Prezes GUS Dominik Rozkrut

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj


Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami:

 • Gabinetu Prezesa (GP), z uwzględnieniem bezpośredniego nadzoru Dyrektora Generalnego Głównego Urzędu Statystycznego nad pracami z zakresu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i prowadzenia archiwum zakładowego oraz ewidencji udostępniania zasobu aktowego;
 • Departamentu Programowania i Koordynacji Badań (PK);
 • Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów (ST);
 • Departamentu Standardów i Rejestrów (SR);
 • Departamentu Opracowań Statystycznych (OS);
 • Departamentu Rachunków Narodowych (RN);
 • Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów (SM);
 • Departamentu Badań Przestrzennych i Środowiska (BP);
 • Departamentu Badań Demograficznych (BD);
 • Departamentu Badań Społecznych (BS);
 • Departamentu Rynku Pracy (DP);
 • Departamentu Handlu i Usług (HU);
 • Departamentu Przedsiębiorstw (PZ);
 • Departamentu Rolnictwa (DR);
 • Departamentu Współpracy Międzynarodowej (WM);
 • Departamentu Edukacji i Komunikacji (DK);
 • Departamentu Administracyjno-Budżetowego (DB) w zakresie działania dysponenta pierwszego stopnia;
 • Centralnej Biblioteki Statystycznej im. Stefana Szulca
 • Centrum Informatyki Statystycznej;
 • Zakładu Wydawnictw Statystycznych
 • instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.


Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Rozkruta podczas nieobecności zastępuje Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego Anna Borowska, z wyłączeniem:

 1. spraw związanych z wydawaniem zarządzeń i zarządzeń wewnętrznych Prezesa GUS oraz zatwierdzaniem zasad i wytycznych Prezesa GUS;
 2. podpisywania pism kierowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, a także Stały Komitet Rady Ministrów;
 3. uczestniczenia w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów.


Sekretariat tel. 22 608-31-00, fax 22 608-38-63


Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2021 poz. 955) do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:

1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne, koordynowanie prac i przygotowywanie projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz przedstawianie go Radzie;
2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich metodologii;
3) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ich analizowanie;
3a) coroczne sporządzanie i publikowanie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Narodowego Rachunku Zdrowia;
4) przeprowadzanie spisów powszechnych;
5) przechowywanie danych statystycznych;
6) opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji podstawowych kategorii, ustalanie wzajemnych relacji między nimi oraz ich interpretacja;
7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników;
8) opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych oraz statystycznych prognoz gospodarczych i społecznych;
9) przedstawianie Prezydentowi, Sejmowi i Senatowi, organom administracji rządowej, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom rządowym wynikowych informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych;
10) prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju;
11) prowadzenie badań i analiz statystycznych wynikających z przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych;
12) dokonywanie statystycznych porównań międzynarodowych i ogłaszanie ich wyników;
13) wykonywanie przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań przekazywania danych statystycznych organizacjom międzynarodowym;
14) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
15) prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii badań statystycznych i standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowań metod matematycznych i informatyki w statystyce;
16) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia w dziedzinie statystyki;
17) popularyzacja wiedzy o statystyce.


Ponadto Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wykonując zadania określone w ustawie, kieruje się zasadami niezależności zawodowej, bezstronności, rzetelności i odpowiedzialności za wysoką jakość statystyk krajowych i międzynarodowych, zgodnie z europejskim kodeksem praktyk statystycznych, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm.).

Struktura organizacyjna Głównego Urzędu Statystycznego

Patronaty honorowe Prezesa GUS

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikujący informację: (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 08.06.2016 11:43
Aktualizacja informacji: 21.12.2021 13:15
Sprawdź historię zmian
Do góry