Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.65. Finanse publiczne

1. Symbol badania
1.65.21
2. Temat badania
Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o stanie pasywów w wartości nominalnej dotyczących gotówki i depozytów, papierów wartościowych innych niż akcje (poza instrumentami pochodnymi), pożyczek, zgodnie z zasadami ESA oraz stanu aktywów finansowych z tytułu pożyczek udzielonych rządom krajów Unii Europejskiej.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja państwowa
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • administracja samorządowa - województwo
  • administracja samorządowa - powiat
  • administracja samorządowa - gmina, miasto
  • NBP
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych określone zgodnie z definicją Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA).

7. Zakres przedmiotowy
Pasywa według następujących instrumentów (w wartości nominalnej): gotówka i depozyty, dłużne papiery wartościowe, kredyty i pożyczki oraz aktywa finansowe.

Wyniki badania:
1.65.22 Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.65.22 Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych

Inne źródła danych:
System informacyjny Ministerstwa Finansów dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych (prowadzony m.in. na podstawie sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN)

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych przedstawia skonsolidowany dług w wartości nominalnej niespłacony na koniec danego kwartału, w przekrojach: sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz jego podsektory: instytucji rządowych, samorządowych i ubezpieczeń społecznych.
Informacje dotyczące pożyczek międzyrządowych zawierające kwartalne dane obejmujące należności z tytułu pożyczek udzielonych innym rządom krajów Unii Europejskiej, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Government finance and EDP statistics (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019).
Do góry