Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.23. Rynek pracy

1. Symbol badania
1.23.15
2. Temat badania
Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw pracy
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji na rynku pracy w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców w RP.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
  • - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)
6. Zakres podmiotowy
Cudzoziemcy w Polsce: dla których istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę.

7. Zakres przedmiotowy
Zezwolenia na pracę cudzoziemców.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, liczba wydanych zezwoleń na pracę, w tym przedłużeń, liczba odmów wydanych zezwoleń oraz liczba uchylonych zezwoleń, w przekrojach: płeć, obywatelstwo, typy zezwoleń.
Liczba wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców, w przekrojach: kraj, województwa, obywatelstwo, typy zezwoleń, okres ważności zezwoleń, wybrane grupy zawodów, sekcje PKD.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019).
Tablice publikacyjne:
  • Cudzoziemcy pracujący w Polsce - strona internetowa MRPiPS (sierpień 2018, luty 2019).
Do góry