Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
Główny Urząd Statystyczny
Źródło danych:
Z-12 - sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie (15%)
Co 2 lata do 29 marca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Struktura wynagrodzeń.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.02
Do góry