Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.24. Wynagrodzenia, koszty pracy i świadczenia społeczne

1. Symbol badania
1.24.02
2. Temat badania
Struktura wynagrodzeń
3. Cykliczność badania
co 2 lata
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o przeciętnych miesięcznych i godzinowych wynagrodzeniach ogółem brutto za październik danego roku oraz o strukturze tych wynagrodzeń osób zatrudnionych w danym zawodzie.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Rady (WE) NR 530/1999 z dnia 9 marca 1999 r. dotyczące statystyk strukturalnych odnoszących się do zarobków i kosztów pracy (Dz. Urz. WE L 63 z 12.03.1999, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 341, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Komisji (WE) nr 1022/2009 z dnia 29 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1738/2005, (WE) nr 698/2006 i (WE) nr 377/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów (ISCO) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 283 z 30.10.2009, str. 3)
 • - rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2006 z dnia 5 maja 2006 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999 w zakresie oceny jakości statystyk strukturalnych dotyczących kosztów pracy i zarobków (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 121 z 06.05.2006, str. 30, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • NBP
 • wymiar sprawiedliwości, organy ścigania i służby specjalne
 • ambasady zagraniczne
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
 • indywidualni odbiorcy krajowi
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.
Osoby: zatrudnione w jednostce sprawozdawczej na podstawie stosunku pracy, które znajdowały się w ewidencji jednostki w okresie od 1 do 31 października 2018 r.

7. Zakres przedmiotowy
Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Struktura wynagrodzeń.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Przeciętne miesięczne i godzinowe wynagrodzenia ogółem brutto osób zatrudnionych, w przekrojach: ogółem sektor własności województwo płeć wiek poziom ukończonego wykształcenia zawód wykonywany staż pracy rodzaj umowy o pracę system czasu pracy sekcje PKD wielkość zakładu pracy.
Rozkład zatrudnionych - według krotności przeciętnego wynagrodzenia ogółem brutto dla gospodarki narodowej, mierniki pozycyjne wynagrodzeń ogółem brutto, mierniki zróżnicowania wynagrodzeń ogółem brutto, mierniki koncentracji wynagrodzeń ogółem brutto, w przekrojach: kraj, sektor własności, województwo zawód wykonywany, staż pracy, rodzaj umowy o pracę, system czasu pracy płeć, wiek, poziom ukończonego wykształcenia sekcje PKD 2007, wielkość zakładu pracy.
Struktura wewnętrzna przeciętnych wynagrodzeń ogółem brutto, struktura wewnętrzna opłaconego czasu pracy, sposób ustalania wynagrodzeń za pracę, w przekrojach: ogółem, sektor własności, województwo płeć, wiek, poziom ukończonego wykształcenia zawód wykonywany, staż pracy, rodzaj umowy o pracę, system czasu pracy sekcje PKD 2007, wielkość zakładu pracy.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 r. (luty 2020),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018 (listopad 2019).
Do góry