Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.21. Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol badania
1.21.03
2. Temat badania
Migracje wewnętrzne ludności
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających na monitorowanie zmian w zakresie kierunków i rozmiarów przemieszczeń ludności na obszarze kraju oraz na charakterystykę osób migrujących. Wyniki badania są elementem bilansów stanu i struktury ludności według podstawowego podziału administracyjnego kraju, są również wykorzystywane przy opracowaniu prognoz demograficznych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 39)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • inny użytkownik
Dane osobowe:
 • Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne do charakterystyki osób migrujących.
6. Zakres podmiotowy
Osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania na terenie kraju.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Liczba migracji wewnętrznych na pobyt stały, kierunki migracji oraz cechy społeczno-demograficzne osób migrujących, w przekrojach: miejsce poprzedniego i obecnego zamieszkania, płeć, wiek i stan cywilny, kraj, województwa, wybrane dane dla powiatów, gmin i jednostek NUTS (makroregiony NUTS-1, regiony NUTS-2, podregiony NUTS-3).
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy, kierunki migracji oraz cechy demograficzno-społeczne migrantów, w przekrojach: płeć, stan cywilny, miejsce stałego i czasowego zameldowania, kraj, województwa, wybrane dane dla powiatów, gmin i jednostek NUTS (makroregiony NUTS-1, regiony NUTS-2, podregiony NUTS-3).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Demograficzny 2019 (listopad 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Demografia – Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały (czerwiec 2019),
 • DBW Demografia – Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności na pobyt stały na 1000 ludności (czerwiec 2019).
Inne bazy danych:
 • Demografia – Migracje wewnętrzne - dane roczne (maj 2019),
 • Demografia – Migracje wewnętrzne - dane półroczne (wrzesień 2018, marzec 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Migracje wewnętrzne i zagraniczne (maj 2019).
Do góry