Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.21. Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol badania
1.21.02
2. Temat badania
Małżeństwa. Rozwody. Separacje
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o małżeństwach, separacjach rozwodach, służących do oceny sytuacji bieżącej w zakresie tworzenia się i rozpadu rodzin, jak również do prognozowania demograficznego.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 39)
 • - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 10)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategie rozwoju województw
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • inny użytkownik
Dane osobowe:
 • Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne do charakterystyki osób według stanu cywilnego.
6. Zakres podmiotowy
Związki małżeńskie zarejestrowane w Polsce przez USC: zawarte na terytorium RP w nawiązaniu do osób rezydujących w RP, zawarte za granicą w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą. Prawomocnie orzeczone rozwody: w Polsce. Separacje: w Polsce.

7. Zakres przedmiotowy
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Małżeństwa. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Rozwody i separacje.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Informacje o zawartych małżeństwach, orzeczonych rozwodach i separacjach, w przekrojach: według miejsca zamieszkania osoby, której zdarzenie dotyczy, tj. według gmin imiennie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejskie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Rocznik Demograficzny 2019 (listopad 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Demografia – Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (czerwiec 2019),
 • DBW Demografia – Małżeństwa zawarte według wieku i poprzedniego stanu cywilnego prawnego nowożeńców (czerwiec 2019),
 • DBW Demografia – Rozwody według wieku małżonków i okresu trwania małżeństwa (od zawarcia małżeństwa do wniesienia powództwa) (czerwiec 2019),
 • DBW Demografia – Rozwody (czerwiec 2019),
 • DBW Demografia – Separacje orzeczone (czerwiec 2019).
Inne bazy danych:
 • Demografia – Małżeństwa - dane półroczne (wrzesień 2018, marzec 2019),
 • Demografia – Separacje (czerwiec 2019),
 • Demografia – Rozwody (czerwiec 2019),
 • Demografia – Małżeństwa - dane roczne (czerwiec 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Małżeństwa, rozwody i separacje - dane półroczne (wrzesień 2018, marzec 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Małżeństwa, rozwody i separacje - dane roczne (czerwiec 2019).
Do góry