Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.01. Stan i ochrona środowiska

1. Symbol badania
1.01.02
2. Temat badania
Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi
Minister właściwy do spraw środowiska

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat użytkowania gruntów według kierunków wykorzystania, wyłączania gruntów w trybie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, degradacji i dewastacji, w tym w wyniku działalności górniczej, pożarów upraw, łąk, rżysk i nieużytków, zasobów złóż, jakości gleb, a także działalności badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia gleby.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
6. Zakres podmiotowy
Użytkowanie ziemi.

7. Zakres przedmiotowy
Grunty zdewastowane i zdegradowane. Monitoring gleb. Pożary. Użytkowanie gruntów. Zagrożenia i ochrona lasu. Złoża kopalin.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Zasoby oraz kierunki wykorzystania powierzchni gruntów, w przekrojach: kraj, województwa.
Grunty wyłączone z użytkowania rolniczego lub leśnego, w przekrojach: kraj, województwa.
Grunty zdewastowane i zdegradowane (w tym w wyniku działalności górniczej) oraz zagrożone degradacją, ich rekultywacja i zagospodarowanie, w przekrojach: kraj, województwa.
Pożary i wielkości powierzchni, które uległy spaleniu w zakresie upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków rolnych, w tym pożarów powstałych podczas zbiorów upraw rolnych, w przekrojach: kraj, województwa.
Powierzchnia i zasoby złóż torfowych, w przekrojach: rodzaje użytków rolnych kraj, województwa.
Zużycie nawozów sztucznych (NPK) i wapniowych, w przekrojach: kraj, województwa.
Zasobność gleb w przyswajalne makroelementy, w przekrojach: kraj, województwa.
Odczyn gleb oraz potrzeby wapnowania, w przekrojach: kraj, województwa.
Jakość gleb użytkowanych rolniczo, w przekrojach: kraj, województwa.
Powierzchnia geodezyjna gruntów, w przekrojach: kierunki wykorzystania gruntów.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Ochrona Środowiska 2019 (listopad 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Regiony Polski 2019 (sierpień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019).
Do góry