Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.25. Warunki życia ludności, pomoc społeczna

1. Symbol badania
1.25.07
2. Temat badania
Pomoc społeczna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o infrastrukturze i działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, sieci i działalności stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, udzielanej pomocy przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej dla potrzeb przygotowania planu budżetu na kolejny rok, obserwacja stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Osoby: pracujące w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej. Osoby: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Mieszkańcy stacjonarnych zakładów pomocy społecznej.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pomoc społeczna. Pracujący, w tym zatrudnieni. Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit. Świadczenia z pomocy społecznej. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kwoty świadczeń pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, typ świadczenia.
Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, typ świadczenia.
Osoby, którym przyznano świadczenia pomocy społecznej ze względu na powód, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej, w przekrojach: typ zakładu, rodzaj zakładu, grupy mieszkańców, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Miejsca w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Mieszkańcy stacjonarnych zakładów pomocy społecznej, w przekrojach: typ zakładu, wiek, płeć, cechy społeczne, formy odpłatności za pobyt, kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Pracujący i wolontariusze w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Organ prowadzący stacjonarne zakłady pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Przystosowanie zakładów stacjonarnych pomocy społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.
Osobodni pobytu w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej, w przekrojach: kraj, województwa, podregiony, powiaty, gminy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Świadczenia z pomocy społecznej (sierpień 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Placówki stacjonarnej pomocy społecznej (maj 2019).
Do góry