filmów
  • Kraj produkcji filmu
  • Liczba ekranów kinowych, na których wyświetlany był film
  • Liczba widzów filmu
  • Odcinki dubbigowanych filmów seryjnych
  • Odcinki filmów seryjnych z wgrywanym głosem lektora
  • Odcinki serialu telewizyjnego
  • Opracowane filmy zagraniczne w sposób inny niż dubbingowanie i wgranie głosu lektora
  • Producent większościowy (wiodący)
  • Przychody ze sprzedaży biletów w kinach
  • Rodzaj kina
  • Seanse filmowe
  • Środki finansowe przeznaczone na działalność kina
  • Środki przeznaczone na produkcję i usługi filmowe
  • Tytuł filmu w języku oryginalnym
  • Tytuł filmu w języku polskim
  • Tytuły filmów
  • Tytuły seriali telewizyjnych
  • Widzowie w kinach
  • Wyprodukowane filmy reklamowe
  • Wyprodukowane kopie filmowe
 • Działalność w dziedzinie nanotechnologii
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Działalność w dziedzinie nanotechnologii
  • Działania przedsiębiorstwa związane z nanotechnologią
  • Finansowanie działalności B+R w przedsiębiorswie w dziadzinie nanotechnologii
  • Instrumenty własności intelektualnej związane z nanotechnologią
  • Nakłady na wytworzenie sprzedanych wyników B+R w dziedzinie nanotechnologii
  • Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w przedsiębiorstwie
  • Nakłady wewnętrzne w dziedzinie nanotechnologii
  • Nakłady zewnętrzne w dziedzinie nanotechnologii
  • Patenty w dziedzi nie nanotechnologii uzyskane w zagranicznych urzędach patentowych
  • Patenty w dziedzinie nanotechnologii uzyskane w UPRP
  • Personel w działalności B+R w dziedzinie nanotechnologii
  • Planowane zgłoszenia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii w zagranicznych urzędach patentowych
  • Porozumienie o współpracy badawczej (partnerskiej) w dziedzinie nanotechnologii
  • Posiadanie filii lub oddziałów, w których prwadzono dziłalność badawczą lub rozwojową w dziedzinie nanotechnologii
  • Pozyskanie kapitału na projekty badawcze
  • Pracujący w działalności B+R, którzy 50% lub więcej swojego czasu poświęcają dziedzinie nanotechnologii
  • Pracujący w działalności B+R, którzy mniej niż 50% swojego czasu poświęcają dziedzinie nanotechnologii
  • Prowadzenie działalności związanej z nanotechnologią
  • Próba pozyskania kapitału na projekty nanotechnologiczne
  • Przychody ze sprzedaży wyników prac B+R w dziedzinie nanotechnologii
  • Publikacje naukowe z zakresu nanotechnologii
  • Rodzaje produktów wytwarzanych w przedsiębiorstwie
  • Rok rozpoczęcia działalności związanej z nanotechnologią
  • Rozpoczęcie działalności związanej z nanotechnologią
  • Sposób nabycia lub stworzenia technologii wykorzystanej w działalności związanej z nanotechnologią
  • Sprzedaż patentów i licencji w dziedzinie nanotechnologii
  • Stopnie naukowe uzyskane w specjalności nanotechnologia
  • Trudności w pozyskiwaniu pracowników wykwalifikowanych w dziedzinie nanotechnologii
  • Wartość pozyskanego kapitału na projekty badawcze
  • Wartość sprzedaży produktów nanotechnologicznych
  • Własność intelektualna związana z nanotechnologią
  • Zakres pozyskanych środków na projekty badawcze
  • Zakup patentów i licencji z dziedziny nanotechnologii
  • Zgłoszenia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii dokonane przez jednostkę w UPRP
  • Zgłosznia wynalazków w dziedzinie nanotechnologii dokonane w zagranicznych urzędach patentowych
  • Źródło pochodzenia infrastruktury lub sprzętu wykorzystywanego w działalności w dziedzinie nanotechnologii
 • Działalność weterynaryjna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Choroby, zmiany chorobowe i pozostałości stwierdzone u żywych małż i w produktach rybołówstawa
  • Decyzje administracyjne związane z niezgodnościami w obiektach, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
  • Gatunek zwierzęcia, którego dotyczy choroba zakaźna zwierząt
  • Jednostki organizacyjne Inspekcji Weterynaryjnej
  • Kontrole dokonane w podmiotach prowadzących działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną
  • Kontrole obiektów związanych z produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego
  • Lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej (czynności pomocnicze)
  • Lekarze weterynarii wyznaczenia do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej (czynności inne niż pomocnicze)
  • Liczba gospodarstw, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
  • Liczba miejscowości, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
  • Liczba ognisk choroby zakaźnej zwierząt
  • Liczba stad, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
  • Liczba zwierząt poddanych ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii
  • Liczba zwierząt, u których stwierdzono przyczyny mogące powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia
  • Liczba zwierząt w stadach, w których stwierdzono chorobę zakaźną zwierząt
  • Liczba zwierząt zabitych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w związku z chorobą zakaźną zwierząt
  • Liczba zwierząt zaszczepionych z nakazu powiatowego lekarza weterynarii
  • Naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
  • Naruszenie przepisów weterynaryjnych - sankcje
  • Niezgodności stwierdzone w obiektach, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
  • Niezgodności stwierdzone w podmiotach prowadzących działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną
  • Obiekty nadzorowane, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
  • Obiekty skontrolowane, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego
  • Osoby wyznaczone do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej (wyznaczone do czynności pomocniczych niebędące lekarzami weterynarii)
  • Podmioty nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną
  • Podmioty nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne lub karne
  • Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną poddane kontroli
  • Podmioty prowadzące działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną, u których stwierdzono niezgodności
  • Rodzaj choroby zakaźnej zwierząt
  • Urzędowe badanie mięsa zwierząt (poubojowo) - tusze
  • Urzędowe badanie zwierząt (przedubojowo)
  • Uwagi dotyczące wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
  • Uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (RRW06_2) - cała sztuka
  • Uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (RRW06_3) - tusze
  • Uznanie mięsa za zdatne do spożycia (RRW06_2) - cała sztuka
 • Działalność wydawnicza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Gazety (periodyki informacji ogólnej) i czasopisma (inne periodyki) wydane
  • Książki i broszury wydane
  • Liczba tytułów w formie elektronicznej dostępnych przez Internet
  • Nakład tytułów wydawanych w formie drukowanej
  • Tytuły wydawane w formie drukowanej
  • Tytuły wydawane w formie elektronicznej
  • Tytuły wydawane w formie elektronicznej dostępne przez Internet
 • Działalność wystawiennicza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ekspozycje
  • Odwiedzający stronę internetową muzeum
  • Środki przeznaczone na finansowanie działalności wystawienniczej jednostki
  • Wystawy muzealne za granicą
  • Wystawy plenerowe w galeriach
  • Wystawy "nowych mediów"
  • Wystawy w galeriach
  • Wystawy w muzeach w kraju
  • Wystawy wirtualne w muzeach
  • Zbiory własne
  • Zwiedzający muzea i wystawy muzealne
  • Zwiedzający wystawy muzealne za granicą
  • Zwiedzający wystawy plenerowe w galeriach
  • Zwiedzający wystawy w galeriach
  • Źródła finansowania muzeum (netto)
 • Działalność zakładów ubezpieczeń
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kapitale podstawowym zakładów ubezpieczeń
  • Dane finansowe zagranicznych oddziałów ubezpieczeniowych działających w Polsce - pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe
  • Dane finansowe zagranicznych oddziałów ubezpieczeniowych działających w Polsce - ubezpieczenia na życie
  • Kapitały podstawowe zakładów ubezpieczeń
  • Koszty likwidacji szkód i windykacji regresów na udziale własnym
  • Koszty likwidacji szkód i windykacji regresów na udziale własnym ujęto w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych brutto - w pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych
  • Koszty likwidacji szkód i windykacji regresów na udziale własnym ujęto w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych brutto w ubezpieczeniach na życie
  • Liczba polis
  • Liczba pracujących w zakładach ubezpieczeń
  • Liczba ryzyk ubezpieczonych
  • Liczba szkód zlikwidowanych
  • Liczba ubezpieczonych osób w ubezpieczeniach grupowych
  • Liczba umów czynnych
  • Liczba wypłat z ubezpieczeń
  • Liczba zdarzeń
  • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
  • Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w dziale II ubepieczeń przez zagraniczne oddziały w Polsce
  • Przeciętne zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń
  • Składka przypisana brutto
  • Składka przypisana brutto w podziale na I i II dział ubezpieczeń zagranicznych oddziałów w Polsce
  • Stopień opłacenia kapitałów podstawowych zakładów ubezpieczeń
  • Wybrane pozycje rachunku technicznego
  • Wybrane pozycje z zakresu kosztów i rezerw
  • Wynagrodzenia brutto w zakładach ubezpieczeń
  • Zakłady ubezpieczeń według osiągniętego wyniku
  • Zestawienie zakładów ubezpieczeń posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
  • Zestawienie zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową
  • Zmiana stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód na udziale własnym

E

 • Efekty budownictwa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Budynki oddane do użytkowania
  • Czas trwania budowy budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania
  • Data oddania do użytkowania
  • Data rozpoczęcia budowy
  • Forma budownictwa
  • Główne przeznaczenie budynku - opis
  • Inwestor budynku oddanego do użytkowania
  • Izby oddane do użytkowania
  • Kondygnacja nadziemna
  • Kubatura budynków oddanych do użytkowania
  • Kubatura budynków ogrzewanych centralnie
  • Kubatura nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
  • Liczba obiektów przekazanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy
  • Lokale użytkowe w budynku oddanym do użytkowania
  • Mieszkania, których budowę rozpoczęto
  • Mieszkania oddane do użytkowania
  • Mieszkania oddane do wykończenia przez przyszłych użytkowników
  • Mieszkania w budowie
  • Nakłady poniesione na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
  • Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania
  • Obiekty przekazane do użytkowania na podstawie pozwolenia na użytkowanie
  • Obiekty przekazane do użytkowania na podstwie pozwolenia na użytkowanie w związku z legalizacją (art. 48 i 49 Prawa budowlanego)
  • Obiekty przekazane do użytkowania na terenach zamkniętych
  • Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania
  • Powierzchnia użytkowa budynku oddanego do użytkowania
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytkowania
  • Rodzaj budynku oddanego do użytkowania
  • Status budynku
  • Technologia wznoszenia budynków
  • Wyposażenie mieszkań oddanych do użytkowania
 • Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Koszt prowadzenia i utrzymania placówek JNGS
  • Koszty działania WTZ powstałych w poprzednich latach
  • Koszty działania WTZ powstałych w roku sprawozdawczym
  • Koszty tworzenia warsztatu terapii zajęciowej
  • Otrzymane dotacje w Centrach Integracji Społecznej
  • Przychody w Centrach Integracji Społecznej
  • Wydatki w Centrach Integracji Społecznej
  • Wykorzystane dotacje w Centrach Integracji Społecznej
  • Zawarte umowy o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ
  • Złożone wnioski o dofinansowanie tworzenia i działana WTZ
  • Źródła finansowania Klubów Integracji Społecznej
 • Ekonomiczne aspekty działalności organizacji non-profit
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Całkowita wartość zamówienia publicznego
  • Darowizny przekazane przez osoby fizyczne na cele kultu religijnego
  • Darowizny przekazane przez osoby fizyczne organizacjom pożytku publicznego
  • Darowizny przekazane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Dysponowanie dobrami przez jednostkę
  • Koszty działalności gospodarczej
  • Koszty działalności statutowej
  • Koszty jednostki non-profit
  • Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej
  • Koszty kwalifikowane
  • Koszty organizacji OPP
  • Koszty partii w ramach Funduszu Eksperckiego
  • Koszty płacy
  • Koszty rodzajowe
  • Nadwyżka finansowa
  • Otrzymane darowizny przez osoby prawne
  • Posiadane udziały lub akcje w spółkach
  • Posiadanie udziałów lub akcji w fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem
  • Przekazane darowizny przez osoby prawne
  • Przekazane dobra lub usługi
  • Przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych
  • Przychody jednostki non-profit
  • Przychody organizacji OPP
  • Przychody partii w ramach Funduszu Eksperckiego
  • Przychody partii w ramach Funduszu Eksperckiego pochodzące z subwencji
  • Przychody partii w ramach Funduszu Wyborczego
  • Przychody z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Przychody ze źródeł niepublicznych
  • Przychody ze źródeł publicznych
  • Przychody związków zawodowych
  • Stan środków finansowych partii
  • Środki przekazne w ramach współpracy finansowej urzędów
  • Środki przeznaczone na działalność pożytku publicznego
  • Udzielone pożyczki pieniężne OPP
  • Wartość szacunkowa inicjatywy lokalnej
  • Wydatkowana kwota z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Wynik działalności
  • Wynik finansowy jednostki non-profit
 • Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Inne opłaty uiszczone z tytułu wyłączenia gruntów
  • Inne opłaty wymierzone z tytułu wyłączenia gruntów
  • Należności uiszczone z tytułu wyłączenia gruntów
  • Należności wymierzone z tytułu wyłączenia gruntów
  • Opłaty i należności uiszczone z tytułu wyłączenia gruntów
  • Opłaty i należności umozone z tytułu wyłączenia gruntów
  • Opłaty i należności wymierzone z tytułu wyłączenia gruntów
  • Opłaty roczne podwyższone uiszone z ztytułu wyłączenia gruntów
  • Opłaty roczne podwyższone wymierzone z tytułu wyłączenia gruntów
  • Opłaty roczne uiszczone z tytułu wyłączenia gruntów
  • Opłaty roczne wymierzone z tytułu wyłączenia gruntów
  • Rozmiar robót finansowanych ze środków pieniężnych na ochronę gruntów rolnych
  • Rozmiar robót zakończonych, finansowanych ze środków pieniężnych na ochronę gruntów rolnych
  • Stan środków pieniężnych uiszczonych z tytułu wyłączenia gruntów
  • Wykorzystanie środków pieniężnych na działania związane z ochroną gruntów rolnych
 • Eksploatacja pojazdów drogowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jazdy w przewozach wahadłowych
  • Liczba posiadanych pojazdów lub maszyn (niepodlegających rejestracji)
  • Nieużytkowanie pojazdu
  • Przebiegi pojazdów samochodowych
  • Przystanki w przewozach dystrybucyjnych
  • Stan licznika pojazdów samochodowych
  • Użytkowanie pojazdu
  • Wozodni pracy
  • Zużycie paliwa pojazdów samochodowych
 • Elastyczne formy organizacji pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Korzystanie z dnia wolnego w pracy ze względu na obowiązki opiekuńcze bez wykorzystania dni urlopowych
  • Możliwość decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy z powodu obowiązków opiekuńczych
 • Elementy bilansu wina
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zapasy wina i moszczu winogronowego
 • Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów
  • Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych, pracy i gospodarczych
  • Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw gospodarczych
  • Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz szczególne rodzaje załatwień spraw cywilnych rodzinnych i nieletnich
 • Ewidencja spraw
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data pierwotnego wpływu sprawy do sądu
  • Data wpływu do sądu wydającego prawomocne orzeczenie
  • Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw
  • Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw cywilnych
  • Ewidencja i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  • Ewidencja popełnionych czynów karalnych przez nieletnich w odniesieniu do osób
  • Ewidencja spraw
  • Ewidencja spraw – I instancja
  • Ewidencja spraw – I instancja i ogółem I i II instancja
  • Ewidencja spraw – II instancja
  • Ewidencja spraw – ogółem I i II instancja
  • Ewidencja spraw cywilnych
  • Ewidencja spraw cywilnych dotyczących sprzeciwu od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  • Ewidencja spraw cywilnych procesowych w postępowaniu uproszczonym
  • Ewidencja spraw gospodarczych
  • Ewidencja spraw gospodarczych dotyczących sprzeciwu od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  • Ewidencja spraw gospodarczych procesowych w postępowaniu uproszczonym
  • Ewidencja spraw i opiniowanie
  • Ewidencja spraw II instancja
  • Ewidencja spraw karnych ogółem (repertorium "Ds.")
  • Ewidencja spraw które wpłynęły drogą elektroniczną (art. 6943 § 3 k.p.c.)
  • Ewidencja spraw nieletnich
  • Ewidencja spraw ogółem
  • Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje szczególnych załatwień spraw cywilnych
  • Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje szczególnych załatwień spraw cywilnych i gospodarczych (z wyłączeniem w. 32 - który należy wypełnić za rok 2012)
  • Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje szczególnych załatwień spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy
  • Ewidencja spraw ogółem i przyczyny ponownych wpisów oraz rodzaje załatwień spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Ewidencja spraw rodzinnych i nieletnich – ogółem
  • Ewidencja spraw rodzinnych ogółem
  • Ewidencja spraw w wykazach wykonawczych
  • Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy
  • Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy – II instancja
  • Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy – ogółem i I instancja
  • Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy dotyczących sprzeciwu od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  • Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – ogółem
  • Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – ogółem I i II instancja
  • Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych – II instancja
  • Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych – wg podmiotów
  • Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych – wg rodzajów podmiotów
  • Ewidencja spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych –ogółem i I instancja
  • Liczba ksiąg w okresie sprawozdawczym
  • Liczba orzeczonych zakładów leczenia odwykowego
  • Liczba spraw o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody, w których nastąpiło przekroczenie terminu 14 dni od dnia wpływu wniosku lub zawiadomienia o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie wymaganego w celu odbycia rozprawy [art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ]
  • Liczba spraw o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody, w których wydano zarządzenie o doprowadzeniu osoby pozostającej w szpitalu, a której postępowanie bezpośrednio dotyczy na rozprawę, stosownie do możliwości przewidzianej w przepisie art. 46 ust. 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
  • Liczba spraw w II instancji o alimenty zagranicą (dot. uprawnionego lub zobowiązanego)
  • Liczba spraw, w których orzeczono obniżenie alimentów wyłącznie z uwagi na okoliczność uzyskania świadczenia wychowawczego przez uprawniony podmiot na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. O pomocy państwa w wychowaniu dzieci symbol 003o
  • Liczba spraw, w których orzeczono przysposobienie, na które rodzice wcześniej wyrazili zgodę (dz. 1.1.1. w. 47 lit. b)
  • Liczba spraw, w których orzeczono przysposobienie przez osoby zamieszkałe za granicą (dz. 1.1.1. w. 47 lit. c)
  • Liczba spraw, w których sąd odwoławczy uzupełnił postępowanie dowodowe
  • Liczba spraw z rep. AKa załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym (proszę podać liczbę spraw, w których postępowanie zakończyło się ugodą lub w inny sposób)
  • Liczba spraw z rep. K załatwionych w związku z postępowaniem mediacyjnym (proszę podać liczbę spraw, w których postępowanie zakończyło się ugodą lub w inny sposób)
  • Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania
  • Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016 r.)
  • Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
  • Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
  • Liczba spraw zakreślonych w urządzeniu ewidencyjnym w wyniku zawieszenia postępowania (łącznie z czasem trwania mediacji)
  • Liczba wydanych przez sąd na podstawie art. 47963 kpc postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • Liczba zapytań do operatorów telekomunikacyjnych - w sprawie danych, o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)
  • Liczba zarządzeń sędziego o natychmiastowe wypisanie ze szpitala psychiatrycznego i umorzenie postępowania [art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ]
  • Nieletni oczekujący na umieszczenie i umieszczeni
  • O opróżnienie lokalu mieszk. w wyniku zmiany orzeczenia przez sąd odwoławczy rep. Ca
  • O opróżnienie lokalu mieszkalnego rep. C
  • Oddalono sprawę w wyniku sprzeciwu od nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  • Orzeczenia reformatoryjne sądu odwoławczego
  • Orzeczono ubezwłasnowolnienie (rep.Ns)
  • Orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową
  • Postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń w postępowaniu sądowym
  • Postępowania po ogłoszeniu upadłości (rep. GUp)
  • Postępowania upadłościowe i układowe z dotychczasowych wykazów U i Ukł
  • Pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • Pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej - wnioski o powierzenie wykonywania włądzy rodzicielskiej (dz. 1.1.1. w. 48 lit. g)
  • Pozwy zbiorowe rep. C
  • Pozwy zbiorowe rep. GC
  • Prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty poza alimentami orzeczonymi w trakcie rozwodu (sprawy)
  • Prawomocne orzeczenia w sprawach o alimenty przy sprawach rozwodowych (sprawy)
  • Prawomocne wyroki nakazowe w sprawach z rep.W
  • Przesłuchanie małoletnich świadków i pokrzywdzonych świadków (liczba osób)
  • Przysposobienie według wieku małoletnich (liczby osób)
  • Rodzaje orzeczeń wydanych w okresie statystycznym w sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815 i nast. K.p.c.)
  • Rodzaje uwzględnionych zarządzeń wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub pracy społecznie użytecznej
  • Rodzaje załatwień spraw z wykazu GReu (w. 35 rubr. 5)
  • Rodzaje załatwień spraw z wykazu GUu "of" (w. 20 rubr. 5)
  • Rodzaje załatwień spraw z wykazu GUu (w. 17 rubr. 5)
  • Sprawy dotyczące kasacji
  • Sprawy dotyczące wykonywania orzeczeń o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
  • Sprawy Nw (wykonywane środki wobec nieletnich).Kartoteka "a"
  • Sprawy Nw (wykonywane środki wobec nieletnich).Kartoteka "b"
  • Sprawy o ogłoszenie upadłości (rep. GU)
  • Sprawy o opróżnienie lokalu mieszkalnego
  • Sprawy o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (rep. GR)
  • Sprawy o wykroczenia z wnioskiem o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
  • Sprawy o wykroczenia zakończone odmową wszczęcia postępowania
  • Sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (rep. Gzd)
  • Sprawy po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego (rep. GRp), postępowania układowego (rep. GRu) lub postępowania sanacyjnego (rep. GRs)
  • Sprawy po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w post. o zatw. układu (rep. GRz)
  • sprawy rep. K skierowane do postępowania mediacyjnego w wyniku posiedzenia w trybie art. 339 § 4 kpk
  • Sprawy rozpatrywane w trybie art. 335, 336, 338a, 387 i 474a kpk
  • Sprawy rozpatrywane w trybie art. 335, 336, 338a, 387 i 474a kpk (dotyczy przestępstw z wyłączeniem kodeksu karnego skarbowego)
  • Sprawy rozpatrywane w trybie art. 335, 336, 338a i 387 kpk
  • Sprawy, w których doszło do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego
  • Sprawy wszczęte przed sądem restrukturyzacyjnym rozpoznawane według przepisów kpc (rep. GRo)
  • Sprawy wszczęte przed sądem upadłościowym rozpoznawane według przepisów kpc (rep. GUo)
  • Struktura wpływu
  • Struktura wpływu (dział wypełniany od 1 stycznia 2013 r. z wyłączeniem w. 10 i 11 - który należy wypełnić za rok 2012 )
  • Struktura załatwień spraw
  • Struktura załatwień spraw (dział wypełniany od 1 stycznia 2013 r.)
  • Stwierdzone czyny karalne przypisane nieletniemu w orzeczeniu kończącym postępowanie
  • Szczegółowe załatwienia przy rozwodach i separacjach
  • Środki odwoławcze rozpoznane przez sędziów – komisarzy w postępowaniu restrukturyzacyjnym (kontr. GRk)
  • Środki odwoławcze rozpoznane przez sędziów – komisarzyw postępowaniu upadłosciowym (kontr. GUk)
  • Umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej - liczba spraw w których złe warunki ekonomiczne i bytowe rodziny były jedyną przyczyną orzeczeń o umieszczeniu małoletniego poza rodziną biologiczną (dz.1.1.1. w.61, kol. 4)
  • Uwzględnione orzeczenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce kary ograniczenia wolności (art. 65 § 1 kw)
  • Uwzględnione wnioski o oddanie pod dozór i o zwolnienie od dozoru
  • Uwzględnione wnioski prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczna w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 kpk)
  • Uwzględnione zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny i zastępczą karę pozbawienia wolności
  • W liczbie ogółem (w. 1) grzywny obok pozbawienia wolności orzeczone w trybie art. 71 § 1 kk
  • W liczbie załatwień spraw z kodeksu karnego skarbowego w wyniku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności:
  • Wpływ i załatwienie spraw w postępowaniu przyśpieszonym (Rep. K)
  • Wpływ spraw dot. Dziennika ksiąg wieczystych
  • Wpływ spraw dot. Dziennika ksiąg wieczystych ponownie wpisanych przekazanych z innej jednostki w wyniku zmian organizacyjnych
  • Wpływ spraw dot. Dziennika ksiąg wieczystych z wniosku/zawiadomienia złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
  • Wpływ spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników
  • Wpływ spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników (dział 1.1.2. wiersz 2 rubryka 2 lit. a)
  • Wpływ spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników (Dział 1.1.2.1. wiersz 03 kol. 2 lit. a)
  • Wpływ spraw na podstawie Ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
  • Wpływ spraw z kodeksu karnego skarbowego z wnioskiem finansowego organu postępowania przygotowawczego o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. (dz.1.1 kol. 2)
  • Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1 wiersz 161 kolumna 4 lit. c)
  • Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1 wiersz 47 kolumna 4 lit. a)
  • Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1.1. wiersz 140 kolumna 4 lit. g)
  • Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1.1. wiersz 51 kolumna 4 lit. b)
  • Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1.2 wiersz 90 kolumna 4 lit. c)
  • Wydane nakazy zapłaty (dział 1.1.2.1. wiersz 69 rubryka 4 lit. c)
  • Wyroki nakazowe w okresie sprawozdawczym
  • Wyszczególnienie warunków ugody
  • Załatwienia skarg kasacyjnych (dział 1.1. w. 33 rubr. 3 litera b)
  • Załatwienia skarg kasacyjnych (dział 1.1 wiersza 142 kolumna 3 lit. b)
  • Załatwienia skarg kasacyjnych (dział 1.1.1.2. wiersz 17 kol. 3 lit. c)
  • Załatwienia skarg kasacyjnych (dział 1.1.2.2. wiersz 95 kol. 3 lit. f)
  • Załatwienia skarg kasacyjnych (dział 1.2. w. 62 rubr. 3 litera d)
  • Załatwienia skarg kasacyjnych (dział 1.2. wiersz 78 kolumna 3 lit. b)
  • Załatwienia skarg na wyrok sądu odwoławczego (Wykaz WSU) (dział 1.1 wiersz 100 kolumna 3 lit. e)
  • Załatwienia skarg na wyrok sądu odwoławczego (Wykaz WSU) (dział 1.1 wiersz 150 kolumna 3 lit. h)
  • Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1 wiersz 229 kolumna 4 lit. e)
  • Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1. w. 34 rubr. 5 litera c)
  • Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1 wiersz 06 kolumna 3 lit. a)
  • Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1 wiersz 143 kolumna 3 lit. c)
  • Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1.1 wiersz 23 rubryka 4 lit. a)
  • Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1.2 wiersz 111 kolumna 3 lit. d)
  • Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.2. w. 63 rubr. 3 litera e)
  • Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.2 wiersz 79 kolumna 3 lit. c)
  • Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem łącznie w I i II instancji (dział 1.1.1.1. wiersz 42 kol. 4+dział 1.1.1.2. wiersz 18 kol. 3 lit. a)
  • Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem łącznie w I i II instancji (dział 1.1.2.1 w. 85 kol. 3 + dział 1.1.2.2 w. 96 kol. 3 lit. d)
  • Załatwienia spraw dot. Dziennika ksiąg wieczystych poprzez przekazanie do innej jednostki w wyniku zmian organizacyjnych
  • Załatwienia spraw dot. Dziennika ksiąg wieczystych z wniosku/zawiadomienia złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
  • Załatwienia spraw dotyczących kasacji (dział 1.1 wiersz 99 kolumna 3 lit. a)
  • Załatwienia spraw o powództwo w następstwie decyzji organu ochrony konkurencji
  • Załatwienie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem (dział 1.1 wiersz 96 kolumna 3 lit. c)
  • Załatwienie spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników (dział 1.1.2. wiersz 2 rubryka 3 lit. b)
  • Załatwienie spraw, w których postępowanie przygotowawcze zostało zakończone
  • Załatwione sprawy Dział 1.1.1. (kol. 3) o rozwód (wiersz 4 do 8) w wypadku, gdy pierwotnie wpłynął wniosek o separację
  • Załatwione sprawy Dział 1.1.1. (kol. 3) o rozwód (wiersz 4 do 8) w wypadku gdy pierwotnie wpłynęła sprawa o separację
  • Załatwione sprawy Dział 1.1.1. (kol. 3) o separację (wiersz 9 do 13) w wypadku gdy pierwotnie wpłynęła sprawa o rozwód
  • Załatwione sprawy przez:
  • Załatwiono spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników (Dział 1.1.2.1. wiersz 03 kol. 3 lit. b)
  • Załatwiono w odniesieniu do osób (z wyłączeniem orzeczeń zmienionych w czasie wykonywania orzeczeń) Rep. Nkd
  • Zażalenia rozpoznane przez sąd restrukturyzacyjny (kontr. GRez)
  • Zażalenia rozpoznane przez sąd upadłościowy (kontr. GUz)
  • Zgłoszenia wierzytelności (spis zgłoszeń wierzytelności)
 • Ewidencja spraw administracyjnych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja spraw administracyjnych (repertorium "Pa")
  • Środki zaskarżenia i wnioski w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym (repertorium "Pa")
 • Ewidencja spraw i czynności prokuratora w sprawach cywilnych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja spraw i czynności prokuratora w sprawach cywilnych, gospodarczych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach rodzinnych (repertorium "Pc")
 • Ewidencja spraw o odszkodowanie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja spraw o odszkodowanie - rejestr "Ns"
 • Ewidencja spraw o udostępnienie informacji publicznej
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja spraw o udostępnienie informacji publicznej i środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (rejestr "Ip")
 • Ewidencja wychowanków pobierających naukę w schronisku
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wychowankowie.
 • Ewidencja wychowanków pobierających naukę w zakładzie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wychowankowie pobierający naukę w zakładzie – wg wieku – stan ewidencyjny
  • Wychowankowie pobierający naukę w zakładzie wg czasokresu pobytu w zakładzie. Jeżeli wychowanek został przeniesiony z innego zakładu, należy podać łącznie jego okres pobytu w obu (kilku) zakładach – stan ewidencyjny
 • Ewidencja wychowanków w schronisku dla nieletnich
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przybyło
  • Ubyło
 • Ewidencja wychowanków w zakładzie poprawczym
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja wychowanków w zakładzie poprawczym - Przybyło
  • Ewidencja wychowanków w zakładzie poprawczym - Ubyło
 • Ewidencja wykonywanych zadań - orzeczenia w sprawach karnych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja wykonywanych zadań w sprawach karnych
 • Ewidencja wykonywanych zadań - orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja wykonywanych zadań w sprawach rodzinnych i nieletnich

F

 • Faktoring
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Forma otrzymywania zapłaty za sprzedaną wierzytelność
  • Formy zawiadamiania dłużnika o zawartej umowie faktoringowej
  • Funkcje usługowe przedsiębiorstwa faktoringowego
  • Klienci korzystający z usług faktoringowych
  • Klienci korzystający z usług faktoringowych według zakresu ich działalności
  • Klienci obsługiwani przez faktorów w handlu zagranicznym
  • Klienci według osiąganych obrotów z faktorem
  • Przynależność do firm faktoringowych
  • Wartość wykupionych wierzytelności
  • Wartość zaangażowania środków finansowych
  • Wykupione faktury
 • Finanse szkół wyższych oraz szkół i placówek oświatowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  • Darowizny od osób fizycznych
  • Darowizny od osób wpisanych do KRS i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi wpisanymi do CEIDG
  • Dotacja na badania własne
  • Dotacja podstawowa
  • Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  • Dotacje na finansowanie działalności statutowej
  • Dotacje z budżetu państwa
  • Dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  • Dotacje z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  • Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
  • Fundusz rozwoju uczelni
  • Fundusz zasadniczy
  • Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw
  • Koszt remontu budynków i budowli
  • Koszt remontu budynków i budowli – remonty domów i stołówek studenckich
  • Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjatkiem domów i stołówek studenckich)
  • Kwota stypendiów doktoranckich
  • Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Odpis na własny fundusz stypendialny
  • Opłaty za świadczone usługi edukacyjne
  • Pozostałe koszty rodzajowe - aparatura naukowo-badawcza
  • Pozostałe przychody
  • Pozostałe środki otrzymane niedpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  • Przychody z działalności badawczej
  • Przychody z działalności badawczej - pozostałe
  • Przychody z działalności dydaktycznej
  • Przychody z działalności dydaktycznej - pozostałe
  • Przychody z działalności gospodarczej wyodrębnionej
  • Przychody z działalności operacyjnej
  • Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
  • Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych
  • Stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie
  • Środki na działalność wspomagającą badania
  • Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
  • Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki
  • Środki na realizację projektów badawczych
  • Środki na realizację projektów celowych
  • Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
  • Środki na realizację projektów rozwojowych
  • Środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - pozostałe
  • Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialmego lub ich związków
  • Uczelniany fundusz nagród
  • Własny fundusz stypendialny
 • Finansowanie ochrony środowiska
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Efekty ekologiczne uzyskane w wyniku zakończenia zadań współfinansowanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kredytami proekologicznymi
  • Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • Forma finansowania - wypłaty, dotacje, umorzenia
  • Koszty bieżące ponoszone na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
  • Kredyty proekologiczne udzielone przez Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Pomoc zagraniczna na ochronę środowiska udzielona Polsce
  • Przychody i oszczędności osiągane z tytułu działalności służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej
  • Transfery bieżące przekazane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
  • Wydatki na ochronę środowiska
  • Źródła finansowania kosztów bieżących ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Finansowe aktywa i pasywa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Akcje nienotowane
  • Akcje notowane
  • Aktywa trwałe MIF
  • Aktywa zagraniczne MIF
  • Depozyty finansowe
  • Depozyty i inne zobowiązania bieżące MIF
  • Depozyty i inne zobowiązania MIF wobec instytucji rządowych szczebla centralnego
  • Depozyty i inne zobowiązania MIF wobec pozostałych sektorów krajowych
  • Depozyty i inne zobowiązania terminowe MIF
  • Depozyty i inne zobowiązania z terminem wypowiedzenia MIF
  • Depozyty złozone u nierezydentów
  • Depozyty złozone u rezydentów
  • Dłużne papiery wartościowe
  • Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez podmioty krajowe MIF
  • Emisja dłużnych papierów wartościowych w MIF
  • Gotówka
  • Gotówka (w kasie) w walucie krajowej
  • Gotówka (w kasie) w walucie obcej
  • Instrumenty pochodne
  • Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego w MIF
  • Kapitał i rezerwy MIF
  • Kredyty i pożyczki
  • Kredyty, pożyczki i inne należności MIF od podmiotów krajowych
  • Operacje z przyrzeczeniem odkupu MIF
  • Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały wyemitowane przez pozostałe sektory krajowe MIF
  • Pasywa zagraniczne MIF
  • Pieniądz gotówkowy w obiegu MIF
  • Pozostałe aktywa MIF
  • Pozostałe kwoty do otrzymania
  • Pozostałe kwoty do zapłacenia
  • Pozostałe pasywa MIF
  • Pozostałe udziały kapitałowe
  • Pożyczki
  • Saldo operacji wzajemnych monetarnych instytucji finansowych
  • Środki na rachunkach bankowych
  • Udziały w funduszach wspólnego inwestowania
  • Udziały w funduszach wspólnego inwestowania wyemitowane przez nierezydentów
 • Formy ochrony przyrody
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Długość szlaków turystycznych i nartostrad w parku narodowym
  • Drewno skradzione z parku narodowego
  • Formy ochrony przyrody
  • Funkcjonariusze Straży Parku Narodowego
  • Główne gatunki zwierząt łownych i chronionych w parku narodowym
  • Imprezy dydaktyczne w parku narodowym
  • Księgozbiory w bibliotece parku narodowego
  • Nowe wydawnictwa popularnonaukowe wydawane przez park narodowy
  • Obiekty turystyczne w parku narodowym
  • Osoby zwiedzające muzea lub ośrodki edukacyjne w parkach narodowych
  • Pomniki przyrody
  • Powierzchnia form ochrony przyrody
  • Powierzchnia gruntów leśnych niezalesionych parku narodowego
  • Powierzchnia gruntów leśnych parku narodowego
  • Powierzchnia gruntów leśnych parku narodowego pod ochroną ścisłą
  • Powierzchnia gruntów pod wodami obszaru chronionego krajobrazu
  • Powierzchnia gruntów pod wodami parku krajobrazowego
  • Powierzchnia gruntów pod wodami parku narodowego
  • Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych parku narodowego
  • Powierzchnia lasów obszaru chronionego krajobrazu
  • Powierzchnia lasów parku krajobrazowego
  • Powierzchnia lasów w rezerwatach przyrody
  • Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu
  • Powierzchnia obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO)
  • Powierzchnia otuliny parku krajobrazowego
  • Powierzchnia otuliny parku narodowego
  • Powierzchnia otuliny rezerwatów przyrody
  • Powierzchnia parków krajobrazowych
  • Powierzchnia parku narodowego
  • Powierzchnia parku narodowego pod ochroną czynną
  • Powierzchnia parku narodowego pod ochroną krajobrazową
  • Powierzchnia parku narodowego pod ochroną ścisłą
  • Powierzchnia parku narodowego stanowiąca własności Skarbu Państwa
  • Powierzchnia pozostałych terenów parku narodowego
  • Powierzchnia prywatnej i pozostałej formy własności w parku narodowym
  • Powierzchnia rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody w obszarze chronionego krajobrazu
  • Powierzchnia rezerwatów i pozostałych form ochrony przyrody w parku krajobrazowym
  • Powierzchnia rezerwatów przyrody
  • Powierzchnia rezerwatów przyrody pod ochroną ścisłą
  • Powierzchnia specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO)
  • Powierzchnia stanowisk dokumentacyjnych
  • Powierzchnia strefy ochronnej zwierzyny w otulinie parku narodowego
  • Powierzchnia użytków ekologicznych
  • Powierzchnia użytków rolnych obszaru chronionego krajobrazu
  • Powierzchnia użytków rolnych parku krajobrazowego
  • Powierzchnia użytków rolnych parku narodowego
  • Powierzchnia użytków rolnych w rezerwatach przyrody
  • Powierzchnia zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
  • Pozyskanie drewna w parku narodowym
  • Pozyskanie grubizny iglastej w parku narodowym
  • Pozyskanie grubizny liściastej w parku narodowym
  • Próbne poszukiwania owadów w ściółce w parku narodowym
  • Przypadki kłusownictwa w parku narodowym
  • Pułapki tradycyjne i feromonowe w parku narodowym
  • Rezerwaty przyrody
  • Rezerwaty przyrody posiadające otulinę
  • Skrzynki lęgowe w parku narodowym
  • Stanowiska dokumentacyjne
  • Ścieżki dydaktyczne w parku narodowym
  • Turyści w parku narodowym
  • Użytki ekologiczne
  • Windykacja należności parku narodowego
  • Zabezpieczenia upraw przed zwierzyną w parku narodowym
  • Zakończone i wszczęte przez park narodowy sprawy karne
  • Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
 • Frekwencja wyborcza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Głosy ważne oddane w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  • Mandaty w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  • Oddane głosy w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  • Oddane głosy w wyborach do Sejmu
  • Oddane głosy w wyborach do Senatu
  • Oddane głosy w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
  • Oddane głosy ważne w wyborach do Parlamentu Europejksiego
  • Oddane głosy ważne w wyborach do Sejmu
  • Oddane głosy ważne w wyborach do Senatu
  • Uprawnieni do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  • Uprawnieni do głosowania w wyborach do Sejmu
  • Uprawnieni do głosowania w wyborach do Senatu
  • Uprawnieni do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Poskiej
  • Wybory do rad dzielnic m. st. Warszawy
  • Wybory do rad gmin
  • Wybory do rad miast na prawach powiatu
  • Wybory do rady powiatu
  • Wybory do sejmiku województw
  • Zarejestrowani kandydaci na posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Fundusz Pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bezrobotni/miejsca
  • Przychody Funduszu Pracy
  • Stan środków, zobowiązania i należności Funduszu Pracy
  • Wydatki Funduszu Pracy
 • Fundusz rady rodziców
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wpływy na fundusz rady rodziców
  • Wpływy na fundusz rady rodziców - wpłaty rodziców
 • Fundusze europejskie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Beneficjenci PROW 2014-2020
  • Całkowita wartość projektów PO RYBY - podpisane umowy
  • Całkowita wartość projektów PO RYBY - projekty zakończone
  • Kwota płatności narastająco dla Kampanii
  • Kwota płatności w ramach jednej Kampanii
  • Liczba wniosków o przyznanie płatności w ramach jednej Kampanii
  • NSRO 2007-2013 - podpisane umowy o dofinansowanie
  • NSRO 2007-2013 - wartość projektów
  • NSRO 2007-2013 - wnioski o dofinansowanie
  • Powierzchnia / ilość objęta wnioskami o przyznanie płatności w ramach jednej Kampanii
  • Złożone wnioski o dofinansowanie - PO RYBY
  • Zrealizowane płatności - PROW 2013-2020
 • Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni w …… roku
  • Funkcjonariusze i pracownicyzatrudnieni w dniu 31 grudnia …… roku
 • Funkcjonariusze pozostający do przeszkolenia
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Funkcjonariusze pozostający do przeszkolenia
 • Funkcjonariusze przeniesieni
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Funkcjonariusze przeniesieni w …… roku

G

 • Giełda Papierów Wartościowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Akcje i prawa do akcji
  • Indeksy giełdowe
  • Kontrakty terminowe
  • Kontrakty terminowe futures
  • Obroty na GPW
  • Rynek Catalyst
  • Rynek NewConnect
  • Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych
 • Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dodatki mieszkaniowe
  • Gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali mieszkalnych od gminy
  • Grunty w zasobie gmin przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
  • Lokale socjalne
  • Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych
 • Gospodarka nieobserwowana
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bariery rozwoju firmy
  • Cena narkotyku
  • Miesięczne wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników
  • Miesięczny dochód brutto właściciela
  • Miesięczny przychód firmy
  • Możliwość osiągania wyższych przychodów w branży
  • Możliwość osiągania wyższych przychodów w firmie
  • Oczekiwania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Opłacalność działalności gospodarczej
  • Podejmowane działania
  • Pracujący w firmie
  • Procent zwiększenia przychodu
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto
  • Przejęcia narkotyków
  • Przejęcia papierosów
  • Przyczyny kontynuowania działalności gospodarczej
  • Spełnienie oczekiwań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Średnia marża handlowa
  • Średnioroczne koszty działalności gospodarczej
  • Zażywający narkotyki
  • Zmniejszenie zatrudnienia
  • Zwiększenie zatrudnienia
 • Gospodarka opakowaniami i odpadami poproduktowymi
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Opakowania i produkty podlegające obowiązkowi odzysku
  • Opakowania i produkty podlegające obowiązkowi recykliingu
  • Produkty i opakowania wprowadzone na rynek
  • Produkty i opakowania wprowadzone na rynek podlegające obowiązkowi odzysku
 • Gospodarowanie materiałami
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Eksport odpadów nadających się do recyklingu
  • Import odpadów nadających się do recyklingu
  • Przychód z własnej działalności odpadów nadających się do recyklingu
  • Skup (zakup) odpadów nadających się do recyklingu
  • Sprzedaż odpadów nadających się do recyklingu
  • Ubytki naturalne i straty odpadów nadających się do recyklingu
  • Zapas materiałów
  • Zapas odpadów nadających się do recyklingu
  • Zużycie materiałów
  • Zużycie własne odpadów nadających się do recyklingu
 • Gospodarowanie wodą
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprzedaż wody
  • Zakup wody od innych jednostek
  • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
  • Zużycie wody na potrzeby zakładu
  • Zużycie wody na potrzeby zakładu do produkcji
  • Zużycie wody na potrzeby zakładu do produkcji z sieci wodociągowej
 • Gospodarstwa domowe korzystające z pracy nierejestrowanej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Korzystanie w działalności gospodarczej, firmie lub gospodarstwie rolnym z pracy nierejestrowanej cudzoziemców
  • Korzystanie z pracy nierejestrowanej
  • Korzystanie z pracy nierejestrowanej cudzoziemców
  • Korzystanie z pracy nierejestrowanej na rzecz swojej firmy lub gospodarstwa rolnego
  • Koszt usługi wykonywanej w formie nierejestrowanej
  • Prowadzenie działalności gospodarczej, firmy lub gospodarstwa rolnego
 • Grunty zdewastowane i zdegradowane
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Grunty
  • Grunty zagospodarowane
  • Grunty pod działalnością górniczą
  • Grunty przekształcone działalnością górniczą
  • Grunty wymagające rekultywacji
  • Grunty zdegradowane
  • Grunty zdewastowane
  • Grunty zrekultywowane i zagospodarowane przekazane innym użytkownikom
  • Grunty zrekultywowne
 • Gruźlica
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Gruźlica
 • Gry hazardowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Gry hazardowe - wartość przychodów
  • Gry hazardowe - wartość wygranych
 • Grzywna obok pozbawienia wolności
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Grzywna obok pozbawienia wolności – wg stawek
  • Grzywna obok pozbawienia wolności (w wysokości kwotowej) – według orzeczenia (a nie przeliczenia z dz. 2.1.)

H

 • HIV/AIDS
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • HIV/AIDS
 • Hodowla lasu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czyszczenia późne
  • Dolesienia luk i przerzedzeń
  • Drzewa mateczne
  • Nawożenie mineralne lasu
  • Odnowienia
  • Odnowienia naturalne
  • Odnowienia sztuczne
  • Odnowienia sztuczne na powierzchni halizn i płazowin
  • Odnowienia sztuczne pod osłoną drzewostanów
  • Odnowienia sztuczne zrębów na powierzchniach otwartych
  • Odnowienia sztuczne zrębów na powierzchniach otwartych i pod osłoną drzewostanu
  • Pielęgnowanie lasu
  • Pielęgnowanie upraw
  • Pielęgnowanie upraw i młodników
  • Poprawki i uzupełnienia
  • Powierzchnia drzewostanów nasiennych
  • Powierzchnia melioracji leśnych
  • Powierzchnia plantacji nasiennych
  • Powierzchnia produkcyjna szkółek leśnych
  • Powierzchnia trzebieży
  • Powierzchnia zalesień wykonanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Powierzchnia źródeł nasion
  • Wprowadzanie II piętra
  • Wprowadzanie podszytów
  • Zalesienia gruntów nieleśnych
  • Zalesienia powstałe w wyniku sukcesji naturalnej
  • Zrealizowane płatności na zalesienia wykonane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Hospitalizacje i dializy w szpitalach pozawięziennych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Hospitalizacje i dializy w szpitalach pozawięzienych
 • Hydrologia
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Długość biegu rzeki
  • długość rzeki
  • Powierzchnia dorzecza rzeki
  • Powierzchnia zlewisk i dorzeczy
  • Powierzchnia zlewni
  • Przepływ średni
  • Przepływy rzek w głównych profilach wodowskazowych
  • Ważniejsze kanały
  • Większe i głębsze jeziora
  • Większe rzeki

I

 • Import i przywóz węgla kamiennego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Import węgla kamiennego do celów energetycznych
  • Import węgla kamiennego do koksowania
  • Sprzedaż importowanego węgla kamiennego do odbiorców
 • Informacja o wysokości kwot egzekwowanych i wyegzekwowanych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Informacja o wysokości kwot egzekwowanych i wyegzekwowanych
  • Wnioski kuratorów zawodowych dla dorosłych
 • Informacje dotyczące wywiadu/ankiety
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Adres e-mail do kontaktu z gospodarstwem domowym
  • Bycie członkiem gospodarstwa domowego w poprzednich badaniach
  • Czas opracowania książeczki przez ankietera
  • Członkowie gospodarstwa domowego w wieku 16 lat i więcej obecni w okresie realizacji badania
  • Data badania
  • Data rozpoczęcia badania
  • Data sporządzenia ankiety
  • Data sporządzenia/sprawdzenia
  • Data wizyty
  • Data wypełnienia formularza
  • Forma przeprowadzenia wywiadu
  • Godziny badania
  • Imię i nazwisko ankietera
  • Kontakt z mieszkaniem/gospodarstwem
  • Korzystanie przez respondenta z dokumentów podatkowych przed/po sugestii ankietera
  • Książeczka budżetu gospodarstwa domowego - za okres od - do
  • Łączna liczba wizyt ankietera w wylosowanym mieszkaniu
  • Miejsce ankietyzacji
  • Miesiąc badania
  • Nastawienie respondenta do przejrzenia ankiety z ankieterem
  • Nowy adres gospodarstwa domowego
  • Nr respondenta - nadaje oddział okręgowy NBP
  • Numer telefonu - ankieter
  • Numer telefonu - respondent
  • Numer telefonu domowy respondenta
  • Numer telefonu komórkowy respondenta
  • Numer telefonu służbowy respondenta
  • Numer wizyty, przy której przeprowadzono w całości (zakończono) wywiad indywidualny
  • Numer wizyty w wylosowanym mieszkaniu, przy której zrealizowano ostatni wywiad indywidualny
  • Numer wizyty w wylosowanym mieszkaniu, przy której zrealizowano pierwszy wywiad indywidualny
  • Numer wizyty w wylosowanym mieszkaniu, przy której zrealizowano wywiad z gospodarstwem domowym
  • Ocena jakości zebranych danych (dochodowych i pozadochodowych) pochodzących z wywiadu
  • Ocena nastawienia respondenta do wywiadu
  • Opis odpowiedzi respondenta dot. dochodów, podatków i składek
  • Osoby obecne podczas prowadzenia wywiadu
  • Planowany termin drugiej wizyty ankietera
  • Planowany termin pierwszej wizyty ankietera
  • Pora dnia na wywiad telefoniczny
  • Preferowane godziny ankietyzacji
  • Przyczyna niepodjęcia badania
  • Przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu indywidualnego
  • Przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu z gospodarstwem domowym
  • Przyczyna odmowy
  • Przyczyny pozostawienia ankiety/formularza do samospisania
  • Przyczyny przerwania wywiadu
  • Realizacja wywiadu
  • Realizacja wywiadu indywidualnego
  • Respondent
  • Rodzaj wywiadu indywidualnego
  • Sporządził(a) - imię i nazwisko ankietera
  • Sposób przeprowadzenia drugiego wywiadu
  • Sprawdził(a) - imię i nazwisko
  • Status gospodarstwa domowego
  • Status zamieszkiwania
  • Stopień realizacji badania ogółem
  • Symbol osoby odpowiadającej na pytania kwestionariusza gospodarstwa domowego
  • Symbol osoby udzielającej wywiadu zastępczego
  • Uczestnictwo w badaniu
  • Udział gospodarstwa domowego w poprzedniej edycji badania
  • Uwagi ankietera
  • Uwagi respondenta
  • Wynik realizacji ankiety gospodarstwa domowego
  • Wynik realizacji wywiadu indywidualnego
  • Zakłócenia w prowadzeniu wywiadu
  • Zgoda na wywiad telefoniczny
  • Zrealizowany termin drugiej wizyty ankietera
  • Zrealizowany termin pierwszej wizyty ankietera
 • Informacje o bazie danych obiektów topograficznych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jednostki ewidencyjne, dla których założono BDOT500 dla terenów miast
  • Jednostki ewidencyjne, dla których założono BDOT500 dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
  • Obręby ewidencyjne, dla których należy założyć BDOT500 dla terenów miast
  • Obręby ewidencyjne, dla których należy założyć BDOT500 dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
  • Obręby ewidencyjne, dla których rozpoczęto zakładanie BDOT500 dla terenów miast
  • Obręby ewidencyjne, dla których rozpoczęto zakładanie BDOT500 dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
  • Obręby ewidencyjne, dla których założono BDOT500 dla terenów miast
  • Obręby ewidencyjne, dla których założono BDOT500 dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
  • Obręby ewidencyjne dla terenów miast
  • Obręby ewidencyjne dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
  • Obręby ewidencyjne w danym województwie
  • Obręby ewidencyjne w województwie dla terenów miast
  • Obręby ewidencyjne w województwie dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
  • Powierzchnia obrebów ewidencyjnych, dla których założono BDOT500 dla terenów miast
  • Powierzchnia obrębów, dla których należy założyć BDOT500 dla terenów mias,t
  • Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których należy założyć BDOT500 dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
  • Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto zakładanie BDOT500 dla terenów miast
  • Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto zakładanie BDOT500 dla zwartych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
  • Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których założono BDO500 dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
  • System teleinformatyczny, w którym prowadzona jest BDOT500
  • Średni koszt założenia 1 ha BDOT500
  • Zakończono zakładanie BDOT500
 • Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Adres usługi
  • Aktualność danych zgromadzonych w bazie danych EMUiA
  • Dane ewidencji EMUIA
  • Dane wykorzystywane przy prowadzeniu EMUiA
  • Dostawca systemu do prowadzenia EMUiA
  • Miejsce instalacji bazy danych EMUiA – gmina
  • Miejsce instalacji bazy danych EMUiA – komercyjny dostawca systemu informatycznego
  • Obiekty "miejscowość" zgromadzone w bazie danych EMUiA
  • Obiekty "punkt adresowy" zgromadzone w bazie
  • Obiekty "ulica" zgromadzone w bazie
  • Podmioty zewnętrzne, którym gmina udostępniła dane w formacie GML z bazy danych EMUiA
  • Prowadzenie przez gminę ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUIA) przy pomocy systemu teleinformatycznego, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu
  • Szacunkowa wielkość nieaktualnych danych
  • Wykorzystanie danych EMUiA do realizacji innych własnych zadań
  • Zgodność danych gromadzonych w bazie danych EMUiA ze strukturą bazy danych określoną w rozporządzeniu
 • Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jednostki ewidencyjne, dla których zakończono zakładanie powiatowej bazy GESUT
  • Jednostki ewidencyjne, dla których założono powiatową bazę GESUT
  • Obręby ewidencyjne, dla których należy założyć powiatową bazę GESUT
  • Obręby ewidencyjne, dla których należy założyć powiatową bazę GESUT
  • Obręby ewidencyjne, dla których rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT
  • Obręby ewidencyjne, dla których rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu
  • Obręby ewidencyjne, dla których założono inicjalną bazę danych GESUT
  • Obręby ewidencyjne, dla których założono powiatową bazę GESUT
  • Obręby ewidencyjne, dla których założono powiatową bazę GESUT dla poszczególnych sieci
  • Obręby ewidencyjne w jednostce ewidencyjnej
  • Obręby ewidencyjne w województwie
  • Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których założono powiatową bazę GESUT
  • Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których należy założyć powiatową bazę GESUT
  • Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto (a nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu
  • Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT
  • Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których założono inicjalną bazę danych GESUT
  • Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których założono powiatową bazę GESUT
  • Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których założono powiatową bazę GESUT dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu
  • Sieci uzbrojenia terenu występujące
  • System teleinformatyczny, w którym prowadzona jest powiatowa baza GESUT
  • Średni koszt założenia 1 ha powiatowej bazy GESUT
  • Zakończono zakładanie powiatowej bazy GESUT
 • Informacje o jednostkach, które nie wypełniły sprawozdania
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nawiązanie kontaktu z jednostką
  • Prowadzenie działalności statutowej przez jednostkę
  • Próby kontaktu z jednostką
  • Źródła informacji do kontaktu
 • Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Budynki objęte modernizacją, z aktualizacją użytków gruntowych związanych z budynkami
  • Ceny transakcyjne ujawnione w rejestrze cen i wartości nieruchomości
  • Działki ewidencyjne
  • Gminy, którym starosta powierzył prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
  • Jednostki ewidencyjne
  • Jednostki rejestrowe gruntów
  • Liczba budynków objętych modernizacją, bez aktualizacji użytków gruntowych związanych z budynkami
  • Liczba budynków objętych modernizacją, z aktualizacją użytków gruntowych związanych z budynkami
  • Liczba budynków ujawnionych w części opisowej ewidencji gruntów i budynków
  • Liczba lokali objętych modernizacją
  • Liczba nieruchomości lokalowych ujawnionych w części opisowej ewidencji gruntów i budynków
  • Liczba obrębów, dla których kataster prowadzony jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych (informatycznych) niezintegrowanych ze sobą
  • Liczba obrębów, dla których kataster prowadzony jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych (informatycznych) zintegrowanych ze sobą za pomocą interfejsu
  • Liczba obrębów, dla których kataster prowadzony jest w systemie teleinformatycznym opartym na jednej zintegrowanej bazie danych
  • Liczba obrębów objętych modernizacją w innym zakresie
  • Liczba obrębów objętych modernizacją w zakresie budynków
  • Liczba obrębów objętych modernizacją w zakresie gruntów (niepełną)
  • Liczba obrębów objętych modernizacją w zakresie gruntów (pełną)
  • Liczba obrębów objętych modernizacją w zakresie lokali
  • Modernizacja w zakresie gruntów, z pomiarem 10%-29% punktów granicznych
  • Modernizacja w zakresie gruntów, z pomiarem 30%-69% punktów granicznych
  • Modernizacja w zakresie gruntów z pomiarem co najmniej 70% punktów granicznych
  • Modernizacja w zakresie gruntów, z pomiarem do 9% punktów granicznych lub bez pomiaru
  • Nakłady finansowe na modernizację katastru
  • Obręby ewidencyjne
  • Obszar o niepełnej treści EGiB w części opisowej (informacje o gruntach, brak informacji o budynkach i nieruchomościach lokalowych)
  • Obszar o niepełnej treści EGiB w części opisowej (informacje o gruntach i budynkach, brak informacji o nieruchomościach lokalowych)
  • Obszar o pełnej informacji EGiB w części opisowej (informacje o gruntach, budynkach i nieruchomościach lokalowych)
  • Pola powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
  • Powierzchnia ewidencyjna
  • Powierzchnia geodezyjna
  • Powierzchnia gruntów, dla których brak jest danych określających położenie punktów granicznych z minimalną wymaganą dokładnością
  • Powierzchnia gruntów objętych częścią opisową ewidencji gruntów i budynków
  • Powierzchnia gruntów objętych mapą ewidencyjną (analogową, rastrową bądź wektorową)
  • Powierzchnia modernizacji w innym zakresie
  • Powierzchnia modernizacji w zakresie budynków
  • Powierzchnia modernizacji w zakresie budynków, bez aktualizacji użytków gruntowych związanych z budynkami
  • Powierzchnia modernizacji w zakresie budynków, z aktualizacją użytków gruntowych związanych z budynkami
  • Powierzchnia modernizacji w zakresie gruntów (niepełnej)
  • Powierzchnia modernizacji w zakresie gruntów (pełnej)
  • Powierzchnia modernizacji w zakresie lokali
  • Powierzchnia obrębów, dla których kataster prowadzony jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych (informatycznych) niezintegrowanych ze sobą
  • Powierzchnia obrębów, dla których kataster prowadzony jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych (informatycznych) zintegrowanych ze sobą za pomocą interfejsu
  • Powierzchnia obrębów, dla których kataster prowadzony jest w systemie teleinformatycznym opartym na jednej zintegrowanej bazie danych
  • Powierzchnia pokrycia mapą analogową
  • Powierzchnia pokrycia mapą rastrową uzupełnianą w procesie aktualizacji danymi wektorowymi
  • Powierzchnia pokrycia mapą wektorową o niepełnej treści
  • Powierzchnia pokrycia mapą wektorową o pełnej treści
  • Powierzchnia pokrycia mapą wektorową prowadzoną równocześnie z mapą analogową
  • Punkty graniczne
  • Szacunkowa liczba budynków
  • Szacunkowa liczba nieruchomości lokalowych
  • Szacunkowy odsetek punktów granicznych z błędem średnim położenia względem osnowy geodezyjnej I klasy
  • Wyciągi z operatów szacunkowych ujawnionych w rejestrze cen i wartości nieruchomości
 • Informacje o mapie zasadniczej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Mapa zasadnicza dla terenów miast
  • Mapa zasadnicza dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
  • Mapa zasadnicza wymagająca przetworzenia z postaci analogowej
  • Mapa zasadnicza wymagająca przetworzenia z postaci hybrydowej
  • Mapa zasadnicza wymagająca przetworzenia z postaci wektorowej
 • Informacje o sprawozdawcy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie
  • e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie
  • Możliwości wypełnienia sprawozdania przez Internet
  • Osoba wypełniająca formularz
  • Uwagi do formularza/sprawozdania
 • Informacje o statku rybackim
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Deklarowana wartość statku
  • Koszty działalności statku
  • Kredyty i pożyczki (zobowiązania przedsiębiorstwa z dział. rybackiej)
  • Moc silnika
  • Nazwa narzędzia połowowego
  • Ocena wykorzystania potencjału produkcyjnego w roku (szacunkowo)
  • Ogółem nakłady inwestycyjne związane ze statkiem
  • Oznaka rybacka lub nazwa statku rybackiego
  • Pojemność
  • Pozostałe przychody (np. z rejsów sportowo-rekreacyjnych, uzyskane subwencje np. ARiMR, itp.)
  • Przychody z działalności połowowej
  • Wartość księgowa netto statku
  • Wartość majątku obrotowego (zapasy, należności, śr. pieniężne)
  • Wartość odtworzeniowa statku
  • Wartość ubezpieczeniowa statku
  • Zakup używanych środków trwałych związany ze statkiem
  • Zobowiązania przedsiębiorstwa z dział. rybackiej
 • Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej przeliczone do układu wys. PL-EVRF 2007-NH
  • Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej w dobrym stanie dokładnościowym i fizycznym
  • Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej wg. BDSOG
  • Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej wymagające ponownego wyznaczenia i/lub wznowienia
  • Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej zaliczone do 3 klasy
  • Szczegółowa osnowa geodezyjna - nazwa powiatu
  • Szczegółowa osnowa geodezyjna - nazwa województwa
  • Zapotrzebowanie na nowe punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej
 • Infrastruktura ciepłownicza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Audyt efektywności energetycznej
  • Budynki ogrzewane centralnie - ilość ciepła
  • Budynki ogrzewane centralnie - moc cieplna zamówiona/osiągalna
  • Budynki ogrzewane centralnie-ilość ciepła
  • Ciepło wprowadzone do eksploatowanych sieci
  • Długość eksploatowanych sieci ciepłowniczych
  • Instalacja odsiarczania
  • Instalacja odsiarczania - udział w ogólnej mocy kotłów
  • Kotłownie, elektrociepłownie i sieć ciepłownicza
  • Kotły ciepłownicze
  • Liczba obiektów ciepłowniczych
  • Łączna moc osiągalna cieplna nowych jednostek oddanych do użytku
  • Łączna moc osiągalna cieplna nowych kotłów oddanych do użytku
  • Palniki niskoemisyjne
  • Palniki niskoemisyjne - udział w ogólnej mocy kotłów
  • Urządzenia odpylające
  • Urządzenia odpylające - udział w ogólnej mocy kotłów
 • Infrastruktura elektroenergetyczna
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • AIT
  • Charakterystyka emitora
  • Czas pracy bloku (turbozespołu)
  • Czas pracy kotłów/urządzeń w grupie emitorów
  • Data zmiany parametrów
  • Długość linii elektroenergetycznych
  • Długość linii napowietrznych 110 kV
  • Długość linii napowietrznych nN
  • Długość linii napowietrznych SN (1 kV - 30 kV)
  • Długość przyłączy
  • Eksport - ATC
  • Eksport - maksymalny stopień wykorzystania NTC
  • Eksport - NTC
  • Eksport - TTC
  • Emisja
  • Emisja CO2
  • Emisja NOX
  • Emisja pyłów
  • Emisja SO2
  • ENS
  • Godziny postoju z tytułu awarii
  • Godziny postoju z tytułu remontów
  • Godziny postoju z tytułu rezerwy
  • Import - ATC
  • Import - maksymalny stopień wykorzystania NTC
  • Import - NTC
  • Import - TTC
  • Kod paliwa dominującego
  • Liczba ciągów sieciowych SN (1 kV do 30 kV)
  • Liczba godzin przekroczenia dopuszczalnego stężenia SO2
  • Liczba instalacji
  • Liczba jednostek wytwórczych/elektrowni/elektrociepłowni
  • Liczba liczników zdalnego odczytu
  • Liczba linii (ciągów sieciowych) nN
  • Liczba linii (ciągów sieciowych) SN (1 kV do 30 kV)
  • Liczba łączników zdalnego sterowania
  • Liczba modernizacji urządzeń odpylających
  • Liczba obwodów linii nN
  • Liczba obwodów linii nN wg długości obwodów linii
  • Liczba obwodów linii nN wg napięcia
  • Liczba odłączeń od sieci
  • Liczba postojów
  • Liczba przepaleń bezpieczników w stacjach SN/nN
  • Liczba przyłączy
  • Liczba stacji elektroenergetycznych
  • Liczba transformatorów sieciowych OSP i OSD
  • Liczba urządzeń jednostek kogeneracji
  • Liczba urządzeń odpylających
  • Liczba uszkodzeń elementów sieci
  • Liczba uszkodzeń linii nN
  • Liczba uszkodzeń linii SN (1 kV do 30 kV)
  • Liczba wydłużeń terminu realizacji przyłączenia odbiorców do sieci
  • Liczba wydłużeń terminu realizacji przyłączenia wytwórców do sieci
  • Lokalizacja jednostki wytwórczej/elektrowni
  • Lokalizacja nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji
  • Lokalizacja planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii
  • Łączna liczba obsługiwanych odbiorców
  • MAIFI
  • Moc cieplna przy osiągalnej mocy elektrycznej
  • Moc elektryczna przy osiągalnej mocy cieplnej
  • Moc osiągalna - stan po zmianie
  • Moc osiągalna - stan przed zmianą
  • Moc osiągalna cieplna w skojarzeniu
  • Moc osiągalna elektryczna brutto
  • Moc osiągalna elektryczna netto
  • Moc osiągalna elektryczna nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji
  • Moc osiągalna elektryczna turbozespołów
  • Moc osiągalna kotłów ciepłowniczych
  • Moc osiągalna kotłów energetycznych
  • Moc osiągalna kotłów energetycznych na odnawialne źródła energii
  • Moc stacji elektroenergetycznych
  • Moc transformatorów sieciowych OSP i OSD
  • Moc zainstalowana elektryczna nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji
  • Moc zainstalowana elektryczna turbozespołów
  • Moc zainstalowana kotłów ciepłowniczych
  • Moc znamionowa - stan po zmianie
  • Moc znamionowa - stan przed zmianą
  • Najwyższe stężenie CO
  • Najwyższe stężenie SO2 w okresie przekroczeń
  • Najwyższe średnie 24 godzinne stężenie substancji zanieczyszczających
  • Najwyższe średnie stężenie dla miesiąca/najwyższy wynik pomiarów okresowych
  • Napięcie sieci, do której ma być przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii
  • Nazwa jednostki wytwórczej
  • Nazwa nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji
  • Nazwa planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii
  • Numer bloku/turbozespołu
  • Numer bloku/typ kotła
  • Numer kotła
  • Numer turbozespołu
  • Osiągalna skuteczność urządzeń odpylających
  • Procent siarki przechodzącej w SO2
  • Przewidywany rok uruchomienia planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii
  • Przyczyna zmiany parametrów
  • Rodzaj bloku/turbozespołu
  • Rodzaj jednostki kogeneracji
  • Rodzaj jednostki wytwórczej
  • SAIDI - nieplanowane
  • SAIDI - nieplanowane z katastofalnymi
  • SAIDI - planowane
  • SAIFI - nieplanowane
  • SAIFI - nieplanowane z katasrofalnymi
  • SAIFI - planowane
  • Skuteczność instalacji odsiarczania
  • Skuteczność instalacji redukcji NOX
  • Skuteczność urządzeń odpylających
  • Sprawność kotłów ciepłowniczych
  • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
  • Symbol emitora
  • Średni czas przerwy w dostawie energii elektrycznej z powodu uszkodzeń linii nN
  • Średni czas przerwy w dostawie energii elektrycznej z powodu uszkodzeń linii SN (1 kV do 30 kV)
  • Średnia wartość opałowa
  • Średnia zawartość części palnych w popiele lotnym uchwyconym
  • Średnia zawartość części palnych w żużlu
  • Średnia zawartość kadmu
  • Średnia zawartość ołowiu
  • Średnia zawartość popiołu
  • Średnia zawartość rtęci
  • Średnia zawartość siarki
  • Typ kotła/turbiny
  • Udział popiołu lotnego w odpadach
  • Wielkość zredukowanej emisji NOx
  • Wielkość zredukowanej emisji SO2
  • Wskaźnik uszkodzeń linii nN
  • Wskaźnik uszkodzeń linii SN (1 kV do 30 kV)
  • Wskaźniki emisji dopuszczalnej
  • Wskaźniki zastosowane do obliczeń emisji CO2
  • Wydajność kotłów energetycznych osiągalna
  • Wydajność kotłów energetycznych zainstalowana
  • Wydajność osiągalna - stan po zmianie
  • Wydajność osiągalna - stan przed zmianą
  • Wydajność znamionowa - stan po zmianie
  • Wydajność znamionowa - stan przed zmianą
  • Wyznacznik paliwa gazowego
 • Infrastruktura handlowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Magazyny handlowe
  • Magazyny handlowe - powierzchnia składowa
  • Podmioty gospodarcze prowadzące sklepy
  • Powierzchnia sprzedażowa sklepu/ apteki
  • Powierzchnia targowisk
  • Pracujący w sklepie/ aptece/ stacji paliw
  • Punkty sprzedaży detalicznej
  • Sklepy, apteki, stacje paliw
  • Sklepy stanowiące samodzielne jednostki lokalne
  • Specjalizacja branżowa sklepu
  • Stałe punkty sprzedaży drobnodetalicznej
  • Targowiska
  • Targowiska sezonowe lub miejsca wyznaczone na ulicach i placach uruchomionych okresowo
  • Targowiska stałe
  • Wpływy z opłaty targowej
 • Infrastruktura i usługi pocztowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Inne usługi pocztowe
  • Operatorzy pocztowi
  • Paczki pocztowe
  • Placówki pocztowe
  • Przesyłki kurierskie
  • Przesyłki listowe
  • Skrzynki pocztowe nadawcze
 • Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aparatura projekcyjna
  • Biblioteka posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego
  • Biblioteka umożliwia dostęp do gniazda internetowego
  • Biblioteka umożliwia korzystanie z Internetu bezprzewodowego
  • Biblioteka umożliwia podłączenie własnego komputera użytkownika
  • Budynek jest wpisany do rejestru zabytków
  • Budynek/lokal ulepszany w roku sprawozdawczym
  • Depozyty
  • Depozyty skreślone z ksiąg depozytów
  • Depozyty wpisane do ksiąg depozytów
  • Ekspozycje muzealne mieszczą się w jednym obiekcie
  • Ekspozycje przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  • Internetowy system rezerwacji biletów
  • Jednostka oferuje wolny (darmowy) dostęp do Internetu osobom korzystającym z jej oferty
  • Jednostka posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego
  • Jednostka zamieszcza swoje treści i produkty na otwartych licencjach
  • Komputery dostępne dla użytkowników
  • Komputery dostępne dla użytkowników podłączone do Internetu
  • Komputery użytkowane w bibliotece
  • Komputery użytkowane w bibliotece zakupione w roku sprawozdawczym
  • Miejsca dla czytelników
  • Miejsca dla czytelników - osób niepełnosprawnych
  • Miejsca na widowni w kinach stałych
  • Możliwość rezerwacji biletów przez Internet
  • Muzealia
  • Muzealia skreślone z ksiąg inwentarzowych
  • Muzealia wpisane do księgi inwentarzowej
  • Muzealia wypożyczone
  • Muzeum posiada wyodrębnione pomieszczenia magazynowe dla muzealiów
  • Muzeum prowadzi elektroniczną ewidencję zbiorów
  • Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Obiekt wyposażony w udogodnienia dla osób niewidzących i słabowidzących
  • Obiekty, w których znajdują się ekspozycje muzealne
  • Odsłony strony internetowej jednostki
  • Powierzchnia całkowita użytkowanego lokalu/budynku
  • Powierzchnia magazynowa
  • Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych
  • Pracownie specjalistyczne działające w jednostce
  • Rodzaj budynku użytkowanego przez instytucję kultury
  • Rok wybudowania budynku użytkowanego przez instytucję kultury
  • Sale widowiskowe
  • Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
  • Użytkowanie bibliotecznego programu komputerowego
  • Wypożyczone muzealia
 • Infrastruktura publicznego transportu drogowego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bus-pasy
  • Czynne dworce autobusowe
  • Czynne przystanki
  • Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
  • Linie komunikacyjne
  • Linie regularne komunikacji autobusowej
  • Miejskie systemy rowerów publicznych
  • Parkingi w systemie "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)
  • Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
  • Węzły przesiadkowe
 • Infrastruktura sieci gazowej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data cofnięcia koncesji
  • Data do kiedy obowiązuje koncesja
  • Data wydania koncesji
  • Nazwa firmy
  • Nr decyzji cofnięcia koncesji
  • Nr decyzji koncesyjnej
  • Odbiorcy gazu
  • Przyłącza gazowe
  • Rodzaj koncesji
  • Sieć gazowa
  • Sprzedaż - odbiorcy hurtowi
  • Sprzedaż gazu
  • URE - przedsiębiorstwa posiadające koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych lub obrót paliwami gazowymi
  • Użytkownicy gazu
  • Zakup gazu
 • Infrastruktura transportu rurociągowego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rurociągi do przetłaczania ropy i produktów naftowych
  • Zdolność przesyłowa rurociągów do przetłaczania ropy i produktów naftowych
 • Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Awarie sieci kanalizacyjnej
  • Awarie sieci wodociągowej
  • Dobowa zdolność produkcyjna
  • Przyłącza kanalizacyjne
  • Przyłącza kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych
  • Przyłącza wodociągowe
  • Przyłącza wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych
  • Sieć kanalizacyjna sanitarna
  • Sieć wodociągowa
  • Sieć wodociągowa przesyłowa (magistralna)
  • Sieć wodociągowa rozdzielcza
  • Sołectwa częściowo skanalizowane
  • Sołectwa częściowo zwodociągowane
  • Sołectwa posiadające zbiorczą sieć kanalizacyjną
  • Sołectwa posiadające zbiorczą sieć kanalizacyjną oddaną do eksploatacji
  • Sołectwa posiadające zbiorczą sieć wodociągową
  • Sołectwa posiadające zbiorczą sieć wodociągową oddaną do eksploatacji
  • Sprzedaż hurtowa wody
  • Stacje uzdatniania wody
  • Stacje uzdatniania wody oddane do eksploatacji
  • Straty wody
  • Ścieki
  • Ścieki bytowe
  • Ścieki nieoczyszczone
  • Woda dostarczona
  • Woda dostarczona gm
  • Woda dostarczona gospodarstwom domowym
  • Woda pobrana na własne cele technologiczne
  • Woda pobrana z ujęć
  • Zakup hurtowy wody
  • Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej
  • Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej oddana do eksploatacji
  • Zbiorcza sieć wodociągowa
  • Zbiorcza sieć wodociągowa oddana do eksploatacji
  • Zdroje uliczne
  • Zmodernizowane stacje uzdatniania wody oddane do eksploatacji
 • Inne choroby zakaźne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Inne choroby zakaźne
 • Inne czynności notarialne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Inne czynnosci notarialne (poza aktami notarialnymi)
 • Inne orzeczenia sądu penitencjarnego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Inne orzeczenia sądu penitencjarnego i zarządzenia sędziego penitencjarnego
  • Inne orzeczenia sądu penitencjarnego i zarządzenia sędziego penitencjarnego (wykaz Pen)
 • Inni klienci urzędów pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Niezarejestrowani jako bezrobotni ani poszukujący pracy
  • Polacy z prawem do zasiłku transferowego
  • Zarejestrowani jako cudzoziemcy
  • Zarejestrowani jako cudzoziemcy z krajów EOG oraz Szwajcarii
 • Instrumenty finansowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywa - instrumenty finansowe
  • Instrumenty pochodne - Aktywa
  • Instrumenty pochodne - Pasywa
  • Pasywa - instrumenty finansowe
  • Planowane rozszerzenie zakresu wykorzystywania instrumentów finansowych w przedsiębiorstwie
  • Przedsiębiorstwo sporządziło sprawozdanie SP
  • Wartość bilansowa instrumentów pochodnych ze względu na instrument podstawowy
  • Wynik na instrumentach pochodnych ze względu na instrument podstawowy
 • Instytucje naukowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Szkoly wyższe, jednostki zamiejscowe, instytuty badawcze i naukowe
 • Instytucjonalna piecza zastępcza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Miejsca w placówce instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • Niepełnoletni wychowankowie opuszczający placówkę
  • Organ prowadzący placówkę instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • Pełnoletni wychowankowie opuszczający placówkę
  • Placówka instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • Przystosowanie placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Wychowankowie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej

J

 • Jaskinie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Długość jaskini
  • Głębokość jaskini
 • Jednostki kontrolowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych – analiza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dostawca wybranych towarów i usług dla podmiotów sektora publicznego
  • Konkurencja z innymi podmiotami w celu uzyskania kontraktu od podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych będących dominującym klientem jednostki
  • Konkurencja z innymi podmiotami w celu uzyskania kontraktu od podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych lub innych podmiotów publicznych, dla których jednostka jest jedynym dostawcą wybranych towarów i usług
  • Konkurencja z innymi podmiotami w celu uzyskania kontraktu od podmiotów sektora publicznego
  • Określanie ogólnej polityki w przypadku wystąpienia tzw. nadmiernych regulacji
  • Prawo przysługujące na mocy udziałów/akcji /opcji specjalnych (np. złota akcja)
  • Prawo przysługujące w stosunku do kluczowego personelu
  • Prawo przysługujące w stosunku do ogólnej polityki
  • Prawo przysłygujące w stosunku do zarządu i rady nazdorczej
  • Przychody uzyskiwane od podmiotów sektora publicznego
  • Sprzedaż produkcji wyłącznie podmiotom sektora publicznego
  • Udziały Skarbu Państwa w spółkach
  • Wpływ na warunki pozyskiwania/wykorzystania środków finansowych
  • Wymagane zgody na działania w zakresie spraw finansowych lub zmian organizacyjnych
 • Jednostki organizacyjne szkolnictwa wyższego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Forma studiów
  • Grupa studentów i absolwentów (rodzaj sprawozdania)
  • Instytuty
  • Katedry
  • Wydziały

K

 • Kadra medyczna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Analitycy medyczni
  • Asystentki stomatologiczne
  • Diagności labolatoryjni
  • Diagności laboratoryjni pracujący
  • Diagności laboratoryjni ze specjalizacją
  • Dietetycy
  • Farmaceuci
  • Farmaceuci ze specjalizacją
  • Felczerzy
  • Fizjoterapeuci
  • Higienistki stomatologiczne
  • Higienistki szkolne
  • Inni pracownicy
  • Inni pracownicy uprawnieni do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
  • Inni specjaliści medyczni z wykształceniem wyższym
  • Inni terapeuci
  • Instruktorzy higieny
  • Instruktorzy terapii uzależnień
  • Lekarze
  • Lekarze dentyści
  • Lekarze dentyści posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego
  • Lekarze dentyści ze specjalizacją
  • Lekarze dentyści ze specjalizacją I stopień
  • Lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu medycznego
  • Lekarze uprawnieni według prowadzonych rejestrów womp
  • Lekarze ze specjalizacją
  • Lekarze ze specjalizacją I stopień
  • Logopedzi
  • Magister farmacji
  • Magister fizjoterapii
  • Magister rehabilitacji
  • Miejsce zatrudnienia farmaceuty
  • Numer prawa wykonywania zawodu
  • Opiekunki dziecięce
  • Opiekunowie medyczni
  • Ortoptyści
  • Personel działalności podstawowej jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
  • Personel techniczny z wyższym wykształceniem
  • Pielęgniarki
  • Pielęgniarki posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego
  • Pielęgniarki z wyższym wykształceniem
  • Pielęgniarki ze specjalizacją
  • Pielęgniarki ze specjalizacją I i II stopień
  • Położne
  • Położne posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego
  • Położne z wyższym wykształceniem
  • Położne ze specjalizacją
  • Pracownicy medyczni i odnowy biologicznej
  • Pracownicy socjalni
  • Protetycy słuchu
  • Psycholodzy
  • Psychoterapeuci z cetryfikatem
  • Ratownicy medyczni
  • Rodzaj posiadanej specjalizacji
  • Specjalista w dziedzinie medycyny pracy
  • Specjaliści terapii uzależnień
  • Stopień specjalizacji farmaceuty
  • Symbole cyfrowe i literowe pieczęci lekarza
  • Technicy biomechaniki
  • Technicy dentystyczni
  • Technicy elektroniki i informatyki medycznej
  • Technicy elektroradiologii
  • Technicy farmaceutyczni
  • Technicy masażyści
  • Technicy ortopedzi
  • Technicy sterylizacji medycznej
  • Terapeuci zajęciowi
  • Udzielający świadczeń w zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej
 • Kandydaci i przyjęci na studia
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kandydaci na studia drugiego stopnia
  • Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
 • Kapitał społeczny i społeczność lokalna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Częstotliwość kontaktu z matką/ojcem w inny sposób
  • Częstotliwość organizowania, pomoc w organizacji lub uczestnictwo w działaniach, imprezach
  • Częstotliwość spotykania i kontaktowania się w celach towarzyskich
  • Częstotliwość widywania i kontaktowania się w inny sposób z niemieszkającymi z respondentem dziećmi/rodzeństwem/dalszymi krewnymi
  • Częstotliwość widywania/odwiedzania matki/ojca przez respondenta
  • Kontakty z sąsiadami
  • Kultywowanie w najbliższej rodzinie respondenta tradycji
  • Liczba posiadanego rodzeństwa
  • Liczba posiadanych dzieci
  • Liczba rodzeństwa, gdy respondent miał mniej więcej 16 lat
  • Miejsce zamieszkania rodziców respondenta
  • Nieodpłatna opieka nad osobami z powodu choroby lub niepełnosprawności trwającej co najmniej 6 miesięcy
  • Obawa stania się ofiarą przestępstw w miejscu zamieszkania
  • Ocena estetyki budynków i ulic w miejscu zamieszkania
  • Ocena możliwości włamania się przez kogoś do domu by coś ukraść
  • Odczuwanie związku z Polską/Unią Europejską/miejscowością /okolicą zamieszkania
  • Ogólne zaufanie do instytucji
  • Okres zamieszkiwania w danej miejscowości
  • Osoby, do których można zwrócić się o pomoc/rozmowę w razie choroby/przygnębienia
  • Osoby, na których pomoc można liczyć w razie trudności finansowych
  • Posiadanie osób będących przyjaciółmi (poza najbliższą rodziną)
  • Posiadanie rodzeństwa, gdy respondent miał mniej więcej 16 lat
  • Poziom wykształcenia rodziców, gdy respondent miał mniej więcej 16 lat
  • Rozmawianie (również przez telefon) z kimś spoza gospodarstwa domowego
  • Samoocena bezpieczeństwa chodząc samotnie w swojej okolicy po zmroku
  • Status na rynku pracy rodziców, gdy respondent miał 16 mniej więcej lat
  • Udział w ostatnich wyborach
  • Udział w wyborach
  • Wykorzystanie Internetu w kontaktach z innymi osobami
  • Występowanie problemów finansowych rodziny, gdy respondent miał mniej więcej 16 lat
  • Występowanie w miejscu zamieszkania lub w najbliższej okolicy zabytków, miejsc historycznych, czy miejsc upamiętnienia osób lub wydarzeń
  • Zadowolenie z terenów zielonych w miejscu zamieszkania
  • Zamieszkiwanie z rodzicami aktualnie
  • Zamieszkiwanie z rodzicami/innymi osobami, gdy respondent miał mniej więcej 16 lat
  • Zaufanie do różnych grup osób
  • Znaczenie kultywowania w najbliższej rodzinie respondenta tradycji
  • Znaczenie występowania w miejscu zamieszkania lub w najbliższej okolicy zabytków, miejsc historycznych, czy miejsc upamiętnienia osób lub wydarzeń
  • Zwrócenie się o pomoc do ojca/matki/dorosłego dziecka/brata/siostry
  • Zwrócenie się o pomoc materialną lub wsparcie duchowe do dalszych krewnych
 • Kapitał zagraniczny w Polsce
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data powstania jako podmiotu z kapitałem zagranicznym
  • Eksport towarów i materiałów w ramach grupy przedsiębiorstw, do jednostki macierzystej i jednostek powiązanych z siedzibą poza granicami kraju.
  • Eksport towarów lub materiałów, równoznaczny z wewnątrzwspólnotową dostawą w odniesieniu do krajów UE
  • Eksport usług
  • Eksport usług w ramach grupy przedsiębiorstw, do jednostki macierzystej i jednostek powiązanych z siedzibą poza granicami kraju.
  • Eksport wyrobów równoznaczny z wewnątrzwspólnotową dostawą w odniesieniu do krajów UE
  • Eksport wyrobów w ramach grupy przedsiębiorstw, do jednostki macierzystej i jednostek powiązanych z siedzibą poza granicami kraju
  • import środków trwałych
  • Jednostka dominująca jako głowa grupy
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał krajowy razem
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał krajowy osób fizycznych
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał krajowy osób prawnych
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał rozproszony
  • Kapitał (fundusz) podstawowy - kapitał zagraniczny
  • Kapitał należący do zagranicznego udziałowca
  • Kapitał zagraniczny przeważającego udziałowca
  • Kategoria zagranicznego udziałowca
  • Kraj do którego jednostka eksportuje towary i materiały
  • Kraj do którego jednostka eksportuje usługi
  • Kraj do którego jednostka eksportuje wyroby
  • Kraj końcowego właściciela kapitału
  • Kraj końcowego właściciela kapitału - procent udziału w kapitale bezpośredniego udziałowca jednostki sprawozdawczej
  • Kraj pochodzenia zagranicznego udziałowca
  • Kraj siedziby nierezydenta (kod ISO)
  • Kraj siedziby zarządu jednostki dominującej w grupie przedsiębiorstw
  • Liczba państw, do których jednostka eksportuje usługi
  • Liczba państw, do których jednostka eksportuje wyroby
  • Liczba państw, do których są eksportowane towary i materiały
  • Nakłady na pozyskanie aktywów trwałych zlokalizowanych za granicą
  • Nakłady poniesione na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce
  • Nakłady poniesione na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce - zakup używanych środków trwałych
  • Nakłady poniesione na pozyskanie aktywów trwałych za granicą
  • Nakłady poniesione na pozyskanie aktywów trwałych za granicą - długoterminowe aktywa finansowe za granicą
  • Podmioty z przewagą kapitału zagranicznego
  • Podmioty z przewagą kapitału zagranicznego jednego udziałowca
  • Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego
  • Poniesienie nakładów na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce
  • Posiadanie udziałów kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym
  • Procentowy udział głosów zagranicznego udziałowca na walnym zgromadzeniu
  • Spadek zobowiązań z tytułu spłaty zagranicznego kredytu, umorzenia zagranicznego kredytu (pożyczki) w danym roku
  • Sposób powstania podmiotu z kapitałem zagranicznym - jako podmiot nowy
  • Sposób powstania podmiotu z kapitałem zagranicznym - powstały w wyniku przekształceń (przejęcia, wydzielenia, podziału innego podmiotu)
  • Sprzedaż towarów lub materiałów na eksport
  • Sprzedaż usług na eksport
  • Udział eksportu towarów i materiałów do określonego kraju w eksporcie towarów i materiałów ogółem
  • Udział eksportu usług do określonego kraju w eksporcie usług ogółem
  • Udział eksportu wyrobów do określonego kraju w eksporcie wyrobów ogółem
  • Udział jednostki dominującej najwyższego szczebla (głowy grupy) w kapitale podstawowym podmiotu
  • Udział jednostki dominującej w kapitale podstawowym grupy przedsiębiorstw
  • Udział kraju w kapitale zagranicznym ogółem
  • Udziałowiec zagraniczny
  • Wartość importu od jednostki macierzystej i jednostek powiązanych w ramach grupy przedsiebiorstw
  • Wartość nakładów poniesionych na pozyskanie aktywów trwałych w Polsce - ogółem
  • Wartość sprzedaży wyrobów na eksport
  • Wartość wniesionych zagranicznych wkładów niepieniężnych (aportów rzeczowych)
  • Wartość wniesionych zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych
  • Wartość zagranicznych wkładów niepieniężnych (aportów rzeczowych) zadeklarowanych w dniu rejestracji podmiotu
  • Wartość zagranicznych wkładów pieniężnych i niepieniężnych zadeklarowanych w dniu rejestracji podmiotu
  • Wzrost zobowiązań z tytułu nowego zagranicznego kredytu (pożyczki) w danym roku
  • Zakup usług z importu
  • Zakupy z importu
 • Kapitałowe systemy emerytalne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dywidendy i udziały w zyskach - kapitałowe systemy emerytalne
  • Dywidendy i udziały w zyskach PFE, DFE
  • Inne koszty finansowe PrTE związane z jednostkami powiązanymi
  • Inne koszty finansowe PrTE związane z jednostkami pozostałymi
  • Inne przychody finansowe PrTE związane z jednostkami powiązanymi
  • Inne przychody finansowe PrTE związane z jednostkami pozostałymi
  • Koszty portfela inwestycyjnego PFE
  • Koszty PrTE z tytułu opłat agenta transferowego/rejestru członków funduszu
  • Koszty PrTE z tytułu opłat transakcji nabycia/zbycia aktywów PFE
  • Koszty PrTE z tytułu powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszu
  • Koszty PrTE z tytułu powierzenia zarządzania aktywami funduszu
  • Koszty PrTE z tytułu pozostałych obciążeń i opłat operacyjnych
  • Koszty wynagrodzenia depozytariusza PFE, DFE
  • Koszty zarządzania funduszem PFE, DFE
  • Obciążenia PrTE z tytułu zarządzania PFE
  • Odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych PFE, DFE
  • Odsetki od dłużnych papierów wartościowych PFE, DFE
  • Podatek dochodowy PrTE
  • Podatki i opłaty PrTE
  • Pozostałe koszty operacyjne PrTE
  • Pozostałe koszty rodzajowe PrTE
  • Pozostałe odsetki PFE, DFE
  • Pozostałe przychody operacyjne PrTE
  • Przychody portfela inwestycyjnego DFE
  • Przychody portfela inwestycyjnego OFE
  • Przychody portfela inwestycyjnego PFE
  • Przychody z tytułu kwot pobieranych przez OFE od wpłacanych składek
  • Składki podstawowe i dodatkowe dla PPE- forma prac. fun. emer. PFE
  • Składki podstawowe i dodatkowe- PPE-forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego
  • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia PrTE
  • Usługi obce PrTE
  • Wpłaty - IKE
  • Wpłaty - IKZE
  • Wynagrodzenie PrTE za zarządzanie PFE
  • Wypłata świadczeń z PFE
  • Wypłaty świadczeń z IKE
  • Wypłaty świadczeń z IKZE
  • Wypłaty świadczeń z PPE- forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestyjnego
  • Zużycie materiałów i energii PrTE
  • Zużycie materiałów i energii PrTE,
 • Klasyfikacja uczniów
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Klasyfikacja uczniów
 • Koksownictwo
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czas pracy (sektor koksowniczy)
  • Eksport koksu
  • Eksport koksu wielkopiecowego
  • Import koksu
  • Import węgla koksowego
  • Import węgla koksowego - franco granica
  • Import węgla koksowego - franco odbiorca
  • Jakość koksu
  • Jakość węgla koksowego
  • Kraj pochodzenia węgla koksowego
  • Łączne zużycie koksu
  • Nakłady inwestycyjne - kontynuowane (sektor koksowniczy)
  • Nakłady inwestycyjne - nowe (sektor koksowniczy)
  • Nakłady inwestycyjne - zakończone lub rozpoczęte (sektor koksowniczy)
  • Osoby zwolnione (sektor koksowniczy)
  • Produkcja i import koksu
  • Produkcja koksu
  • Produkcja wyrobów węglopochodnych
  • Przyjęci pracownicy (sektor koksowniczy)
  • Sprzedaż koksu w kraju
  • Uzysk wyrobów węglopochodnych w stosunku do wsadu suchego
  • Zapas koksu
  • Zapas węgla kamiennego
  • Zatrudnienie w koksownictwie
  • Zużycie koksu w kraju
  • Zużycie węgla do produkcji koksu
  • Zużycie węgla koksowego
 • Komornicy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Komornicy
  • Sprawy załatwione przez komorników
 • Komunikacja miejska
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przebiegi taboru komunikacji miejskiej
  • Przewozy pasażerów komunikacją miejską
  • Tabor komunikacji miejskiej/gminnych przewozów pasażerskich
  • Taksówki
 • Koniunktura konsumencka
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Możliwości dokonywania ważnych zakupów
  • Ocena możliwości oszczędzania pieniędzy
  • Ocena sytuacji ekonomicznej kraju
  • Ocena sytuacji finansowej gospodarstwa
  • Ocena zmian cen konsumenckich
  • Ocena zmiany poziomu bezrobocia w kraju
  • Planowanie kupna lub budowy domu (mieszkania)
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia wydatków na podniesienie standardu lub remont domu (mieszkania)
  • Prawdopodobieństwo zakupu samochodu
  • Prawdopodobieństwo zaoszczędzenia jakiejkolwiek sumy pieniędzy
  • Przyszłe wydatki na ważne zakupy
 • Koniunktura w gospodarstwie rolnym
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cel wykorzystania środków finansowych gospodarstwa rolnego
  • Czynniki ograniczające rozwój gospodarstwa rolnego
  • Czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstwa rolnego
  • Dominujący rodzaj produkcji roślinnej
  • Dominujący rodzaj produkcji zwierzęcej
  • Ocena sytuacji gospodarstwa rolnego
  • Okres prowadzenia gospodarstwa rolnego
  • Opłacalność produkcji rolniczej
  • Popyt na produkty wytwarzane w gospodarstwie rolnym
  • Przewidywana opłacalność produkcji rolniczej
  • Przewidywana sytuacja ogólna gospodarstwa rolnego
  • Przewidywane wydatki inwestycyjne
  • Przewidywany popyt na produkty rolne wytwarzane w gospodarstwie rolnym
  • Przyczyny niekorzystania z kwalifikowanego materiału siewnego
  • Przyczyny stosowania kwalifikowanego materiału siewnego
  • Specjalizacja gospodarstwa rolnego
  • Sprzedaż produktów roślinnych
  • Sprzedaż produktów zwierzęcych
  • Sprzedaż wytworzonych w gospodarstwie produktów rolnych
  • Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego
  • Wydatki inwestycyjne gospodarstwa rolnego
  • Zmiana opłacalności produkcji rolniczej
  • Zmiana popytu na produkty wytwarzane w gospodarstwie rolnym
  • Zmiana sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego
  • Źródła finansowania gospodarstwa rolnego
 • Konserwacja i digitalizacja zbiorów
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Muzealia poddane konserwacji
  • Muzealia zdigitalizowane
  • Muzealia zdigitalizowane - udostępnione za pośrednictwem katalogu elektronicznego
  • Muzealia zdigitalizowane ogółem
  • Obiekty poddane konserwacji
  • Obiekty zdigitalizowane
  • Obiekty zdigitalizowane ogółem
  • Wydatki poniesione na digitalizację
 • Kontakty społeczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Możliwość uzyskania pomocy pozafinansowej od innych osób
  • Możliwość uzyskania pomocy finansowej od innych osób
  • Możliwość uzyskania pomocy od krewnych, przyjaciół, znajomych lub sąsiadów
 • Kontrolka skarg
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kontrolka skarg w sprawach cywilnych (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy)
  • Kontrolka skarg w sprawach cywilnych (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 44851. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ;
  • Kontrolka skarg w sprawach gospodarczych (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy)
  • Kontrolka skarg w sprawach z prawa pracy (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 448 5 ust. 1 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
  • Kontrolka skarg w sprawach z ubezpieczenia społecznego (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 4485 ust.1. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innyc
  • Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy)
  • Kontrolka skarg (w wydziale, którego sprawy skarga dotyczy) (§ 4485 ust. 1 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
 • Konwencja CITES
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kraje pochodzenia importowanych określonych okazów CITES
  • Kraje pochodzenia (re)eksportowanych określonych okazów CITES
  • Kraje przeznaczenia (re)eksportowanych określonych okazów CITES
  • Kraje (re)eksportu importowanych określonych okazów CITES
  • Okazy CITES zatrzymane przez Służby Celne
  • Okazy CITES żywych roślin i zwierząt zatrzymane przez Służby Celne
  • Wydane zezwolenia na import określonych okazów CITES wg kodów
  • Wydane zezwolenia na import określonych okazów wg I załącznika CITES
  • Wydane zezwolenia na import określonych okazów wg II załącznika CITES
  • Wydane zezwolenia na import określonych okazów wg III załącznika CITES
  • Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów CITES wg kodów
  • Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów wg I załącznika CITES
  • Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów wg II załącznika CITES
  • Wydane zezwolenia na (re)eksport określonych okazów wg III załącznika CITES
 • Kopie materiałów archiwalnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonane i pozyskane kopie cyfrowe materiałów archiwalnych
  • Wykonane kserokopie
  • Wykonane mikrofilmy zabezpieczające
  • Zbiory kopii cyfrowych materiałów archiwalnych
  • Zbiory mikrofilmów materiałów archiwalnych spoza państwowego zasobu archiwalnego
  • Zbiory mikrofilmów użytkowych
 • Koszty pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne
  • Dodatki za staż pracy
  • Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej
  • Indeks kosztów zatrudnienia
  • Inne świadczenia na rzecz pracowników
  • Nagrody (bez wypłat z zysku)
  • Nagrody i premie z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach
  • Nagrody jubileuszowe, gratyfikacje
  • Obligatoryjne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe opłacone przez pracodawcę
  • Odprawy wypłacone przy przejściu na emeryturę lub rentę
  • Pozostałe składniki wynagrodzeń osobowych
  • Pozostałe wydatki
  • Premie wypłacane periodycznie za osiągnięcia w wykonywaniu podstawowych zadań
  • Przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego
  • Składki na pracownicze systemy emerytalno-rentowe
  • Świadczenia na rzecz pracowników - dopłaty do kwater, wyżywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia
  • Świadczenia o charakterze rzeczowym
  • Wydatki na delegacje służbowe
  • Wydatki na doskonalenie, kształcenie i przekwalifikowanie kadr
  • Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Wynagrodzenia i świadczenia ogółem zaliczane w ciężar kosztów jednostki
  • Wynagrodzenia za czas choroby (wypłacone wyłącznie ze środków zakładu pracy)
  • Wynagrodzenia za czas nieprzepracowany
  • Wynagrodzenia za czas przestojów
  • Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Wynagrodzenia zasadnicze
  • Wypłaty na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach
  • Wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach - Inne wypłaty
  • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Koszty utrzymania zasobów lokalowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Koszty utrzymania zasobów lokalowych
  • Lokale użytkowe w budynkach z lokalami mieszkalnymi
  • Mieszkania, dla których wykazywane są koszty
  • Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych w budynkach z lokalami mieszkalnymi
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań, dla których wykazywane są koszty
  • Średnie stawki podstawowych składników opłat za mieszkanie
 • Kredyt / pożyczka
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kredyty i pożyczki zagrożone
  • Kredyty i/lub pożyczki udzielone
  • Kredyty i/lub pożyczki udzielone osobom fizycznym
  • Kredyty i/lub pożyczki udzielone przedsiębiorstwom
  • Monitoring udzielonych kredytów
  • Rodzaje podmiotów współpracujących z przedsiębiorstwami pośrednictwa kredytowego/doradztwa finansowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek ze środków własnych
  • Rodzaje uczestnictwa w windykacji należności
  • Stacjonarne punkty sprzedaży kredytów/pożyczek
  • Szacunkowy odsetek wartości udzielonych kredytów/pożyczek
  • Średni okres spłaty kredytu i/lub pożyczki
  • Udział kanałów dystrybucji przy sprzedaży kredytów/pożyczek
  • Udział procentowy w akcji kredytowej realizowany na rzecz banku, innego podmiotu
  • Umowy/transakcje innych produktów finansowych
  • Wartość kredytów i/lub pożyczek udzielonych osobom fizycznym
  • Wartość kredytów i/lub pożyczek udzielonych przedsiębiorstwom
  • Wartość umów/transakcji innych produktów finansowych
  • Wykorzystywane przez przedsiębiorstwo kanały pozyskiwania klientów
 • Kredyty banki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kredyt bankowy
 • Kredyty preferencyjne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kwota kredytów inwestycyjnych i klęskowych z dopłatami ARiMR
  • Liczba kredytów inwestycyjnych i klęskowych z dopłatami ARiMR
 • Krwiodawstwo
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Donacje
  • Krwiodawcy
  • Krwiodawstwo - ekipy
  • Krwiodawstwo - kluby honorowych dawców krwi
  • Krwiodawstwo - oddziały terenowe
  • Krwiodawstwo - produkty
 • Kształcenie wychowanków w zakładzie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Gimnazjum
  • Szkolenie kursowe i rzemieślnicze wychowanków (realizowane poza projektami POKL)
  • Szkoła podstawowa
  • Zasadnicza szkoła zawodowa klasa I
  • Zasadnicza szkoła zawodowa klasa II
 • Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Archiwa zakładowe w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych
  • Dokumentacja, na której brakowanie wydano zgodę
  • Dokumentacja zaopiniowana
  • Ekspertyzy archiwalne przeprowadzone na rzecz podmiotów niepaństwowych i niesamorządowych
  • Ekspertyzy archiwalne przeprowadzone w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych
  • Jednostki organizacyjne nadzorowane przez archiwum państwowe
  • Jednostki organizacyjne powołane pod nadzór archiwalny
  • Jednostki organizacyjne wykreślone spod nadzoru archiwalnego
  • Kontrole archiwalne
  • Materiały archiwalne do przejęcia
  • Materiały archiwalne pozostawione na podstawie porozumienia
  • Materiały archiwalne użyczone
  • Materiały archiwalne w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych
  • Opinie dotyczące wartościowania dokumentacji podmiotów niepaństwowych i niesamorządowych
  • Podmioty ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego współpracujące z archiwum państwowym
  • Przepisy kancelaryjne i archiwalne zaopiniowane na rzecz podmiotów niepaństwowych i niesamorządowych
  • Uzgodnione przepisy kancelaryjne i archiwalne
  • Zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych
 • Kwota przepadku korzyści majątkowej
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kwota przepadku korzyści majątkowej (art. 45 kk i inne)
 • Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek, do których sąd zobowiązał w trybie: (podaje się pełne złote, bez groszy) - odstąpienie od wymierzenia kary - art. 49 §1 kk lub art. 43a §1 kk (ogółem)
  • Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek, do których sąd zobowiązał w trybie: (podaje się pełne złote, bez groszy) - warunkowe umorzenia - art. 67 § 3 kk (ogółem)
  • Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek, do których sąd zobowiązał w trybie: (podaje się pełne złote, bez groszy) art. 45 kk i inne (przepadek korzyści) w razie skazania za przestępstwo z:
  • Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek, do których sąd zobowiązał w trybie: (podaje się pełne złote, bez groszy) art. 47 § 1 kk (nawiązka) w razie skazania za przestępstwo z:
  • Kwoty świadczeń pieniężnych lub nawiązek, do których sąd zobowiązał w trybie: (podaje się pełne złote, bez groszy) w związku z przestępstwami komunikacyjnymi art. 49 §2 kk lub 43a §2 kk (świadczenie pieniężne) w razie skazania za przestępstwo z:

L

 • Leasing
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Firma leasingowa mająca ubezpieczenie ALL RISKS
  • Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwo leasingowe
  • Leasing zwrotny
  • Leasingobiorca
  • Leasingobiorcy w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzacych flotę
  • Leasingobiorcy zawierający nowe umowy leasingu zwrotnego z jednostkami rządowymi i samorządowymi
  • Należności leasingowe brutto
  • Należności leasingowe przeterminowane
  • Nieumorzone środki trwałe oddane w leasing
  • Nowe umowy leasingu
  • Nowe umowy leasingu w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzących flotę
  • Nowe umowy leasingu zwrotnego zawarte z jednostkami rządowymi i samorządowymi
  • Ocena sytuacji rynkowej pod względem prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności leasingowej
  • Opcje zakończenia umowy leasingu
  • Podmiot na rzecz którego będzie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia
  • Pojazdy oddane w leasing przez przedsiębiorstwo leasingowe prowadzące flotę
  • Pozostały kapitał (należności) do spłaty dla umów leasingu finansowego w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzacych flotę
  • Przedmioty oddane w leasing
  • Rodzaje ubezpieczonych ryzyk
  • Rodzaje umów leasingowych
  • Rodzaje zabezpieczeń przedmiotów przekazanych w leasing
  • Rozszerzona oferta przedmiotów leasingu
  • Ryzyko leasingodawcy
  • Strona umowy z zakładem ubezpieczeniowym
  • Szacunkowa skala pokrycia ubezpieczeniem nabywanych przedmiotów leasingu
  • Środki trwałe netto dla umów leasingu operacyjnego w przedsiębiorstwach leasingowych prowadzacych flotę
 • Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba biegłych/podmiotów wydających opinie w sprawach (z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba odbytych sesji i załatwionych spraw
 • Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba orzeczeń oraz osób skierowanych do wykonania, w których zawarto rozstrzygnięcie wydane na podstawie art. 62 kk i 77 § 2 kk
 • Liczba osób ubezwłasnowolnionych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba osób ubezwłasnowolnionych (wykaz Op) (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)
 • Liczba powołań tłumaczy
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba powołań tłumaczy
 • Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich przeprowadzonych na podstawie na art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.
 • Liczba przyjaznych pokoi przesłuchań w sądzie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba przyjaznych pokoi przesłuchań w sądzie
 • Liczba sesji i terminowość sporządzania uzasadnień
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba sesji i terminowość sporządzania uzasadnień
 • Liczba sesji i wyznaczonych spraw
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba sesji i wyznaczonych spraw
  • Liczba sesji odbytych i załatwionych spraw
 • Liczba skierowań oczekujących na doprowadzenie wychowanków
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba skierowań oczekujących na doprowadzenie wychowanków
 • Liczba spraw poza opiniodawczych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba spraw poza opiniodawczych skierowanych do ośrodka
 • Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba spraw karnych, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji
  • Liczba spraw, w których po wydaniu orzeczenia sądu odwoławczego akta zwrócono sądowi I instancji
 • Liczba spraw załatwionych przez sędziów i referendarzy
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba spraw załatwionych przez sędziów i referendarzy
 • Liczba spraw zawieszonych w postępowaniu wykonawczym
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba spraw zawieszonych w postępowaniu wykonawczym w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego
 • Liczba wnoszonych środków zaskarżenia
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba wnoszonych środków zaskarżenia
 • Liczba wyznaczonych ławników
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba wyznaczonych ławników
  • Liczba wyznaczonych ławników (osoby)
 • Liczba zespołów kuratorskich
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba zespołów kuratorskich i realizacja art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. u. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) (sądu, okręgu)
 • Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Limit i obsada Sądu (Wydziału)
  • Limity etatów i obsada Sądu (Wydziału)
 • Limity i obsady obsługi biurowej
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Limity i obsady obsługi biurowej kuratora okręgowego
  • Limity i obsady obsługi biurowej zespołu (sądu, okręgu)
 • Limity i obsady sądu
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Limity i obsady sądu czy okręgu (zespoły kurateli dla dorosłych i kurateli rodzinnej w tym w ramach zespołów połączonych)
  • Limity i obsady sądu okręgowego
 • Lokaty fundusze inwestycyjne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Lokaty funduszy inwestycyjnych

Ł

 • Łączenie pracy i obowiązków opiekuńczych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Główny powód niekorzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych dla dzieci w wieku poniżej 15 lat
  • Korzystanie z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych dla dzieci w wieku poniżej 15 lat
  • Przyczyna braku potrzeby korzystania z formalnych/zinstytucjonalizowanych usług opiekuńczych dla dzieci
  • Redukcja wymiaru czasu pracy ze względu na konieczność opieki nad innymi członkami rodziny
  • Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku poniżej 15 lat mieszkającymi w innym gospodarstwie domowym
  • Sprawowanie opieki nad innymi członkami rodziny
  • Trudność w łączeniu pracy głównej z obowiązkami opiekuńczymi
  • Wpływ opieki nad dziećmi na obecną sytuację zawodową
 • Łowiectwo
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego
  • Kola łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego
  • Koty kłusujące w obwodach łowieckich
  • Obwody łowieckie
  • Odłów zwierząt łownych
  • Odstrzał zwierząt łownych
  • Odszkodowania łowieckie
  • Przypadki kłusownictwa z bronią
  • Psy kłusujące w obwodach łowieckich
  • Sprawy o kłusownictwo przekazane organom ścigania
  • Ubytki zwierząt łownych
  • Ujęci sprawcy kłusownictwa z bronią
  • Zasiedlenie zwierząt łownych
  • Zebrane urządzenia kłusownicze
  • Zwierzęta łowne
  • Zwierzyna łowna zagryziona przez psy
  • Zwierzyna łowna znaleziona w urządzeniach kłusowniczych

M

 • Małżeństwa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data sporządzenia aktu małżeństwa
  • Data ustania poprzedniego małżeństwa
  • Data zawarcia związku małżeńskiego
  • Forma zawarcia związku małżeńskiego
  • Oznaczenie aktu małżeństwa
  • Powód sporządzenia aktu małżeństwa
  • Rok zawarcia związku małżeńskiego rodziców dziecka
  • Rok zawarcia związku małżeńskiego rodziców zmarłego dziecka
 • Maszyny i urządzenia rolnicze
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Niestandardowe urządzenia do zabiegów ochrony roślin
  • Opryskiwacze polowe lub sadownicze
 • Medaliści Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostw świata, Mistrzostw Europy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kategoria wiekowa
  • Konkurencja sportowa
  • Medal z wykazu imiennego
  • Medal z wykazu medali sportowców niepełnosprawnych
  • Miejsce zawodów
  • Rodzaj sportu
 • Metanowość kopalń
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Metanowość ścian
  • Odmetanowanie i zagospodarowanie metanu
 • Meteorologia
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Miesięczne sumy opadów atmosferycznych
  • Opady atmosferyczne, prędkość wiatru, usłonecznienie i zachmurzenie
  • Średnie miesięczne temperatury powietrza
  • Temperatury powietrza
 • Metrologia
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność związaną z metrologią lub były jej użytkownikiem w procesie produkcyjnym
  • Przedsiębiorstwa, które zamierzają prowadzić działalność związaną z metrologią w ciągu najbliższych 2 lat
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Koszt sporządzenia miejscowych planów uchwalonych w ciągu roku, poniesiony w całym okresie ich sporządzania
  • Koszt sporządzenia miejscowych planów uchwalonych w ciągu roku w przeliczeniu na 1 ha planu
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie sporządzania
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których sporządzanie trwa więcej niż 3 lata
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone a nieobowiązujące
  • Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  • Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci analogowej
  • Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci elektronicznej
  • Obowiązujące plany miejscowe udostępnione z wykorzystaniem usług danych przestrzennych
  • Obwiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w postaci wektorowej z nadaną geofererencją
  • Powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego będącymi w trakcie sporządzania
  • Powierzchnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych a nieobowiązujących
  • Powierzchnia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Powierzchnia obwiązujących planów miejscowych w postaci wektorowej z nadaną georeferencją
  • Powierzchnia planów miejscowych będących w trakcie sporządzania, dla terenów objętych obowiązującym planem miejscowym
  • Powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
  • Zmiana przeznaczenia powierzchni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Międzynarodowa wymiana towarowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Eksport towarów
  • Ilość w uzupełniającej jednostce miary
  • Import towarów
  • Kod towaru CN
  • Kod towaru CN P
  • Kod towaru TARIC
  • Kod waluty
  • Kontener
  • Kraj pochodzenia
  • Kraj przeznaczenia
  • Kraj środka transportu na granicy
  • Kraj wysyłki
  • Masa brutto
  • Masa netto
  • Preferencje
  • Procedura celna
  • Przywóz towarów
  • Rodzaj transakcji
  • Rodzaj transportu MWT
  • Rodzaj transportu na granicy
  • Rodzaj transportu wewnętrznego
  • Wartość faktury
  • Wartość statystyczna
  • Warunki dostaw
  • Wywóz towarów
  • Znacznik poufności MWT
 • Międzynarodowy handel usługami
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Podróże nierezydentów do Polski
  • Podróże rezydentów za granicę
  • Podróże rezydentów za granicę kwartał
  • Usługi nielegalne
  • Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM)
  • Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne rok
  • Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne kwartał
  • Wartość usług dostarczonych nierezydentom
  • Wartość usług nabytych od nierezydentów
  • Wydatki podróżnych
  • Wydatki podróżnych kwartał
 • Migracje
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Byli członkowie gospodarstwa domowego przebywający obecnie za granicą powyżej 3 miesięcy
  • Czas przebywania za granicą
  • Czas przebywania za granicą osób niebędących członkami gospodarstwa
  • Data końca zamierzonego pobytu czasowego lub zgłoszenia wyjazdu/powrotu z pobytu czasowego
  • Data początku zamierzonego pobytu czasowego
  • Data wymeldowania (wyjazdu) - emigracja na pobyt stały
  • Data wymeldowania z ostatniego adresu zameldowania
  • Data zameldowania - imigracja na pobyt stały
  • Data zameldowania - migracja wewnętrzna na pobyt stały
  • Gmina poprzedniego miejsca zameldowania na pobyt stały
  • Kraj pobytu czasowego
  • Kraj pobytu stałego
  • Kraj poprzedniego zamieszkania
  • Kraj wydania wizy repatriacyjnej
  • Kraj wyjazdu na pobyt stały
  • Miejsce zamieszkania repatrianta
  • Miesiąc i rok końca zamierzonego pobytu czasowego
  • Miesiąc i rok początku zamierzonego pobytu czasowego
  • Okres przebywania w Polsce
  • Przyczyna odmowy wjazdu do Polski
  • Przyczyna wyjazdu za granicę
  • Rodzaj granicy, na której odmówiono wjazdu do Polski
  • Rok imigracji
 • Mleko i przetwory mleczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Gotowe przetwory mleczne przeznaczone do dystrybucji
  • Skup mleka i innych surowców mlecznych
  • Zawartość białka
  • Zawartość tłuszczu
  • Zużycie białka mlecznego do wytworzenia przetworów mlecznych
  • Zużycie mleka odtłuszczonego
  • Zużycie mleka pełnego
  • Zużycie tłuszczu mlecznego do wytworzenia przetworów mlecznych
 • Monitoring gleb
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • grunty pod działalnościa górniczą zagospodarowane
  • monitoring gleb
  • Potrzeby wapnowania gleb
  • Struktura odczynu gleb w Polsce
  • Zasobność gleb w przyswajalne makroelementy
 • Monitoring hałasu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas
  • Mieszkańcy eksponowani na hałas drogowy w porze dzienno-wieczorno-nocnej w aglomeracjach od 100 do 250 tys. mieszkańców
  • Mieszkańcy eksponowani na hałas drogowy w porze dzienno-wieczorno-nocnej w aglomeracjach powyżej 250 tys. mieszkańców
  • Mieszkańcy eksponowani na hałas drogowy w porze nocnej w aglomeracjach od 100 do 250 tys. mieszkańców
  • Mieszkańcy eksponowani na hałas drogowy w porze nocnej w aglomeracjach powyżej 250 tys. mieszkańców
  • Mieszkańcy eksponowani na hałas drogowy w przedzialach wartości poziomu Ldwn w aglomeracjach od 100 do 250 tys. mieszkańców
  • Skontrolowane zaklady emitujące hałas przemysłowy, będący w centralnej ewidencji systemu kontroli klimatu akustycznego
  • Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego
  • Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego w porze dziennej
  • Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego w porze nocnej
 • Monitoring jakości powietrza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dni z przekroczeniami stężenia docelowego ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery
  • Parametr AOT40
  • Pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza
  • Promieniowanie nadfioletowe (UV-B)
  • Stężenie 1-godzinne ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery
  • Stężenie 8-godzinne ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery
  • Stężenie arsenu
  • Stężenie benzenu
  • Stężenie benzo(a)pirenu
  • Stężenie dwutlenku azotu
  • Stężenie dwutlenku siarki
  • Stężenie kadmu
  • Stężenie niklu
  • Stężenie ołowiu
  • Stężenie pyłu PM10
  • Stężenie pyłu PM2,5
  • Stężenie tlenku węgla
  • Wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5
  • Zawartość całkowita ozonu w atmosferze
 • Monitoring jakości wody
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nadzór nad ujęciami wody
  • Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczną do spożycia
 • Monitoring opadów atmosferycznych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dni z opadem powyżej 0,1 mm
  • Odczyn pH
  • Stężenie jonów amonowych
  • Stężenie jonów azotanowych
  • Stężenie jonów siarczanowych
  • Wysokość opadu
 • Monitoring promieniowania elektromagnetycznego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Natężenia promieniowania elktromagnetycznego
  • Średnia arytmetyczna promieniowania elektromagnetycznego
 • Monitoring przyrody
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zmiany liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego
  • Zmiany liczebności pospolitych ptaków leśnych
 • Monitoring radiologiczny
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Moc dawki promieniowania gamma
  • Odpady promieniotwórcze odbierane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
  • Pole elektromagnetyczne
  • Promieniowanie jonizujące
  • Roczna dawka skuteczna promieniowania jonizującego
  • Stężenie radionuklidów naturalnych w surowcach i materiałach budowlanych
  • Stężenie radionuklidów w glebie
  • Stężenie radionuklidów w powietrzu atmosferycznym
  • Stężenie radionuklidów w rzekach i jeziorach
  • Zawartość izotopów cezu i strontu w opadzie całkowitym
  • Zawartość izotopów cezu w produktach żywnościowych i artykułach rolno-spożywczych
 • Monitoring wód podziemnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wyniki monitoringu badań stezeń azotanów w wodach podziemnych o zwierciadle napiętym na obszarach szczagólnie narażonych na zanieczyszczania związkami azotu ze źródeł rolniczych
  • Wyniki monitoringu badań stezeń azotanów w wodach podziemnych o zwierciadle swobodnym na obszarach szczagólnie narażonych na zanieczyszczania związkami azotu ze źródeł rolniczych
  • Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych o zwierciadle napiętym w sieci krajowej
  • Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych o zwierciadle swobodnym w sieci krajowej
  • Zawartość azotu azotanowego w płytkich wodach gruntowych w punktach monitoringowych zlokalizowanych na obszarach szczególnie narazonych na azotany pochodzenia rolniczego
  • Zawartość azotu mineralnego w glebie w warstwie 0-60 cm w punktach monitoringowych zlokalizowanych na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego
  • Zawartość azotu mineralnego w glebie w warstwie 0-90 cm w punktach monitoringowych zlokalizowanych na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego
 • Monitoring wód powierzchniowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jednostkowy ładunek odpływu metali cięzkich do Morza Bałtyckiego
  • Jednostkowy ładunek odpływu substancji organicznych i biogennych do Morza Bałtyckiego
  • Jednostowy ładunek odpływu metali ciężkich do Morza Bałtyckiego
  • Klasyfikacja potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych
  • Klasyfikacja potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i zbiorników zaporowych
  • Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych
  • Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i zbiorników zaporowych
  • Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych
  • Ocena stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i zbiorników zaporowych
  • Ocena wrażliwości wód dorzecza Odry na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
  • Ocena wrażliwości wód dorzecza Wisły na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
  • Ogólna ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych
  • Ogólna ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i zbiorników zaporowych
  • Ogólna ocena stanu jednolitych części wód przejściowych w dorzeczu Wisły
  • Ogólna ocena stanu jednolitych części wód przybrzeżnych w dorzeczu Odry
  • Ogólna ocena stanu jednolitych części wód przybrzeżnych w dorzeczu Wisły
  • Roczny ładunek odpływu metali ciężkich do Morza Bałtyckiego
  • Roczny ładunek odpływu substancji organicznych i biogennych do Morza Bałtyckiego
  • Roczny ładunek odpływu substancji organicznych i biogennych rzekami do Morza Bałtyckiego
  • Stan chemiczny jednolitych części wód przejściowych w dorzeczu Odry
  • Stan chemiczny jednolitych części wód przejściowych w dorzeczu Wisły
  • Stan chemiczny jednolitych części wód przybrzeżnych w dorzeczu Odry
  • Stan chemiczny jednolitych części wód przybrzeżnych w dorzeczu Wisły
  • Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód przejściowych i przybrzeznych w dorzeczu Odry
  • Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód przejściowych w dorzeczu Odry
  • Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód przejściowych w dorzeczu Wisły
  • Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód przybrzeżnych w dorzeczu Odry
  • Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód przybrzeżnych w dorzeczu Wisły

N

 • Nadzór bieżący sanitarny
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nadzór bieżący
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aparaty rentgenowskie diagnostyczne
  • Aparaty rentgenowskie terapeutyczne
  • Diagnostyka radiologiczna
  • Działalność kontrolno-represyjna
  • Działalność pionu higieny pracy
  • Działalność pokontrolna w placówkach nauczania, wychowania i opieki oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży
  • Działalność stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie higieny pracy
  • Graniczna kontrola sanitarna żywności oraz materiałow i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
  • Hałas wewnątrz pomieszczeń
  • Higiena procesu nauczania
  • Inne opinie i postanowienia w zakresie ochrony przed polami 0 Hz - 300 GHz
  • Interwencje nieprogramowe
  • Interwencje programowe
  • Jakość wody na pływalniach
  • Jakość wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli
  • Kontrole i wizytacje
  • Kontrole/wizytacje w nadzorowanych jednostkach Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Liczba oznaczeń czynników szkodliwych/uciążliwych
  • Ludność zaopatrywana w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
  • Nadzorowane jednostki przez Państwową Inspekcję Sanitarną
  • Nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia
  • Nadzór nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży
  • Nadzór sanitarny nad placówkami nauczania i wychowania
  • Ochrona zdrowia przed polami elektromagnetycznymi 0 Hz - 300 GHz w środowisku pracy
  • Odstępstwa dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • Opinie i postanowienia wydane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie ochrony przed polami 0 Hz - 300 GHz
  • Podmioty posiadające zgody PWIS na udzielanie świadczeń radiologicznych
  • Pomiary skażeń promieniotwórczych
  • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne w zakresie higieny pracy
  • Powietrze wewnątrz pomieszczeń
  • Pracownicy laboratorium wykonujący badania i pomiary na potrzeby środowiska pracy
  • Pracownicy nadzoru higieny pracy
  • Skargi wniesione do WSA
  • Sprawy przejęte od państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych
  • Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej
  • Stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
  • Stan sanitarny środków transportu
  • Stanowiska zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
  • Terapia radiologiczna
  • Urządzenia do zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
  • Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkolach
  • Warunki do utrzymania higieny osobistej w placówkach nauczania i wychowania
  • Wydane opinie z zakresu radioterapii onkologicznej
  • Wydane zgody na udzielanie świadczeń radiologicznych
  • Zatrudnieni na stanowiskach pracy, gdzie występują czynniki szkodliwe/uciążliwe
 • Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nadzór nad obiektami produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami
  • Nadzór w zakresie higieny żywnosci
  • Obiekty objęte oceną sposobu żywienia w zakładach zamkniętych żywienia zbiorowego
  • Obiekty żywności, żywienia i przedmiotów użytku
  • Ocena sposobu żywienia w zakładach zamkniętych żywienia zbiorowego
  • Oznaczenia laboratoryjne w próbkach materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków
  • Oznaczenia laboratoryjne w próbkach żywności i sanitarnych
  • Stan sanitarny obiektów obrotu żywnością
  • Stan sanitarny obiektów produkcji żywności
  • Stan sanitarny obiektów żywienia zbiorowego
  • Zbadane próbki sanitarne, kontroli posiłków, zatruć pokarmowych
  • Zbadane próbki środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków oraz badania sanitarne
  • Zbadane próbki środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków
  • Zdyskwalifikowane próbki sanitarne, kontroli posiłków, zatruć pokarmowych
  • Zdyskwalifikowane próbki środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków oraz badania sanitarne
  • Zdyskwalifikowane próbki środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków
 • Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Decyzje nakazujące rozbiórkę
  • Rozbiórki wykonane
  • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 • Nakłady inwestycyjne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Efekty rzeczowe inwestycji na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
  • Finansowanie nakładów na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych
  • Finansowanie nakładów na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących
  • Finansowanie nakładów na pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
  • Finansowanie nakładów na środki trwałe
  • Finansowanie nakładów na wartości niematerialne i prawne
  • Finansowanie nakładów ogółem
  • Inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - realizacja w roku sprawozdawczym
  • Inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - zamiar realizacji w kolejnych dwóch latach po roku sprawozdawczym
  • Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe
  • Koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż
  • Koszty zakończonych prac rozwojowych
  • Nakłady inwestycyjne
  • Nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe
  • Nakłady na autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje
  • Nakłady na dokumentację i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złożami
  • Nakłady na licencje i koncesje (bez oprogramowania komputerowego)
  • Nakłady na nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych
  • Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących
  • Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących z importu
  • Nakłady na nowe środki trwałe, ulepszenia istniejących oraz wydatki na zakup używanych środków trwałych
  • Nakłady na oprogramowanie komputerowe
  • Nakłady na prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
  • Nakłady na roboty budowlano-montażowe
  • Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
  • Nakłady na środki trwałe
  • Nakłady na środki trwałe nowe i ulegające ulepszeniu
  • Nakłady na środki trwałe nowe i ulegające ulepszeniu - budynki i budowle
  • Nakłady na środki trwałe w ochronie środowiska i gospodarce wodnej
  • Nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe
  • Nakłady na wartości niematerialne i prawne
  • Nakłady na wartość firmy
  • Nakłady na zakup używanych środków trwałych
  • Poniesienie wydatków na środki trwałe oraz nabycie wartosci niematerialnych i prawnych.
  • Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego
  • Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego - z importu
  • Środki trwałe w budowie - inwestycje nowo rozpoczęte
  • Środki trwałe w budowie - liczba nowo rozpoczętych
  • Środki trwałe w budowie - liczba nowo rozpoczętych polegających na ulepszaniu
  • Środki trwałe w budowie - wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych
  • Środki trwałe w budowie - wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych polegających na ulepszaniu
 • Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków
  • Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków oddane do eksploatacji
  • Maksymalne stawki opłat za ścieki (brutto)
  • Maksymalne stawki opłat za wodę (brutto)
  • Minimalne stawki opłat za ścieki (brutto)
  • Minimalne stawki opłat za wodę (brutto)
  • Modernizacja stacji uzdatniania wody
  • Modernizacja zbiorczych oczyszczalni ścieków
  • Nakłady na środki trwałe na inwestycje w zakresie wodociągów i sanitacji wsi
  • Nowe stacje uzdatniania wody
  • Nowe zbiorcze oczyszczalnie ścieków
  • Powierzchnia zorganizowanych wysypisk (składowisk) odpadów komunalnych oddanych do eksploatacji
  • Zaopatrzenie wsi w wodę (sieć i przyłącza)
  • Zbiorcza kanalizacja wiejska (sieć i przyłącza)
  • Zorganizowane wysypiska (składowiska) odpadów komunalnych
  • Zorganizowane wysypiska (składowiska) odpadów komunalnych oddane do eksploatacji
 • Narodowy Rachunek Zdrowia
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wydatki na ochronę zdrowia
  • Wydatki ujęte w Narodowym Rachunku Zdrowia
 • Naturalne obiekty geograficzne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Długość geograficzna wschodnia
  • Głębokość na obszarach morskich
  • Pasmo lub grupa górska szczyty
  • Szerokość geograficzna północna
  • Wyższe szczyty górskie
  • Wzniesienie nad poziom morza
 • Nauczanie skazanych kobiet i mężczyzn
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nauczanie skazanych kobiet i mężczyzn
 • Nawadnianie użytków rolnych i leśnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jaka była powierzchnia użytków rolnych, która mogła być nawadniana w okresie ostatnich 12 miesięcy przy istniejących zasobach wody i z wykorzystaniem posiadanych przez gospodarstwo urządzeń nawadniających?
  • Powierzchnia nawadnianych upraw
  • Powierzchnia nawadnianych użytków rolnych i leśnych
 • Nawiązanie stosunku służbowego/pracy
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nawiązanie stosunku służbowego / pracy w … roku
 • Nawozy mineralne i wapniowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Podmiot zajmujący się sprzedażą nawozów mineralnych dla rolnictwa
  • Powierzchnia użytków rolnych na której zastosowano nawozy wapniowe
  • Sprzedaż nawozów
  • Wartość sprzedanych nawozów
  • Zapas nawozów
  • Zużycie nawozów mineralnych lub wapniowych
 • Nawozy naturalne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Powierzchnia, na której zastosowano nawozy naturalne
  • Przywóz (import) nawozu naturalnego do gospodarstwa rolnego
  • Wykorzystanie dostępnych w gospodarstwie nawozów naturalnych
  • Wywóz (export) nawozu naturalnego poza gospodarstwo rolne
  • Zużycie nawozów naturalnych w gospodarstwie
 • Nieczystości ciekłe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nieczystosci ciekłe odebrane
  • Nieczystosci ciekłe odebrane przekazane do stacji zlewnej
  • Oczyszczalnie przydomowe
  • Stacje zlewne
  • Zbiorniki bezodpływowe
 • Nieletni i małoletni
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czyny karalne popełnione przez nieletnich
  • Małoletni pod nadzorem sądów
  • Nieletni według wykonywanych środkow wychowawczych lub poprawczych
  • Nieletni, wobec ktorych prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary wg rodzajów środków
  • Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono śrdoki wychowawcze w związku z demoralizacją wg wieku
  • Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary w sądach powszechnych w związku z czynami karalnymi
  • Nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub kary w związku z czynami karalnymi wg wybranych rodzajów przestępstw
  • Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich
  • Sprawy nieletnich, w ktorych zachodzi podejrzenie demoralizacji lub popełnienia czynu karalnego
 • Nieletni skazani jak dorośli
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nieletni osądzeni w trybie art. 10 §2 kk ("nieletni skazani jak dorośli")
 • Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Niepełnosprawni
  • Niepełnosprawność
  • Rodzaj rolnika
 • Nieruchomości, pojazdy i maszyny na cele obronne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ciągniki rolnicze
  • Dopuszczalna ładowność pojazdu
  • Identyfikator pojazdu (maszyny) według ITS
  • Liczba miejsc w pojeździe
  • Liczba posiadanych maszyn
  • Liczba posiadanych stanowisk garażowych
  • Liczba stanowisk kanałowych w posiadanej hali naprawczej pojazdów
  • Maksymalny promień rozjazdu posiadanych maszyn
  • Maksymalny promień rozjazdu posiadanych pojazdów samochodowych
  • Marka posiadanego pojazdu lub maszyny
  • Numer rejestracyjny
  • Pojazdy samochodowe
  • Pojemność posiadanej stacji paliwowej
  • Powierzchnia hali naprawczej pojazdów samochodowych (maszyn)
  • Przyczepy (naczepy)
  • Rodzaj i przeznaczenie posiadanego pojazdu lub maszyny
  • Rok produkcji (data pierwszej rejestracji) posiadanego pojazdu lub maszyny
  • Typ i model posiadanego pojazdu lub maszyny
 • Notariat
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Działalność notariuszy
  • Notariusze

O

 • Obciążenia administracyjne respondentów
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Obciążenia administracyjne respondentów
  • Obciążenia administracyjne respondentów Proszę podać czas (w minutach) przeznaczony na:
 • Obciążenie kosztami postępowania
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Obciążenie kosztami postępowania we wszystkich sprawach -Nw, Nkd – łącznie (art. 32 ustawy)*)
 • Obciążenie respondentów
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • Czas przeznaczony na wypełnienie książeczki przez respondenta
  • Czas trwania wywiadu
 • Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Obiekt przystosowany dla użytkowników niewidzących i słabowidzących
  • Obiekt wykorzystujący audiodeskrypcję
  • Udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
  • Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Obiekty małej retencji wodnej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Efekty rzeczowe obiektów małej retencji
  • Koszt jednostkowy obiektów małej retencji
  • Środki finansowe na obiekty małej retencji wodnej
 • Obiekty sportowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Długość trasy
  • Dni w roku, w których obiekt sportowy był czynny
  • Dni w roku, w których obiekt sportowy był użytkowany w celach sportowo-rekreacyjnych
  • Dostosowanie obiektu sportowego do potrzeb osób niepełnosprawnych - dla ćwiczących
  • Dostosowanie obiektu sportowego do potrzeb osób niepełnosprawnych - dla widzów
  • Homologacja obiektu sportowego
  • Lokalizacja obiektu sportowego
  • Miejsca siedzące na widowni w obiekcie sportowym
  • Rodzaj nawierzchni obiektu sportowego
  • Rok oddania obiektu sportowego do użytku
  • Rok ostatniej modernizacji znacznie podnoszącej standart obiektu sportowego
  • Widownia w obiekcie sportowym
  • Właściciel/gestor obiektu sportowego
 • Obligacje Skarbu Państwa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rentowność pięcioletnich obligacji Skarbu Państwa
 • Obrót i nowe zamówienia w przemyśle
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nowe zamówienia niekrajowe (na eksport i wywóz)
  • Nowe zamówienia niekrajowe (na eksport i wywóz) do krajów strefy euro
  • Nowe zamówienia otrzymane
 • Obrót nieruchomościami
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Akt notarialny związany ze sprzedażą nieruchomości
  • Branża najemcy powierzchni biurowej
  • Branża najemcy powierzchni handlowej
  • Budynek objęty transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Całkowita powierzchnia do wynajęcia netto (mkw.)
  • Data rozpoczęcia przed/sprzedaży
  • Data wystawienia oferty
  • Data wystawienia oferty najmu
  • Data wystawienia oferty sprzedaży nieruchomości
  • Data zawarcia transakcji
  • Data zawarcia transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Data zawarcia transakcji najmu lub data najnowszego aneksowania umowy najmu
  • Dodatkowe informacje o sprzedanej działce
  • Działka objęta transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Identyfikator transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Liczba sprzedanych działek
  • Liczba sprzedanych nieruchomości
  • Liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Lokal objęty transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Minimalny moduł do wynajęcia (mkw.)
  • Nieruchomość objęta transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Numer identyfikacyjny oferty u pośrednika
  • Ocena lokalizacji szczegółowej budynku
  • Ocena lokalizacji szczegółowej gruntu
  • Ocena położenia mieszkania w budynku
  • Opis sprzedanej nieruchomości
  • Powierzchnia ewidencyjna działki objętej transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Powierzchnia ewidencyjna sprzedanych działek
  • Powierzchnia nieruchomości gruntowej objętej transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Powierzchnia niewynajęta netto (mkw.)
  • Powierzchnia użytkowa budynku objętego transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Powierzchnia użytkowa lokalu objętego transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Powierzchnia użytkowa sprzedanych budynków
  • Powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali
  • Rodzaj gminy
  • Rodzaj obciążenia nieruchomości
  • Rodzaj prawa będącego przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Rodzaj rynku nieruchomości
  • Rodzaj transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Stawka podatku VAT
  • Strona kupująca transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Strona sprzedająca transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Szczegóły dotyczące obciążenia nieruchomości
  • Średnia powierzchnia ewidencyjna sprzedanych działek
  • Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości gruntowych
  • Średnia powierzchnia użytkowa sprzedanych budynków
  • Średnia powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali
  • Transakcja kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Typ usługi oferowanej przez najemcę powierzchni biurowej
  • Udział w prawie będącym przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
  • UWAGI dot. budynku lub czynszu
  • Uwagi o nieruchomości w obrocie
  • Wartość sprzedanych nieruchomości
  • Warunki najmu - długość kontraktu (lata)
  • Warunki najmu - długość okresu wolnego od czynszu (miesiące)
 • Obsada Sądu (Wydziału)
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Obsada Sądu (Wydziału)
 • Obsada Wydziału
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Obsada Wydziału
 • Obywatelstwo, kraj urodzenia
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kraj obywatelstwa
  • Kraj pochodzenia - doktorant
  • Kraj pochodzenia - nauczyciel
  • Kraj pochodzenia - student
  • Kraj pochodzenia - uczeń
  • Kraj pochodzenia - wykładowca
  • Kraj urodzenia
  • Kraj wydania dokumentu tozsamości - student
  • Kraj wydania dokumentu tożsamości - wykładowca
  • Kraj wydania dokumentu tożsamości - doktorant
  • Obywatelstwo
  • Obywatelstwo - doktorant
  • Obywatelstwo - student
  • Obywatelstwo matki
  • Obywatelstwo noworodka
  • Obywatelstwo ojca
  • Tryb nadania obywatelstwa polskiego
 • Ochrona środowiska morskiego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Biologiczna zabudowa brzegów morskich - płotki wydmotwórcze
  • Biologiczna zabudowa brzegów morskich - powierzchnia wykładania chrustu
  • Biologiczna zabudowa brzegów morskich - powierzchnia zatrawienie
  • Biologiczna zabudowa brzegów morskich - zakrzewienia
  • Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich - długość opaski brzegowej
  • Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich - długość plaży
  • Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich - objętość odłożonego refulatu przy sztucznym zasilanie plaży
  • Hydrotechniczne umocnienia brzegów morskich - rzędne korony opaski brzegowej
  • Stan jakości wód przybrzeżnych i przejściowych w województwach nadmorskich
  • Stan sanitarny wód nadmorskich w kąpieliskach
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Lokalizacja oczyszczalni
  • Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
  • Obiekty w zbiorczych oczyszczalniach ścieków
  • Obiekty w zbiorczych oczyszczalniach ścieków oddanych do eksploatacji
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Podczyszczalnie ścieków
  • Praca oczyszczalni w ciągu roku
  • Przepustowość projektowa oczyszczalni
  • Przepustowość projektowa oczyszczalni wg BZT5
  • Przepustowość zbiorczych oczyszczalni ścieków
  • Przepustowość zbiorczych oczyszczalni ścieków oddanych do eksploatacji
  • Równoważna liczba mieszkańców
  • Urządzenia do pomiaru natężenia przepływu
  • Zmodernizowane zbiorcze oczyszczalnie ścieków oddane do eksploatacji
 • Odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (s.d.e.)
 • Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • Podmioty, które złożyły wnioski o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • Wykonywanie kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
 • Odpady inne niż komunalne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Odpady dotychczas składowane w obiektach własnych
  • Odpady dotychczas składowane w stawach osadowych własnych
  • Odpady magazynowane czasowo
  • Odpady poddane odzyskowi
  • Odpady poddane odzyskowi z dotychczas składowanych na składowiskach i obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
  • Odpady poddane recyklingowi
  • Odpady wytworzone
  • Odpady wytworzone poddane odzyskowi we własnym zakresie - wypełnianie wyrobisk własnych
  • Odpady wytworzone poddane odzyskowi we własnym zakresie w inny sposób - zastosowany proces
  • Odpady wytworzone przekazane innym odbiorcom do procesów unieszkodliwiania - składowane
  • Odpady wytworzone unieszkodliwione we własnym zakresie - składowane
  • Odpady wytworzone unieszkodliwione we własnym zakresie w inny sposób - zastosowany proces
  • Osiągnięty poziom
  • Osiągnięty poziom odzysku
  • Powierzchnia terenów składowania odpadów
 • Odpady komunalne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bieżąca powierzchnia zrekultywowana składowisk kontrolowanych czynnych
  • Całkowita powierzchnia zrekultywowana składowisk kontrolowanych czynnych
  • Energia cieplna wyprodukowana na składowiskach kontrolowanych czynnych
  • Energia elektryczna wyprodukowana na czynnych składowiskach kontrolowanych
  • Instalacje odgazowywania składowisk kontrolowanych czynnych
  • Nielegalne wysypiska istniejące
  • Nielegalne wysypiska zlikwidowane
  • Odpady komunalne zebrane (odebrane) selektywnie
  • Odpady komunalne zebrane (odebrane) selektywnie przeznaczone do przetworzenia
  • Odpady komunalne zebrane (odebrane) zmieszane
  • Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji nielegalnych wysypisk
  • Odpady komunalne zmieszane przeznaczone do przetworzenia
  • Powierzchnia istniejących nielegalnych wyspisk
  • Powierzchnia składowisk kontrolowanych czynnych
  • Powierzchnia składowisk kontrolowanych o zakończonej eksploatacji
  • Powierzchnia zrekultywowana skladowisk kontrolowanych o zakończonej eksploatacji
  • Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  • Składowiska kontrolowane czynne
  • Składowiska kontrolowane czynne z instalacją odgazowywania
  • Składowiska kontrolowane o zakończonej eksploatacji
 • Odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pojazdy wycofane z eksploatacji
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjionariuszy w …… roku
 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – osoby
 • Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia (w okresie sprawozdawczym)
 • Ogólny rachunek zysków i strat fundusze inwestycyjne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rachunek wyniku z operacji funduszy inwestycyjnych
 • Ogólny rachunek zysków i strat SKOK
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ogólny rachunek zysków i strat SKOK
 • Ogólny rachunek zysków i strat zakłady ubezpieczeń
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ogólny rachunek zysków i strat zakładu ubezpieczeń
 • Ograniczenie wolności
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ograniczenie wolności
  • Ograniczenie wolności: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk i B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk - RAZEM
  • Ograniczenie wolności: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
  • Ograniczenie wolności: B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz innych osób cywilnych)
  • Ograniczenie wolności orzeczone przy karze mieszanej
  • Ograniczenie wolności orzeczone przy karze mieszanej: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk i B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk - RAZEM
  • Ograniczenie wolności orzeczone przy karze mieszanej: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
  • Ograniczenie wolności orzeczone przy karze mieszanej: B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz innych osób cywilnych)
 • Ogrody botaniczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ogrody botaniczne
  • Powierzchnia ogrodów botanicznych
 • Ogrody zoologiczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ogrody zoologiczne
  • Powierzchnia ogrodów zoologicznych
 • Opady atmosferyczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Opad na obszar łącznie z częścią poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • Opad na obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  • Opad na obszar w granicach Rzeczypospolitej Polskiej
 • Opieka nad dziećmi do lat 3
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czas pracy placówek opieki nad dziećmi do lat 3
  • Dłuższy czau pracy placówek opieki nad dziećmi do lat 3
  • Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
  • Miejsca w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 według stanu
  • Placówki opieki nad dziećmi do lat 3
  • Pobyt dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
  • Przystosowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Przyzakładowe placówki opieki nad dziećmi do lat 3
 • Opieka nad dziećmi w wieku 0-12 lat
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Opieka nad dziećmi
 • Opieka zdrowotna członków gospodarstw domowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Główna przyczyna braku zaspokojenia potrzeb w zakresie usług dentystycznych i ortodontycznych osób od 16 r.ż.
  • Główna przyczyna braku zaspokojenia potrzeb w zakresie usług opieki zdrowotnej osób od 16 r.ż.
  • Potrzeby w zakresie usług dentystycznych i ortodontycznych osób od 16 r.ż.
  • Potrzeby w zakresie usług opieki zdrowotnej osób od 16 r.ż.
  • Zaspokojenie potrzeb w zakresie usług dentystycznych i ortodontycznych osób od 16 r.ż.
  • Zaspokojenie potrzeb w zakresie usług opieki zdrowotnej osób od 16 r.z.
 • Opinie dotyczące podejmowania pracy nierejestrowanej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przyczyny podejmowania pracy nierejestrowanej
  • Rodzaje prac wykonywane w formie nierejestrowanej
 • Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Opłata produktowa
  • Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie wpływami z tych opłat i kar
 • Organizacja transportu drogowego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Forma organizacyjna transportu
  • Licencje na transport drogowy
  • Operatorzy publicznego transportu zbiorowego
  • Organizacja publicznego transportu zbiorowego
  • Przewoźnicy
  • Wypisy z licencji na transport drogowy
  • Wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  • Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO)
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Decyzje Ministra Środowiska wydane na eksperymentalne uwolnienie do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)
  • Decyzje Ministra Środowiska wydane na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)
 • Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu (w okresie spra-wozdawczym)
  • Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu (w okresie sprawozdawczym)
  • Orzeczenia będące wynikiem działania sądu z urzędu lub rozpoznania wniosku w przedmiocie dozoru oraz obowiązków w okresie próby przy warunkowym zawieszeniu kary (w okresie sprawozdawczym)
 • Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Orzeczenia na podstawie art. 94 kk i art. 96 kk
 • Orzeczenia na podstawie art. 95a kk
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Orzeczenia na podstawie art. 95a kk
  • Orzeczenia na podstawie art. 95a kk (wykaz Wp)
 • Orzeczenia sądów II instancji
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Orzeczenia sądów II instancji.
 • Orzecznictwo lekarskie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Orzecznictwo lekarskie
 • Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne
  • Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk i B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk - RAZEM
  • Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
  • Orzeczone środki karne, przepadek i środki kompensacyjne B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz innych osób cywilnych)
  • Orzeczone środki karne, przepadek, środki kompensacyjne
 • Orzekane środki probacyjne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Orzekane środki probacyjne
 • Osady
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Limit detekcji zawartości pierwiastków w osadach jeziornych
  • Limit detekcji zawartości pierwistków w osadach rzecznych
  • Osady dotychczas składowane na terenie własnym zakładu na składowisku
  • Osady wykorzystane z dotychczas składowanych
  • Osady wytworzone
  • Zawartosć trwałych zanieczyszczań organicznych w osadach rzecznych i jeziornych
  • Zawartość pestycydów chloroorganicznych w osadach rzecznych
  • Zawartość pierwiastków w osadach rzecznych i jeziornych
  • Zawartość polichlorowanych bifenyli w osadach rzecznych
  • Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach rzecznych
 • Osądzeni według rodzajów przestępstw
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Osądzeni według rodzajów przestępstw A) art. 647 § 1 pkt 1 i art. 647 § 1 pkt 3 kpk i B) art. 647 § 1 pkt 2, art. 647 § 1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650 § 1 kpk - RAZEM
  • Osądzeni według rodzajów przestępstw A) art. 647 § 1 pkt 1 i art. 647 § 1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
  • Osądzeni według rodzajów przestępstw B) art. 647 § 1 pkt 2, art. 647 § 1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650 § 1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz osób cywilnych)
  • Osądzeni według rodzajów przestępstw w postępowaniu przyspieszonym (z wyłączeniem kodeksu karnego skarbowego) – wszystkie czyny
  • Osądzeni według rodzajów przestępstw w postępowaniu przyspieszonym (z wyłączeniem kodeksu karnego skarbowego) – wszystkie czyny - W liczbie ogółem (w. 1) grzywny obok pozbawienia wolności orzeczone w trybie art. 71 § 1 kk
  • Osądzeni według rodzajów przestępstw z kodeksu karnego skarbowego
  • Osądzeni według rodzajów przestępstw (z wyłączeniem kodeksu karnego skarbowego)
  • Osądzeni według rodzajów przestępstw za czyny kwalifikujące się jako przemoc w rodzinie wg art. 2 pkt 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - sprawy wyodrębnione w Repertorium "K" oznaczeniem skrótowym "rodz"
 • Osądzeni według rodzajów wykroczeń
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Osądzeni według rodzajów wykroczeń: A) Art. 10 § 1 pkt 1 kpw i B) Art. 10 § 1 pkt 2 kpw - Razem
  • Osądzeni według rodzajów wykroczeń z kodeksu karnego skarbowego
 • Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar (rubr. 39,40,42 i 43 wykazywane będą za okres od 01-01-2014r.)
 • Osoby badane
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Osoby badane
 • Osoby niepełnosprawne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o stanie niepełnosprawności)
  • Osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)
 • Oszczędności gospodarstw domowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zasoby finansowe gospodarstwa domowego
 • Ośrodki kuratorskie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ośrodki kuratorskie

P

 • Pacjenci w oddziałach szpitalnych i izbach chorych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pacjenci w oddziałach szpitalnych i izbach chorych
 • Parametry techniczne pojazdów drogowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dopuszczalna masa całkowita pojazdów drogowych
  • Klasa emisja spalin EURO
  • Ładowność pojazdów drogowych
  • Osie w pojazdach drogowych
  • Rodzaj nadwozia pojazdów drogowych
  • Rodzaj stosowanego paliwa pojazdów samochodowych
  • Rok produkcji pojazdów samochodowych
  • Średnie zużycie paliwa na 100 km
 • Parki i ogrody historyczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Historyczne ogrody klasztorne i kościelne
  • Historyczne ogrody przydomowe
  • Historyczne parki dworskie
  • Historyczne parki i ogrody miejskie, uzdrowiskowe i szpitalne
  • Historyczne parki pałacowe i zamkowe
  • Inne historyczne parki i ogrody
  • Parki i ogrody historyczne wpisane do rejestru, bez określonej powierzchni
  • Parki i ogrody historyczne wpisane do rejestru zabytków
  • Parki i ogrody historyczne zewidencjonowane
  • Powierzchnia parków i ogrodów historycznych wpisana do rejestru zabytków
 • Pasywa banki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pasywa banku
 • Pasywa bankowe FISIM
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Operacje z instytucjami krajowymi pasywa
 • Pasywa fundusze inwestycyjne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pasywa funduszy inwestycyjnych
 • Pasywa NBP
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Depozyty podmiotów krajowych w NBP
  • Emisja dłużnych papierów wartościowych w NBP
  • Fundusze podstawowe NBP
  • Pasywa zagraniczne N B P
  • Pieniądz gotówkowy w obiegu
  • Pozostałe pasywa NBP
  • Rezerwy NBP
 • Pasywa SKOK
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pasywa SKOK
 • Pasywa zakłady ubezpieczeń
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pasywa zakładu ubezpieczeń
 • Pasze
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Podmiot zajmujący się sprzedażą pasz dla zwierząt gospodarskich
  • Sprzedaż pasz dla zwierząt gospodarskich
  • Wartość sprzedanych pasz dla zwierząt gospodarskich
  • Zapas pasz dla zwierząt gospodarskich
 • Placówki edukacyjne i wychowawcze
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
  • Placówka oświatowa
  • Placówka wychowania przedszkolnego
  • Placówki dla nieletnich
  • Szkoła
 • Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Plony ziemiopłodów
 • Płatnicy i podatnicy podatku dochodowego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rodzaj płatnika
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dochód
  • Dochód podatnika z pozarolniczej działalnosci gospodarczej
  • Dochód spółki
  • Dochód spółki przypadający na podatnika
  • Dochód zwolniony z podatku
  • Dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna
  • Koszty uzyskania przychodów
  • Koszty uzyskania przychodu przypadające na podatnika
  • Kwota odliczeń od podatku podatnika i małżonka z tytułu ulgi na dzieci
  • Podatek należny
  • Podatek należny 1% przekazany na rzecz OPP
  • Przychody pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
  • Przychody uzyskane z działalności gospodarczej PIT-36
  • Przychody uzyskane z działalności na własny rachunek PIT-28
  • Przychody uzyskane z działalności w formie spółki, os. fiz. PIT-28
  • Przychody uzyskane z najmu, podnajmu, dzierżawy PIT-29
  • Przychody z działalności wykonywanej osobiście
  • Przychody z praw autorskich i innych praw
  • Przychody ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i pracy nakładczej
  • Przychód
  • Przychód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej
  • Przychód przypadający na podatnika
  • Przychód spółki
  • Przychód spółki, jeśli podatnik jest wspólnikiem spółki osobowej
  • Składki na ubezpieczenia społeczne
  • Składki na ubezpieczenie społeczne zagraniczne
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne zagraniczne
  • Strata
  • Strata spółki
  • Strata spółki przypadająca na podatnika
  • Strata z działalności gospodarczej
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem
  • Zaliczka pobrana przez płatnika
  • Złożenie deklaracji PIT-28
  • Złożenie deklaracji PIT-36
  • Złożenie deklaracji PIT-36L
  • Złożenie deklaracji PIT-37
  • Złożenie deklaracji PIT-38
  • Złożenie deklaracji PIT-39
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dochód podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  • Koszty uzyskania przychodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  • Podatek należny od podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  • Przychód podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
  • Strata podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dochody z podatku akcyzowego ogółem
  • Dochody z podatku akcyzowego według wyrobów
  • Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju
  • Dostawa towarów (sprzedaż) i świad. usług opodatkowane stawką 22% albo 23%.
  • Dostawa towarów (sprzedaż) i świad. usług opodatkowane stawką 3% albo 5%.
  • Dostawa towarów (sprzedaż) i świad. usług opodatkowane stawką 7% albo 8%.
  • Dostawa towarów (sprzedaż) i świad. usług w kraju opodatkowane stawką 0%.
  • Dostawa towarów (sprzedaż) i świad. usług zwolnione od podatku
  • Eksport towarów (Deklaracja dla VAT)
  • Import usług
  • Kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika.
  • Kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego
  • Liczba deklaracji
  • Nabycie towarów i usług pozostałych
  • Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych.
  • Obrót (sprzedaż) - razem
  • okres do
  • okres od
  • Podatek należny - razem
  • Podatek naliczony do odliczenia bez kwoty nadwyżki z poprzedniego okresu
  • Rok okresu rozliczeniowego
  • Świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy
  • Świadczenie usług przewozu osób i ładunków
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • Wystąpienie wartości w deklaracji VAT
 • Podatki i składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie gospodarstwa domowego ubezpieczeni w KRUS
  • Dobrowolne składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, na życie, opłacane przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w Polsce członków gospodarstw domowych
  • Kwota odprowadzonych podatków i składek od emerytury i rent zagranicznych
  • Kwota odprowadzonych podatków i składek od innych świadczeń społecznych
  • Kwota odprowadzonych podatków i składek od świadczeń emerytalno-rentowych
  • Kwota odprowadzonych podatków i składek od świadczeń na rzecz rodziny
  • Kwota odprowadzonych podatków i składek od świadczeń z prywatnych funduszy emerytalnych
  • Kwota podatków i składek od rent rodzinnych otrzymywanych przez osoby w wieku poniżej 16 lat w gospodarstwach domowych
  • Kwota podatków od dochodów z własności o charakterze finansowym, zapłaconych przez gospodarstwa domowe
  • Kwota podatku dochodowego zapłaconego z pracy na własny rachunek z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej
  • Kwota składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych z tytułu wykonywania pracy najemnej za granicą
  • Kwota składek na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy, zapłaconych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez członków gospodarstwa domowego
  • Kwota składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych z pracy na własny rachunek z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej
  • Kwota składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych z tytułu wykonywania pracy najemnej w Polsce
  • Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych z tytułu wykonywania pracy najemnej w Polsce
  • Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych z pracy na własny rachunek z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej
  • Kwota składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez członków gospodarstwa domowego
  • Kwota składek wpłaconych do KRUS z tytułu ubezpieczenia społecznego członków gospodarstwa domowego
  • Kwota zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Polsce
  • Kwota zaliczek na podatek dochodowy od dochodów z tytułu wykonywania pracy najemnej za granicą
  • Kwota zaliczek na podatek dochodowy zapłaconych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez członków gospodarstwa domowego
  • Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę z tytułu wykonywania pracy najemnej za granicą
  • Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy opłacane przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w Polsce członków gospodarstw domowych
  • Podatki od dochodów z wynajmu nieruchomości opłacane przez gospodarstwa domowe
  • Podatki od niezależnych dochodów osiąganych przez osoby w wieku poniżej 16 lat w gospodarstwach domowych
  • Podatki związane z użytkowanym gospodarstwem rolnym lub/i prowadzoną działalnością rolniczą opłacone przez gospodarstwo domowe
  • Składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, na życie, opłacone przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia członków gospodarstw domowych.
 • Podaż pieniądza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kursy walut na koniec okresu
  • Kursy walut średnie miesięczne
  • Kursy walut średnie narastająco
  • Podaż pieniądza M1
  • Podaż pieniądza M2
  • Podaż pieniądza M3
  • Stopa depozytowa NBP
  • Stopa lombardowa NBP
  • Stopa redyskonta weksli NBP
  • Stopa referencyjna NBP
 • Pogłowie bydła
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bydło
  • Pogłowie krów dojonych
  • Unasiennione krowy i jałowice
  • Unasiennione krowy i jałowice - pierwsze zabiegi
  • Unasiennione krowy i jałowice nasieniem buhajów dopuszczonych do rozrodu
  • Unasiennione krowy i jałowice nasieniem buhajów dopuszczonych do rozrodu - pierwsze zabiegi
  • Unasiennione krowy i jałowice nasieniem buhajów testowanych
  • Unasiennione krowy i jałowice nasieniem buhajów testowanych - pierwsze zabiegi
 • Pogłowie drobiu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Drób
 • Pogłowie kóz
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kozy
 • Pogłowie owiec
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Owce
 • Pogłowie pozostałych gatunków
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Konie
  • Króliki (samice)
  • Pień pszczeli
  • Pogłowie maciorek dojonych
  • Pogłowie samic pozostałych zwierząt futerkowych
  • Pogłowie zwierząt gospodarskich
  • Pozostałe zwierzęta utrzymywane na rzeź
 • Pogłowie świń
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pogłowie świń z przeznaczeiem na rzeź o wadze 50 kg i więcej
  • Porcje nasienia knurów wprowadzone do obrotu
  • Świnie - Trzoda chlewna
  • Świnie na chów o wadze 50 kg i więcej
 • Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu osób
  • Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu rzeczy i pozostałe
 • Położenie, terytorium i granice kraju
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Największe głębokości na morskich wodach wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej
  • Najwyżej oraz najniżej położone punkty i miejscowości
  • Położenie geograficzne Polski
  • Terytorium i granice
  • Układ Pionowy Powierzchni
 • Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Doktoranci otrzymujący stypendia
  • Doktoranci otrzymujący zapomogi
  • Studenci niepełnosprawni otrzymujący stypendia
  • Studenci otrzymujący stypendia
  • Studenci otrzymujący zapomogi
  • Stypendia Ministra
 • Pomoc otrzymywana i udzielana przez gospodarstwo domowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Częstotliwość i źródło korzystania przez gospodarstwo domowe z pomocy w formie bezpłatnych usług
  • Częstotliwość korzystania i podmiot od którego gospodarstwo domowe korzystało z pomocy rzeczowej
  • Częstotliwość korzystania i podmiot od którego gospodarstwo domowe otrzymało pomoc finansową
  • Formy wspierania rodziny
  • Korzystanie przez gospodarstwo domowe z pomocy rzeczowej
  • Korzystanie przez gospodarstwo domowe z pomocy w formie usług
  • Obciążenie finansowe dla gospodarstwa domowego udzielającego pomocy
  • Odczuwanie konieczności korzystania z jakiejś pomocy rzeczowej przez gospodarstwo domowe
  • Odczuwanie konieczności korzystania z pomocy finansowej przez gospodarstwo domowe
  • Odczuwanie konieczności korzystania z pomocy w formie bezpłatnych usług przez gospodarstwo domowe
  • Płacenie przez gospodarstwo domowe za określoną pomoc w formie usług
  • Pomoc gospodarstwa domowego bliższej lub dalszej rodzinie, przyjaciołom, znajomym w formie bezpłatnych usług
  • Pomoc i wsparcie przez gospodarstwo domowe swojej najbliższej rodziny lub innych osób
  • Poziom życia gospodarstwa domowego po wyłączeniu otrzymywanej pomocy finansowej
  • Poziom życia gospodarstwa domowego po wyłączeniu otrzymywanej pomocy rzeczowej
  • Poziom życia gospodarstwa domowego po wyłączeniu otrzymywanej pomocy w formie bezpłatnych usług
 • Pomoc społeczna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Domy pomocy społecznej
 • Popyt na pracę
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nowo utworzone miejsca pracy
  • Pracujący niepełnosprawni
  • Pracujący niepełnosprawni na stanowiskach pracy specjalnie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności
  • Wolne miejsca pracy
  • Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy
  • Zainteresowanie przedsiębiorstw zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • Zlikwidowane miejsca pracy
 • Porady ambulatoryjne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Porady ambulatoryjne.
 • Porty lotnicze
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nazwa portu lotniczego
  • Operacje lotnicze
  • Operacje lotnicze i przewozy w relacji z polskimi portami lotniczymi
  • Przeładunek ładunków w portach lotniczych
  • Ruch pasażerów w portach lotniczych
  • Ruch samolotów lotnictwa cywilnego
 • Porty morskie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bandera statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego
  • Data przekazania nabrzeża innemu podmiotowi
  • Data wejścia lub wyjścia statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe do portu morskiego
  • Długość nabrzeża przekazana innemu podmiotowi
  • Długość nabrzeży w portach morskich
  • IMO - numer kodowy statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego
  • Jednostki ładunkowe puste załadowane lub wyładowane na albo ze statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego
  • Jednostki ładunkowe załadowane lub wyładowane na albo ze statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego
  • Kierunek transportu statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe
  • Kraj i port morski z którego przybył do portu statek transportowy lub pełniący funkcję transportową w ruchu balast/balast, lub do którego wypływa
  • Krajowy obrót morski
  • Krajowy obrót morski z tytułu przywozu
  • Krajowy obrót morski z tytułu wywozu
  • Ładunki wyładowane (lub załadowane) ze (lub na) statków transportowych lub pełniących funkcje transportowe zawijających do portów morskich
  • Miejsce załadunku lub wyładunku ładunków wyładowanych lub załadowanych w porcie morskim
  • Miejsce zaokrętowania lub wyokrętowania pasażerów kończących lub rozpoczynających podróż w porcie morskim
  • Międzynarodowy obrót morski
  • Międzynarodowy obrót morski z tytułu przywozu
  • Międzynarodowy obrót morski z tytułu wywozu
  • Nabrzeża o dopuszczalnej głębokości powyżej 10,9 m
  • Nabrzeża przeładunkowe
  • Nazwa nabrzeża przekazana innemu podmiotowi
  • Nazwa nowego użytkownika nabrzeży w portach morskich
  • Nazwa statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego
  • Obroty ładunkowe z tytułu transportu morskiego
  • Obroty ładunkowe z tytułu transportu śródlądowo-morskiego (przywóz) i morsko-śródlądowego (wywóz)
  • Obrót krajowy w transporcie morsko-śródlądowym (wywóz)
  • Obrót krajowy w transporcie śródlądowo-morskim (przywóz)
  • Obrót krajowy w transporcie śródlądowo-morskim (przywóz) i morsko-śródlądowym (wywóz)
  • Obrót ładunków tranzytowych - przywóz
  • Obrót ładunków tranzytowych - wywóz
  • Obrót ładunków tranzytowych w tranzycie lądowo-morskim (wywóz)
  • Obrót ładunków tranzytowych w tranzycie morsko-lądowym (przywóz)
  • Obrót międzynarodowy w transporcie morsko-śródlądowym (wywóz)
  • Obrót międzynarodowy w transporcie śródlądowo-morskim (przywóz) i morsko-śródlądowym (wywóz)
  • Obrót międzynarodowy w transportcie śródlądowo- morskim (przywóz)
  • Pasażerowie kończący (lub rozpoczynający) podróż statkami transportowymi lub pełniącymi funkcje transportowe zawijającymi do portów morskich
  • Pasażerowie wycieczkowca wracający na statek po zejściu na ląd w celach turystycznych w porcie morskim
  • Port morski
  • Przynależność państwowa przewożnika/operatora statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego
  • Rodzaj ruchu statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego
  • Statki transportowe lub pełniące funkcje transportowe zawijające do portów morskich
  • Sygnał rozpoznawczy (wywoławczy) statków transportowych lub pełniących funkcje transportowe zawijających do portu morskiego
  • Towary wyładowane (lub załadowane) ze (lub na) statków transportowych lub pełniących funkcje transportowe zawijających do portów morskich
  • Tranzyt lądowo- morski (wywóz)
  • Tranzyt morski - przywóz
  • Tranzyt morski - wywóz
  • Tranzyt morsko-lądowy (przywóz)
  • Typ statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe zawijającego do portu morskiego
  • Wejścia lub wyjścia pod balastem statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe do albo z portu morskiego
  • Wejścia lub wyjścia z ładunkiem statku transportowego lub pełniącego funkcje transportowe do albo z portu morskiego
  • Zdolność przeładunkowa portu morskiego
 • Posiedzenia wykonawcze
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Posiedzenia wykonawcze
 • Postępowania karne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Postępowania karne z art. 165a i 299 kk
 • Postępowania upadłościowe
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wyszczególnienie podmiotów według formy organizacyjno – prawnej, w stosunku do których w okresie statystycznym ogłoszono upadłość lub wszczęte zostało postępowanie o zatwierdzenie układu lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne" oraz w stosunku do których na koniec okresu statystycznego toczą się postępowania upadłościowe GUp po ogłoszeniu upadłości, postępowania o zatwierdzenie układu GRz lub postępowania restrukturyzacyjne (GRp, GRu, GRs)
 • Postępowanie mediacyjne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja postępowań mediacyjnych w sprawach nieletnich
  • Ewidencja postępowań mediacyjnych w sprawach rodzinnych z wyłączeniem nieletnich
  • Postępowanie mediacyjne.
  • Wyniki postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (proszę podać liczbę spraw, w których postępowanie zakończyło się ugodą lub w inny sposób
  • Wyniki postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych z wyłączeniem nieletnich (proszę podać liczbę spraw, w których postępowanie zakończyło się ugodą lub w inny sposób)
 • Postępowanie odwoławcze
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych (apelacje prokuratora od wyroków sądów rejonowych i okręgowych), kasacje z udziałem prokuratora oraz odpowiedzi na kasacje innej strony
  • Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych i wykroczeniowych
  • Uszczegółowienie wniesionych apelacji
 • Postępowanie przygotowawcze
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
  • Przedłużenie tymczasowego aresztowania
 • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Postępowanie w sprawach nieletnich o czyny karalne (repertorium "Pn")
 • Poszukiwanie pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Chęć podjęcia pracy
  • Gotowość do zmiany miejsca zamieszkania w celu znalezienia/podjęcia pracy
  • Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
  • Niepełnosprawni poszukujący pracy objęci indywidualnym planem działania (IPD)
  • Niepełnosprawni włączeni do ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
  • Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
  • Okres poszukiwania pracy
  • Poszukiwanie innej pracy (głównej lub dodatkowej)
  • Poszukiwanie pracy przez osoby niepracujące
  • Poszukujący pracy objęci IPD
  • Poszukujący pracy w urzędach pracy
  • Przerwa w poszukiwaniu pracy wynosząca co najmniej 4 tygodnie
  • Przyczyna nieposzukiwania pracy
  • Przyczyna poszukiwania innej pracy
  • Przyczyna rozpoczęcia poszukiwania pracy
  • Rodzaj poszukiwanej pracy
  • Starania podjęte w celu znalezienia pracy
  • Sytuacja bezpośrednio przed rozpoczęciem poszukiwania pracy
 • Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Drzewa i krzewy owocowe w sadach
  • Drzewa owocujące w sadach
  • Nasadzenia drzew owocowych
  • Nasadzenia krzewów owocowych
  • Powierzchnia kwiatów pod osłonami
  • Powierzchnia osłon
  • Powierzchnia szkółek drzew owocowych
  • Powierzchnia szkółek krzewów owocowych
  • Powierzchnia upraw pod osłonami
  • Powierzchnia uprawy drzew i krzewów owocowych w sadach oraz plantacji jagodowych
  • Powierzchnia uprawy drzew zdolnych do owocowania w sadach
  • Powierzchnia uprawy owocujących drzew i krzewów w sadach oraz plantacji jagodowych
  • Powierzchnia uprawy warzyw gruntowych
  • Wykarczowania drzew owocowych
  • Wykarczowania krzewów owocowych
 • Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba plantacji chmielu wg GIJHARS
  • Liczba plantatorów chmielu wg GIJHARS
  • Powierzchnia obsiana lub obsadzona kwalifikowanym materiałem siewnym
  • Powierzchnia upraw
  • Powierzchnia upraw jednorocznych i wieloletnich na cele energetycznne
  • Powierzchnia uprawy buraków cukrowych wg.ARR
  • Powierzchnia uprawy chmielu wg.GIJHARS
  • Powierzchnia uprawy wikliny
 • Pozostałe środki zapobiegawcze
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pozostałe środki zapobiegawcze stosowane w postępowaniach przygotowawczych
  • Środki zapobiegawcze
  • Środki zapobiegawcze stosowane w postępowaniach przygotowawczych – tymczasowe aresztowanie
 • Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowanym
  • Mieszkania w istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
  • Mieszkania w nowych budynkach mieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
  • Nowe budynki mieszkalne, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
  • Nowe budynki zbiorowego zamieszkania oraz nowe budynki niemieszkalne, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań w istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych budynkach mieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
  • Powierzchnia użytkowa nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia
  • Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków mieszkalnych
  • Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej
  • Pozwolenia wydane na budowę mieszkań w istniejących budynkach mieszkalnych i w budynkach niemieszkalnych oraz w nowych budynkach zbiorowego zamieszkania i nowych budynkach niemieszkalnych
 • Pozycje pozabilansowe banki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pozycje pozabilansowe banku
 • Pozyskanie drewna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Grubizna iglasta (drewno dłużycowe)
  • Grubizna iglasta (drewno stosowe)
  • Grubizna liściasta (drewno dłużycowe)
  • Grubizna liściasta (drewno stosowe)
  • Pozyskanie drewna
  • Pozyskanie drewna (grubizna iglasta)
  • Pozyskanie drewna (grubizna liściasta)
  • Pozyskanie drewna (grubizny)
 • Pożary
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pożary nieużytków
  • Pożary upraw rolnych, łąk, rżysk
 • Pracownicy delegowani
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pracownicy delegowani
 • Pracujący, w tym zatrudnieni
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Agenci
  • Członkowie spółdzielni produkcji rolniczej
  • Etaty przeliczeniowe
  • Instruktorzy/animatorzy
  • Liczba osób wykonujących inną działalność zarobkową związaną z gospodarstwem rolnym
  • Liczba zatrudnionych na statku
  • Najemna (nierodzinna) siła robocza w gospodarstwie rolnym
  • Nauczyciele
  • Nauczyciele akademiccy
  • Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi instytutów naukowych (w tym PAN) i badawczych z tytułem i stopniem naukowym lub tytułem zawodowym zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
  • Niepełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę
  • Niepełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę dla których jest to główne miejsce pracy
  • Niepełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę dla których jest to główne miejsce pracy na umowy okresowe
  • Opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
  • Opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, dla których jest to główne miejsce pracy
  • Osoby pracujące w wybranych podmiotach ratownictwa medycznego
  • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą wraz z osobami współpracującymi
  • Osoby wykonujące pracę nakładczą
  • Osoby, z którymi zawarto umowę o dzieło
  • Osoby, z którymi zawarto umowę o dzieło - emeryci i renciści
  • Osoby, z którymi zawarto umowę zlecenia
  • Osoby, z którymi zawarto umowę zlecenia - emeryci i renciści
  • Osoby zatrudnione na umowę-zlecenie/ umowę o dzieło
  • Pełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę dla których jest to główne miejsce pracy
  • Pełnozatrudnieni na podstawie umowy o pracę dla których jest to główne miejsce pracy na umowy okresowe
  • Personel w dziedzinie nanotechnologii
  • Personel w przedsiębiorstwie w dziedzinie biotechnologii
  • Personel zaangażowany w działalność B+R
  • Pomoc sąsiedzka
  • Pozostałe osoby pracujące w gospodarstwach rolnych
  • Praca w swoim gospodarstwie rolnym przy produkcji rolniczej
  • Pracownicy administracyjni
  • Pracownicy dorywczy
  • Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej
  • Pracownicy kontraktowi
  • Pracownicy najemni stali
  • Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
  • Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni (pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni) w przeliczeniu na pełne etaty
  • Pracownicy udostępnieni (zatrudnieni) przez agencję pracy tymczasowej
  • Pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla
  • Pracownicy zatrudnieni na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę
  • Pracujący
  • Pracujący - pracownicy merytoryczni
  • Pracujący - pracownicy merytoryczni - zespół artystyczny
  • Pracujący, którzy 50% lub więcej swojego czasu poświęcają dziadzinie nanotechnologii
  • Pracujący, którzy mniej niż 50% swojego czasu pracy poświęcają dziedzinie nanotechnologii
  • Pracujący na podstawie umowy wolontariatu - wolontariusz
  • Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych
  • Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych, dla których praca w jednostce była głównym źródłem utrzymania
  • Pracujący w aptece, punkcie aptecznym
  • Pracujący w działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii
  • Pracujący w głównym miejscu pracy
  • Pracujący w głównym miejscu pracy - cudzoziemcy
  • Pracujący w głównym miejscu pracy - emeryci i renciści
  • Pracujący w głównym miejscu pracy - niepełnosprawni
  • Pracujący w głównym miejscu pracy - pracownicy zatrudnieni w formie telepracy
  • Pracujący w głównym miejscu pracy - pracujący w porze nocnej
  • Pracujący w ochronie środowiska i gospodarce wodnej
  • Pracujący w przedsiębiorsiwe
  • Pracujący w przedsiębiorstwie dziadzinie nanotechnologii
  • Pracujący w żegludze śródlądowej
  • Pracujący wg stanu na koniec miesiąca referencyjnego
  • Pracujący z wyższym wykształceniem
  • Przeciętna liczba zatrudnionych poza granicami kraju
  • Przeciętna liczba zatrudnionych
  • Przeciętna liczba zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych
  • Przeciętna liczba zatrudnionych uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • Przeciętne zatrudnienie na statku i obsługa lądowa statku
  • Przeciętne zatrudnienie w grupie kapitałowej
  • Przeciętne zatrudnienie w prokuraturze
  • Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych poza granicami kraju
  • Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach niebudowlanych poza granicami kraju
  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze non-profit
  • Przyjęci (pełnozatrudnieni) do pracy w głównym miejscu pracy
  • Samozatrudnieni i członkowie rodziny
  • Status zatrudnienia
  • Stażyści
  • Średnioroczna liczba osób wykonujących pracę PTE
  • Średnioroczne zatrudnienie PTE
  • Uczniowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • Właściciele, współwłaściciele i bezpłatnie pomagający członkowie ich rodzin, wspólnicy pracujący w spółce bez umowy o pracę
  • Właściciele, współwłaściciele i bezpłatnie pomagający członkowie ich rodzin, wspólnicy pracujący w spółce bez umowy o pracę - dla których jest to główne miejsce pracy
  • Wykonywanie działalności zarobkowej innej niż produkcja rolnicza jako głównej lub dodatkowej
  • Wykonywanie pracy w swoim gospodarstwie rolnym jako wyłącznej, głównej lub dodatkowej
  • Zatrudnieni łącznie z uczniami
  • Zatrudnieni na kontraktach
  • Zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, dla których jednostka była głównym miejscem pracy
  • Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
  • Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę dla których jest to główne miejsce pracy
  • Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę otrzymujący wynagrodzenie brutto powyżej płacy minimalnej.
  • Zatrudnieni posiadający uprawnienia emerytalne
  • Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy
  • Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy na pełny etat
  • Zatrudnieni spełniający warunki badania w miesiącu referencyjnym
  • Zatrudnieni w administracji publicznej
  • Zatrudnieni w Bezpieczeństwie Publicznym
  • Zatrudnieni w górnictwie węgla kamiennego
  • Zatrudnieni w Policji
  • Zatrudnieni w prokuraturze
  • Zatrudnieni w sądownictwie powszechnym
  • Zatrudnieni w Wojsku Polskim
  • Zatrudnienie na oddziałach psychiatrycznych
  • Zatrudnienie niepełnosprawnych w ZAZ
  • Zatrudnienie pracowników
  • Zatrudnienie w CIS
  • Zatrudnienie w KIS
  • Zatrudnienie w stacjach Państowej Inspekcji Sanitarnej
  • Zatrudnienie w ZAZ
  • Zwolnieni (pełnozatrudnieni) z pracy w głównym miejscu pracy
 • Pracujący według MOP
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Chęć wykonywania pracy dłużej niż obecnie
  • Data rozpoczęcia pracy w obecnym miejscu pracy
  • Gotowość do podjęcia pracy innej lub dodatkowej
  • Nadzorowanie pracy innych osób
  • Ocena zgodności wykonywanej pracy z wykształceniem
  • Ogólny staż pracy
  • Okres trwania umowy na czas określony
  • Posiadanie pracy dodatkowej
  • Praca na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej
  • Praca na zmiany
  • Praca stale dla jednego klienta (zleceniodawcy) w dodatkowym miejscu pracy
  • Praca stale dla jednego klienta (zleceniodawcy) w głównym miejscu pracy
  • Przyczyna pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • Przyczyna wykonywania pracy dłużej niż zwykle
  • Przyczyna wykonywania pracy krócej niż zwykle
  • Przyczynienie się przez powiatowy urząd pracy do znalezienia obecnej pracy głównej
  • Rodzaj pracy dodatkowej wg czasu trwania umowy
  • Rodzaj pracy głównej wg czasu trwania umowy
  • Rodzaj umowy w pracy głównej
  • Sektor głównego miejsca pracy
  • Status zatrudnienia w pracy dodatkowej
  • Staż jako obowiązkowa część programu realizowanego w ramach formalnego systemu edukacji
  • Umowa o pracę zawarta w formie pisemnej
  • Wielkość instytucji/firmy będącej głównym miejscem pracy
  • Wykonywanie pracy w domu
  • Wykonywanie pracy w niedziele
  • Wykonywanie pracy w nocy
  • Wykonywanie pracy w soboty
  • Wykonywanie pracy wieczorem
  • Zatrudnianie pracowników najemnych w pracy dodatkowej
  • Zatrudnianie pracowników najemnych w pracy głównej
  • Zawód wykonywany w głównym miejscu pracy
 • Prawomocnie osądzeni
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dorośli skazani prawomocnie przez sądy powszechne
  • Osądzeni prawomocnie przez sądy wojskowe
  • Prawomocne skazania osób dorosłych
  • Prawomocnie osądzeni
 • Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia (w okresie sprawozdawczym)
  • Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia (w okresie sprawozdawczym) (rep. C)
  • Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia (w okresie sprawozdawczym) w postępowaniu odwoławczym
  • Prawomocnie zasądzone odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu odwoławczym (w okresie sprawozdawczym)
  • Prawomocnie zasądzone odszkodowania oraz zadośćuczynienia w postępowaniu odwoławczym (w okresie sprawozdawczym)
 • Procedury medyczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zabiegi operacyjne i procedury
 • Produkcja budowlano-montażowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dynamika sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych niewyrównana sezonowo
  • Dynamika sprzedaży produkcji budowlano-montażowej wyrównana sezonowo
  • Koszty produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej siłami własnymi
  • Przyczyna przekazania sprawozdania negatywnego
  • Roboty budowlane o charakterze inwestycyjnym ze sprzedazy produkcji budowlano - montażowej
  • Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej
  • Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane
  • Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa niebudowlane
  • Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
  • Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
  • Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez podwykonawców
 • Produkcja i jakość węgla kamiennego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jakość węgla kamiennego
  • Jakość węgla kamiennego w pokładach
  • Muły węgla kamiennego
  • Produkcja węgla handlowego netto
  • Produkcja węgla kamiennego
  • Przychód węgla kamiennego nie będący produkcją
  • Rozchód węgla kamiennego nie będący sprzedażą
  • Sekcja wzbogacania węgla
  • Sprzedaż węgla kamiennego
  • Węgiel surowy
  • Wskaźniki jakości produkcji zakładu przeróbczego
 • Produkcja i rozdysponowanie alkoholu etylowego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Procentowy udział poszczególnych gorzelni w produkcji danej firmy
  • Produkcja (sprzedana) alkoholu etylowego
  • Rozdysponowanie i zapasy alkoholu
  • Zapasy końcowe alkoholu nierolniczego
 • Produkcja i zagospodarowanie jaj kurzych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Produkcja jaj kurzych
  • Spożycie własne jaj kurzych
  • Sprzedaż jaj kurzych
  • Zagospodarowanie zebranych jaj kurzych
  • Zapasy jaj kurzych
  • Zebrane jaja kurze
  • Zebrane jaja kurze konsumpcyjne
  • Zużycie produkcyjne jaj kurzych
 • Produkcja i zagospodarowanie miodu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Produkcja miodu pszczelego
  • Spożycie własne miodu pszczelego
  • Sprzedaż miodu pszczelego
  • Zapasy miodu pszczelego
  • Zużycie produkcyjne miodu pszczelego
 • Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dzienna ilość udojonego mleka krowiego odstawionego do skupu
  • Dzienny udój mleka krowiego
  • Produkcja mleka krowiego
  • Spożycie własne mleka krowiego
  • Sprzedaż mleka krowiego
  • Zagospodarowanie mleka krowiego pozostawionego w gospodarstwie
  • Zużycie produkcyjne mleka krowiego
 • Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dzienna ilość mleka owczego odstawiona do skupu
  • Dzienny udój mleka owczego
  • Zagospodarowanie mleka owczego pozostawionego w gospodarstwie
 • Produkcja wełny
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Produkcja wełny owczej
  • Przeciętny roczny uzysk wełny od 1 owcy
  • Spożycie własne wełny owczej
  • Sprzedaż wełny owczej
  • Straty wełny owczej
  • Średni uzysk wełny od 1 owcy
  • Wykorzystanie wełny owczej na potrzeby własne
  • Zapasy wełny owczej
  • Zużycie produkcyjne wełny owczej
 • Produkcja wyrobów i usług przemysłowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Podatek akcyzowy od wyrobów własnych
  • Podatek akcyzowy od wyrobów własnych ogółem
  • Podatek VAT od usług produkcyjnych
  • Produkcja sprzedana wyrobów
  • Produkcja wytworzona
  • Sprzedaż usług produkcyjnych ogółem
  • Usługi produkcyjne- wartość sprzedaży
  • Wartość ogółem produkcji sprzedanej wyrobów
  • Wartość produkcji sprzedanej wyrobów
  • Wartość produkcji sprzedanej wyrobów wytworzonych z materiału własnego
  • Wartość usługi wykonania wyrobów wytworzonych z materiału powierzonego
  • Wyroby wytwarzane przez przedsiębiorstwo zawierają systemy wbudowane
  • Wyroby wytworzone w ramach podwykonawstwa przekazane zleceniodawcy
  • Wyroby zawierają elementy Internetu Rzeczy
  • Wyroby zawierające systemy wbudowane/elementy Internetu Rzeczy produkowane z materiału powierzonego przez inne przedsiębiorstwo
  • Wyroby zawierające systemy wbudowane/elementy Internetu Rzeczy produkowane z materiału własnego
  • Zapasy towarów
  • Zapasy wyrobów gotowych
 • Produkcja żywca baraniego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Padnięcia owiec
  • Pozostałe rozchody owiec
  • Produkcja żywca baraniego
  • Przychody owiec z zakupu i z innych źródeł
  • Sprzedaż owiec do dalszego chowu
  • Sprzedaż owiec na rzeź
  • Ubój owiec w rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej
  • Ubój owiec w gospodarstwie
  • Urodzenia jagniąt
 • Produkcja żywca drobiowego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Produkcja żywca drobiowego
  • Sprzedaż drobiu na rzeź
  • Ubój drobiu w gospodarstwie
  • Ubój drobiu w rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej
 • Produkcja żywca wieprzowego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Padnięcia świń
  • Pozostałe rozchody świń
  • Produkcja żywca wieprzowego
  • Przychody świń z zakupu i innych źródeł
  • Sprzedaż na rzeź żywca wieprzowego
  • Sprzedaż świń do dalszego chowu
  • Sprzedaż świń na rzeź do jednostek skupu
  • Sprzedaż żywca wieprzowego na rzeź do wyspecjalizowanych jednostek skupu i przetwórstwa oraz agentom, pośrednikom
  • Ubój świń w gospodarstwie
  • Ubój świń w rzeźni na zlecenie rolnika
  • Ubój żywca wieprzowego
  • Urodzenia prosiąt
 • Produkcja żywca wołowego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Padnięcia bydła
  • Pozostałe rozchody bydła
  • Produkcja żywca wołowego
  • Przychody bydła z zakupu i innych źródeł
  • Sprzedaż bydła do dalszego chowu
  • Sprzedaż bydła na rzeź
  • Ubój bydła w gospodarstwie
  • Ubój cieląt w gospodarstwie
  • Ubój w bydła rzeźni na zlecenie jednostki sprawozdawczej
  • Urodzenia cieląt
 • Profilaktyka zdrowotna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Badania profilaktyczne
  • Działalność orzecznicza
  • Jednostki podstawowe służby medycyny pracy
  • Konsultacje
  • Kontrole przeprowadzone w jednostkach podstawowych smp
  • Liczba odbiorów interwencji
  • Liczba podmiotów realizujących interwencję
  • Odwołania od orzeczenia wydanego przez jednostkę podstawową smp
  • Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą porady patronażowe oraz badania bilansowe
  • Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat 3
  • Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży
  • Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe
  • Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą wizyty profilaktyczne położnych (pielęgniarek) u niemowląt
  • Opieka profilaktyczna nad kobietą badania cytodiagnostyczne
  • Opieka profilaktyczna nad kobietą w ciąży
  • Orzeczenia wydane dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy
  • Osoby objęte ambulatoryjną rehabilitacją leczniczą
  • Oświata zdrowotna
  • Pozostałe szczepenia
  • Skierowania do jednostki orzeczniczej w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
  • Sposób zapewnienia opieki
  • Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat
  • Szczepienia funkcjonariuszy
  • Szczepienia noworodków i dzieci do ukończenia 15 lat przeciwko grużlicy
  • Szczepienia przeciw WZW typu B
  • Szkolenia przeprowadzone w jednostkach podstawowych smp
  • Umowy z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich
  • Wizytacje stanowisk pracy w zakłądach objętych opieką profilatyczną
  • Wnioski skierowane w trybie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o służbie medycyny pracy
  • Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi
  • Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników
  • Wykonane zabiegi
  • Wykonanie testów przesiewowych
  • Zakres opieki realizowanej w szkole
  • Zasięg interwencji
  • Zasięg programu
 • Programy specjalne i regionalne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Programy regionalne
  • Uczestnicy programów regionalnych
  • Uczestnicy programów specjalnych
 • Projekty aktów notarialnych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Projekty aktów notarialnych obejmujących umowy i sporządzone na podstawie wcześniejszego projektu akty notarialne obejmujące umowy
 • Prośby o ułaskawienie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja spraw dotyczących próśb o ułaskawienie w sądzie II instancji
  • Ewidencja spraw dotyczących próśb o ułaskawienie w sądzie okręgowym
  • Ewidencja spraw dotyczących próśb o ułaskawienie w sądzie rejonowym
 • Prywatny import używanych samochodów osobowych z UE
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wartość nabytych samochodów osobowych z UE przez osoby, które nie złożyły zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego
 • Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dokumentacja niearchiwalna przechowywana na podstawie postanowień sądowych oraz decyzji NDAP
  • Dokumentacja niearchiwalna przechowywana na podstawie umów cywilno-prawnych
  • Kwerendy wykonane na podstawie dokumentacji niearchiwalnej dla instytucji
  • Kwerendy wykonane na podstawie dokumentacji niearchiwalnej dla osób prywatnych
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, w których kuratorzy sądowi (zawodowi i społeczni) wykonują czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Udział kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych) w wykonywaniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Przepływy pieniężne netto
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przepływy pieniężne netto
 • Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
  • Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności – zażalenia
 • Przerwy w karierze
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Korzystanie z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i rodzicielskiego
  • Niepodjęcie pracy zawodowej z powodu opieki nad innymi członkami rodziny
  • Niepodjęcie pracy zawodowej z powodu opieki nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 15 lat
  • Przerwa w wykonywaniu pracy zawodowej, związana z opieką nad innymi członkami rodziny
  • Przerwa w wykonywaniu pracy zawodowej, związana z opieką nad własnymi dziećmi w wieku poniżej 15 lat
  • Przerwy w wykonywaniu pracy zawodowej, związane z opieką nad własnymi dziećmi
 • Przestępstwa stwierdzone
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa
  • Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postepowaniach przygotowawczych
  • Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw
  • Wszczęte i zakończone postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa prowadzone przez Straż Graniczną
  • Wszczęte i zakończone postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • Przestrzenna warstwa granic działek ewidencyjnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Działka ewidencyjna
 • Przestrzenna warstwa obiektów geograficznych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Obiekt geograficzny
 • Przestrzenne warstwy budynków, budowli i urządzeń
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Budowla cmentarna
  • Budowla hydrotechniczna
  • Budowla inżynierska
  • Budowla sportowa
  • Budowla ziemna
  • Budynek
  • Inna budowla
  • Inne urządzenie techniczne
  • Umocnienie drogowe kolejowe i wodne
  • Urządzenie transportowe
  • Wysoka budowla techniczna
  • Zbiornik techniczny
 • Przestrzenne warstwy granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jednostki podziałów terytorialnych kraju
 • Przestrzenne warstwy jednostek podziału terytorialnego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jednostka podziału administracyjnego
  • Miejscowość
  • Punkt główny miejscowości
 • Przestrzenne warstwy kompleksów użytkowania terenu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Inny kompleks użytkowania terenu
  • Kompleks handlowo usługowy
  • Kompleks komunikacyjny
  • Kompleks mieszkaniowy
  • Kompleks ochrony zdrowia i opieki społecznej
  • Kompleks oświatowy
  • Kompleks przemysłowo gospodarczy
  • Kompleks sakralny i cmentarz
  • Kompleks sportowy i rekreacyjny
  • Kompleks zabytkowo historyczny
  • Komplet usług hotelarskich
  • Punkt główny kompleksu handlowo-usługowego
  • Punkt główny kompleksu komunikacyjnego
  • Punkt główny kompleksu przemysłowo gospodarczego
 • Przestrzenne warstwy obiektów innych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Mokradła
  • Obiekt o znaczeniu orientacyjnym
  • Obiekt przyrodniczy
  • Obiekt związany z komunikacją
  • Szuwary
 • Przestrzenne warstwy pokrycia terenu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Inny teren niezabudowany
  • Teren gruntów nieużytkowanych
  • Teren leśny lub zadrzewiony
  • Teren placów
  • Teren pod drogą kołową szynową lub lotniskową
  • Teren roślinności krzewiastej
  • Teren roślinności trawiastej lub upraw rolnych
  • Teren składowania odpadów
  • Teren upraw trwałych
  • Teren zwałowisk i wyrobisk
  • Woda powierzchniowa
  • Zabudowa
 • Przestrzenne warstwy sieci komunikacyjnej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ciąg ruchu pieszego i rowerowego
  • Droga
  • Jezdnia
  • Przeprawa
  • Rondo lub węzeł drogowy
  • Tor lub zespół torów
 • Przestrzenne warstwy sieci uzbrojenia terenu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Linia napowietrzna
  • Przewód rurowy
 • Przestrzenne warstwy sieci wodnej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kanał
  • Rów melioracyjny
  • Rzeka i strumień
 • Przestrzenne warstwy terenów chronionych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Obszar Natura 2000
  • Park krajobrazowy
  • Rezerwat
 • Przeszłość zawodowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data zakończenia pracy
  • Praca stale dla jednego klienta (zleceniodawcy) w ostatnim miejscu pracy
  • Przyczyna zakończenia pracy
  • Sektor ostatniego miejsca pracy
  • Status zatrudnienia w ostatniej pracy
  • Staż pracy w ostatnim miejscu pracy
  • Wykonywanie w przeszłości pracy przynoszącej zarobek lub dochód lub pomaganie nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej
  • Zatrudnianie pracowników najemnych w ostatnim miejscu pracy
  • Zawód wykonywany w ostatnim miejscu pracy
 • Przetwórstwo rybne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przychody uzyskane z wykonania usługi uszlachetniania
  • Przychody z własnego przetwórstwa rybnego (sprzedaż produktów)
  • Przychody z własnego przetwórstwa rybnego (sprzedaż towarów)
  • Zaopatrzenie surowcowe dla przetwórstwa własnego
  • Zaopatrzenie w surowiec powierzony w celu wykonania usługi uszlachetniania
 • Przewozy ładunków
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Praca przewozowa przy przewozie ładunków
  • Przewozy ładunków
  • Waga brutto (masa) ładunków
 • Przewozy pasażerów
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
  • Przewozy pasażerów
 • Przychody - klasyfikacja budżetowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przychód klasyfikacja budżetowa
 • Przychody przedsiębiorstw handlowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w handlu (bez VAT)
 • Przyjazdy nierezydentów (cudzoziemców) do Polski
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Częstotliwość przekraczania granicy
  • Główny cel wizyty
  • Odległość miejsca dokonania zakupów przez nierezydentów od przejścia granicznego
  • Odległość miejsca zamieszkania nierezydentów od przejścia granicznego
  • Organizator wyjazdu lub pośrednik
  • Osoby posiadające Kartę Polaka
  • Osoby posiadające polskie pochodzenie
  • Osoby wspólnie ponoszące wydatki podczas podróży
  • Środek transportu
  • Usługi zakupione u organizatora lub pośrednika
 • Przyznanie kompensaty
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przyznanie kompensaty (Ustawa z 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw)

R

 • Rachunek przepływów pieniężnych banki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rachunek przepływów pieniężnych banku
 • Rachunek przepływów pieniężnych zakłady ubezpieczeń
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rachunek przepływów pieniężnych zakładu ubezpieczeń
 • Rachunek zysków i strat banki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Dane uzupełniające rachunku zysków i strat NBP
  • Koszty działalności banku
  • Koszty NBP z tytułu prowizji
  • Koszty odsetek NBP
  • Pozostałe koszty operacyjne NBP
  • Przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych NBP
  • Przychody z tytułu odsetek
  • Przychody z tytułu prowizji
  • Rachunek wyników oddziału w kraju UE
  • Rachunek zysków i strat banku
  • Wynik na operacjach finansowych
 • Rachunek zysków i strat OFE
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rachunek zysków i strat OFE
 • Rachunek zysków i strat PBUK
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Składka członkowska PBUK
 • Rachunek zysków i strat powszechnych towarzystw emerytalnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rachunek zysków i strat PTE
 • Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza)
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktualizacja wartości aktywów finansowych (koszty)
  • Aktualizacja wartości aktywów finansowych (przychody)
  • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (koszty)
  • Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przychody)
  • Amortyzacja
  • Bezzwrotne środki zagraniczne
  • Darowizny od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych osób prawnych - przeznaczone na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
  • Darowizny od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych osób prawnych (np. fundacji, stowarzyszeń)
  • Dotacja podmiotowa
  • Dotacje
  • Dotacje celowe
  • Dotacje do działalności podstawowej
  • Dotacje do produktów (wyrobów i usług)
  • Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
  • Inne koszty finansowe
  • Inne koszty operacyjne
  • Inne koszty pozostałej działalności operacyjnej
  • Inne koszty pracownicze
  • Inne podatki i opłaty
  • Inne przychody finansowe
  • Inne przychody operacyjne
  • Inne świadczenia finansowane z budżetu
  • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby - koszt wytworzenia produktów przekazanych do własnych sklepów
  • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  • Koszt wytworzenia produktów przekazanych do własnych sklepów
  • Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
  • Koszty Centrali, łącznie ze składnicami
  • Koszty działalności operacyjnej
  • Koszty działalności operacyjnej - pozostałe koszty rodzajowe
  • Koszty energii
  • Koszty finansowe
  • Koszty finansowe - odsetki zapłacone
  • Koszty magazynowania towarów w magazynach obcych
  • Koszty magazynowania-pozostałe
  • Koszty najmu lokali
  • Koszty podróży służbowych
  • Koszty podstawowej działalności operacyjnej
  • Koszty pozostałej działalności operacyjnej
  • Koszty rodzajowe ogółem
  • Koszty usług najmu długoterminowego i leasingu operacyjnego
  • Koszty usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej
  • Koszty utrzymania Oddziałów
  • Koszty własne podstawowej działalności operacyjnej
  • Koszty zużycia energii
  • Koszty zużycia materiałów i energii
  • Kwota podatku VAT do zwrotu
  • Kwota podatku VAT podlegającego wpłacie do budżetu
  • Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi
  • Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
  • Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto
  • Odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)
  • Odpisy aktualizujące wartość należności
  • Odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe
  • Odsetki - przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)
  • Odsetki (koszty)
  • Odsetki (koszty) dla jednostek powiązanych
  • Odsetki od kredytów i pożyczek
  • Odsetki od udzielonych pożyczek i lokat terminowych
  • Odsetki (przychody)
  • Odsetki uzyskane od jednostek samorządu terytorialnego
  • Odsetki uzyskane od lokat wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych (SPW) i depozytów u Ministra Finansów
  • Odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (przychody)
  • Odsetki z budżetu państwa (przychody)
  • Odsetki związane ze spłatą długu (koszty)
  • Opakowania
  • Opłaty na rzecz budżetu państwa
  • Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
  • Płatnosci z budżetu środków europejskich (przychody)
  • Podatek akcyzowy (koszty działalności)
  • Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
  • Podatek akcyzowy od towarów i materiałów
  • Podatek akcyzowy od towarów sprowadzanych z zagranicy
  • Podatek akcyzowy od wyrobów krajowych (producent)
  • Podatek akcyzowy ogółem
  • Podatek akcyzowy ze sprzedaży produktów
  • Podatek dochodowy
  • Podatek dochodowy - część bieżąca
  • Podatek dochodowy - część odroczona
  • Podatek dochodowy (księgowy)
  • Podatek VAT należny
  • Podatek VAT naliczony
  • Podatki i opłaty
  • Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa
  • Podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
  • Podatki na rzecz budżetu państwa
  • Podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
  • Pokrycie ponadlimitowanych kosztów funduszy
  • Pozostałe koszty
  • Pozostałe koszty operacyjne RZiS
  • Pozostałe koszty rodzajowe - transfery na rzecz ludnosci
  • Pozostałe koszty rodzajowe-podróże służbowe
  • Pozostałe materiały
  • Pozostałe obciążenia
  • Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
  • Pozostałe przychody ARM
  • Pozostałe przychody operacyjne
  • Pozostałe przychody z działalności
  • pozostałe przychody z działalności podstawowej
  • Pozostałe wpływy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych osób prawnych (przychody fakturowane)
  • Przychody finansowe
  • Przychody finansowe - odsetki uzyskane
  • Przychody należne z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  • Przychody należne ze zbycia środków trwałych
  • Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
  • Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
  • Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - od jednostek powiązanych
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport/wywóz
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług)
  • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów na eksport
  • Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (na eksport) do krajów strefy euro
  • Przychody ze sprzedaży- pozostała sprzedaż
  • Przychody ze sprzedaży produktów (na eksport) do krajów strefy euro
  • Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (netto)
  • Przychody ze sprzedaży towarów
  • Rachunek zysków i strat jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Rezerwy na przyszłe zobowiązania
  • Rozwiązane rezerwy
  • Równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych
  • Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
  • Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Składki na Fundusz Pracy
  • Składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych
  • Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
  • Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy
  • Strata brutto
  • Strata brutto na działalności gospodarczej
  • Strata netto
  • Strata z działalności operacyjnej
  • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty)
  • Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych (koszty) w jednostkach powiązanych
  • Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (koszty)
  • Strata ze sprzedaży
  • Straty nadzwyczajne
  • Surowce do produkcji
  • Środki na finansowanie działalności podstawowej (oświatowej), między innymi z jednostek samorządu terytorialnego
  • Środki na wydatki (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej i inne)
  • Środki nieprzeznaczone na działalność podstawową
  • Środki nieprzeznaczone na działalność podstawową z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
  • Środki nieprzeznaczone na działalność podstawową z budżetu państwa
  • Środki nieprzeznaczone na działalność podstawową z funduszy unijnych
  • Środki nieprzeznaczone na działalność podstawową z innych funduszy zagranicznych
  • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  • Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - transfery na rzecz ludności
  • Usługi obce
  • Usługi podwykonawstwa
  • Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów
  • Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów
  • Wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży
  • Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  • Wartość sprzedanych towarów w cenach nabycia
  • Wartość zakupów z importu ogółem
  • Wartość zakupów z importu surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne
  • Wartość zakupów z importu towarów przeznaczonych do dalszej sprzedaży
  • Wpłaty na PFRON
  • Wpływy od osób fizycznych
  • Wydatki na medycynę pracy
  • Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)
  • Wydatki z tytułu szkolenia pracowników
  • Wynagrodzenia (koszty działalności)
  • Wynagrodzenia pozostałe
  • Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło
  • Wynagrodzenia ze stosunku pracy
  • Zmiana stanu produktów
  • Zobowiązania umorzone
  • Zobowiązania umorzone przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Zużycie energii
  • Zużycie materiałów i energii
  • Zysk brutto
  • Zysk brutto na działalności gospodarczej
  • Zysk netto
  • Zysk (strata) brutto
  • Zysk (strata) na działalności operacyjnej
  • Zysk (strata) z całokształtu działalności
  • Zysk (strata) z podstawowej działalności operacyjnej
  • Zysk (strata) ze sprzedaży
  • Zysk z działalności operacyjnej
  • Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody)
  • Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych (przychody) w jednostkach powiązanych
  • Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych (przychody)
  • Zysk ze sprzedaży
  • Zyski nadzwyczajne
 • Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Baza HEMS
  • Dysponent jednostki
  • Jednostki działające w systemie ratownictwa medycznego
  • Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego
  • Mediana czasu dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia
  • Miejsce stacjonowania
  • Nazwa dysponenta jendostki
  • Numer rejonu operacyjnego
  • Opis rejonu operacyjnego
  • Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowotnego
  • Osoby ze stwierdzonym zgonem przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych
  • Średni czas interwencji lotniczego zespołu ratownictwa medycznego od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu do lądowania na lądowisku szpitalnym
  • Średni czas interwencji zespołu ratownictwa medycznego
  • Wyjazdy, w których czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego był dłuższy od przewidzianego w ustawie
  • Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia
  • Wyjazdy/przyjęcia
  • Wyloty
  • Wyloty z przekroczonym czasem gotowości do startu
  • Zespoły ratownictwa medycznego w danym rejonie operacyjnym
  • Zgony przed lub w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych
 • Ratownictwo morskie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Akcje ratownicze Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
  • Jednostki ratownicze Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
  • Uratowane osoby na uratowanych obiektach
  • Uratowane osoby w akcjach ratowniczych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
  • Uratowane osoby w ratownictwie bezpośrednim
  • Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń - Ilość zebranej substancji
  • Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń - liczba zanieczyszczeń
  • Zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń - rodzaje zanieczyszczeń
 • Ratownictwo wodne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bazy ratownicze
  • Działania ratownicze
  • Kadra ratownicza
  • Organizowanie i prowadzenie szkoleń w ratownictwie wodnym
  • Źródła finansowania działalności ratowniczej
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - sprawy o rejestrację
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - sprawy o rejestrację (pierwszy wpis do rejestru)
 • Rejestr Przedsiębiorców - sprawy o rejestrację
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rejestr Przedsiębiorców - sprawy o rejestrację (pierwszy wpis do rejestru)
 • Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej –sprawy o rejestrację
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej –sprawy o rejestrację (pierwszy wpis do rejestru)
 • Religijność
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Częstotliwość modlitwy
  • Częstotliwość udziału w mszach, nabożeństwach lub spotkaniach religijnych
  • Przynależność do wyznania religijnego
  • Stosunek do wiary religijnej
 • Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego
  • Identyfikator terytorialny podmiotu leczniczego
  • Kod formy organizacyjnej podmiotu leczniczego
  • Kod formy wykonywania działalności w jednostkach służby medycyny pracy
  • Kod podmiotu tworzącego
  • Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego
  • Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną
  • Kod resortowy specjalizacji
  • Kod rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego
  • Kod rodzaju praktyki zawodowej
  • Kod zawodu lekarza/lekarza dentysty
  • Nazwa formy organizacyjnej podmiotu leczniczego
  • Nazwa jednostki organizacyjnej
  • Numer księgi rejestrowej
  • Teryt jednostki organizacyjnej
  • Teryt zakładu podmiotu leczniczego/praktyki zawodowej
 • Rodzaj prowadzonej działalności
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Działalność wystawienncza dzieł sztuki lub antyków
  • Inny rodzaj działalności niż sprzedaż dzieł sztuki lub antyków
  • Kategoria produktu dla organizacji producentów rolnych
  • Kategoria produktu, ze względu na który organizacja została uznana/wstępnie uznana
  • Opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej) według PKD
  • Pośrednictwo kredytowe/udzielanie pożyczek ze środków własnych - charakter prowadzonej działalności
  • Prowadzenie działalności gastronomicznej
  • Prowadzenie działalności handlowej
  • Prowadzenie przewozu pasażerów taksówkami lub transportem samochodowym zarobkowym
  • Prowadzenie w gospodarstwie domowym działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym
  • Przeważający rodzaj działalności grupy przedsiębiorstw
  • Przeważający rodzaj działalności jednostki zagranicznej
  • Przeważający rodzaj prowadzonej działalności
  • Rodzaj działalności
  • Rodzaj działalności gospodarczej nierezydenta będącego w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego
  • Rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję (firmę), będącą dodatkowym miejscem pracy
  • Rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję (firmę), będącą głównym miejscem pracy
  • Rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję (firmę), będącą ostatnim miejscem pracy
  • Rodzaj prowadzonej działalności
  • Rodzaj prowadzonej działalności w gospodarstwie rolnym
  • Zakres działalności przedsiębiorstwa finansowego
 • Rodzinna piecza zastępcza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
  • Niepełnoletni opuszczający rodzinną pieczę zastępczą
  • Organizator rodzinnej pieczy zastępczej
  • Osoba pełniąca funkcję rodzinnej pieczy zastępczej
  • Pełnoletni opuszczający rodzinną pieczę zastępczą
  • Rodzinna piecza zastępcza
 • Rodzinne ogrody działkowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Działki w rodzinnych ogrodach działkowych
  • Powierzchnia działek w rodzinnych ogrodach działkowych
  • Powierzchnia rodzinnych ogrodów działkowych
  • Rodzinne ogrody działkowe
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Gospodarstwa ekologiczne
  • Gospodarstwa ekologiczne w okresie przestawiania
  • Gospodarstwa ekologiczne z certyfikatem
  • Płatności wypłacone dla gospodarstw ekologicznych w ramach programu rolnośrodowiskowego
  • Płatności wypłacone dla gospodarstw rolnych realizujacych programy rolnośrodowiskowe
  • Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych ogółem
  • Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w okresie przestawiania
  • Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych z certyfikatem
 • Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Awarie sieci gazowej (bez przyłączy)
  • Cena gazu ziemnego dla odbiorców na cele nieenergetyczne
  • Cena gazu ziemnego dla odbiorców na potrzeby wytwarzania energii el. lub ciepła
  • Cena rzeczywista produktów naftowych i biopaliw
  • Ceny gazu ziemnego wysokometanowego dla odbiorców końcowych
  • Ceny gazu ziemnego zaazotowanego Lw dla odbiorców końcowych
  • Ceny pozostałego gazu ziemnego zaazotowanego dla odbiorców końcowych
  • Czynne przyłącza gazowe
  • Długość czynnych przyłączy gazowych
  • Długość czynnych przyłączy gazowych oddanych do użytku
  • Długość gazociagów bezpośrednich i kopalnianych
  • Długość gazociagów bezpośrednich i kopalnianych - oddanych do użytku w okresie od początku roku
  • Długość rurociągów paliw
  • Długość rurociągów ropy naftowej
  • Długość sieci gazowej bez przyłączy
  • Długość sieci gazowej bez przyłączy - gazociagi trwale wyłączone z eksploatacji
  • Długość sieci gazowej bez przyłączy - wybudowana i oddana do użytku
  • Długość sieci gazowej bez przyłączy - zmodernizowana
  • Dostawa wewnątrzwspólnotowa surowca lub produktu naftowego
  • Dostawy do odbiorców krajowych rurociągami paliw
  • Dostawy do odbiorców krajowych rurociągami ropy naftowej
  • Dostawy ropy naftowej
  • Eksport i dostawa wewnątrzwspólnotowa surowców i produktów naftowych
  • Eksport i dostawa wewnątrzwspólnotowa surowców i produktów naftowych - bunkier
  • Eksport surowca lub produktu naftowego
  • Gaz niedostarczony
  • Gaz ziemny faktycznie przetransportowany przez punkt graniczny
  • Gaz ziemny faktycznie zatloczony do magazynów
  • Gaz ziemny wysokometanowy faktycznie zatloczony do magazynów
  • Gaz ziemny wysokometanowy przesłany do odbiorców końcowych
  • Gaz ziemny zaazotowany Lw przesłany do odbiorców końcowych
  • Gaz ziemny zakontraktowany w ramach długoterminowych kontraktów zakupu gazu
  • Gazy uzyskane z gazów skroplonych przesłane do odbiorców końcowych
  • Gęstość ropy naftowej
  • Import surowca lub produktu naftowego
  • Import i nabycie wewnątrzwspólnotowe ropy naftowej
  • Import i nabycie wewnątrzwspólnotowe surowców i produktów naftowych
  • Import ropy naftowej
  • Import/nabycie wewnątrzwspólnotowe gazu ziemnego wysokometanowego wg krajów pochodzenia
  • Import/nabycie wewnątrzwspólnotowe gazu ziemnego wysokometanowego wg krajów siedziby kontrahenta
  • Import/nabycie wewnątrzwspólnotowe gazu ziemnego wysokometanowego wg krajów wysyłki
  • Inne przychody surowców i produktów naftowych
  • Inne rozchody surowców i produktów naftowych
  • Liczba stacji paliw
  • Maksymalne techniczne możliwości poboru dobowego gazu ziemnego
  • Maksymalne techniczne możliwości poboru dobowego gazu ziemnego wysokometanowego w magazynach
  • Moc przerobowa procesu w rafinerii ropy naftowej
  • Nabycie wewnątrzwspólnotowe ropy naftowej
  • Nabycie wewnątrzwspólnotowe surowca lub produktu naftowego
  • Obrót gazem koksowniczym
  • Obrót gazem ziemnym z odmetanowania kopalń
  • Odbiorcy gazu ziemnego
  • Odbiorcy gazu ziemnego, którzy zmienili sprzedawcę
  • Odbiorcy gazu ziemnego odłączeni od sieci
  • Odbiorcy gazu ziemnego przyłączeni do sieci
  • Odbiorcy końcowi gazu ziemnego wysokometanowego
  • Odbiorcy końcowi gazu ziemnego zaazotowanego Lw
  • Odbiorcy końcowi pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
  • Odbiorcy, którym nie dostarczono gazu w wyniku awarii
  • Pojemność eksploatacyjna magazynów paliw
  • Pojemność eksploatacyjna magazynów ropy naftowej
  • Pojemność magazynów gazu ziemnego
  • Pojemność magazynów gazu ziemnego oddana do użytku
  • Pojemność magazynów gazu ziemnego wysokometanowego
  • Pojemność magazynów gazu ziemnego wysokometanowego oddana do użytku
  • Pozostałe gazy ziemne zaazotowane przesłane do odbiorców końcowych
  • Produkcja gazu koksowniczego
  • Produkcja surowców i produktów naftowych
  • Przerób ropy naftowej
  • Przychód całkowity surowców i produktów naftowych
  • Przychód gazu z wydobycia podmorskiego
  • Przychód gazu ziemnego skroplonego LNG
  • Przychód gazu ziemnego wysokometanowego
  • Przychód gazu ziemnego zaazotowanego Lw
  • Przychód pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
  • Rodzaj instalacji
  • Rozchód całkowity surowców i produktów naftowych
  • Rozchód gazu z wydobycia podmorskiego
  • Rozchód gazu ziemnego skroplonego LNG
  • Rozchód gazu ziemnego wysokometanowego
  • Rozchód gazu ziemnego zaazotowanego Lw
  • Rozchód pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
  • Różnice bilansowe gazu z wydobycia podmorskiego
  • Różnice bilansowe gazu ziemnego skroplonego LNG
  • Różnice bilansowe gazu ziemnego wysokometanowego
  • Różnice bilansowe gazu ziemnego zaazotowanego Lw
  • Różnice bilansowe pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
  • Sprzedaż gazu koksowniczego
  • Sprzedaż gazu ziemnego odbiorcom na cele nieenergetyczne
  • Sprzedaż gazu ziemnego odbiorcom na potrzeby wytwarzania energii el. lub ciepła
  • Sprzedaż netto surowca lub produktu naftowego
  • Sprzedaż netto surowca lub produktu naftowego za granicę
  • Sprzedaż odbiorcom końcowym gazu ziemnego wysokometanowego
  • Sprzedaż odbiorcom końcowym gazu ziemnego zaazotowanego Lw
  • Sprzedaż odbiorcom końcowym pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
  • Sprzedaż paliw na rynku krajowym w układzie wojewódzkim
  • Sprzedaż surowców i produktów naftowych innym firmom naftowym
  • Sprzedaż surowców i produktów naftowych określonym odbiorcom końcowym
  • Sprzedaż surowców i produktów naftowych określonym odbiorcom końcowym - sprzedaż autogazu do pojazdów
  • Sprzedaż surowców i produktów naftowych pozostałym odbiorcom finalnym
  • Sprzedaż za granicę gazu ziemnego wysokometanowego wg krajów przeznaczenia
  • straty gazu koksowniczego
  • Średnia cena gazu ziemnego płacona przez odbiorcę końcowego
  • Średnia jednostkowa wartość wszystkich podatków, opłat i należności
  • Średnia opłata za usługi sieciowe
  • Średnia wielkość mocy umownej
  • Średnie ciepło spalania gazu z wydobycia podmorskiego
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego faktycznie przetransportowanego przez punkt graniczny
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego skroplonego LNG
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego odebranego z magazynów
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego w imporcie/nabyciu wewnątrzwspólnotowym wg krajów pochodzenia
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego w imporcie/nabyciu wewnątrzwspólnotowym wg krajów siedziby kontrahenta
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego w imporcie/nabyciu wewnątrzwspólnotowym wg krajów wysyłki
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego w sprzedaży za granicę wg krajów przeznaczenia
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego wysokometanowego zatłoczonego do magazynów
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego zaazotowanego Lw
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego zaazotowanego Lw odebranego z magazynów
  • Średnie ciepło spalania gazu ziemnego zaazotowanego Lw zatłoczonego do magazynów
  • Średnie ciepło spalania pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
  • Średnie ciepło spalania pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych odebranych z magazynów
  • Średnie ciepło spalania pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych zatłoczonych do magazynów
  • Średnie miesięczne wykorzystanie magazynów paliw
  • Średnie miesięczne wykorzystanie magazynów ropy naftowej
  • Średnioważone ciepło spalania gazu koksowniczego
  • Średnioważone ciepło spalania gazu z odmetanowania kopalń
  • Śrenia cena sprzedanego gazu wraz z abonamentem
  • Tranzyt rurociągami paliw
  • Tranzyt rurociągami ropy naftowej
  • Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
  • Uzysk produktu z przemiany energetycznej
  • Użytkowane magazyny gazu ziemnego zaazotowanego Lw
  • Użytkowane magazyny pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych
  • Wartość opałowa produktu uzyskanego z przemiany energetycznej
  • Wartość opałowa surowca lub produktu w przemianie energetycznej
  • Wartość opałowa wsadu surowca lub produktu w przemianie energetycznej
  • Wsad surowca lub produktu do przemiany energetycznej
  • Wsad surowca lub produktu do przemiany energetycznej - z zagranicy
  • Wydajność instalacji
  • Zakontraktowane usługi magazynowania UM - klienci OSM
  • Zakontraktowane usługi magazynowania UM - OSM
  • Zakup gazu koksowniczego
  • Zakup gazu ziemnego w ramach długoterminowych kontraktów (realizacja)
  • Zakup netto surowca lub produktu naftowego
  • Zakup netto surowca lub produktu naftowego z zagranicy
  • Zakup od innych firm naftowych, pośredników, producentów
  • Zakup ropy naftowej z zagranicy
  • Zakupione usługi magazynowania UM
  • Zapas surowców i produktów naftowych na terenie kraju na rzecz innych
  • Zapas surowców i produktów naftowych poza granicami kraju
  • Zapasy na terenie kraju surowców i produktów naftowych
  • Zapasy na terenie kraju surowców i produktów naftowych na stacjach paliw
  • Zapasy obowiązkowe na terenie kraju surowców i produktów naftowych
  • Zapasy pozostałe surowców i produktów naftowych na terenie kraju
  • Zawartość siarki w ropie naftowej
  • Zdolność techniczna dla przywozu gazu ziemnego
  • Zdolność techniczna dla wywozu gazu ziemnego
  • Zużycie gazu ziemnego
  • Zużycie surowca lub produktu w przemianie energetycznej
  • Zużycie surowców i produktów naftowych do własnego komponowania
  • Zużycie w elektrociepłowni i/lub ciepłowni surowca lub produktu
  • Zużycie w procesach petrochemicznych surowca lub produktu
  • Zużycie własne gazu koksowniczego
  • Zużycie własne (gotowych produktów naftowych)
 • Rozchody - klasyfikacja budżetowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rozchód klasyfikacja budżetowa
 • Rozchody gospodarstw domowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Artykuły i usługi pobrane na potrzeby badanego gospodarstwa domowego z działalności prowadzonej na własny rachunek - wartość
  • Artykuły i usługi pobrane na potrzeby badanego gospodarstwa domowego z użytkowanego gospodarstwa rolnego, działki - wartość
  • Artykuły i usługi pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego - data
  • Artykuły i usługi pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego - ilość
  • Artykuły i usługi pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego - jednostka miary artykułu
  • Artykuły i usługi pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego - nazwa artykułu
  • Artykuły i usługi pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego - symbol niepieniężnej formy pozyskania
  • Artykuły i usługi pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego - symbol rozchodu
  • Artykuły i usługi pobrane na potrzeby innego gospodarstwa domowego (przekazane dary) z użytkowanego gospodarstwa rolnego, działki - wartość
  • Dopłaty do podatku dochodowego od osób fizycznych przy rozliczeniach gospodarstw domowych z Urzędem Skarbowym
  • Forma spłaty kredytu na zakup/wykup użytkowanego mieszkania
  • Informacja o składkach odprowadzonych przez członków gospodarstw domowych na prywatne fundusze emerytalne
  • Kapitał (rata bez odsetek) od kredytu na zakup/wykup użytkowanego mieszkania
  • Korzystanie z usług wynajmowania samochodu
  • Koszty z tytułu użytkowania mieszkania
  • Kredyt na zakup/wykup użytkowanego mieszkania
  • Kredyt walutowy na zakup/wykup użytkowanego mieszkania
  • Kwota wydatkowana przez gospodarstwo domowe otrzymujące dodatek mieszkaniowy na opłaty mieszkaniowe w bieżącym miesiącu
  • Liczba miesięcy opłacania składek do prywatnych funduszy emerytalnych
  • Należne opłaty mieszkaniowe gospodarstwa domowego otrzymującego dodatek mieszkaniowy
  • Odsetki od kredytu na zakup/wykup użytkowanego mieszkania
  • Opłata poniesiona na rzecz właściciela za użytkowanie garażu lub miejsca do parkowania związanego z zamieszkiwaniem
  • Opłata za najem lub podnajem mieszkania
  • Opłaty na rzecz właściciela za wynajem pierwszego domu/mieszkania
  • Opłaty poniesione przez gospodarstwo domowe z tytułu użytkowania pierwszego domu/mieszkania
  • Opłaty związane z użytkowaniem innych nieruchomości niż pierwszy dom
  • Podatki od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
  • Rata kredytu łącznie z odsetkami na zakup/wykup użytkowanego mieszkania
  • Regularne alimenty przekazywane przez gospodarstwa domowe osobom spoza gospodarstwa
  • Regularne transfery pieniężne (inne niż alimenty) przekazywane przez gospodarstwa domowe osobom spoza gospodarstwa
  • Rozchody gospodarstwa domowego - data
  • Rozchody gospodarstwa domowego - forma płatności za wydatek
  • Rozchody gospodarstwa domowego - ilość
  • Rozchody gospodarstwa domowego - jednostka miary artykułu
  • Rozchody gospodarstwa domowego - nazwa artykułu
  • Rozchody gospodarstwa domowego - otrzymane bezpłatnie (wartość niepieniężna)
  • Rozchody gospodarstwa domowego - symbol niepieniężnej formy pozyskania
  • Rozchody gospodarstwa domowego - symbol rozchodu
  • Rozchody gospodarstwa domowego - wartość pieniężna wydatku
  • Rozchody gospodarstwa domowego - wydatek opłacony kartą kredytową
  • Rozchody gospodarstwa domowego - zakup przez Internet
  • Rozchody gospodarstwa domowego - źródło pozyskania
  • Rozchody na gospodarstwo rolne - forma płatności za wydatek
  • Rozchody na gospodarstwo rolne - pozyskane bezpłatnie (wartość niepieniężna)
  • Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - data
  • Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - ilość
  • Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - jednostka miary artykułu
  • Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - nazwa artykułu
  • Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - symbol niepieniężnej formy pozyskania
  • Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - symbol rozchodu
  • Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - wartość pieniężna wydatku
  • Rozchody na gospodarstwo rolne, działkę - zakup przez internet
  • Rozchody na gospodarstwo rolne (działkę rolną) - wydatek opłacono kartą kredytową
  • Rozchody na gospodarstwo rolne (działkę rolną) - źródło pozyskania
  • Składki na prywatny fundusz emerytalny opłacane przez członków gospodarstwa domowego
  • Symbol niepieniężnej formy pozyskania
  • Symbol źródła pozyskania
  • Wartość rozchodów gospodarstwa domowego
  • Wartość rozchodów gospodarstwa domowego - opłacone kartą kredytową
  • Wydatki gospodarstwa domowego
  • Wydatki na cele mieszkaniowe poniesione przez gospodarstwo domowe związane z pierwszym domem/mieszkaniem
  • Wydatki poniesione z tytułu użytkowania drugiego i kolejnych domów/mieszkań, garaży, domków letniskowych, działek rekreacyjnych
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - całkowita wartość towaru (cena zakupionego towaru)
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - data zakupu
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - ilość
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - jednostka miary artykułu
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - nazwa artykułu
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - symbol niepieniężnej formy pozyskania
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - symbol rozchodu
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - wpłata gotówkowa
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - wysokość kredytu/pożyczki
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa domowego - zakup przez Internet
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - całkowita wartość towaru (cena zakupionego towaru)
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - data
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - ilość
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - jednostka miary artykułu
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - nazwa artykułu
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - symbol niepieniężnej formy pozyskania
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - symbol rozchodu
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - wpłata gotówkowa
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - wysokość kredytu/pożyczki
  • Zakupy na kredyt na potrzeby gospodarstwa rolnego, działki - zakup przez Internet
  • Zmiana warunków spłaty kredytu na zakup/wykup użytkowanego mieszkania
 • Rozwody i separacje
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data orzeczenia separacji
  • Data uprawomocnienia wyroku
  • Data wniesienia powództwa o rozwód/separację
  • Data wydania prawomocnego wyroku orzekającego rozwód/separację
  • Data zniesienia separacji
  • Liczba małoletnich dzieci w małżeństwie
  • Orzeczenie rozwodu z powództwa
  • Orzeczenie rozwodu/separacji z winy
  • Orzeczenie sądu o mieszkaniu
  • Osoba składająca wniosek o powierzenie wykonania władzy rodzicielskiej
  • Osoba wnosząca powództwo o rozwód
  • Osoba wnosząca powództwo o separację
  • Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaków z dzieckiem
  • Pozostawanie małżeństwa w prawnie orzeczonej separacji
  • Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego
  • Symbol akt sprawy
  • Wykonywanie władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi
  • Wysokość alimentów
  • Zajmowanie przez małżonków wspólnego lokalu mieszkalnego w momencie orzeczenia rozwodu/separacji
 • Ruch graniczny
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data ruchu granicznego
  • Interwał zliczania pojazdów
  • Kierunek ruchu granicznego
  • Kod przejścia granicznego
  • Obywatelstwo wg Straży Granicznej
  • Osoba zmotoryzowana przekraczająca granicę
  • Osoby w ramach małego ruchu granicznego
  • Osoby w ramach wizy zakupowej
  • Osoby w ruchu granicznym
  • Pieszy przekraczający granicę
  • Pojazd przekraczający granicę
  • Rodzaje środków transportu w ruchu granicznym
  • Ruch paszportowy
  • Szczegółowe obywatelstwo wg Straży Granicznej
  • środki transportu
  • Załogi w ruchu granicznym
 • Ruch zatrudnionych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Odejścia z górnictwa węgla kamiennego
  • Przyjęcia do górnictwa węgla kamiennego
 • Ryzyko w ubezpieczeniach według linii biznesowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Odszkodowania i świadczenia brutto – Linie biznesowe dla zobowiązań związanych z tytułu ubezpieczeń na życie
  • Odszkodowania i świadczenia brutto – Linie biznesowe dla zobowiązań związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie
  • Składki przypisane brutto – Linie biznesowe dla zobowiązań związanych z tytułu ubezpieczeń na życie
  • Składki przypisane brutto – Linie biznesowe dla zobowiązań związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie

S

 • Samorząd terytorialny
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie zarządu dzielnicy m. st. Warszawy
  • Członkowie zarządu powiatu
  • Członkowie zarządu województwa
  • Grunty komunalne gmin i związków międzygminnych
  • Radni - Grupy zawodów i specjalności - Pozostali niesklasyfikowani
  • Radni gminy
  • Radni powiatu
  • Radni województwa
  • Referenda gminne
  • Referenda powiatowe
  • Referenda wojewódzkie
  • Sołectwo
  • Sołtys
  • Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
 • Sądownictwo
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Adopcje małoletnich
  • Adwokatura
  • Jednostki sądownictwa powszechnego
  • Liczba jednostek Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych
  • Ławnicy w sądach powszechnych
  • Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów
  • Orzeczenia sądów rejonowych w sprawach o wykroczenia
  • Powołanie sędziów
  • Sądownictwo powszechne
  • Sądownictwo wojskowe
  • Sprawy do rozstrzygnięcia w Sądzie Najwyższym
  • Sprawy, które wpłynęły do Sądu Najwyższego w danym roku
  • Sprawy załatwione i sprawy do załatwienia w sądach powszechnych
  • Wpływ spraw do sądu
  • Wpływ spraw i sprawy załatwione w sądach administracyjnych
  • Zatrudnieni sędziowie
 • Scalenia i wymiany
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Grunty Agencji Nieruchomości Rolnych objęte postępowaniem scaleniowym
  • Opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z obsługą rolnictwa
  • Scalenia gruntów
  • Scalenia i wymiany
  • Wykonanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa i usług geodezyjno-kartograficznych
 • Sejm i jego działalność
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie Klubów i Kół Poselskich
  • Członkowie komisji sejmowych
  • Informacje bieżące
  • Interpelacje poselskie
  • Interpelacje poselskie zgłoszone indywidualnie
  • Obrady Sejmu
  • Podjęte uchwały w formie apeli, rezolucji, oświadczeń i deklaracji
  • Podjęte ustawy, do których Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zgłosił wniosek o ponowne rozpatrzenie
  • Posiedzenia komisji sejmowych
  • Posiedzenia Sejmu
  • Pytania w sprawach bieżących
  • Uchwalone dezyderaty Komisji Sejmowych
  • Uchwalone opinie komisji sejmowych
  • Uchwalone ustawy
  • Uchwalone ustawy, do których Senat wniósł poprawki
  • Uchwalone ustawy, do których Senat zgłosił wniosek o odrzucenie
  • Uchwalone ustawy w trybie pilnym
  • Wpływ projektów ustaw
  • Zapytania poselskie
  • Zapytania poselskie zgłoszone indywidualnie
 • Senat i jego działalność
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie Klubów Senackich
  • Członkowie komisji senackich
  • Inicjatywy ustawodawcze Senatu
  • Obrady Senatu
  • Podjęte przez Senat uchwały
  • Posiedzenia komisji senackich
  • Posiedzenia Senatu
  • Ustawy rozpatrzone przez Senat
  • Ustawy rozpatrzone przez Senat, do których wniesiono poprawki
  • Ustawy rozpatrzone przez Senat, do których zgłoszono wniosek o odrzucenie
  • Zgłoszone poprawki do rozpatrzonych ustaw
  • Zgłoszone poprawki do rozpatrzonych ustaw odrzucone przez Sejm
  • Zgłoszone poprawki do rozpatrzonych ustaw przyjęte przez Sejm
 • Sieć drogowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Drogi publiczne
  • Obiekty mostowe na drogach publicznych
  • Ruch drogowy
 • Sieć kolejowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czynne dworce kolejowe
  • Linie kolejowe eksploatowane
  • Linie metra
  • Przystanki osobowe
  • Stacje kolejowe
  • Stacje metra
  • Tory linii kolejowych
  • Wydatki na infrastrukturę kolejową
 • Sieć lotnicza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Miasta, z którymi utrzymywana jest regulana komunikacja lotnicza
  • Państwa, z którymi utrzymywana jest regularna komunikacja lotnicza
  • Trasy lotnicze
 • Sieć obsługi klienta banku
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bankomat
  • Filia, ekspozytura i inna placówka obsługi klienta banku
  • Oddział banku
  • Placówka bankowa
  • Przedstawicielstwo banku
 • Sieć telekomunikacyjna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aparaty telefoniczne ogólnodostępne
  • Bazowe stacje przekaźnikowe
  • Linie kablowe
  • Łącza abonenckie
  • Środki techniczne w zakresie radiokomunikacji
  • Węzły dostępowe
 • Skargi
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja i struktura załatwień skarg na orzeczenie/zarządzenie referendarza nie kończące postępowania w sprawie
  • Ewidencja i struktura załatwień skarg na orzeczenie/zarządzenie referendarza nie kończące postępowania w sprawie (skargi, które nie skutkują wpi-saniem sprawy pod nowy numer do repertorium)
  • Ewidencja i struktura załatwień spraw wpisanych do repertorium na skutek skargi na orzeczenie/zarządzenie referendarza
  • Ewidencja skarg na orzeczenia/zarządzenia referendarzy kończące postępowanie
  • Skarga kasacyjna (Dział 1.1.2. wiersz 192 kolumna 3 lit. j)
  • Skarga kasacyjna (dział 1.1.2 wiersz 52 kolumna 3 lit. e)
  • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem łącznie I i II instancja - (dział 1.1.1 wiersz 97 + dział 1.1.2 wiersz 53 kolumna 3 lit. c)
  • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem łącznie I i II instancja (Dział 1.1.1. wiersz 195 + Dział 1.1.2. wiersz 193 kolumna 3 lit. h)
  • Skargi na przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego (sprawy wielotomowe)
  • Wpływ skarg o wznowienie postępowania
  • Załatwienia skarg kasacyjnych
  • Załatwienia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem
 • Skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki (rejestr "Nps")
  • Orzeczenia sądu w sprawach skarg złożonych w trybie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 • Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych, przyczyny nieosadzenia
  • Skazani nieosadzeni w aresztach śledczych lub zakładach karnych, przyczyny nieosadzenia (wykaz Wp)
 • Skazani uczący się w rozbiciu na systemy odbywania kary
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Skazani uczący się w rozbiciu na systemy odbywania kary
 • Skazani z oskarżenia prywatnego wg rodzajów przestępstw
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Skazani z oskarżenia prywatnego wg rodzajów przestępstw
 • Skład orzekający w sprawach
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Skład orzekający w sprawach Ca
  • Skład orzekający w sprawach Ga
  • Skład orzekający w sprawach Ka
  • Skład orzekający w sprawach Pa
  • Skład orzekający w sprawach SA
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR - Bilans
  • Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR - rachunek zysków i strat
  • Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości - bilans
  • Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości - rachunek zysków i strat
 • Skup produktów rolnych lub leśnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ilość skupionych produktów rolnych lub leśnych
  • Prowadzenie skupu produktów rolnych lub leśnych bezpośrednio od producentów
  • Skupione produkty rolne lub leśne bez VAT
  • Skupione produkty rolne lub leśne z VAT
 • Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Uzyskane dochody budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Wpływy prognozowane do budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Wydatki poniesione z budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Wydatki prognozowane budżetu gminy z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego
 • Słuchacze studiów podyplomowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Słuchacze studiów podyplomowych
  • Słuchacze studiów podyplomowych, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
  • Słuchacze studiów podyplomowych podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych i decyzji właściwego ministra
  • Słuchacze studiów podyplomowych podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • Społeczna percepcja ubóstwa i ocena polityki społecznej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Grupy społeczne, do których powinna trafiać pomoc społeczna
  • Opieka nad członkami społeczeństwa
  • Rodzaj pomocy najbardziej potrzebny mieszkającym tu ludziom żyjącym w biedzie
  • Społeczna percepcja poziomu życia
  • Wyrównywanie różnic w dochodach
 • Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie
  • Członkowie jednostki osoby fizyczne
  • Członkowie jednostki osoby prawne
  • Członkowie młodzieżówki partii
  • Członkowie organów kolegialnych
  • Inni odbiorcy działań jednostki
  • Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca obligatoryjna
  • Inny rodzaj pracy nieodpłatnej - praca z oddelegowania
  • Porozumienia wolontariackie
  • Pracujący społecznie - członkowie organizacji
  • Pracujący społecznie - osoby spoza organizacji
  • Świadczenia wykonywane przez wolontariuszy
  • Wolontariusz
 • Sportowa kadra szkoleniowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Inne osoby prowadzące zajęcia sportowe
  • Instruktorzy sportu
  • Kadra szkoleniowa
  • Trenerzy sportu
 • Sprawy apelacyjne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba spraw apelacyjnych (ACa), w których orzeczenie sądu apelacyjnego zostało ponownie uchylone
 • Sprawy inne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy inne
  • Tymczasowo aresztowani, skazani i ukarani poddani terapii w związku z uzależnieniem, poddani badaniom
 • Sprawy karne w postępowaniu odwoławczym
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy karne w postępowaniu odwoławczym
 • Sprawy karne w prokuraturze
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ewidencja spraw o odszkodowanie
  • Orzeczenia sądów I instancji - udział prokuratora
  • Orzeczenia sądów II instancji - udział prokuratora
  • Postępowanie mediacyjne
  • Tymczasowe areszty
  • Wolnościowe środki zapobiegawcze
  • Zabezpieczenia majątkowe w postępowaniach przygotowawczych
  • Zakończone postępowania przygotowawcze
  • Zażalenia na decyzje kończące sprawę
 • Sprawy karne z oskarżenia publicznego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Apelacja uwzględniona
  • Boss grupy zorganizowanej (T/N)
  • Czyn zabroniony - dalsza kwalifikacja prawna
  • Czyn zabroniony (Kwalifikacja prawna czynu (tj. art., §, lit., pkt., kwalifikator), podstawa złagodzenia lub obostrzenia) - dalsza kwalifikacja prawna:
  • Czyn zabroniony (Kwalifikacja prawna czynu (tj. art., §, lit., pkt., kwalifikator), podstawa złagodzenia lub obostrzenia)- czyn główny
  • Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - Data urodzenia
  • Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - Miejsce zamieszkania - miasto/wieś
  • Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - Miejsce zamieszkania - województwo
  • Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - obywatelstwo
  • Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - Płeć
  • Dane dotyczące osoby pokrzywdzonej - Zawód (wyuczony lub wykonywany)/źródło utrzymania - grupa zawodów
  • Data popełnienia czynu zabronionego
  • Data uprawomocnienia się orzeczenia
  • Data wydania orzeczenia
  • Data zakończenia stosowania tymczasowego aresztowania
  • Data zastosowania tymczasowego aresztowania
  • fałszerz dokumentów (T/N)
  • Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - inna
  • Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - inne formy seksualnego wykorzystania
  • Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie do żebrania
  • Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793)
  • Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka (np. niewolnictwo domowe)
  • Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w pornografii
  • Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w pracy
  • Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w prostytucji
  • Forma handlu ludźmi (zgodnie z § 22 art. 115 k.k.) - wykorzystanie w usługach o charakterze przymusowym (np. zmuszanie do popełniania przestępstw)
  • Grupa zawodów osoby pokrzywdzonej
  • Koniec popełnienia czynu zabronionego
  • Motywy działań sprawcy
  • Odwołanie od wyroku
  • Orzeczenie przez sąd obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki na rzecz pokrzywdzonego uzyskane w wyroku skazującym za przestępstwo handlu ludźmi
  • Początek popełnienia czynu zabronionego
  • Podmiot składający apelację - obrona
  • Podmiot składający apelację - oskarżenie
  • Poprzednia karalność (T/N)
  • Przestępstwo ciągłe
  • przewoźnik (T/N)
  • Przyznanie kompensaty pokrzywdzonemu
  • Przyznanie kompensaty w oparciu o przepisy ustawy z dn. 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415, z późn. zm.)
  • rekruter (T/N)
  • Relacja względem osoby skazanej - osoba najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 kk
  • Rodzaj relacji (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty, przysposobiony, małżonek przysposobionego, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu)
  • Rola sprawcy w łańcuchu handlu ludźmi - inna
  • Stosowanie tymczasowego aresztowania w sprawie
  • Treść orzeczenia
  • Udział sprawcy w zorganizowanej grupie przestępczej (T/N)
  • Wyzyskiwacz (osoba bezpośrednio nadzorująca ofiarę i przyczyniająca się do jej wykorzystania) (T/N)
  • Zawód osoby osądzonej
  • Zawód (wyuczony lub wykonywany)/źródło utrzymania - Zawód
 • Sprawy mediacyjne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy mediacyjne
  • Sprawy mediacyjne w sprawach o rozwód i separację
 • Sprawy niezałatwione
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy inne niezałatwione od dnia wpływu
  • Sprawy niezałatwione od dnia pierwszego wpływu do sądu
  • Sprawy niezałatwione, w których orzeka skład zawodowy art. 28 §3 kpkz wyłączeniem spraw z litery a)
  • Sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych niezałatwione od dnia wpływu
  • Sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Przedsiębiorców niezałatwione od dnia wpływu
  • Sprawy o rejestrację (pierwszy wpis) w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej niezałatwione od dnia wpływu
  • Sprawy o zmiany w rejestrach - w tym sprawy o wykreślenia niezałatwione od dnia wpływu
 • Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium
  • Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium / wykazów
  • Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016 r.)
  • Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
  • Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (łącznie z czasem trwania mediacji)
  • Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium/wykazu (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
  • Sprawy od dnia pierwotnego wpisu do repertorium/wykazu (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy rozpatrywane w składzie zawodowym w trybie art. 28 §3 kpk
 • Sprawy wielotomowe
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba spraw wielotomowych, w których Sąd Apelacyjny przedłużył tymczasowe aresztowanie w trybie art. 263 § 4 kpk na wniosek sądu
  • Sprawy cywilne i gospodarcze wielotomowe
  • Sprawy cywilne wielotomowe
  • Sprawy gospodarcze wielotomowe
  • Sprawy karne wielotomowe w tym wieloosobowe (nie dotyczy spraw o wyrok łączny)
  • Sprawy karne wielotomowe w tym wieloosobowe (nie dotyczy spraw o wyrok łączny oraz spraw odszkodowawczych)
  • Sprawy wielotomowe
  • Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wielotomowe
 • Sprawy z udziałem prokuratora przed sądem okręgowym lub apelacyjnym i przed NSA
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy z udziałem prokuratora przed sądem okręgowym lub apelacyjnym i przed NSA
 • Sprawy z wyboru wierzyciela
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy z wyboru wierzyciela na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (sprawy te są składowymi dz. 1., tzn. muszą być wykazane w poszczególnych repertoriach, a także zgodne z wykazem W, w dz. 1. w. 28)
 • Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy załatwione przez skład zawodowy art. 28 §3 kpk
 • Sprawy zawieszone
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.)
  • Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016 r.)
  • Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
  • Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 2.1.1.) (łącznie z czasem trwania mediacji)
  • Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 3.)
  • Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium (wykazane w dziale 3)
  • Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium/wykazów (wykazane w dziale 2.1.1.)
  • Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium/wykazu (wykazane w dziale 2.1.1.)
  • Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium/wykazu (wykazane w dziale 2.1.1.) (bez czasu trwania mediacji w sprawach wszczętych po 1 stycznia 2016r.)
  • Sprawy zawieszone nie zakreślone od dnia pierwotnego wpisu do repertorium/wykazu (wykazane w dziale 2.1.1.) (łącznie z czasem trwania mediacji)
 • Sprzedaż detaliczna i hurtowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprzedaż detaliczna przez internet (łącznie z podatkiem VAT)
  • Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
  • Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem VAT)
  • Źródła zakupu towarów - liczba dostawców
  • Źródła zakupu towarów - udział zakupów
 • Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czas pracy zakładów radiologii i diagnostyki izotopowej
  • Dializowani
  • Dializy wykonane w szpitalu
  • Działalność oddziału ratunkowego
  • Działalność Odziału Ginekologiczno-położniczego. Przerwania ciąży
  • Główne źródło finansowania działalności leczniczej zakładów psychiatrycznych
  • Leczeni (SOR, centrum urazowe)
  • Leczeni stacjonarnie (bez ruchu międzyoddziałowego)
  • Leczeni stacjonarnie (z ruchem międzyoddziałowym) na oddziałach w szpitalnych ogólnych
  • Leczeni w trybie jednego dnia
  • Leczeni (z ruchem międzyoddziałowym) wzakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej
  • Noworodki martwo urodzone w szpitalach ogólnych
  • Noworodki pozostawione w szpitalu nie ze względów zdrowotnych
  • Noworodki żywo urodzone w szpitalach ogólnych
  • Oddziały szpitalne - działalność dzienna
  • Osobodni leczenia
  • Pacjenci korzystający z zabiegów przyrodoleczniczych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
  • Pacjenci ambulatoryjni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
  • Pacjenci opieki domowej realizowanej przez stacjonarne zakłady opieki długoterminowej
  • Pacjenci opieki dziennej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
  • Pacjenci opieki stacjonarnej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
  • Pacjenci stacjonarni cudzoziemcy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
  • Pacjenci stacjonarni dofinansowani przebywający w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji
  • Pacjenci stacjonarni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
  • Pacjenci w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
  • Pobyt pacjentów cudzoziemców w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
  • Pobyt pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
  • Porody w szpitalach ogólnych
  • Poronienia samoistne
  • Powikłania po poronieniach z uszkodzeniem narządów płciowych
  • Struktura wieku przebywających w dniu 31 grudnia
  • Zabiegi lecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
  • Zabiegi operacyjne wykonane w szpitalu
  • Zabiegi położnicze wymagające znieczulenia ogółengo bez cięć cesarskich
  • Zgony noworodków do 6 doby życia (włącznie)
  • Zmarli w szpitalach ogólnych
 • Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Charakterystyka szpitala
  • Inkubatory w szpitalach ogólnych
  • Łóżka
  • Łóżka na oddziałach w szpitalach ogólnych
  • Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych
  • Łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
  • Łóżka/miejsca w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej
  • Łóżka/miejsca wstacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
  • Łóżkodni nieczynne z powodu remontu
  • Miejsca dzienne w szpitalach ogólnych
  • Miejsca dzienne w szpitalnym oddziale ratunkowym
  • Miejsca opieki dziennej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej
  • Pracownie badań czynnościowych
  • Pracownie diagnostyczne
  • Rodzaj zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej
  • Sale operacyjne
  • Sprzęt medyczny
  • Stanowiska dializacyjne w szpitalu
  • Stanowiska porodowe w szpitalach ogólnych
  • Stoły operacyjne w szpitalach
  • Średnia liczba łóżek
  • Średnia liczba łóżek w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
  • Urządzenia wpracowniach badań czynnościowych
  • Wydzielona sala do cięć cesarskich
  • Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej
  • Zakłady patologii (patomorfologii)
  • Zakłady radiologii i diagnostyki izotopowej
 • Stan ewidencyjny wychowanków
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przebywający w schronisku w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego
  • Przebywający w schronisku w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego po prawomocnym orzeczeniu
  • Stan ewidencyjny wychowanków w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego
 • Stan ksiąg wieczystych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Stan ksiąg wieczystych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego
 • Stan pszczelarstwa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Miód pozyskiwany z rodziny pszczelej
  • Pszczelarze
  • Rodziny pszczele
  • Struktura pasiek
 • Stan rejestru i zmiany
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ns-rej. Stan rejestru i zmiany
 • Stan upraw
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kłosy
  • Liczba roślin
  • Ocena stanu zasiewów
  • Odmiana
  • Opis warunków agrometeorologicznych
  • Powierzchnia upraw ozimych zaorana i do zaorania w wyniku strat zimowych
  • Szerokość międzyrzędzi
  • Ziarna w kłosie
 • Stan wykazu ALK
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Stan wykazu "ALK" (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)
 • Stan wykazu Opm
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Stan wykazu Opm (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)
 • Stan zdrowia członków gospodarstw domowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Długotrwałe ograniczenia w wykonywaniu czynności u członków gospodarstwa domowego
  • Długotrwałe ograniczenia w wykonywaniu czynności u osób do 15 r.ż.
  • Długotrwałe ograniczenia w wykonywaniu czynności u osób od 16 r.ż.
  • Długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe
  • Samoocena stanu zdrowia osób od 16 r.ż.
  • Stan zdrowia beneficjenta pomocy społecznej
 • Status na rynku pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czas trwania nieobecności w pracy
  • Gotowość do podjęcia jakiejkolwiek pracy
  • Oczekiwanie na powrót do obecnej pracy po przerwie
  • Otrzymywanie w czasie nieobecności w pracy co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia netto
  • Posiadanie pracy i jej czasowe niewykonywanie
  • Przyczyna niewykonywania pracy
  • Status zatrudnienia w głównej pracy
  • Sytuacja osoby na rynku pracy (samoocena)
  • Wykonywanie przez przynajmniej 1 godzinę pracy przynoszącej zarobek lub dochód bądź pomaganie nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej
 • Statystyka strukturalna NBP
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Inwestycje brutto w dobra materialne (SBS)
  • Koszty osobowe (SBS)
  • Koszty zabezpieczenia społecznego (SBS)
  • Nadwyżka operacyjna brutto (SBS)
  • Płace i wynagrodzenia (SBS)
  • Przedsiębiorstwo (SBS)
  • Wartość dodana w kosztach czynników produkcji (SBS)
  • Wartość produkcji (SBS)
  • Zakupy towarów i usług ogółem (SBS)
 • Stawy rybne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Powierzchnia stawów rybnych
 • Stopnie funkcjonariuszy
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Stopnie funkcjonariuszy na dzień 31.12
 • Stopnie naukowe na kierunkach związane z gospodarką morską
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Liczba nadanych tytułów i stopni naukowych na kierunkach morskich
 • Stosowanie art. 90 UPN
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Stosowanie art. 90 UPN
 • Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA)
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Państwa członkowskie UE
  • Państwa wykonania nakazu zrealizowały ENA
  • Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). ENA kierowane z państw członkowskich Unii Europejskiej do Polski
  • Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA). ENA kierowane z Polski do państw członkowskich Unii Europejskiej
  • Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. ENA kierowane z państw członkowskich Unii Europejskiej do Polski
  • Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. ENA kierowane z Polski do państw członkowskich Unii Europejskiej w postępowaniu przygotowawczym. Państwa członkowskie UE
  • Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. ENA kierowane z Polski do państw członkowskich Unii Europejskiej w postępowaniu przygotowawczym. Państwa które zrealizowały ENA
  • Stosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. ENA kierowane z Polski do państw członkowskich Unii Europejskiej w postępowaniu przygotowawczym. Wnioski
  • Wnioski
 • Strajki. Spory zbiorowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Charakter strajku
  • Czas nieprzepracowany pracowników nieuczestniczących bezpośrednio w strajku
  • Czas nieprzepracowany przez pracowników uczestniczących w strajku
  • Czas trwania strajku
  • Data rozpoczęcia strajku
  • Data zakończenia strajku
  • Główne postulaty strajkujących
  • Liczba zatrudnionych w dniu rozpoczęcia strajku
  • Osoby uczestniczące w strajku
  • Podmiot, który zainicjował strajk
  • Pracownicy, którzy nie mieli możliwości podjęcia pracy z powodu trwania strajku.
  • Przyczyny strajku
  • Spory zbiorowe
  • Strajk ogłoszony przy zachowaniu procedury rozwiązywania konfliktów
 • Struktura organizacyjna kościołów i związków wyznaniowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Alumni
  • Bracia zakonni
  • Data wpisu do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych
  • Duchowny
  • Inne ośrodki duszpasterskie
  • Jednostki kościelne
  • Jednostki terytorialne wyznania
  • Ludność diecezji
  • Parafie
  • Reprezentacja wyznania
  • Siostry zakonne
  • Świątynia
  • Wyznawca
  • Zwierzchnik wyznania
 • Struktura walutowa przychodów i kosztów
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przedsiębiorstwo eksportujące
  • Przedsiębiorstwo importujące
  • Struktura walutowa kosztów importu
  • Struktura walutowa kosztów ogółem
  • Struktura walutowa przychodów ogółem
  • Struktura walutowa przychodów z eksportu
 • Struktura wynagrodzeń
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nazwa zawodu/specjalności pracownika
  • Ogólny staż pracy pracownika wg stanu na koniec miesiąca referencyjnego
  • Płeć pracownika
  • Poziom ukończonego wykształcenia pracownika wg stanu na koniec miesiąca referencyjnego
  • Rodzaj umowy o pracę wg stanu na koniec miesiąca referencyjnego
  • Rok i miesiąc urodzenia (wiek) pracownika
  • Sposób ustalania wynagrodzenia za pracę
  • Staż pracy pracownika w jednostce sprawozdawczej wg stanu na koniec miesiąca referencyjnego
  • System czasu pracy pracownika wg stanu na koniec miesiąca referencyjnego
  • Wynagrodzenia brutto - Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej w roku referencyjnym
  • Wynagrodzenia brutto - Honoraria - mające charakter wynagrodzenia pracowniczego w roku referencyjnym
  • Wynagrodzenia brutto - Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w roku referencyjnym
  • Wynagrodzenia osobowe brutto (bez nagród i premii uznaniowych) za czas nominalny w miesiącu referencyjnym
  • Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny w miesiącu referencyjnym - premie regulaminowe
  • Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny w miesiącu referencyjnym - wynagrodzenie zasadnicze
  • Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny w miesiącu referencyjnym - dodatki za pracę zmianową
  • Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny w roku referencyjnym
  • Wynagrodzenia osobowe brutto za czas nominalny w roku referencyjnym - premie regulaminowe
  • Wynagrodzenia osobowe brutto za czas opłacony w miesiącu referencyjnym
  • Wynagrodzenia osobowe brutto za czas opłacony w roku referencyjnym
  • Wynagrodzenia osobowe brutto za pracę w godzinach nadliczbowych w miesiącu referencyjnym
  • Wynagrodzenia osobowe brutto za pracę w godzinach nadliczbowych w roku referencyjnym
  • Wynagrodzenie osobowe brutto za czas nominalny w roku referencyjnym - nagrody i premie uznaniowe
  • Zawód/specjalność pracownika
 • Studenci
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Studenci
  • Studenci zamieszkali na wsi
  • Studenci kształcący się na odległość
  • Studenci niepełnosprawni
  • Studenci niepełnosprawni wykazywani tylko jeden raz
  • Studenci po ostatnim roku studiów bez egzaminu dyplomowego
  • Studenci powtarzający rok i urlopowani
  • Studenci uczący się języka nowożytnego jako obowiązkowego lektoratu
  • Studenci uczący się języka obcego w formie obowiązkowego lektoratu
  • Studenci wykazywani tylko jeden raz
  • Studenci zakwaterowani w domach studenckich
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data uchwalenia ostatniej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Koszt sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Obwiązujące studium w postaci wektorowej udostępnione z wykorzystaniem usług danych przestrzennych
  • Obwiązujące studium w postaci wektorowej z nadaną geofererencją
  • Postać analogowa obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Postać elektroniczna obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Powierzchnia terenów wskazanych w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Powierzchnia terenów wskazanych w studium wymagających zmiany przeznaczenia
  • Powierzchnia wskazana w studium do sporządzenia planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych
  • Stan formalno-prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • Udział powierzchni przeznaczenia terenów pod funkcje wskazane w studium w powierzchni gminy
 • Styl życia
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bliski związek z osobą (w małżeństwie lub związku nieformalnym)
  • Czas wolny do dyspozycji
  • Czytanie
  • Formy spędzania czasu wolnego
  • Posiadanie zwierząt domowych
 • Stypendia naukowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Osoby pobierające stypendia naukowe
 • Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bariery działalności
  • Bieżąca ilość sprzedawanych towarów
  • Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
  • Bieżąca produkcja
  • Bieżąca sprzedaż
  • Bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
  • Bieżące ceny
  • Bieżące zatrudnienie
  • Bieżący popyt
  • Bieżący portfel zamówień krajowych
  • Bieżący portfel zamówień krajowych i zagranicznych
  • Bieżący portfel zamówień zagranicznych
  • Bieżący stan zapasów towarów
  • Bieżący stan zapasów wyrobów gotowych
  • Cel ponoszonych nakładów na inwestycje
  • Czynniki wpływające na inwestycje
  • Dominujące źródła finansowania środków obrotowych
  • Liczba kredytów, których spłata jest opóźniona
  • Liczba udzielanych kredytów
  • Liczba wypłaconych świadczeń
  • Liczba zawartych umów ubezpieczeniowych
  • Ocena działalności budowlano-montażowej
  • Opóźnienia płatności
  • Ponoszenie wydatków na inwestycje
  • Pozycja przedsiębiorstwa wobec konkurencji na rynkach poza UE
  • Pozycja przedsiębiorstwa wobec konkurencji na rynkach UE
  • Pozycja przedsiębiorstwa wobec konkurencji na rynku krajowym
  • Produkcja bieżąca na rynku krajowym
  • Produkcja w ostatnich trzech miesiącach
  • Sprzedaż towarów
  • Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej
  • Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej
  • Wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa
  • Występowanie znaczących zmian
  • Zagwarantowany okres działania
  • Zagwarantowany okres produkcji
  • Zmiana nakładów poniesionych na inwestycje w roku bieżącym w stosunku do nakładów poniesionych w roku poprzednim
  • Zmiana nakładów poniesionych na inwestycje w roku ubiegłym w stosunku do nakładów poniesionych dwa lata wstecz
  • Zmiana nakładów przewidywanych na inwestycje w roku następnym w stosunku do nakładów ponoszonych do końca roku bieżącego
  • Źródła finansowania inwestycji
 • Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Charakterystyka gospodarstwa domowego pod względem zadłużenia
  • Charakterystyka gospodarstwa domwoego pod wzgledem możliwości oszczędzania
  • Charakterystyka sposobu gospodarsowania pieniędzmi w gospodarstwie domowym
  • Dochód indywidualny do wyłącznej dyspozycji
  • Dochód umożliwiający gospodarstwom domowym poniesienie wszelkich niezbędnych wydatków
  • Dochód zaspakajający potrzeby gospodarstwa domowego
  • Minimalna miesięczna kwota dochodu netto umożliwiająca gospodarstwom domowym poniesienie wszelkich niezbędnych wydatków
  • Możliwość swobodnego dysponowania budżetem
  • Obciążenie gospodarstw domowych kosztami utrzymania mieszkania
  • Obciążenie gospodarstw domowych spłatą pożyczek lub kredytów innych niż na zakup/wykup użytkowanego mieszkania
  • Ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego
  • Odczuwanie trudności przez gospodarstwo domowe z powodu spłat pożyczek/kredytów
  • Poczucie zagrożenia biedą
  • Poziom zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego
  • Sposób zarządzania dochodami przez gospodarstwo domowe
  • Udział dochodów z pracy najemnej lub na własny rachunek za granicą w dochodach gospodarstwa domowego
  • Wpływ dochodów z pracy najemnej lub pracy na własny rachunek za granicą na zakup przedmiotów trwałego użytkowania i nieruchomości
 • Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktualne moce produkcyjne
  • Przewidywana ilość sprzedawanych towarów
  • Przewidywana liczba pracujących
  • Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa
  • Przewidywana produkcja
  • Przewidywana produkcja na rynku krajowym
  • Przewidywana sprzedaż
  • Przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
  • Przewidywana zmiana w zakresie wyrobów lub usług
  • Przewidywane ceny
  • Przewidywane nakłady inwestycyjne
  • Przewidywane zakończenie działalności
  • Przewidywane zamówienia u dostawców
  • Przewidywane zatrudnienie
  • Przewidywane źródła finansowania działalności usługowej
  • Przewidywany popyt
  • Przewidywany portfel zamówień krajowych
  • Przewidywany portfel zamówień krajowych i zagranicznych
  • Przewidywany portfel zamówień zagranicznych
  • Rozszerzenie działalności jednostki
  • Rozważana zmiana PKD
 • Subiektywny dobrobyt
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Określenie dotychczasowej drogi życia
  • Poziom poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania
  • Poziom zadowolenia z ilości czasu wolnego
  • Poziom zadowolenia z miejscowości zamieszkania
  • Poziom zadowolenia z relacji międzyludzkich
  • Poziom zadowolenia z sytuacji finansowej gospodarstwa domowego
  • Poziom zadowolenia z sytuacji rodzinnej
  • Poziom zadowolenia z sytuacji zawodowej
  • Poziom zadowolenia z terenów rekreacyjnych i zielonych w miejscu zamieszkania
  • Poziom zadowolenia ze sposobu spędzania czasu wolnego
  • Poziom zadowolenia ze swoich warunków materialnych
  • Poziom zadowolenia ze swojego wykształcenia
  • Poziom zadowolenia ze swojego zdrowia
  • Poziom zadowolenia ze szkoły, studiów
  • Samopoczucie psychiczne
  • Satysfakcja z życia
 • Szczegółowe rozliczenie skargi
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Sprawy z zakresu prawa pracy - szczegółowe rozliczenie skargi (Wykaz S)
  • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych - szczegółowe rozliczenie skargi (Wykaz S)
  • Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz S)
  • Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz S) - sprawy cywilne
  • Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz S) – sprawy gospodarcze
  • Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz S) - sprawy z zakresu prawa pracy
  • Szczegółowe rozliczenie skargi (wykaz Sp)
 • Szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nakłady poniesione na usuwanie szkód górniczych
  • Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego
 • Szkolenie funkcjonariuszy
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Szkolenie funkcjonariusze
 • Sztuczne zbiorniki wodne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pojemność całkowita zbiornika przy masymalnym piętrzeniu
  • Pojemność sztucznego zbiornika wodnego
  • Powierzchnia sztucznego zbiornika wodnego
  • Powierzchnia zbiornika przy maksymalnym piętrzeniu
  • Wysokość piętrzenia sztucznego zbiornika wodnego

Ś

 • Ścieki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni
  • Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi
  • Ładunki zanieczyszczeń w ściekach wytworzonych
  • Odprowadzone ścieki po oczyszczeniu bezpośrednio do Morza Bałtyckiego
  • Suma jonów chlorków i siarczanów w wodach zasolonych
  • Ścieki dopływające do oczyszczalni
  • Ścieki dowożone do oczyszczalni
  • Ścieki oczyszczane
  • Ścieki oczyszczane bez ścieków dowożonych, wód opadowych lub roztopowych oraz infiltracyjnych
  • Ścieki odpowadzone zawierające substancje szkodliwe dla środowiska wodnego
  • Ścieki odprowadzone
  • Ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej (komunalnej)
  • Ścieki odprowadzone do wód lub do ziemi
  • Ścieki odprowadzone do wód morskich
  • Ścieki podczyszczane
  • Ścieki ponownie wykorzystane
  • Ścieki wprowadzone do wód
  • Ścieki wprowadzone do ziemi
  • Ścieki wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi
  • Wody zasolone
 • Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową z obowiązkiem przebywania skazanego w określonych miejscach stałego pobytu kontrolowany w sposób określony w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dane uzupełniające pozabilansowe
  • Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych
  • Dochody budżetu powiatu pochodzące z opłat i kar środowiskowych
  • Dopuszczalny poziom dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych
  • Dopuszczalny poziom dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych
  • Inne wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych
  • Koszty wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • Mieszkańcy gminy na potrzeby statystyki opłat i kar środowiskowych
  • Mieszkańcy powiatu na potrzeby statystyki opłat i kar środowiskowych
  • Nadwyżka dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych
  • Nadwyżka dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych
  • Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • Przychody wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • Stan funduszu ochrony środowiska
  • Średnia krajowa dochodów gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych przypadających na jednego mieszkańca
  • Średnia krajowa dochodów powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych przypadających na jednego mieszkańca
  • Środki budżetu pochodzące z opłat i kar środowiskowych
  • Środki urzędu marszałkowskiego pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałych wpływów
  • Wpłaty do wojewódzkiego funduszu z tytułu nadwyżki dochodów
  • Wpływy z tytułu ochrony środowiska
  • Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz pozostałe wpływy
  • Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych
  • Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych
  • Wydatki urzędu marszałkowskiego związane z redystrybucją wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
  • Wykorzystanie funduszu ochrony środowiska
  • Wynik finansowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • Wypłaty pożyczek ze środków funduszu
  • Zwiększenia funduszy ochrony środowiska
 • Środki ochrony roślin
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Korzystanie ze wsparcia wykwalifikowanych doradców w podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony roślin
  • Masa zastosowanej substancji czynnej
  • Ocena znajomości zasad integrowanej ochrony roślin
  • Podjęcie decyzji o konieczności zastosowania środków ochrony roślin.
  • Podmiot zajmujący się sprzedażą środków ochrony roślin
  • Powierzchnia chroniona
  • Powierzchnia stosowania środka ochrony roślin
  • Powierzchnia uprawna
  • Rodzaj ochrony uprawy
  • Sprzedaż środków ochrony roślin
  • Średnie zużycie substancji czynnej
  • Termin zastosowania środka ochrony roślin
  • Uprawa objęta ochroną
  • Zabiegi ochrony roślin
  • Zapas środków ochrony roślin
  • Zużycie środków ochrony roślin
  • Źródło danych o stosowaniu środków ochrony roślin
 • Środki odwoławcze na postanowienia kończące postępowanie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Środki odwoławcze złożone na postanowienie o umorzeniu i odmowie wszczęcia postepowania przygotowawczego
 • Środki trwałe brutto
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
  • Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) - wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)
  • Inwestor zastępczy
  • Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji długoterminowych
  • Odpisy amortyzacyjne w roku sprawozdawczym
  • Posiadanie środków trwałych i poniesienie nakładów inwestycyjnych
  • Przyrosty i ubytki dróg samorządowych
  • Szacunkowa wartość brutto, przyrosty i ubytki dróg krajowych w miastach na prawach powiatu
  • Szacunkowa wartość brutto, przyrosty i ubytki melioracji podstawowych
  • Szacunkowa wartość brutto, przyrosty i ubytki melioracji szczegółowych
  • Środki trwałe - rodzaj działalności
  • Środki trwałe brutto
  • Środki trwałe brutto przyjęte w leasing finansowy
  • Środki trwałe brutto sprzedane
  • Środki trwałe brutto zlikwidowane
  • Środki trwałe otrzymane
  • Środki trwałe przekazane
  • Wartość brutto nowych środków trwałych przyjętych w okresie sprawozadwczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing
  • Wartość brutto środków trwałych - wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie
  • Wartość brutto środków trwałych - zmniejszenie wartości brutto
  • Wartość brutto środków trwałych oddanych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania w leasing finansowy
  • Wartość brutto środków trwałych przyjętych w okresie sprawozdawczym do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing finansowy
  • Wartość brutto środków trwałych zakupionych w okresie sprawozdawczym z przeznaczeniem do oddania w leasing
  • Wartość nowych oraz ulepszonych środków trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych)
  • Wartość środków trwałych brutto - budynki i budowle
 • Środki zaskarżenia
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym (repertorium "Pc")
 • Środki zobowiązujące rodziców
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Środki zobowiązujące rodziców (opiekunów) (art. 7 ustawy)*)
 • Śródlądowy transport wodny
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Drogi wodne śródlądowe
  • Drogi wodne śródlądowe eksploatowane
  • Miejsca pasażerskie statków pasażerskich żeglugi śródlądowej
  • Moc silników taboru żeglugi śródlądowej
  • Nazwa armatora żeglugi śródlądowej
  • Nośność taboru barkowego żeglugi śródladowej
  • Odległość przewozów ładunków taborem żeglugi śródlądowej.
  • Odległość przewozów ładunków taborem żeglugi śródlądowej na polskich drogach wodnych
  • Praca przewozowa przy przewozie ładunków żeglugą śródlądową
  • Praca przewozowa przy przewozie pasażerów żeglugą śródlądową
  • Przewozy kontenerów żeglugą śródlądową
  • Przewozy ładunków żeglugą śródlądową
  • Przewozy pasżerów żeglugą śródlądową
  • Rejsy statków pasażerskich żeglugi śródlądowej
  • Rejsy taboru barkowego żeglugi śródlądowej
  • Statki żeglugi śródlądowej przeprawiane przez śluzy i pochylnie
  • Tabor żeglugi śródlądowej
  • Wypadki na śródlądowych drogach wodnych
  • Zużycie paliwa przez tabor żeglugi śródlądowej
 • Świadczenia na rzecz rodziny
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Beneficjenci Funduszu Alimentacyjnego
  • Beneficjenci świadczeń rodzinnych
  • Dłużnik alimentacyjny
  • Dochód rodziny pobierającej świadczenia rodzinne
  • Stan majątkowy dłużnika alimentacyjnego
  • Świadczenia rodzinne
  • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
  • Świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus
  • Świadczenie wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem"
 • Świadczenia pieniężne
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • art. 43a § 1 i 2 kk (świadczenie pieniężne) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
  • art. 47 § 1 kk, 57a § 2kk (nawiązka) na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
 • Świadczenia z pomocy społecznej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data opisu sytuacji
  • Korzystanie ze świadczeń z pomocy społecznej
  • Odpłatność za świadczenie środowiskowej pomocy społecznej
  • Opis sytuacji
  • Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej
  • Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej w formie niepieniężnej
  • Osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej w formie pieniężnej
  • Powody przyznania pomocy społecznej
  • Przyczyna przyznania świadczenia z pomocy społecznej
  • Rzeczywista liczba osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej
  • Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją
  • Świadczenia pomocy społecznej w formie niepieniężnej przyznane decyzją
  • Świadczenia pomocy społecznej w formie pieniężnej przyznane decyzją
  • Świadczenia środowiskowej pomocy społecznej
 • Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych
  • Kwota świadczeń
  • Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe
  • Osoby uprawnione do renty rodzinnej
  • Otrzymywane emerytury
  • Otrzymywane renty
  • Przeciętne swiadczenie brutto
  • Przeciętne świadczenie brutto
  • Renty socjalne
  • Struktura emerytów i rencistów
  • Świadczenia emerytalno-rentowe
  • Świadczenia pozaubezpieczeniowe
  • Świadczenie emerytalno-rentowe główne
  • Świadczenie emerytalno-rentowe w zbiegu
  • Zasiłki i świadczenia przedemerytalne
  • Zasiłki z ubezpieczenia społecznego
 • Świadczenie wychowawcze i dodatki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kwota dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty
  • Kwota świadczeń wychowawczych
  • Osoby korzystające ze świadczeń wychowawczych
  • Przeciętna miesięczna liczba dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty
  • Przeciętna miesięczna liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego korzystających z dodatków do zryczałtowanej kwoty
  • Przeciętna miesięczna liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka korzystających z dodatków wychowawczych
  • Rodziny korzystające ze świadczeń wychowawczych
  • Świadczenia wychowawcze

T

 • Tabor kolejowy i jego eksploatacja
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Praca taboru kolejowego
  • Przebiegi taboru kolejowego
  • Przebiegi wagonów metra
  • Przeciętna dzienna liczba wagonów
  • Średni wiek taboru kolejowego
  • Tabor kolejowy
  • Wagony metra
  • Wydatki na tabor kolejowy
 • Tabor lotniczy i jego eksploatacja
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przebiegi samolotów
  • Tabor lotniczy
 • Techniczny rachunek ubezpieczeń zakłady ubezpieczeń
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Techniczny rachunek ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń
 • Tereny zieleni
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cmentarze
  • Czy jednostka posiadała zieleń osiedlową w dniu 31 XII?
  • Długość żywopłotów formowanych i nieformowanych
  • Nasadzenia drzew
  • Nasadzenia krzewów
  • Parki spacerowo-wypoczynkowe
  • Powierzchnia cmentarzy
  • Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych
  • Powierzchnia pozostałych terenów zieleni
  • Powierzchnia terenów zieleni osiedlowej
  • Powierzchnia zieleni ulicznej
  • Powierzchnia zieleńców
  • Pozostałe tereny zieleni
  • Ubytki drzew
  • Ubytki krzewów
  • Zieleńce
 • Terminale transportu intermodalnego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bramy wjazdowe/wyjazdowe na terenie terminalu intermodalnego
  • Infrastruktura gastronomiczna na terenie terminalu intermodalnego
  • Infrastruktura hotelowa na terenie terminalu intermodalnego
  • Infrastruktura kolejowa szerokotorowa na terminalu intermodalnym
  • Infrastruktura kolejowa wąskotorowa na terminalu intermodalnym
  • Jednostki intermodalne obsługiwane w terminalu intermodalnym
  • Jednostki intermodalne przewożone transportem samochodowym
  • Miejsca na placach parkingowo-manewrowych na terenie terminalu intermodalnego
  • Nabrzeża przeładunkowe w terminalach intermodalnych morsko-lądowych
  • Numer drogi wjazdowej na terminal intermodalny
  • Numer linii kolejowej prowadzącej do terminalu intermodalnego
  • Odległość terminalu intermodalnego od najbliższej drogi
  • Odległość terminalu intermodalnego od najbliższej linii kolejowej
  • Place składowe dla jednostek skonteneryzowanych na terenie terminalu intermodalnego
  • Place składowe dla pozostałych jednostek ładunkowych na terenie terminalu intermodalnego
  • Powierzchnia parkingowo-manewrowa na terenie terminalu intermodalnego
  • Powierzchnia placów składowych na terenie terminalu intermodalnego
  • Przyłącza elektryczne dla kontenerów chłodniczych na terenie terminalu intermodalnego
  • Przywóz kontenerów do terminalu intermodalnego
  • Przywóz pozostałych jednostek ładunkowych do terminalu intermodalnego
  • Rodzaje transportu obsługiwane w terminalu intermodalnym
  • Tory kolejowe na terminalu intermodalnym
  • Tory kolejowe na terminalu intermodalnym przeznaczone do formowania/rozformowania składów
  • Tory kolejowe na terminalu intermodalnym przeznaczone do przeładunku jednostek intermodalnych
  • Wagony w składzie obsługiwane jednocześnie przez terminal intermodalny
  • Wyposażenie terminalu intermodalnego w urządzenia przeładunkowe
  • Wywóz kontenerów z terminalu intermodalnego
  • Wywóz pozostałych jednostek ładunkowych z terminalu intermodalnego
  • Zdolność przeładunkowa terminalu intermodalnego
 • Terminowość obiegu międzyinstancyjnego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych
  • Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych (Ca, Cz)
  • Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych (Ua, Uz, Pa, Pz)
  • Terminowość obiegu międzyinstancyjnego spraw odwoławczych w pierwszej instancji
 • Terminowość obiegu spraw odwoławczych i zażaleniowych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Terminowość obiegu spraw odwoławczych i zażaleniowych
 • Terminowość postępowania międzyinstancyjnego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Terminowość postępowania międzyinstancyjnego w pierwszej instancji
 • Terminowość przekazania / rozpoznania środków zaskarżenia
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Terminowość przekazania / rozpoznania środków zaskarżenia
 • Terminowość przyznawania wynagrodzeń
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
  • Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo (z wył. tłumaczy przysięgłych)
  • Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie opinii pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo z wył. tłumaczy przysięgłych)
  • Terminowość przyznawania wynagrodzeń za sporządzenie tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz za stawiennictwo
 • Terminowość realizacji zleceń
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Terminowość realizacji zleceń
 • Terminowość sporządzania opinii pisemnych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Terminowość sporządzania opinii pisemnych (z wył. tłumaczy przysięgłych)
  • Terminowość sporządzania opinii pisemnych(z wył. tłumaczy przysięgłych)
 • Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Terminowość sporządzania tłumaczeń pisemnych
 • Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Terminowość sporządzania uzasadnień
 • Terminowość załatwienia spraw
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Terminowość załatwienia spraw od pierwotnego wpływu do ostatecznego załatwienia*) (niezależnie od przekazywania sprawy między rewirami/kancelariami) (czas postępowania w sprawie egzekucyjnej)
  • Terminowość załatwienia spraw od pierwszego wpływu do ostatecznego załatwienia sprawy do kancelarii komornika składającego sprawozdanie (czas postępowania w danej kancelarii)
 • Tonięcia/utonięcia
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ofiary utonięć
  • Wypadki tonięcia
  • Wypadki tonięcia - osoby uratowane
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bilans zgodny z rokiem kalendarzowym
  • Dystrybucja jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
  • Fundusz Inwestycyjny
  • Nazwa funduszu, którym zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych
  • Opłata manipulacyjna
  • Państwo członkowskie
  • Posiadanie przez towarzystwo w państwie członkowskim oddziału lub prowadzenie tam działalności w innej formie.
  • Prowadzenie działalności operacyjnej
  • Przedmiot działalności TFI
  • Przedstawiciel TFI
  • Przychody z działalności operacyjnej TFI
  • Przychody z opłat za zarządzanie funduszami i zbiorczymi portfelami papierów wartościowych
  • Przynależność towarzystwa do państwa członkowskiego, prowadzenie działalności w innej formie
  • Rodzaj funduszu inwestycyjnego
  • Specjalizacja funduszu
  • Sporządzanie bilansu TFI zgodnie z rokiem kalendarzowym
  • Typ zarządzania
  • Zysk/strata ze sprzedaży TFI
 • Transakcje na instrumenty pochodne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Instrumenty pochodne według rodzaju podmiotu, z którym zawarto transakcje finansowe
  • Liczba nowych transakcji zawartych na instrumenty pochodne
  • Wartość nowych transakcji zawartych na instrumenty pochodne
 • Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktywa stanowiące pokrycie FOŚG
  • Aktywa stanowiące pokrycie FOŚG - bony i obligacje NBP
  • Aktywa stanowiące pokrycie FOŚG - inne
  • Aktywa stanowiące pokrycie FOŚG - jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
  • Aktywa stanowiące pokrycie FOŚG - skarbowe papiery wartościowe
  • Amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków otrzymanych
  • Amortyzacja od środków trwałych zakupionych ze środków własnych
  • Całkowite odpisanie aktywów rządu, finanse publiczne
  • Dane dotyczące umorzeń należności
  • Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej JST
  • Dług podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych
  • Dług podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym
  • Dług podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym
  • Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Dochody z tytułu obsługi długu publicznego w budżecie państwa
  • Dochody z tytułu obsługi długu publicznego w budżecie państwa - Krajowe
  • Dochody z tytułu obsługi długu publicznego w budżecie państwa - Krajowe - Dochody z tytułu odsetek od obligacji krajowych
  • Dochody z tytułu obsługi długu publicznego w budżecie państwa - Krajowe - Premia wpłacona/narosła od obligacji krajowych
  • Dochody z tytułu obsługi długu publicznego w budżecie państwa - Zagraniczne
  • Dochody z tytułu obsługi długu publicznego w budżecie państwa - Zagraniczne - Premia wpłacona/narosła od obligacji zagranicznych
  • Dochody z tytułu obsługi długu publicznego w budżecie państwa - Zagraniczne- Dochody z tytułu odsetek od obligacji zagranicznych
  • Dochód z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych
  • Dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych
  • Dostawy sprzętu militarnego budowanego przez wiele lat (lata notyfikacyjne)
  • Dostawy sprzętu militarnego budowanego przez wiele lat (planowane w najbliższych czterech latach)
  • Dotacja ze środków krajowych na wypłaty premii technologicznych (15% wartości premii)
  • Dotacja ze środków pomocy technicznej na refundację kosztów poniesionych przez BGK w związku z obsługą Funduszu (15%)
  • Dotacja ze środków pomocy technicznej na refundację kosztów poniesionych przez BGK w związku z obsługą Funduszu (85%)
  • Dotacje
  • Faktyczna wartość nakładów inwestycyjnych
  • Finansowanie systemów poboru opłat za przejazd
  • Finansowe wsparcie budownictwa socjalnego
  • Fundusz ogółem
  • Gromadzenie danych o drogach publicznych
  • Gwarantowany dług przejęty przez rząd uwzględniony w finansach publicznych (przepływ)
  • Inne koszty Funduszu
  • Inne płatnosci
  • Inne przychody
  • Inne wpływy
  • Inne wydatki
  • Inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej zrealizowane przez jednostkę w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej
  • Klauzule wycofania w umowach sprzedaży aktywów zawartych przez jednostkę
  • Kontraktowa wartość nakładów inwestycyjnych
  • Koszt poboru i ewidencjonowania składek
  • Koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego
  • Koszty
  • Koszty działalności KRUS
  • Koszty działalności ZUS
  • Koszty działania
  • Koszty finansowe z dotacji celowej
  • Koszty funkcjonowania
  • Koszty funkcjonowania Rady Funduszu
  • Koszty krajowych zakładów ubezpieczeń z tytułu działalności Rzecznika Finansowego
  • Koszty obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczenie przyrostu długu SP
  • Koszty obsługi Funduszu
  • Koszty ogółem
  • Koszty operacji finansowych
  • Koszty poboru i ewidencji składek
  • Koszty poboru i ewidencji składek dotyczących KRUS
  • Koszty poboru i ewidencji składek dotyczących ZUS
  • Koszty realizacji zadań
  • Koszty świadczeń zdrowotnych
  • Koszty świadczeń zdrowotnych - refundacja cen leków
  • Koszty z tytułu prowizji
  • Koszty zaliczek wpłaconych na rzecz Rzecznika Finansowego przez jednostki finansowe
  • Koszty zarządzania środkami Funduszu
  • Kredyty / obligacje
  • Kwoty odzyskanych wierzytelności (dochody) z tytułu gwarancji standaryzowanych
  • Kwoty odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
  • Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z pozostałych ustaw* ) _koszty upomnienia
  • Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z pozostałych ustaw* ) _opłaty
  • Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z pozostałych ustaw* ) _składki i dodatkowe opłaty
  • Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych)
  • Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) _koszty upomnienia
  • Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) _odsetki za zwłokę
  • Kwoty ustawowych umorzeń należności (wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) _składki i dodatkowe opłaty
  • Kwoty wypłacone według miesięcznych raportów wygenerowanych przez BGK (bez WPR), dochody i środki europejskie
  • Należności Skarbu Państwa
  • Należność główna z tytułu gwarancji standaryzowanych
  • Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
  • Obligacje
  • Obligacje korporacyjne
  • Obligacje skarbowe
  • Obsługa kredytów i obligacji
  • Obsługa kredytów i pożyczek
  • Obsługa obligacji
  • Odpis aktualizacyjny wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek i innych należności
  • Odpis dyskonta / amortzacja premii
  • Odpisy aktualizujące wartość należności uwzględnione w kosztach FUS i FEP
  • Odpisy aktualizujące wartość należności uwzględnione w przychodach FUS i FEP
  • Odsetki od lokat
  • Odsetki od obligacji
  • Odsetki od stanu środków na rachunku
  • Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu gwarancji standaryzowanych
  • Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
  • Odsetki wynikające z konsolidacji finansów publicznych
  • Opłata paliwowa
  • Opłata telekomunikacyjna
  • Opłaty czynszowe i dzierżawne
  • Opłaty pobrane z tytułu gwarancji (przychody sektora instytucji rządowych i samorządowych)
  • Opłaty skarbowe
  • Opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
  • Opłaty urzędowe
  • Opłaty wniesione na rzecz BFG
  • Opłaty za dokonanie rezerwacji częstotliwości, jeżeli wybór podmiotu nastąpił w drodze przetargu, aukcji i konkursu na częstotliwość
  • Opłaty za egzaminy i za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych
  • Opłaty za prawo do wykorzystywania częstotliwości i dysponowania częstotliwością w rezerwacji
  • Opłaty za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji
  • Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
  • Otrzymane przez jednostkę dywidendy
  • Planowany odpis aktualizujący składkę należną
  • Płatności gotówkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych z tytułu przejętego długu, finanse publiczne
  • Płatności na rzecz partnera prywatnego
  • Podatek akcyzowy i VAT
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Podatek od nieruchomości
  • Podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
  • Podstawa rejestracji nabycie sprzętu militarnego
  • Podwyższenie kapitału zakladowego spółek zależnych, stowarzyszonych i celowych
  • Pomoc publiczna
  • Pozostałe koszty działania
  • Pozostałe koszty inne koszty
  • Pozostałe koszty rodzajowe
  • Pozostałe koszty rodzajowe - koszty reprezentacji i reklamy
  • Pozostałe koszty rodzajowe - pozostałe koszty
  • Pozostałe koszty rodzajowe - ryczałt za samochody
  • Pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenia majątkowe i osobowe
  • Pozostałe koszty_inne rezerwy
  • Pozostałe koszty_rezerwa na zobowiązania wynikajace z postępowań sądowych
  • Pozostałe koszty_Wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia oraz recept
  • Pozostałe opłaty (m. in.: koszty upomnienia, opłata za dokumentację przetargową, opłata za dokumentację konkursową)
  • Pozostałe przychody z tytułu podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego
  • Pozostałe świadczenia
  • Pozostałe usługi obce
  • Pozostałe wpływy
  • Pożyczki międzyrządowe
  • Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego
  • Pożyczki udzielone przez Skarb Państwa
  • Prowizja za obsługę
  • Przejęte przez jednostkę zobowiązania innego podmiotu
  • Przewidywane wykonanie planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD
  • Przychody
  • Przychody brutto z prywatyzacji
  • Przychody i wydatki
  • Przychody Krajowego Funuduszu Drogowego
  • Przychody netto z działalności _ przychody wynikające z przepisów o koordynacji
  • Przychody netto z działalności_dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust.3 pkt2a, 2b, 3 i 3b ustawy
  • Przychody netto z działalności_przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
  • Przychody netto z działaności_ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego
  • Przychody netto ze sprzedaży materiałów
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ
  • Przychody netto ze sprzedaży towarów
  • Przychody ogółem
  • Przychody z dotacji na działalność operacyjną
  • Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
  • Przychody z tytułu składek na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne
  • Przychody ze sprzedaży rzeczowych składników majątku
  • Przychody ze sprzedaży usług
  • Przyrost długu publicznego z tytułu dokapitalizowania BGK
  • Przyrost długu publicznego z tytułu indeksacji wartości obligacji
  • Przyrost należności Skarbu Państwa
  • Przystąpienie do spółki specjalnego przeznaczenia/celowej/komunalnej w której udziały (akcje) objęła instytucja finansująca
  • Przystąpienie jednostki do spółki specjalnego przeznaczenia/celowej
  • Refundacja innych kosztów poniesionych przez BGK w związku z obsługą Funduszu
  • Refundacja z Funduszy UE
  • Refundacje z Funduszy UE
  • Rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
  • Rezerwy uwzględnione w kosztach FUS i FEP
  • Rezerwy uwzględnione w przychodach FUS i FEP
  • Rozliczenie środków z tytułu zwrotu kredytu i umorzenia
  • Różnica wartości dostaw, o więcej niż 0.05% PKB, od dokonanych płatności lub innych zabezpieczeń udzielonych w celu wywiązania się z kontraktu
  • Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki
  • Składki armatorów
  • Składki przeznaczone na cele statutowe
  • Skonsolidowany dług sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Spłata części odsetek od kredytów pobranych przez studentów
  • Spłata kredytów, dopłat
  • Spłaty dokonane za dłużników (wydatki) z tytułu gwarancji standaryzowanych
  • Spłaty dokonane za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
  • Spłaty dokonywane przez oryginalnego dłużnika (przychody gotówkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych)
  • Spłaty kapitału kredytu technologicznego
  • Spłaty odsetek kredytu technologcznego_wpływy
  • Spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup obligacji
  • Sposób ujęcia transakcji w sprawozdaniu Rb-28S
  • Sprawozdanie finansowe: FUS, FEP, FRD i ZUS _wersja opisowa
  • Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego
  • Sprzęt budowany przez wiele lat
  • Stan długu gwarantowanego przez rząd
  • Stan długu, który nie został jeszcze uznany za przejęty w rachunkach ESA2010, ale nastąpiło wezwanie do przejęcia
  • Stan długu, który nie został jeszcze uznany za przejęty w rachunkach ESA2010, ale nastąpiło wielokrotne wezwanie do przejęcia
  • Stan Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych
  • Stan wyodrębnionego rachunku bankowego
  • Stan zabezpieczeń
  • Stan zobowiązań Korporacji
  • Strata ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji
  • Środki budżetowe
  • Środki na dofinansowanie wkładu własnego / spłatę części kredytu MdM
  • Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów pubicznych
  • Środki otrzymane z Unii Europejskiej
  • Środki otrzymane z Unii Europejskiej przeznaczone na wypłaty premii technologicznych (85%wartości premii)
  • Środki przekazane przez Polskę do banków rozwoju oraz do międzynarodowych instytucji finansowych udzielających pożyczek na zasadach rynkowych i nierynkowych krajom trzecim i/lub podmiotom prywatnym
  • Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków
  • Środki z budżetu państwa
  • Świadczenia socjalne
  • Ubezpieczenia kontraktów eksportowych i umów sprzedaży zawieranych przez przedsiębiorców zależnych, realizowanych w kredycie poniżej 2 lat
  • Ubezpieczenia kontraktów i kredytów eksportowych o okresie spłaty powyżej 2 lat i więcej
  • Udzielone gwarancje ubezpieczeniowe
  • Udzielone kredyty (wypłata transz)
  • Udzielone przez jednostkę poręczenia i gwarancje
  • Umorzenia
  • Umorzenia udzielonych kredytów technologicznych_wydatki
  • Umorzenie kredytów
  • Umorzone przez jednostkę należności od innego podmiotu
  • Umowy leasingu na sprzęt militarny zawarte w okresie objętym notyfikacją fiskalną
  • Umowy na przyszłe dostawy standardowego sprzętu - pokrycie wydatków na badania i rozwój poniesione na etapie rozwoju sprzętu
  • Usługi doradcze
  • Usługi pocztowe
  • Usługi pozostałe
  • Usługi remontowe
  • Usługi szkoleniowe
  • Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie, na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych
  • Usługi świadczeń zdrowotnych - koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego na rzecz świadczeniobiorców i osób uprawnionych
  • Usługi telekomunikacyjne
  • Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego
  • Utworzona przez jednostkę spółka specjalnego przeznaczenia/celowa
  • Utworzona spółka specjalnego przeznaczenia/celowe/komunalna w której udziały (akcje) objęla instytucja finansująca
  • VAT zaliczony do kosztów
  • Wartości świadczeń opieki zdrowotnej podlegających refundacji z NFZ dla szpitali działających w formie spółek kapitałowych i instytutów badawczych
  • Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
  • Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczenia i gwarancji
  • Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
  • Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
  • Wartość składek należnych OFE w danym roku i nieprzekazanych funduszom emerytalnym w danym roku
  • Wartość składek przekazanych OFE w danym roku ale należnych w latach poprzednich
  • Wartość udzielonych nowych gwarancji
  • Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji
  • Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji z tytułu gwarancji standaryzowanych
  • Wezwanie do zapłacenia gwarancji - płatności sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Wpłaty dla podwykonawców na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
  • Wpłaty na rzecz Spółek
  • Wpłaty na rzecz Spółek Drogowych
  • Wpłaty z tytułu wpłat obowiązkowych
  • Wpłaty za złomowanie statków
  • Wpływy i wydatki z opłaty przejściowej i opłaty oze
  • Wpływy i wydatki z tytułu korekt końcowych
  • Wpływy i wydatki z tytułu korekt rocznych
  • Wpływy i wydatki z tytułu wyroków sądowych
  • Wpływy od spółek
  • Wpływy od Spółek Drogowych
  • Wpływy z inwestycji wolnych środków
  • Wpływy z odsetek
  • Wpływy z opłat drogowych, kar i grzywien
  • Wpływy z opłat za koncesje
  • Wpływy z poboru opłat za przejazd
  • Wpływy z podatku dochodowego
  • Wpływy z tytułu kwot odzyskanych przez GDKiA na podstwie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
  • Wpływy z tytułu odroczonych płatności
  • Wpływy ze składek
  • Wsparcie inwestycji
  • Wydatek środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych
  • Wydatki Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach udzielonej pomocy na ratowanie zagrożonych przedsiębiorstw i/lub restrukturyzację oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną
  • Wydatki dotyczące działalności operacyjnej
  • Wydatki Funduszu Emerytur Pomostowych
  • Wydatki miliarne - płatności gotówkowe - przepływy
  • Wydatki militarne - dostawy (przepływy)
  • Wydatki militarne - kredyty handlowe i zaliczki (aktywa sektora S.13) - przepływy
  • Wydatki militarne - kredyty handlowe i zaliczki (zobowiązania sektora S.13) - przepływy
  • Wydatki militarne - stany w kredytach handlowych i zaliczkach (aktywa sektora S.13)
  • Wydatki militarne - stany w kredytach handlowych i zaliczkach (zobowiązania sektora S.13)
  • Wydatki militarne - stany w pozostałych zobowiązaniach sektora S.13
  • Wydatki militarne - transakcje na pozostałych instrumentach finansowych (zobowiązania) - przeplywy
  • Wydatki militarne - znaczące zaliczki lub opóźnione płatności
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - po wyłączeniu transakcji SWAP
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - po wyłączeniu transakcji SWAP - krajowe
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - po wyłączeniu transakcji SWAP - Krajowe - Dyskonto wypłacone/naliczone w danym roku od bonów skarbowych
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - po wyłączeniu transakcji SWAP - Krajowe - dyskonto wypłacone/naliczone w danym roku od krajowych obligacji skarbowych
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - po wyłączeniu transakcji SWAP - Krajowe - odsetki od środków przyjmowanych w depozyt przez Ministra Finansów
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - po wyłączeniu transakcji SWAP - Krajowe - Odsetki wypłacone/naliczone od pożyczek
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - po wyłączeniu transakcji SWAP - Krajowe - odsetki wypłacone/naliczone w danym roku od krajowych obligacji skarbowych
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - po wyłączeniu transakcji SWAP - Krajowe - Premia wypłacona/naliczona inwestorom
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - po wyłączeniu transakcji SWAP - zagraniczne
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - po wyłączeniu transakcji SWAP - Zagraniczne - odsetki i dyskonto wypłacone/naliczone w danym roku od obligacji zagranicznych
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - po wyłączeniu transakcji SWAP - Zagraniczne - odsetki wypłacone/naliczone w danym roku od kredytów zagranicznych
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - przed wyłączeniem transakcji SWAP
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - transakcje SWAP
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - transakcje SWAP - kraj
  • Wydatki na obsługę długu publicznego w budżecie państwa - transakcje SWAP - zagranica
  • Wydatki na realizację Programu Rządowego
  • Wydatki na realizację zadań (wypłaty kredytów i pożyczek, dopłaty, premie, zakup akcji, udziałów, obligacji, wkładów, certyfikatów itp)
  • Wydatki na zadania drogowe
  • Wydatki ogółem funduszu
  • Wydatki TF Silesia Sp. z o.o. w ramach udzielonej pomocy na ratowanie zagrożonych przedsiębiorstw i/lub restrukturyzację oraz wsparcia niebędącego pomocą publiczną
  • Wydatki z tytułu przygotowania do wykupu nieruchomości
  • Wykonanie planu finansowego
  • Wykup nieruchomości
  • Wynagrodzena prowizyjne dla BGK
  • Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK
  • Wynik wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
  • Wyplacone odszkodowania i kwoty gwarancji ubezpieczeniowych, uzyskanych regresach oraz szkodach zgłoszonych i niezlikiwidowanych
  • Wypłaty na rzecz instytucji fnansowych
  • Wypłaty na rzecz Spółek Drogowych
  • Wypłaty na rzecz spółek eksplatujących autostrady
  • Wypłaty premii technologicznych (15%)_wydatki
  • Wypłaty premii technologicznych (85%)_wydatki
  • Wypłaty premii termomodernizacyjnej
  • Zakup urządzeń do ważenia pojazdów
  • Zaliczki na koszty działania Rzecznika Finansowego
  • Zastrzyki kapitałowe
  • Zawarte przez jednostkę umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej, w tym powiązane z leasingiem/dzierżawą/najmem
  • Zawarte przez jednostkę umowy wsparcia
  • Zawarte przez jednostkę w latach 2014-2016 umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej, w tym powiązane z leasingiem/dzierżawą/najmem
  • Zawarte przez podległe jednostki umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej, w tym powiązane z leasingiem/dzierżawą/najmem
  • Zawarte ubezpieczenia inwestycji zagranicznych za granicą
  • Zawarte ubezpieczenia kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu
  • Zawarte w latach 2014-2016 umowy o charakterze sprzedaży zwrotnej, w tym powiązane z leasingiem/dzierżawą/najmem
  • Zmiana długu z tytułu różnic kursowych (Skarb Państwa, JST, KFD, PKP PLK)
  • Znaczące zaliczki lub opóźnione płatności - różnią się od wartości dostaw o więcej niż 0.05% PKB w danym roku
  • Znaczące zaliczki lub opóźnione płatności zazwyczaj w ciagu roku dostawy
  • Zobowiązania jednostki wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych przejęte przez instytucje finansowe lub zrestrukuryzowane
  • Zobowiązania udzielone i otrzymane _ pozycja pozabilansowa
  • Zrealizowane przez jednostkę inwestycje w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej
  • Zrealizowane przez podległe jednostki inwestycje inne niż z zakresu poprawy efektywności energetycznej realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
  • Zrealizowane przez podległe jednostki inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) lub innej
  • Zużycie materiałów pozostałych
  • Zużycie materiałów związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego
  • Zwrot lub reorganizacja wydatków na badania i rozwój w przypadku umorzenia lub zmniejszenia
  • Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji
  • Zwrot premii technologicznej
  • Zwroty środków z UE
  • Zysk ze zbycia inwestycji oraz z aktualizacji wartości inwestycji
  • Zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
 • Transfer technologii
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Krajowe umowy licencyjne, z których korzystały przedsiębiorstwa
  • Licencje sprzedane przez przedsiębiorstwa
  • Przedsiębiorstwa, które dokonały sprzedaży technologii
  • Przedsiębiorstwa, które dokonały zakupu technologii
  • Przedsiębiorstwa uczestniczące w umowach wzajemnego licencjonowania
  • Przychody jednostki ze sprzedaży licencji
  • Zagraniczne umowy licencyjne, z których korzystały przedsiębiorstwa
 • Transgraniczne przemieszczanie odpadów
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Eksport odpadów z Polski. Liczba zakończonych postępowań
  • Eksport odpadów z Polski. Wnioskowana ilość odpadów
  • Eksport odpadówz Polski. Liczba zkończonych postępowań.
  • Import odpadów do Polski - wnioskowana ilość odpadów
  • Import odpadów do Polski. Liczba zakończonych postępowań.
  • Tranzyt odpadów - liczba zakończych postępowań
  • Tranzyt odpadów - wnioskowana ilość odpadów przewożonych przez Polskę
  • Tranzyt odpadów przez Polskę. Liczba zakończonych postępowań
 • Turystyczna baza noclegowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dni działalności obiektu noclegowego
  • Kategoria turystycznego obiektu noclegowego
  • Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych
  • Miesiące działania sezonowego turystycznego obiektu noclegowego
  • Nominalna liczba miejsc noclegowych
  • Nominalna liczba pokoi
  • Placówki gastronomiczne w turystycznych obiektach noclegowych
  • Pokoje w turystycznych obiektach noclegowych
  • Rodzaj zakwaterowania
  • Sezonowość turystycznego obiektu noclegowego
  • Średnia liczba dostępnych miejsc noclegowych
  • Świadczenie usług hotelowych
  • Turystyczny obiekt noclegowy
  • Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo w turystycznych obiektach noclegowych
  • Zaplecze konferencyjne w turystycznych obiektach noclegowych
  • Zaplecze sportowo-rekreacyjne w turystycznych obiektach

U

 • Ubezpieczeni i płatnicy składek
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data objęcia ubezpieczeniem
  • Data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie
  • Data wyrejestrowania płatnika składek na ubezpieczenie
  • Iloraz wartości jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach i liczby członków otwartego funduszu, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe
  • Kod rodzaju uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności
  • Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  • Kod numeru deklaracji/rodzaj płatnika
  • Kod pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze
  • Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika
  • Kod świadczenia/przerwy w opłacaniu składek
  • Kod tytułu ubezpieczenia
  • Kwota składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego
  • Nazwa organu wydającego uprawnienie do prowadzenia pozarolniczej działalności
  • Numer uprawnienia do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
  • Okres (od – do) za jaki wystąpiła wypłata świadczenia lub przerwa w opłacaniu składek
  • Osoby ubezpieczone, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych więcej niż przez jednego płatnika
  • Osoby objęte ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
  • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
  • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe
  • Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • Rodzaj ubezpieczenia
  • Wskaźnik płatnika składek
 • Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Długość okresu ubezpieczenia
  • Liczba gospodarstw rolnych przekazanych w związku z otrzymaniem uprawnień do emerytury lub renty
  • Liczba przekazanych gospodarstw rolnych w zamian za świadczenie emerytalno-rentowe
  • Nowo przyznane emerytury
  • Osoby, które w danym roku weszły do systemu emerytalno–rentowego
  • Osoby objęte systemem emerytalno-rentowym (czynne zawodowo)
  • Przeciętna liczba ubezpieczonych rolników
  • Składki ubezpieczeniowe
  • Świadczeniobiorcy pobierający emeryturę
  • Świadczeniobiorcy pobierający emeryturę rolniczą
  • Świadczeniobiorcy pobierający rentę
  • Świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną
  • Ubezpieczeni w Funduszu Emerytalno-Rentowym
  • Wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych w zakresie emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń
 • Ubój zwierząt
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Całkowity ubój zwierząt
  • Całkowity ubój zwierząt - ubój na zlecenie
  • Całkowity ubój zwierząt - waga poubojowa ciepła
  • Całkowity ubój zwierząt - waga poubojowa schłodzona
  • Całkowity ubój zwierząt - waga żywa
  • Podmiot nieprowadzący działalności związanej z ubojem zwierząt gospodarskich
  • Przyczyny dyskwalifikacji mięsa z ubitych zwierząt
  • Przyczyny dyskwalifikacji mięsa z ubitych zwierząt - waga żywa
  • Ubój zwierząt, których mięso nie zostało zakwalifikowane do konsumpcji
  • Ubój zwierząt, których mięso nie zostało zakwalifikowane do konsumpcji - ubój na zlecenie
  • Ubój zwierząt, których mięso nie zostało zakwalifikowane do konsumpcji - waga poubojowa ciepła
  • Ubój zwierząt, których mięso nie zostało zakwalifikowane do konsumpcji - waga poubojowa schłodzona
  • Ubój zwierząt, których mięso nie zostało zakwalifikowane do konsumpcji - waga żywa
 • Uchwały gminy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data podjęcia uchwały intencyjnej o przygotowaniu projektu uchwały "reklamowej"
  • Data podjęcia uchwały "reklamowej"
  • Data podjęcia uchwały w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Potwierdzenie posiadania przez gminę wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • Zakres tematyczny uchwały "reklamowej"
 • Uczniowie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Uczniowie
 • Udział kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Udział kuratora w kontaktach rodzica z dzieckiem
 • Udział lekarzy w badaniach
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Udział lekarzy w badaniach w poszczególnych rodzajach spraw
 • Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowym przed wojewódzkim sądem administracyjnym (repertorium "Pa")
 • Udział prokuratora w postępowaniu sądowym I instancji
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Udział prokuratora w postępowaniu przed sądem I instancji (repertorium "Pc")
  • Udział prokuratora w postępowaniu sądowym w sprawach karnych (orzeczenia sądów I instancji)
 • Umiejętności
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Posiadanie prawa jazdy
  • Prowadzenie samochodu
 • Umorzenia na podstawie art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783)
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Umorzono na podstawie art. 62a Ust. z dn. 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Umorzenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 1 kkw
 • Umowy z agencjami zatrudnienia
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bezrobotni skierowani do agencji zatrudnienia
  • Umowy z agencjami zatrudnienia
 • Urodzenie i poród
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ciężar ciała dziecka przy urodzeniu
  • Data poprzedniego porodu
  • Długość ciała dziecka przy urodzeniu
  • Kolejność urodzenia dziecka
  • Kolejność żywo urodzonego dziecka
  • Miejsce porodu
  • Okres trwania ciąży
  • Powód sporządzenia aktu urodzenia
  • Punkty w skali Apgar
  • Wielorakość porodu
  • Żywotność poprzedniego urodzenia
 • Urządzenia ochrony powietrza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Urządzenia oczyszczające
 • Usługi telekomunikacyjne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • MMS-y wysłane
  • Połączenia telefoniczne
  • Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie telewizji kablowej
  • Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
  • SMS-y wysłane
  • Usługa Internetu stacjonarnego
  • Wolumen transmisji danych w telefonii ruchomej
  • Wydane koncesje na prowadzenie działalności radiowej i telewizyjnej
 • Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przychody netto ze sprzedaży
 • Ustanie stosunku służbowego/pracy
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ustanie stosunku służbowego / pracy w …… roku
 • Ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ustanowienie pełnomocnika / obrońcy z urzędu
  • Ustanowienie pełnomocnika z urzędu
 • Uzupełnienie postępowania przygotowawczego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Uzupełnienie postępowania przygotowawczego
 • Użytkowanie gruntów
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Grunty rolne wyłączone z produkcji rolniczej
  • Grunty rolne wyłączone z produkcji rolniczej dla których zdjęto warstwę próchniczą
  • Inne grunty rolne wyłączone z produkcji rolniczej
  • Powierzchnia geodezyjna łąk trwałych
  • Powierzchnia geodezyjna sadów
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów leśnych
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów pod rowami
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów pod stawami
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami morskimi wewnętrznymi
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów rolnych zabudowanych
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
  • Powierzchnia geodezyjna gruntów zadrzewionych i zakrzewionych
  • Powierzchnia geodezyjna guntów ornych
  • Powierzchnia geodezyjna innych terenów komunikacyjnych
  • Powierzchnia geodezyjna innych terenów zabudowanych
  • Powierzchnia geodezyjna nieużytków
  • Powierzchnia geodezyjna pastwisk trwałych
  • Powierzchnia geodezyjna terenów kolejowych
  • Powierzchnia geodezyjna terenów komunikacyjnych- drogi
  • Powierzchnia geodezyjna terenów mieszkaniowych
  • Powierzchnia geodezyjna terenów przemysłowych
  • Powierzchnia geodezyjna terenów rekreacji i wypoczynku
  • Powierzchnia geodezyjna terenów różnych
  • Powierzchnia geodezyjna użytków ekologicznych
  • Powierzchnia geodezyjna użytków kopalnych
  • Powierzchnia geodezyjna użytków rolnych
  • Powierzchnia geodezyjna zurbanizowanych terenów niezabudowanych
 • Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czynsz za dzierżawę gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa
  • Dzierżawa gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa
  • Łąki trwałe
  • Nieprzeliczona część powierzchni użytkowanych gruntów
  • Powierzchnia gospodarstwa rolnego
  • Powierzchnia gruntów ugorowanych podlegających jednolitej płatności obszarowej
  • Powierzchnia gruntów użytkowanych przez gospodarstwo domowe
  • Powierzchnia ogrodów przydomowych
  • Powierzchnia stanowiąca podstawę wymiaru stawki podatku rolnego
  • Powierzchnia upraw na przyoranie
  • Powierzchnia upraw trwałych
  • Powierzchnia użytków rolnych
  • Powierzchnia zbiorów
  • Przeliczona powierzchnia użytków rolnych
  • Spożycie artykułów żywnościowych pochodzących z użytkowanego gospodarstwa rolnego
  • Sprzedaż gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa
  • Użytkowanie gruntów przez gospodarstwo domowe
  • Własność użytków rolnych
  • Zagospodarowanie gruntów Wlasności Rolnej Skarbu Państwa
  • Zasiewy
  • Zmiana powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie

W

 • Wartości i normy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Najważniejsze wartości w życiu
  • Ocena zachowań
  • Znaczenie wartości w życiu
 • Wartości niematerialne i prawne brutto
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wartość brutto - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje
  • Wartość brutto - koszty zakończonych prac rozwojowych
  • Wartość brutto - koszty zakończonych prac rozwojowych - związane z eksploatacją złóż
  • Wartość brutto - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych
  • Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych
  • Wartość firmy brutto
 • Wartość usług transportu, poczty i telekomunikacji
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach pocztowych
  • Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach telekomunikacyjnych
  • Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach transportowych
 • Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Charakter zamieszkiwania mieszkania
  • Charakterystyka mieszkania
  • Decyzja o samodzielnym zamieszkaniu
  • Forma nabycia mieszkania/domu
  • Główne miejsce zamieszkania gospodarstwa domowego
  • Jakość wody pitnej dostarczanej do budynku
  • Klasyfikacja budynku
  • Klasyfikacja sąsiadujących budynków
  • Liczba pokoi użytkowana przez gospodarstwo domowe
  • Nie uiszczanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy w terminie opłat przez gospodarstwo domowe
  • Obecne zaleganie z opłatami przez gospodarstwo domowe
  • Ocena stanu budynku
  • Ocena wnętrza mieszkania/domu respondenta
  • Ocena zewnętrznego wyglądu domu/budynku/otoczenia /sąsiedztwa, w którym znajduje się mieszkanie respondenta
  • Oczekiwana opłata za najem/podnajem użytkowanego mieszkania na wolnym rynku
  • Ogrzewanie użytkowanego mieszkania
  • Okres wybudowania budynku
  • Osoba odpowiedzialna za mieszkanie
  • Otrzymywanie dodatku mieszkaniowego niepieniężnego
  • Otrzymywanie dodatku mieszkaniowego pieniężnego
  • Płacenie za najem/podnajem użytkowanego mieszkania według lub poniżej cen rynkowych
  • Pokoje do dyspozycji gospodarstwa domowego
  • Pokrewieństwo między gospodarstwami domowymi mieszkającymi w tym samym mieszkaniu
  • Ponoszenie opłat za użytkowane mieszkanie
  • Posiadanie drugiego mieszkania, domu przez gospodarstwo domowe
  • Posiadanie działki rekreacyjnej/ogródka działkowego/domku letniskowego przez gospodarstwo domowe
  • Posiadanie garażu lub/i miejsca parkingowego do wyłącznej dyspozycji przez gospodarstwo domowe
  • Posiadanie przez każde dziecko w wieku powyżej 6 lat samodzielnego pokoju
  • Posiadanie przez każde dziecko własnego łóżka do spania
  • Posiadanie przez każde dziecko własnego miejsca do nauki lub zabawy
  • Powierzchnia mieszkania zajmowanego przez gospodarstwo domowe
  • Powierzchnia ogólna użytkowanego mieszkania
  • Powierzchnia użytkowa domu/mieszkania zajmowana przez gospodarstwo domowe
  • Przyczyna braku dobrej lub bardzo dobrej oceny wyposażenia gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytkowania
  • Przyczyny braku dostępu do Internetu w domu
  • Przyczyny niesamodzielnego mieszkania gospodarstw domowych
  • Przyczyny niesamodzielnego zamieszkiwania osób w gospodarstwie domowym
  • Rodzaj kuchni w mieszkaniu
  • Rok zamieszkania
  • Samodzielność zamieszkiwania gospodarstw domowych
  • Samodzielny pokój lub wydzielone w mieszkaniu stałe miejsce do odpoczynku, nauki lub pracy dla każdej osoby dorosłej
  • Samoocena warunków mieszkaniowych
  • Samoocena warunków środowiskowych w okolicy miejsca zamieszkania
  • Samoocena wyposażenia gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytkowania
  • Spłacanie kredytu na zakup/wykup użytkowanego mieszkania
  • Sposób odprowadzania ścieków z mieszkania/domu
  • Sposób ogrzewania mieszkania
  • Sposób uczestniczenia gospodarstwa domowego w stałych opłatach związanych z użytkowaniem mieszkania
  • Stan instalacji elektrycznej w mieszkaniu
  • Stan instalacji kanalizacyjnej w zamieszkiwanym mieszkaniu
  • Stan instalacji wodociągowej w mieszkaniu
  • Stopień narażenia na określone czynniki w swoim miejscu zamieszkania
  • Subiektywna ocena użytkowanego mieszkania
  • Typ budynku
  • Tytuł prawny gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania
  • Udział we własności domu/mieszkania
  • Umeblowanie wynajmowanego mieszkania
  • Użytkowanie garażu lub stałego miejsca do parkowania związanego z miejscem zamieszkiwania gospodarstwa domowego (dotyczy pierwszego i kolejnych domów/mieszkań)
  • Użytkowanie nieruchomości innych niż główne miejsce zamieszkania
  • Użytkowanie stałego miejsca parkingowego lub garaży niezwiązanych z miejscem zamieszkiwania
  • WC jako osobne pomieszczenie w mieszkaniu
  • Własność mieszkania, domu
  • Wyposażenie budynku w działającą windę
  • Wyposażenie mieszkania w ciepłą wodę bieżącą
  • Wyposażenie mieszkania w energię elektryczną
  • Wyposażenie mieszkania w gaz
  • Wyposażenie mieszkania w gaz ciekły z butli
  • Wyposażenie mieszkania w gaz ziemny z sieci
  • Wyposażenie mieszkania w instalacje sanitarne
  • Wyposażenie mieszkania w klimatyzację
  • Wyposażenie mieszkania w kran z zimną wodą bieżącą
  • Wyposażenie mieszkania w kuchnię elektryczną
  • Wyposażenie mieszkania w łazienkę z wanną lub prysznicem
  • Wyposażenie mieszkania w pomieszczenie kuchenne
  • Wyposażenie mieszkania w urządzenia sanitarne
  • Wyposażenie mieszkania w ustęp spłukiwany wodą bieżącą
  • Wyposażenie mieszkania w wodociąg
  • Zabezpieczenie budynku
 • Warunki pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jednorazowe odszkodowania powypadkowe
  • Odszkodowania z tytułu chorób zawodowych
  • Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy
  • Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia.
  • Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego
  • Środki zastosowane do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka
  • Świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
  • Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • Warunkowe przedterminowe zwolnienie – wnioski/działanie z urzędu/zażalenia
  • Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • Wykonywanie obowiązków w okresie warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • Warunkowe umorzenie postępowania
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Podjęcie warunkowego umorzenia postępowania (w okresie sprawozdawczym)
  • Warunkowe umorzenie postępowania
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Warunkowe zawieszenie wykonania kary
  • Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 152 kkw
 • Wezwania w celu uzupełnienia opinii
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wezwania osób badających do sądu w celu uzupełnienia opinii
 • Wielkość wyrobów akcyzowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wielkość importu wyrobów akcyzowych
  • Wielkość nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
  • Wielkość sprzedaży krajowej wyrobów akcyzowych
  • Wielkość wyrobów akcyzowych
 • Wieloletnie inwestycje w górnictwie węgla kamiennego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Inwestycja wieloletnia
 • Więziennictwo
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Biblioteki w zakładach karnych
  • Ochrona zdrowia w zakładach karnych
  • Orzeczenia wykonywane wobec osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych
  • Szkoły w zakladach karnych
  • Tymczasowo aresztowani i odbywający kary
  • Uczniowie szkół w zakładach karnych
  • Warunkowe przedterminowe zwolnienia skazanych
  • Zakłady karne i areszty śledcze
  • Zatrudnienii w Służbie Więziennej
 • Windykacja
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czynne wierzytelności przyjęte do obsługi
  • Koszty związane z obsługą wierzytelności
  • Odzyskane wierzytelności
  • Planowanie przez firmę wyjścia poza rynek Polski
  • Prowadzenie przez firmę działalności za granicą
  • Struktura obsługiwanych wierzytelności
  • Tworzenie przez firmę konsorcjum dla zakupów inwestycji
  • Udział przedsiębiorstwa w windykacji zagrożonych należności
  • Udział własnych inwestycji
  • Wierzytelności obsługiwane na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych
  • Wierzytelności przyjęte do obsługi
  • Źródła finansowania nabytych wierzytelności
 • Własność intelektualna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ochrona własności przemyslowej w Polsce
  • Otrzymane prawa ochronne na znaki towarowe
  • Otrzymane prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
  • Oznaczenie geograficzne w zakresie ochrony własności przemyslowej
  • Patenty Europejskie, które uzyskały ochronę w Polsce w wyniku uprawomocnienia się patentu europejskiego na terytorium RP
  • Patenty udzielone przez UPRP podmiotom krajowym
  • Patenty udzielone przez UPRP podmiotom krajowym z zakresu technologii ochrony środowiska
  • Patenty udzielone przez UPRP podmiotom zagranicznym
  • Patenty udzielone przez UPRP podmiotom zagranicznym z zakresu technologii ochrony środowiska
  • Polityka patentowa w jednostce
  • Przedsiębiorstwa, które korzystały z udostępnianej nieodpłatnie przez inne jednostki własności intelektualnej
  • Przedsiębiorstwa, które wykorzystały chronione prawami wyłącznymi projekty wynalazcze
  • Przedsiębiorstwa, które wykorzystały różne formy zaangażowania finansowego w innym przedsiębiorstwie w celu zapewnienia sobie dostępu do posiadanych przez to przedsiębiorstwo własności intelektualnych
  • Przedsiębiorstwa, które wykorzystywały w swojej działalności własne projekty wynalazcze
  • Topografie układów scalonych
  • Udzielone patenty
  • Udzielone prawa ochronne na wzory zobnicze w zakresie wzorów zdobniczych i przemysłowych
  • Udzielone prawa ochronne w zakresie wzorów użytkowych
  • Udzielone prawa ochronne w zakresie znaków towarowych
  • Udzielone prawa z rejestracji wzorów przemysłowych
  • Uzyskane patenty
  • Wynalazki krajowe
  • Wynalazki zagraniczne zgłoszone w Polsce
  • Wynalazki zgłoszone do UPRP przez podmioty krajowe
  • Wynalazki zgłoszone do UPRP przez podmioty krajowe z zakresu technologii ochrony środowiska
  • Wynalazki zgłoszone do UPRP przez podmioty zagraniczne
  • Wynalazki zgłoszone do UPRP przez podmioty zagraniczne z zakresu technologii ochrony środowiska
  • Wynalazki zgłoszone w UPRP planowane do zgłoszenia w zagranicznych urzędach patentowych
  • Wzory uzytkowe krajowe
  • Zagraniczne udzielone patenty
  • Zgłoszenia dokonane w UPRP
  • Zgłoszenia w zakresie wzorów użytkowych
  • Zgłoszenia w zakresie wzorów zdobniczych i przemysłowych
  • Zgłoszenia w zakresie znaków towarowych
  • Zgłoszenia wynalazków dokonane w zagranicznych urzędach patentowych
  • Zgłoszenia wynalazków, które są efektem prowadzonych w przedsiębiorstwie prac badawczo-rozwojowych
  • Zgłoszone wynalazki
 • Wnioski dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach karnych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wnioski dotyczące postępowania międzynarodowego w sprawach karnych (Wykaz Kop) (z wył. państw członkowskich UE)
 • Wnioski i upomnienia kuratorów zawodowych dla dorosłych oraz udział w posiedzeniach wykonawczych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Upomnienia kuratorów zawodowych dla dorosłych
 • Wnioski kuratorów i posiedzenia wykonawcze w sprawach rodzinnych i nieletnich
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Posiedzenia wykonawcze w sprawach rodzinnych i nieletnich
  • Wnioski kuratorów w sprawach rodzinnych i nieletnich
 • Wody powierzchniowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dopływ wód spoza obszaru dorzecza lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Dopływ wód spoza Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  • Odpływ z obszaru Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  • Odpływ ze zlewni/dorzecza w granicach Rzeczypospolitej Polskiej
  • Powierzchnia dorzeczy rzek polskich
  • Powierzchnia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
  • Zasoby wód powierzchniowych
 • Wolne miejsca pracy zgłoszone do urzędów pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych
  • Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych dotyczące pracy sezonowej
  • Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
 • Wpływ programu 500+ na status na rynku pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wpływ korzystania ze świadczenia 500+ na sytuację zawodową
 • Wskaźniki ekonomiczno-finansowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Jednostki eksportujące wykazujące zysk netto
  • Jednostki wykazujące stratę netto
  • jednostki wykazujące zysk brutto
  • Jednostki wykazujące zysk netto
  • Koszt własny sprzedanych produktów
  • Koszt własny sprzedanych produktów, oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów
  • Koszty ogółem (wg rodzaju)
  • Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności
  • Koszty zużycia materiałów
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport
  • Przychody w przedsiębiorstwie (dotyczy jednoosobowych podmiotów gospodarczych) pochodzące wyłącznie ze świadczenia pracy na rzecz innej firmy
  • Przychody z całokształtu działalności
  • Przychody z całokształtu działalności jednostek wykazujących zysk netto
  • Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (bez VAT)
  • Relacja zakupów z importu surowców, materiałów i półfabrykatów na cele produkcyjne do zużycia materiałów
  • Relacja zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług do należności z tytułu dostaw i usług
  • Udział eksportu w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
  • Udział przychodu z przeważającej działalności w przychodach ogółem
  • Udział sprzedaży eksportowej w przychodach netto ze sprzedaży produktów
  • Udział wartości zakupów z importu surowców, materiałów i półfabrykatów w kosztach zużycia materiałów i energii
  • Wskaźnik płynności I stopnia
  • Wskaźnik płynności II stopnia
  • Wskaźnik płynności III stopnia
  • Wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności
  • Wskaźnik rentowności obrotu brutto
  • Wskaźnik rentowności obrotu netto
  • Wskaźnik rentowności ze sprzedaży
  • Wynik finansowy brutto
  • Wynik finansowy na działalności gospodarczej
  • Wynik finansowy netto
  • Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
  • Wynik na działalności finansowej
  • Wynik na działalności operacyjnej
  • Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
  • Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
 • Wskaźniki eksploatacyjne zakładu przeróbczego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wskaźniki eksploatacyjne zakładu przeróbczego
 • Wskaźniki techniczne w kopalni węgla kamiennego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Charakterystyka chodników
  • Charakterystyka ścian
  • Okres wydobycia węgla kamiennego
 • Wspieranie rodziny
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Asystent rodziny
  • Dni pracy w tygodniu placówki wsparcia dziennego
  • Godziny pracy w tygodniu placówki wsparcia dziennego
  • Korzystający z placówek wsparcia dziennego
  • Miejsca w placówce wsparcia dziennego
  • Organ prowadzący placówkę wsparcia dziennego
  • Placówka wsparcia dziennego
  • przeciętna miesięczna kwota świadczeń rodzinnych
  • przeciętna miesięczna kwota świdczenia z funduszu alimentacyjnego
  • Przeciętna miesięczna liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • przeciętna miesięczna liczba wypłaconych swiadczeń rodzinnych
  • Przystosowanie placówki wsparcia dziennego do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Rodzina wspierająca
  • Rodziny korzystające z usług asystenta rodziny
  • Wydatki na świadczenia rodzinne
  • Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Współczynniki edukacyjne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Współczynnik skolaryzacji
 • Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Działania w wniosku o dofinansowanie projektu
  • Formy konsultacji dokumentów i aktów prawnych
  • Konsultowane dokumenty przez urzędy administracji publicznej
  • Konsultowanie projektów aktów prawnych lub dokumentów programowych i strategicznych z organizacjami pozarządowymi, podmiotami kościelnymi i wyznaniowymi
  • Nazwa zamówienia publicznego
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
  • Oś priorytetowa wniosku o dofinansowanie projektu
  • Podpisane umowy w ramach współpracy finansowej urzędów
  • Prawo do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji
  • Przedmiot zamówienia publicznego
  • Przeprowadzone kontrole w organizacji OPP
  • Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej
  • Realizowanie zadań zleconych przez organy samorządu terytorialnego
  • Realizowanie zamówień publicznych
  • Rodzaj zamówienia publicznego
  • Satysfakcja jednostek samorządu terytorialnego ze współpracy z jednostkami non-profit
  • Sfery pożytku publicznego realizacji zadań publicznych
  • Tryb udzielenia zamówienia publicznego
  • Wkład własny kwalifikowany we wniosku o dofinansowanie projektu
  • Wkład własny we wniosku o dofinansowanie projektu
  • Wnioski i umowy złożone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty na podstawie przepisów dotyczących inicjatyw lokalnych
  • Współpraca jednostki z innymi organizacjami
  • Zakres tematyczny podpisanych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej
  • Zamawiający publiczne zamówienia
  • Zamówienia publiczne
  • Zespoły doradcze i inicjatywne przy urzędach administracji samorządowej, w których reprezentowane były organizacje pozarządowe
  • Złożone oferty w ramach współpracy finansowej urzędów
 • Wszczęte postępowania i rozstrzygnięcia
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wszczęte postępowania i rozstrzygnięcia wobec osób osądzonych w pierwszej instancji z wyłączeniem kks
 • Wybory i ich wyniki
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wybory bezpośrednie burmistrzów
  • Wybory bezpośrednie prezydentów miast
  • Wybory bezpośrednie wójtów
 • Wychowankowie placówek oświatowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wychowankowie
 • Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego w … roku (funkcjonariusze i pracownicy)
 • Wydatki - klasyfikacja budżetowa
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • deficyt / nadwyżka budżetu państwa - szacunek
  • deficyt/nadwyżka budżetu państwa
  • plan wydatków budżetu państwa
  • Wydatek klasyfikacja budżetowa
  • wydatki budżetu państwa - szacunek
  • Wydatki budżetu państwa, klasyfikacja budżetowa
  • wydatki budżetu środków europejskich
 • Wydatki poniesione w związku z podróżami
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Krotność wyjazdów
  • Wydatki poniesione w czasie pobytu w Polsce na zakup towarów do odsprzedania
  • Wydatki turystyczne
  • Wydatki w czasie pobytu w Polsce dokonane kartą płatniczą
  • Wydatki za granicą dokonane kartą płatniczą
  • Wydatki związane z podróżą do Polski poniesione u siebie w kraju
  • Wydatki związane z podróżą do Polski poniesione w czasie pobytu w Polsce
  • Zakup trwałych dóbr konsumpcyjnych i przedmiotów o dużej wartości
  • Zakup trwałych dóbr konsumpcyjnych i przedmiotów o dużej wartości za granicą
  • Źródła finansowania wydatków
 • Wydobycie, sprzedaż i zapasy oraz jakość węgla brunatnego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wydobycie, sprzedaż i zapasy węgla brunatnego
 • Wyjazdy krajowe/zagraniczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Główne miejsce docelowe
  • Główny cel wyjazdu
  • Kierunek wyjazdu
  • Kraj docelowy
  • Kraj rezydencji organizatora lub pośrednika wyjazdu
  • Miesiąc i rok rozpoczęcia wyjazdu
  • Miesiąc zakończenia wyjazdu
  • Noclegi w kraju
  • Noclegi w ramach przyjazdu do gospodarstwa domowego
  • Noclegi za granicą
  • Numery osób uczestniczących w wyjeździe
  • Numery osób uczestniczących w wyjeździe w ramach małego ruchu granicznego
  • Odległość miejsca dokonania zakupów od przejścia granicznego
  • Odległość miejsca zamieszkania od kraju docelowego
  • Odległość miejsca zamieszkania od przejścia granicznego
  • Organizator lub pośrednik
  • Osoby nocujące w ramach przyjazdu do gospodarstwa domowego
  • Podróże osób w celach prywatnych w ciągu roku
  • Przyczyna nieuczestniczenia w wyjeździe
  • Przyjazdy do gospodarstwa domowego
  • Rezerwacja głównego miejsca zakwaterowania przez Internet
  • Rezerwacja środka transportu przez Internet
  • Rodzaj miejsca odwiedzanego
  • Rodzaj transportu
  • Sposób rezerwacji usługi turystycznej
  • Uczestnictwo w wyjazdach krajowych jednodniowych
  • Uczestnictwo w wyjazdach z co najmniej jednym noclegiem
  • Uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych jednodniowych
  • Udział osób z gospodarstw domowych w podróżach
  • Usługi organizatora wyjazdu lub pośrednika
  • Usługi turystyczne
  • Usługi w związku z podróżą zakupione przez Internet
  • Wyjazdy w celach prywatnych
 • Wykluczenie społeczne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Poczucie wykluczenia społecznego
 • Wykonane: badania analityczne, rtg, endoskopowe i USG, zabiegi fizjoterapeutyczne, protezowanie uzębienia
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonane:badania analityczne, rtg, endoskopowe i USG, zabiegi fizjoterapeutyczne, protezowanie uzębienia
 • Wykonanie etatowe
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonanie etatowe w …… roku
 • Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości
  • Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych
  • Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego
  • Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (rozdział 75514 w układzie kosztowym)
  • Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich
 • Wykonywane orzeczenia sądu o umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonywane orzeczenia sądu o umieszczeniu małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (liczba małoletnich)
 • Wykonywanie kary grzywny
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonywanie kary grzywny orzeczonej obok kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
  • Wykonywanie kary grzywny orzeczonej przy zastosowaniu przepisów przejściowych ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. - Art. 16 ust. 1 pkt
  • Wykonywanie kary grzywny orzeczonej przy zastosowaniu przepisów przejściowych ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 396)
  • Wykonywanie kary grzywny samoistnej - orzeczenia
 • Wykonywanie kary ograniczenia wolności
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wpływ kary ograniczenia wolności orzeczonej przy zastosowaniu przepisów przejściowych ustawy z dn. 20 lutego 2015 r.
  • Wykonywanie kary ograniczenia wolności
 • Wykonywanie pracy nierejestrowanej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dochody z pracy nierejestrowanej
  • Ostatnio wykonywana praca nierejestrowana
  • Udział dochodów z pracy nierejestrowanej w dochodach ogółem
  • Wykonywanie pracy nierejestrowanej
  • Związek ostatnio wykonywanej dodatkowej pracy nierejestrowanej z głównym miejscem pracy
 • Wykonywanie pracy społecznie użytecznej
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonywanie pracy społecznie użytecznej orzekanej w zamian za nieuiszczoną grzywnę
  • Wykonywanie pracy społecznie użytecznej w karze ograniczenia wolności oraz orzeczonej na podstawie art. 45 kkw (Godziny pracy)
 • Wykonywanie środków karnych i zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonywanie środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
 • Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania
  • Wykonywanie środków karnych, środków kompensacyjnych, obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania
  • Wykonywanie środków karnych, środków kompensacyjnych, oraz przepadku obowiązków w okresie warunkowego umorzenia postępowania
 • Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia kary
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonywanie środków karnych, obowiązków, środków kompensacyjnych lub przepadku w okresie warunkowego zawieszenia kary
  • Wykonywanie środków karnych, obowiązków w okresie warunkowego zawieszenia kary
 • Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych na podstawie art. 93a kk
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT)
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Cele wykorzystania danych przestrzennych
  • Charakterystyka strony internetowej
  • Dokumenty wysłane z jednostki
  • Efekty zastosowania Internetu w procesie świadczenia usług
  • Głosowanie i konsultacje społeczne online
  • Jednostki wdrażające System Zarządzania Jakością
  • Mapy numeryczne
  • Obszar usługi świadczonej za pośrednictwem Internetu
  • Osoby indywidualne korzystające z handlu elektronicznego
  • Osoby korzystające z Internetu
  • Plan wdrożenia systemu ISO
  • Polityka Open Data
  • Poziom dojrzałości usługi udostępnianej za pomocą Internetu
  • Projekty teleinformatyczne
  • Przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia poprzez wiadomości typu EDI
  • Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery
  • Rodzaje połączeń internetowych
  • System elektronicznego zarządzania dokumentacją
  • System elektronicznego zarządzania dokumentacją - plan wdrożenia
  • System elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowy sposób dokumentowania
  • Udostępnianie aplikacji na urządzenia mobilne
  • Udostępnianie danych przestrzennych
  • Usługi świadczone przez Internet
  • Użytkownicy korzystający z elektronicznych usług
  • Wykorzystanie Intranetu
  • Wykorzystanie narzędzi Business Intelligence
  • Wykorzystanie oprogramowania typu ERP
  • Wykorzystanie rozwiązań programistycznych opracowanych przez inne instytucje publiczne
  • Wykorzystanie rozwiązań w chmurze obliczeniowej
  • Wykorzystanie skrzynki podawczej
  • Zadania w zakresie ICT
 • Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Noclegi
  • Noclegi udzielone turystom zagranicznym
  • Turyści korzystający z noclegów
  • Turyści zagraniczni korzystający z noclegów
  • Udzielone noclegi
  • Wynajęte pokoje
  • Wynajęte pokoje turystom zagranicznym
 • Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dokumenty elektroniczne udostępnione w czytelniach archiwum państwowego
  • Informacje medialne o archiwum państwowym
  • Inne przedsięwzięcia o charakterze popularyzacyjnym, wydawniczym i informacyjnym realizowane przez archiwum państwowe
  • Kopie cyfrowe materiałów z zasobu archiwum państwowego zamieszczone w Internecie
  • Kwerendy wykonane na podstawie zasobu archiwalnego
  • Lekcje archiwalne
  • Materiały archiwalne w postaci tradycyjnej udostępnione w czytelniach archiwum państwowego
  • Odsłony portali, w których prezentowane są cyfrowe kopie materiałów z zasobu archiwum państwowego
  • Odwiedziny czytelni archiwum państwowego
  • Odwiedziny strony internetowej archiwum państwowego
  • Projekty edukacyjne archiwum państwowego
  • Publikacje własne archiwum państwowego
  • Uczestnicy wycieczek archiwalnych
  • Użytkownicy zasobu archiwalnego w czytelniach archiwum państwowego
  • Wycieczki archiwalne
  • Wystawy archiwalne
  • Zleceniodawcy kwerend zrealizowanych na podstawie zasobu archiwalnego
 • Wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ilość kilometrów przejechanych samochodem służbowym w celach prywatnych
  • Koszty zużycia paliwa samochodu służbowego ponoszone przez pracodawcę
  • Liczba miesięcy użytkowania samochodu służbowego w celach prywatnych
  • Marka i model samochodu służbowego wykorzystywanego w celach prywatnych
  • Możliwość korzystania z samochodu służbowego
  • Pojemność silnika samochodu służbowego wykorzystywanego w celach prywatnych
  • Rok produkcji samochodu służbowego wykorzystywanego w celach prywatnych
  • Zużycie paliwa w samochodzie służbowym użytkowanym w celach prywatnych
 • Wylęgi drobiu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Nałożone jaja wylęgowe w celu uzyskania piskląt dla stad użytkowych
  • Nałożone jaja wylęgowe w celu uzyskania piskląt dla stad zarodkowych i produkcyjnych
  • Podmiot nieprowadzący działalności związanej z wylęgami drobiu
  • Wylężone kogutki przeznaczone do reprodukcji
  • Wylężone pisklęta (nioski) dla stad użytkowych
  • Wylężone pisklęta (nioski) dla stad zarodowych i reprodukcyjnych
  • Wylężone pisklęta (samice i samce) z przeznaczeniem do tuczu
  • Zdolność produkcyjna wylęgarni
 • Wymiar grzywny samoistnej
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Grzywna samoistna – wg stawek
  • Wymiar grzywny samoistnej oraz obok pozbawienia wolności według wysokości kwotowej (w tym w trybie art.55)
  • Wymiar grzywny (samoistnej) w złotych
  • Wymiar grzywny (samoistnej) w złotych: A. Art. 10 § 1 pkt 1 kpw i B. Art. 10 § 1 pkt 2 kpw - Razem
  • Wymiar grzywny samoistnej według stawek za przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego
  • Wymiar grzywny samoistnej według stawek za przestępstwa z oskarżenia prywatnego (w tym w trybie art.55)
  • Wymiar grzywny samoistnej za przestępstwa z oskarżenia publicznego według stawek z wyłączeniem przestępstw z kodeksu karnego skarbowego
 • Wymiary grzywien
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wymiary grzywien - Kwotowo: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk i B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk - RAZEM
  • Wymiary grzywien - Kwotowo: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
  • Wymiary grzywien - Kwotowo: B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz innych osób cywilnych)
  • Wymiary grzywien - Według wysokości i liczby stawek: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk i B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk - RAZEM
  • Wymiary grzywien - Według wysokości i liczby stawek: A) art. 647§1 pkt 1 i art. 647§1 pkt 3 kpk (w zakresie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i żołnierzy sił zbrojnych państw obcych)
  • Wymiary grzywien - Według wysokości i liczby stawek: B) art. 647§1 pkt 2, art. 647§1 pkt 3, art. 648 kpk oraz 650§1 kpk (w zakresie pracowników wojska, członków personelu cywilnego sił zbrojnych państw obcych oraz innych osób cywilnych)
 • Wynagrodzenia
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Honoraria
  • Honoraria wynikające z umowy o pracę (bez pracowników obcych)
  • Liczba osób, wobec których wystąpiły zaległości w wypłacie wynagrodzeń ogółem
  • Liczba pracowników otrzymujących w grudniu wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • Najwyższe wynagrodzenie (brutto)
  • Pozostałe wynagrodzenia
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
  • Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe opłacane przez ubezpieczonych
  • Składki na ubezpieczenia społeczne potrącane od ubezpieczonych
  • Wymagrodzenia w prokuraturze
  • Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
  • Wynagrodzenia brutto
  • Wynagrodzenia brutto - dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej
  • Wynagrodzenia brutto - dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej dla pracowników obcych
  • Wynagrodzenia brutto - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe opłacone przez ubezpieczonych
  • Wynagrodzenia brutto - wypłaty z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielniach dla pracowników obcych
  • Wynagrodzenia brutto - Wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach
  • Wynagrodzenia brutto zatrudnionych poza granicami kraju
  • Wynagrodzenia brutto ogółem
  • Wynagrodzenia brutto pełnozatrudnionych w działalności B+R
  • Wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych
  • Wynagrodzenia brutto uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • Wynagrodzenia dla pracowników tymczasowych
  • Wynagrodzenia osobowe
  • Wynagrodzenia osobowe osób wykonujących pracę nakładczą
  • Wynagrodzenia osobowe pracowników obcych
  • Wynagrodzenia osobowe za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń
  • Wynagrodzenia w sądownictwie powszechnym
  • Wynagrodzenia w Służbie Więziennej
  • Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe)
  • Wynagrodzenia związane z działalnością gospodarczą
  • Wynagrodzenia związane z działalnością pożytku publicznego
  • Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami
  • Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia netto a gotowość do podjęcia pracy
  • Wysokość zarobków netto w głównym miejscu pracy
  • Zaległość w wypłacie wynagrodzeń
 • Wypadki drogowe i ofiary wypadków
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wypadki drogowe i ofiary wypadków
 • Wypadki morskie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wypadki morskie
  • Wypadki nawigacyjne
  • Wypadki techniczne
  • Wypadki z ludźmi
 • Wypadki przy pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Czynnik materialny będący źródłem urazu
  • Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku
  • Czynnik materialny związany z odchyleniem
  • Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku
  • Dzień wypadku
  • Fakt bycia poszkodowanym w wypadku przy pracy
  • Godzina wypadku
  • Jednorazowe odszkodowania wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy
  • Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie
  • Kryteria jednostki lokalnej, będącej faktycznym miejscem pracy poszkodowanego
  • Liczba dni niezdolności do pracy
  • Miejsce powstania wypadku
  • Miesiąc wypadku
  • Numer statystycznej karty wypadku
  • Obywatelstwo osoby poszkodowanej w wypadku przy pracy
  • Położenie geograficzne miejsca wypadku
  • Poszkodowani w wypadkach
  • Proces pracy
  • Przyczyny wypadku
  • Rodzaj miejsca wypadku
  • Rodzaj urazu
  • Rok urodzenia poszkodowanego w wypadku przy pracy
  • Rok wypadku
  • Skutki wypadku
  • Staż na zajmowanym stanowisku
  • Straty czasu pracy innych osób
  • Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem
  • Typ wypadku przy pracy
  • Umiejscowienie urazu
  • Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego
  • Wydarzenie powodujące uraz
 • Wyposażenie gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Dostęp członków gospodarstwa domowego do Internetu w domu
  • Liczba dóbr trwałego użytkowania
  • Posiadanie łodzi motorowej, żaglowej przez gospodarstwo domowe
  • Posiadanie przez gospodarstwo domowe samochodu osobowego
  • Urządzenia zapewniające dostęp do Internetu w domu
  • Wyposażenie gospodarstwa domowego w dobra trwałego użytkowania
 • Wyposażenie i infrastruktura archiwów państwowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Powierzchnia całkowita archiwum państwowego
  • Powierzchnia magazynowa archiwum państwowego
  • Powierzchnia użytkowa archiwum państwowego
  • Środki ewidencyjno-informacyjne zasobu archiwum państwowego
 • Wywiady przeprowadzone przez kuratorów dla dorosłych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wywiady przeprowadzone przez kuratorów dla dorosłych
 • Wywiady przeprowadzone przez kuratorów rodzinnych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wywiady przeprowadzone przez kuratorów rodzinnych
 • Wywóz i eksport węgla kamiennego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Eksport węgla kamiennego
  • Wywóz węgla kamiennego
 • Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wyznaczenie pierwszego posiedzenia spraw (od dnia wpływu sprawy do dnia, w którym odbyło się pierwsze posiedzenie)
  • Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia ( od dnia wpływu/wpisu sprawy do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa/posiedzenie) *)
  • Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw ( od dnia wpływu/wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa/posiedzenie)
  • Wyznaczenie pierwszej rozprawy / posiedzenia spraw (od dnia wpływu/wpisu sprawy, wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi, do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa/posiedzenie).
  • Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw
  • Wyznaczenie pierwszej rozprawy/posiedzenia spraw (od dnia pierwotnego wpływu/wpisu sprawy wraz ze sprawami zawieszonymi poprzednio zakreślonymi do dnia, w którym odbyła się pierwsza rozprawa/posiedzenie

Z

 • Zabezpieczenie majątkowe
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniach zakończonych aktem oskarżenia, wnioskiem z art. 335 § 1 k.p.k., wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania oraz wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym
 • Zachorowania, problemy zdrowotne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Badania serologiczne i mikrobiologiczne
  • Badania uzupełniające
  • Choroba współistniejąca
  • Choroba zasadnicza
  • Choroba zasadnicza według rozpoznania klinicznego
  • Choroba zasadnicza według rozpoznania klinicznego - przyczyna
  • Choroby współwystępujące
  • Choroby współwystępujące - przyczyna
  • Czas od ostatniego wypisu z oddziału psychiatrycznego
  • Data leczenia nieskojarzonego
  • Data leczenia skojarzonego
  • Data przeniesienia - wypisu z placówki, w której pacjent przebywał w trakcie ostatniego roku
  • Data przyjęcia do ambulatorium
  • Data przyjęcia do placówki, w której pacjent przebywał w trakcie ostatniego roku
  • Data przyjęcia do szpitala
  • Data przyjęcia na oddział
  • Data rozpoznania nowotworu złośliwego
  • Data wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego
  • Data wykrycia przerzutu w chorobie nowotworowej
  • Data wypełnienia karty zgłoszenia nowotworu
  • Data wypisu z oddziału
  • Data wypisu ze szpitala
  • Data wystawienia skierowania
  • Działalność zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego
  • Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat objęci opieką czynną
  • Inne klasyfikacje zaawansowania
  • Inne podstawy rozpoznania nowotworu
  • Kod histopatologiczny
  • Kod zaawansowania TNM
  • Leczeni po raz pierwszy i pozostający pod obserwacją
  • Leczeni w poradniach psychologicznych
  • Leczeni w poradniach psychologicznych po raz pierwszy w życiu
  • Leczeni w poradniach skórno-wenerologicznych
  • Leczeni z zaburzeniami psychicznymi
  • Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
  • Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu zamieszkali na wsi
  • Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu
  • Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu po raz pierwszy w życiu
  • Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych
  • Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych po raz pierwszy w życiu
  • Leczeni z zaburzeniami psychicznymi zamieszkali na wsi
  • Leczenie nieskojarzone
  • Leczenie raka piersi (C50, D05)
  • Leczenie skojarzone
  • Miejsce przerzutu nowotworu
  • Nowotwór
  • Obserwacja sądowo-psychiatryczna
  • Okres sprawowania opieki nad pacjentami
  • Opis i lokalizacja nowotworu
  • Osoby usprawniane
  • Osoby w poradni kardiologicznej skierowane na leczenie
  • Osoby w wieku 19 lat i więcej objęte opieką czynną
  • Po raz który w życiu przyjęty(a) do placówki
  • Podstawa płatności za pobyt w szpitalu
  • Porady ogółem
  • Powiązanie hospitalizacji z próbą samobójczą
  • Próba samobójcza w wywiadzie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • Przyczyna zgonu wg wyniku sekcji
  • Przyjęty(a) pierwszy raz do placówki
  • Rodzaj leczenia
  • Rok wpisu pacjenta do Księgi Głównej
  • Rozpoznanie histopatologiczne
  • Rozpoznanie kliniczne ICD-10
  • Schorzenia rozpoznane u dzieci i młodzieży objetych opieką czynną
  • Schorzenia rozpoznane u osób w wieku 19 lat i więcej objetych opieką czynną
  • Sezonowy rozkład zachorowań
  • Stadium zaawansowania nowotworu
  • Stopień zaawansowania nowotworu
  • Stosowanie terapii elektrowstrząsam w trakcie hospitalizacji
  • Strona ciała
  • Tryb przyjęcia do szpitala
  • Tryb wypisu z oddziału
  • Typ histologiczny
  • Usytułowanie zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego
  • Wydający skierowanie do szpitala
  • Wyjściowa przyczyna zgonu wg rozpoznania klinicznego
  • Wypis dziecka przedwcześnie urodzonego
  • Wypis noworodka
  • Wypisany ze szpitala - dokąd
  • Wypisany ze szpitala - jako
  • Zachorowania
  • Zachorowania na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia
  • Zachorowania oraz podejrzenia zachorowań na grypę
  • Zarejestrowane podejrzenia chorób zawodowych
  • Zarejestrowani w poradni/gabinecie specjalistycznym chorob płuc i gruźlicy
  • Zarejestrowani w poradni/gabinecie specjalistycznym chorob płuc i gruźlicy lekooporni
 • Zadrzewienia
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Powierzchnia zadrzewień
  • Powierzchnia zadrzewień na gruntach prywatnych
  • Pozyskanie drewna wielkowymiarowego liściastego z zadrzewień
  • Pozyskanie drewna wielkowymiarowego z zadrzewień
  • Pozyskanie grubizny liściastej z zadrzewień
  • Pozyskanie grubizny liściatej z zadrzewień na gruntach prywatnych
  • Pozyskanie grubizny z zadrzewień
  • Pozyskanie grubizny z zadrzewień na gruntach prywatnych
  • Sadzenie drzew
  • Sadzenie drzew na gruntach prywatnych
  • Sadzenie drzew na nieużytkach poprzemysłowych
  • Sadzenie krzewów
  • Sadzenie krzewów na gruntach prywatnych
  • Sadzenie krzewów na nieużytkach poprzemysłowych
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce NBP
  • Stan zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich NBP
 • Zagrożenia i ochrona lasu
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Ilość usuniętego z lasów posuszu, złomów i wywrotów
  • Leśne bazy lotnicze
  • Ocena stanu defoliacji monitorowanych gatunków drzew
  • Ocena stanu odbarwienia monitorowanych gatunków drzew
  • Ocena stanu uszkodzenia monitorowanych gatunków drzew
  • Odnawianie istniejących pasów przeciwpożarowych
  • Osiadanie terenu
  • Osuszenie terenu
  • Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej
  • Powierzchnia lasów zagrożona przez grzybowe choroby infekcyjne
  • Powierzchnia występowania szkód górniczych
  • Pożary lasów
  • Punkty czerpania wody
  • Punkty łączności alarmowej
  • Punkty obserwacyjne
  • Straty powstałe w pożarach lasów
  • Średnia defoliacja monitorowanych gatunków drzew
  • Środki z funduszu Leśnego ustalone i pobrane w wyniku prawomocnych decyzji wydanych na podstawie przepisów o ochronie gruntów leśnych
  • Wykorzystywane samoloty gaśnicze
  • Wykorzystywane samoloty patrolowe
  • Wykorzystywane śmigłowce
  • Występowanie ważniejszych szkodników owadzich drzew leśnych
  • Zabiegi ochronne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Zakładanie nowych pasów przeciwpożarowych
  • Zawodnienie na gruntach wyłączonych z produkcji leśnej
  • Zawodnienie terenu
  • Zwalczanie szkodników lasu w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
  • Zwalczanie ważniejszych szkodników owadzich drzew leśnych
 • Zakaz prowadzenia pojazdów
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów
  • Zakaz prowadzenia pojazdów art. 28 § 1 pkt 1: A) Art. 10 § 1 pkt 1 kpw i B) Art. 10 § 1 pkt 2 kpw - Razem
 • Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze (dożywotnio)
 • Zakład Poprawczy do którego nastąpiło przeniesienie nieletniego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zakład Poprawczy do którego nastąpiło przeniesienie nieletniego
 • Zakład Poprawczy z którego nastąpiło przeniesienie nieletniego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zakład Poprawczy z którego nastąpiło przeniesienie nieletniego
 • Zakłady aktywności zawodowej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data przyznania statusu ZAZ
  • Data utraty statusu ZAZ
  • Zakład aktywności zawodowej
 • Zakłady i pracownie diagnostyczne i zabiegowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Działalność pracowni diagnostycznych badań czynnosciowych
  • Działalność pracowni diagnostycznych diagnostyki obrazowej
  • Działalność pracowni diagnostycznych medycyny nuklearnej
  • Działalność pracowni diagnostycznych radioterapii
  • Pracownie badań diagnostycznych
  • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty hemodynamiczne
  • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne
  • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny aparaty operacyjne i śródoperacyjne
  • Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny litotrypter
 • Zakłady stacjonarne pomocy społecznej
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Miejsca w zakładzie stacjonarnym pomocy społecznej
  • Mieszkańcy zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
  • Organ prowadzący zakład stacjonarny pomocy społecznej
  • Placówki Całodobowej Opieki
  • Pobyt w zakładzie stacjonarnym pomocy społecznej
  • Przystosowanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Środowiskowy Dom Samopomocy
  • Zakład stacjonarny pomocy społeczej
 • Zakończone postępowania przygotowawcze
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zakończone postępowania przygotowawcze w okresie sprawozdawczym
 • Zakres działalności organizacji non-profit
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Akcje protestacyjne prowadzone przez związek zawodowy
  • Beneficjenci indywidualni
  • Beneficjenci instytucjonalni
  • Branża działalności członków jednostki
  • Cele statutowe OPP
  • Członek organu reprezentacji
  • Działalność gospodarcza
  • Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
  • Działalność odpłatna pożytku publicznego
  • Działalność pożytku publicznego
  • Działania kierowane do odbiorców indywidualnych
  • Dziedzina działalności statutowej
  • Forma działalności statutowej
  • Główne działania organizacji OPP
  • Koła gospodyń wiejskich
  • Młodzieżówka partii
  • Odpłatna działalność statutowa
  • Organizowanie imprez dla odbiorców indywidualnych
  • Planowane podmioty objęte wsparciem
  • Planowani odbiorcy objęci wsparciem
  • Posiadanie udziałów w przedsiębiorstwie
  • Problemy w działalności jednostki
  • Realizacja projektu na terenie całego kraju
  • Sposób realizacji celów statutowych
  • Status organizacji pożytku publicznego
  • Status wniosku o dofinansowanie
  • Tytuł projektu
  • Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z EFS
  • Wnioski o wykreślenie jednostki z rejestru stowarzyszeń
  • Wybory władz jednostki
  • Założyciele organizacji
 • Zakres pomocy postpenitencjarnej
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zakres podmiotowy, przedmiotowy i wysokość świadczonej pomocy postpenitencjarnej
 • Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Działania eksmisyjne
  • Lokatorzy zalegający z opłatami za mieszkanie
  • Lokatorzy zalegający ze spłatą kredytu mieszkaniowego
  • Zaległości w opłatach za mieszkanie
  • Zaległości w spłacie kredytu mieszkaniowego
 • Załatwienie spraw przez referendarzy
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Załatwienie spraw przez referendarzy
 • Załatwienie spraw, w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Załatwienie spraw (liczba), w których z roszczeniem wystąpiła większa grupa pracowników
 • Zamachy samobójcze
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zamachy samobójcze usiłowane
  • Zamachy samobójcze zakończone zgonem
 • Zamknięte obiegi wody
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pojemność instalacji zamkniętego obiegu wody
  • Woda pobrana na uzupełnienie zamkniętego obiegu wody
  • Woda przepływająca przez zamknięty obieg
 • Zanieczyszczenie powietrza
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Emisja dopuszczalna
  • Emisja gazów cieplarnianych
  • Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza
  • Emisja zanieczyszczeń powietrza
  • Emitory
  • Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5
  • Łączna liczba uprawnień umorzona przez operatorów instalacji objętych systemem EU ETS za emisje osiągnięte w roku …
  • Łączna liczba uprawnień wydanych bezpłatnie na rok ... (niezależnie od roku w którym zostały wydane) na mocy art. 10a dyrektywy EU ETS (wraz z uprawnieniami wydanymi z rezerwy)
  • Łączna liczba uprawnień wydanych bezpłatnie na rok ... (niezależnie od roku w którym zostały wydane) na mocy art. 10c dyrektywy EU ETS
  • Międzynarodowy obrót substancjami zubożającymi warstwę ozonową
  • Odległość zakładu od zabudowy mieszkalnej
  • Pomiar emisji
  • Pomiar imisji
  • Sektory w emisji pyłu PM10
  • Sektory w emisji pyłu PM2,5
  • Uprawnienia do emisji z okresu rozliczeniowego 2013-2020 sprzedane na aukcjach przeprowadzonych w … r., za pośrednictwem Tymczasowej Platformy Aukcyjnej Europejskiej Giełdy Energii (EEX) z siedzibą w Lipsku
  • Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pobór morskich wód wewnętrznych
  • Pobór wody podziemnej
  • Pobór wody podziemnej ze zbiorników wód podziemnych
  • Pobór wody powierzchniowej śródlądowej
  • Pobór wód
  • Wielkość poboru morskich wód wewnętrznych
  • Wielkość poboru wody podziemnej
  • Wielkość poboru wody podziemnej ze zbiorników wód podziemnych
  • Wielkość poboru wody powierzchniowej śródlądowej
 • Zapasy węgla kamiennego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Stan zapasów węgla kamiennego
 • Zapobiegawczy nadzór sanitarny
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zapobiegawczy nadzór sanitarny
 • Zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zarządzanie strategiczne i zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (w okresie sprawozdawczym)
  • Zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej (w okresie sprawozdawczym) – wykaz Wkz
 • Zasobność gospodarstw domowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Aktualna wartość posiadanego przez gospodarstwo domowe samochodu
  • Cel zaciągnięcia przez gospodarstwo domowe pożyczki/kredytu
  • Gromadzenie środków finansowych lub majątkowych w celach emerytalnych
  • Gromadzenie środków finansowych na cele inne niż emerytalne
  • Korzystanie przez gospodarstwo domowe z pożyczek/kredytów
  • Liczba innych nieruchomości poza pierwszym domem / mieszkaniem
  • Liczba kredytów / pożyczek
  • Liczba kredytów innych niż hipoteczne
  • Liczba pojazdów w gospodarstwie domowym
  • Łączna wartość kredytu / pożyczki jaka pozostała do splaty
  • Łączna wartość nieruchomości poza pierwszym mieszkaniem / domem
  • Obecna wartość pierwszego domu / mieszkania
  • Obecna wartość pojazdów
  • Okres czasu jaki pozostał do spłaty kredytów innych niż hipoteczne
  • Okres czasu pozostały do spłaty kredytu / pożyczki
  • Posiadanie innych nieruchomości poza pierwszym mieszkaniem / domem
  • Posiadanie karty kredytowej, karty sklepowej kredytowej, ujemnego salda w banku lub innej instytucji
  • Posiadanie konta w banku, SKOK lub innej instytucji finansowej, lokaty i rachunku oszczędnościowego, środków w funduszach inwestycyjnych, gotówki
  • Posiadanie kredytów / pożyczek
  • Posiadanie kredytów innych niż hipoteczne
  • Posiadanie pojazdów przez gospodarstwo domowe
  • Posiadanie zadłużenia niespłaconego w terminie
  • Procent nieruchomości należący do gospodarstwa domowego
  • Roczna stopa oprocentowania kredytów innych niż hipoteczne
  • Waluta w jakiej pozostał do spłaty kredyt / pożyczka
  • Waluta w jakiej zaciągnięto kredyt / pożyczkę
  • Wartość kredytów innych niż hipoteczne pozostała do splaty
  • Wartość wszystkich nieruchomości (poza pierwszym domem / mieszkaniem)
  • Wartość zadłużenia niespłaconego w terminie
  • Wysokość zadłużenia gospodarstwa domowego
  • Zgromadzone środki finansowe
 • Zasoby leśne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bieżący przyrost miąższości drzewostanów
  • Dane dotyczące lasów Skarbu Państwa
  • Dane dotyczące pozostałych lasów, zaliczanych do lasów publicznych
  • Grunty leśne wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa trwale rozdysponowane
  • Grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia
  • Grunty niezalesione
  • Grunty zalesione
  • Grunty związane z gospodarką leśną
  • Lasy ochronne
  • Lasy ochronne w zarządzie Lasów Państwowych
  • Lesistość
  • Powierzchnia gruntów leśnych
  • Powierzchnia gruntów leśnych do rozdysponowania
  • Powierzchnia gruntów leśnych oddana w administrowanie
  • Powierzchnia gruntów leśnych pozostająca w użytkowaniu wieczystym
  • Powierzchnia gruntów leśnych pozostająca w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
  • Powierzchnia gruntów leśnych przekazana w zarząd
  • Powierzchnia gruntów leśnych wydzierżawiona
  • Powierzchnia gruntów leśnych wydzierżawiona osobom fizycznym
  • Powierzchnia lasów
  • Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana przez jednostki Lasów Państwowych
  • Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana przez parki narodowe
  • Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana przez służby powiatu (miasta)
  • Powierzchnia objęta aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu
  • Powierzchnia objęta inwentaryzacjami stanu lasu
  • Pozostałe przyczyny przyrostu powierzchni gruntów leśnych
  • Przeciętny wiek drzewostanów
  • Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych sztucznie
  • Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej
  • Przyrost powierzchni gruntów leśnych
  • Ubytek powierzchni gruntów leśnych
  • Zasobność drzewostanów
  • Zasoby drzewne na pniu
 • Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST)
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie Polskiej Akademii Nauk
  • Nadane stopnie naukowe doktora
  • Nadane stopnie naukowe doktora habilitowanego
  • Nadane tytuły naukowe profesora
  • Zatrudnienie specjalistów ICT
 • Zasoby mieszkaniowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Członkowie spółdzielni mieszkaniowych
  • Infrastruktura techniczna mieszkaniowych zasobów gminnych
  • Mieszkania
  • Mieszkania będące własnością lub w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych
  • Mieszkania chronione
  • Mieszkania stanowiące własność osób fizycznych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań będących własnością lub w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych
  • Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych nie spełniających standardów technicznych do zamieszkania
  • Powierzchnia użytkowa zasobów wynajmowanych od innych podmiotów
  • Remonty mieszkań
  • Rodzaj jednostki posiadającej zasoby mieszkaniowe
  • Zasoby mieszkaniowe nie spełniające standardów technicznych do zamieszkania
  • Zasoby mieszkaniowe wynajmowane od innych podmiotów
 • Zasoby węgla kamiennego
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zasoby węgla kamiennego do końca okresu obowiązywania koncesji
  • Zasoby węgla kamiennego w całosci złoża
 • Zasoby wód podziemnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pobór wód leczniczych, termalnych i solanek
  • Prace hydrogeologiczne zatwierdzone do realizacji - liczba otworów
  • Prace hydrogeologiczne zatwierdzone do realizacji - metraż wierceń
  • Prace hydrogeologiczne zrealizowane - liczba otworów
  • Prace hydrogeologiczne zrealizowane - metraż wierceń
  • Przyrost - ubytek zasobów wód podziemnych w stosunku do roku poprzedniego
  • Rozpatrzone opracowania hydrogeologiczne
  • Stan zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
  • Stan zasobów wód podziemnych z utworów kredowych
  • Stan zasobów wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogeńskich
  • Stan zasobów wód podziemnych z utworów starszych
  • Wody podziemne wydobyte łącznie
  • Wody podziemne wydobyte z komory pomp (wody dołowe)
  • Wody podziemne wydobyte z rząpia (pompowni spągowej)
  • Wody podziemne wydobyte ze studzien odwodnieniowych
  • Wody zrzucone do cieków powierzchniowych
  • Zasoby eksploatacyjne solanek, wód leczniczych i termalnych
  • Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych
  • Złoża eksploatacyjne solanek, wód leczniczych i termalnych
 • Zasób archiwalny
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Materiały archiwalne w postaci tradycyjnej
  • Materiały archiwalne wytworzone w postaci elektronicznej
  • Nabytki materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej
  • Nabytki materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej z podmiotów państwowych i samorządowych
  • Nabytki materiałów archiwalnych w postaci tradycyjnej
  • Nabytki materiałów archiwalnych w postaci tradycyjnej z podmiotów państwowych i samorządowych
  • Nabytki zespołów (zbiorów) archiwalnych
  • Nabytki zespołów (zbiorów) archiwalnych z podmiotów państwowych i samorządowych
  • Ubytki materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej
  • Ubytki materiałów archiwalnych w postaci tradycyjnej
  • Ubytki zespołów (zbiorów) archiwalnych
  • Zasób archiwalny w postaci elektronicznej
  • Zasób archiwalny w postaci elektronicznej zewidencjonowany
  • Zasób archiwalny w postaci tradycyjnej
  • Zasób archiwalny w postaci tradycyjnej zewidencjonowany
  • Zespoły (zbiory) archiwalne
  • Zespoły (zbiory) archiwalne zewidencjonowane
  • Zespoły (zbiory) archiwalne zinwentaryzowane
  • Zewidencjonowane materiały archiwalne w postaci elektronicznej
  • Zewidencjonowane materiały archiwalne w postaci tradycyjnej
  • Zinwentaryzowane materiały archiwalne w postaci elektronicznej
  • Zinwentaryzowane materiały archiwalne w postaci tradycyjnej
  • Zinwentaryzowany zasób archiwalny w postaci elektronicznej
  • Zinwentaryzowany zasób archiwalny w postaci tradycyjnej
 • Zastępcza kara pozbawienia wolności
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zastępcza kara pozbawienia wolności orzeczona w okresie sprawozdawczym w zamian za nieuiszczoną grzywnę
 • Zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich (art. 26 i 27 ustawy)
 • Zatrudnienie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zatrudnienie (wg stanu w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)
 • Zatrudnienie ewidencyjne osadzonych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zatrudnienie ewidencyjne osadzonych (w dniu sprawozdawczym)
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zatrudnienie i wynagrodzenie
 • Zatrudnienie osadzonych w miesiącu rozliczeniowym
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zatrudnienie osadzonych w miesiącu rozliczeniowym
 • Zaufanie do ludzi i instytucji
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Poziom zaufania do instytucji
  • Poziom zaufania do ludzi
 • Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zawieszenie postępowania wykonawczego w trybie art. 15 § 2 kkw
 • Zawieszone postępowania przygotowawcze
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zawieszone postępowania przygotowawcze.
 • Zawodnicy sportowi
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Reprezentanci Polski
  • Zawodnicy
  • Zawodnicy zagraniczni występujący w Polsce
  • Zawodnicy zarejestrowani w polskim lub okręgowym związku sportowym
 • Zażalenia w ramach właściwości poziomej
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zażalenia w ramach właściwości poziomej
  • Zażalenia w ramach właściwości poziomej (dział wypełniany od 1 stycznia 2013 r.)
 • Zbiory upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Prognoza zbiorów owoców
  • Prognoza zbiorów warzyw gruntowych
  • Zbiory owoców
  • Zbiory owoców przeznaczone na sprzedaż
  • Zbiory spod osłon
  • Zbiory warzyw gruntowych
 • Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Masa przechowywanych ziemniaków
  • poplony i wsiewki - powierzchnia
  • Poplony i wsiewki - zbiory
  • Przychody ziemiopłodów
  • Rozchody ziemiopłodów
  • Straty w ogólnej masie przechowywanych ziemniaków
  • Średnia jakość ogólnych zbiorów siana z łąk trwałych
  • Zapasy ziemiopłodów
  • Zbiory buraków cukrowych wg.ARR
  • Zbiory chmielu wg.GIJHARS
  • Zbiory ziemiopłodów
  • Zbiory ziemiopłodów przeznaczone na sprzedaż
 • Zestawienie ogólne - stan na ostatni dzień nauki
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zestawienie ogólne – dotyczy stanu na ostatni dzień nauki
 • Zezwolenia na pracę cudzoziemców
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Odmowy wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca
  • Przedłużenia zezwoleń na pracę cudzoziemca
  • Uchylone zezwolenia na pracę cudzoziemca
  • Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
  • Wydane zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • Zezwolenie na wyjazd dzieci za granicę
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zezwolenie na wyjazd dzieci za granicę (nie dotyczy przysposobień przez osoby zamieszkałe za granicą) (należy podać liczbę dzieci w ciągu okresu sprawozdawczego)
 • Zgony
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Data rejestracji zgonu
  • Data sporządzenia aktu zgonu
  • Data urodzenia osoby zmarłej
  • Data zgonu
  • Kod przyczyny zgonu (ICD10) - bezpośredni
  • Kod przyczyny zgonu (ICD10) - wtórny
  • Kod przyczyny zgonu (ICD10) - wyjściowy
  • Miejsce zgonu
  • Osoba stwierdzająca przyczynę zgonu
  • Powód sporządzenia aktu zgonu
  • Przeprowadzenie sekcji zwłok lub innego badania post mortem
  • Przyczyna zgonu
  • Rodzaj karty zgonu
  • Uwzglednienie wyników sekcji zwłok w opisie przyczyny zgonu
  • Zgon
  • Zgon niemowlęcia
  • Zgon z powodu choroby zakaźnej
 • Zgony osadzonych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zgony osadzonych
 • Zielone technologie
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Laureaci Akcelatora Zielonych Technologii
  • Uczestnicy Akcelatora Zielonych Technologii
  • Zamówienia publiczne w zakresie ekologii
 • Zlecenia działań aktywizacyjnych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Działania aktywizacyjne
  • Uczestnicy zleceń dzialań aktywizacyjnych
 • Złoża kopalin
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zasoby rud miedzi
  • Zasoby soli kamiennej
  • Zasoby surowcow wapiennych i kruszyw naturalnych
  • Zasoby węgla brunatnego
  • Zasoby węgla kamiennego
  • Złoża kopalin
  • Złoża kopalin zagospodarowane
 • Złoża torfów
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Wydobycie torfów
  • Zasoby eksploatowane złóż torfu
  • Zasoby złóż torfów
 • Zmiany w rejestrach
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zmiany w rejestrach - w tym sprawy o wykreślenia
 • Zobowiązania alimentacyjne osadzonych
 • Charakter pakietu: resortowy

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Zobowiązania alimentacyjne osadzonych
 • Zobowiązania fundusze inwestycyjne
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
 • Zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Rezerwy na zobowiązania z tytułu umów na instrumenty finansowe
  • Rezerwy na zobowiązania z tytułu umów na instrumenty pochodne
  • Zobowiązania z tytułu umów dotyczących operacji finansowych instrumentami finansowymi
  • Zobowiązania z tytułu umów dotyczących operacji finansowych instrumentami pochodnymi
 • Zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Kolektor słoneczny
  • Ogrzewanie
  • Oszczędność energii
  • Paliwa i nośniki energii
  • Paliwa z biomasy
  • Pompa ciepła
  • Rola audytu energetycznego
  • Samochód osobowy
  • Urządzenia AGD i RTV
  • Urządzenia do gotowania posiłków
  • Urządzenia pomiarowe i regulacyjne
  • Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
  • Zużyte nośniki energii
  • Żarowki
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Całkowita masa zużytego sprzętu
  • Masa wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • Masa zebranego zużytego sprzętu
  • Masa zebranego zużytego sprzętu z gospodarstw domowych
  • Masa zebranego zużytego sprzętu z innych źródeł
  • Masa zużytego sprzętu przetworzonego w kraju
 • Zwierzęta chronione
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Odszkodowania wypłacane za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione
  • Przyczyny redukcji zwierząt chronionych
  • Ważniejsze zwierzęta chronione
  • Zezwolenia na redukcję zwierząt chronionych wydane przez GDOŚ
  • Zezwolenia na redukcję zwierząt chronionych wydane przez RDOŚ
  • Zgłoszone szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione
  • Zredukowane osobniki w zezwoleniach wydanych przez GDOŚ
  • Zredukowane osobniki w zezwoleniach wydanych przez RDOŚ
 • Zwolnienia grupowe zgłoszone do urzędów pracy
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Osoby zgłoszone i/lub zwolnione grupowo
  • Zakłady pracy
  • Zgłoszenia zwolnień grupowych osoby
  • Zgłoszenia zwolnień grupowych zakłady

Ż

 • Żegluga morska i przybrzeżna
 • Charakter pakietu: ogólny

  Lista zmiennych bazowych w pakiecie:

  • Bandera statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Bandera statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
  • Długość całkowita statku morskiego pod polską banderą
  • Eksploatacja statku przez zagranicznego (obcego) przewoźnika
  • Flota transportowa morska i przybrzeżna
  • IMO statku morskiego pod polską banderą
  • IMO statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • IMO statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
  • Kierowcy samochodów ciężarowych przewożeni promami
  • Kontenery polskiego handlu zagranicznego z ładunkami
  • Kraj operatora statku morskiego pod polską banderą
  • Kraj portu macierzystego (rejestracji) statku morskiego pod polską banderą
  • Kraj stoczni , w której został zbudowany statek morski pod polską banderą
  • Kraj właściciela rejestrowego statku morskiego pod polską banderą
  • Miejsca pasażerskie na statkach morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Miejsca pasażerskie na statkach zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanych przez sprawozdawcę
  • Nazwa statku morskiego pod polską banderą
  • Nazwa statku morskiego pod polską banderą (poprzednia)
  • Nazwa statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
  • Okres eksploatacji przez sprawozdawcę statku, stanowiącego własność zagranicznego (obcego) podmiotu
  • Operator statku morskiego pod polską banderą
  • Port macierzysty (rejestracji) statku morskiego pod polską banderą
  • Praca przewozowa pasażerów floty transportowej
  • Praca przewozowa pasażerów floty transportowej pomiędzy portami polskimi
  • Praca przewozowa pasażerów komunikacji krajowej floty transportowej
  • Praca przewozowa przy przewozie ładunków flotą transportową
  • Przewozy ładunków do portów polskich z portów obcych
  • Przewozy ładunków do portów polskich z portów obcych - kontenery z ładunkami
  • Przewozy ładunków do portów polskich z portów obcych w kontenerach dużych (20' lub większych)
  • Przewozy ładunków flotą transportową
  • Przewozy ładunków importowanych polskiego handlu zagranicznego
  • Przewozy ładunków importowanych polskiego handlu zagranicznego w kontenerach dużych (20' lub większych)
  • Przewozy ładunków morskiej i przybrzeżnej floty transportowej według grup ładunkowych
  • Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego
  • Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego w kontenerach dużych (20' lub większych)
  • Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego we własnej gestii transportowej
  • Przewozy ładunków pomiędzy portami obcymi
  • Przewozy ładunków pomiędzy portami obcymi - kontenery z ładunkami
  • Przewozy ładunków pomiędzy portami obcymi w kontenerach dużych (20' lub większych)
  • Przewozy ładunków pomiędzy portami polskimi
  • Przewozy ładunków pomiędzy portami polskimi - kontenery z ładunkami
  • Przewozy ładunków pomiędzy portami polskimi w kontenerach dużych (20' lub większych)
  • Przewozy ładunków tranzytowych polskiego handlu zagranicznego
  • Przewozy ładunków tranzytowych polskiego handlu zagranicznego w kontenerach dużych (20' lub większych)
  • Przewozy ładunków wewnątrzportowe
  • Przewozy ładunków wewnątrzportowe - kontenery z ładunkami
  • Przewozy ładunków wewnątrzportowe w kontenerach dużych (20' lub większych)
  • Przewozy ładunków zbiornikowcami w żegludze nieregularnej
  • Przewozy pasażerów flotą transportową
  • Przewozy pasażerów flotą transportową w komunikacji krajowej
  • Przewozy pasażerów flotą transportową w komunikacji międzynarodowej - Praca przewozowa
  • Przewozy pasażerów pomiędzy portami polskimi
  • Przewozy pasażerów promami
  • Przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej
  • Przewozy pasażerów wewnątrzportowe
  • Relacja ładunków przewożonych flotą transportową
  • Relacja ładunków przewożonych w kontenerach dużych (20' lub większych)
  • Relacja ładunków przewożonych w kontenerach w TEU
  • Rodzaj przynależności statku
  • Rodzaj statku morskiej floty transportowej
  • Rodzaj statku przybrzeżnej floty transportowej
  • Rodzaj statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę -morskiej floty transportowej
  • Rodzaj statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę -przybrzeżnej floty transportowej
  • Rok budowy statku morskiego pod polską banderą
  • Rok budowy statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Rok budowy statku stanowiącego własność zagranicznego (obcego) podmiotu
  • Statek morskiej i przybrzeżnej floty transportowej typu ro-ro
  • Statek morskiej i przybrzeżnej floty transportowej wyposażony w urządzenia do łączności satelitarnej
  • Statek morskiej i przybrzeżnej floty transportowej z zautomatyzowaną siłownią
  • Statek przekazany do eksploatacji zagranicznemu przewoźnikowi
  • Statek zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę - typu ro-ro
  • Statek zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę wyposażony w urządzenia do łączności satelitarnej
  • Statki morskie pod polską banderą
  • Stocznia, w której został zbudowany statek morski pod polską banderą
  • Sygnał wywoławczy statku morskiego pod polską banderą
  • Sygnał wywoławczy statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Sygnał wywoławczy statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
  • Szerokość statku morskiego pod polską banderą
  • Typ statku morskiego pod polską banderą
  • Tytuł prawny do dysponowania statkiem morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Tytuł prawny do dysponowania statkiem zagranicznego (obcego) podmiotu eksplatowanego przez sprawozdawcę
  • Udziały kapitału polskiego we własnośći statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Wiek statku morskiego pod polską banderą
  • Właściciel rejestrowy statku morskiego pod polską banderą
  • Właściciel rejestrowy statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Właściciel rejestrowy statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
  • Wywóz ładunków eksportowanych polskiego handlu zagranicznego
  • Wywóz ładunków eksportowanych polskiego handlu zagranicznego w kontenerach dużych (20' lub większych)
  • Wywóz ładunków z portów polskich do portów obcych
  • Wywóz ładunków z portów polskich do portów obcych - kontenery z ładunkami
  • Wywóz ładunków z portów polskich do portów obcych w kontenerach dużych (20' lub większych)
  • Załoga na statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
  • Załoga statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Zanurzenie statku morskiego pod polską banderą
  • Zautomatyzowana siłownia na statku zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę
  • Żegluga i zasięg pływania
Do góry