Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.64. Ceny

1. Symbol badania
1.64.01
2. Temat badania
Ceny w rolnictwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach cen: skupu (łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz z wyłączeniem podatku od towarów i usług) - 30 produktów rolnych miesięcznie i około 180 produktów w półroczu (obliczone jako iloraz wartości i ilości skupionych w danym okresie produktów); uzyskiwanych przez rolników na targowiskach za produkty rolne - 52 produkty (opracowane jako średnie arytmetyczne wszystkich notowań w skali wojewódzkiej, regionalnej, ogólnokrajowej); wybranych użytków rolnych i dzierżaw przeznaczonych na działalność rolniczą, z uwzględnieniem gruntów ornych, w podziale na grunty dobre, średnie i słabe i łąk, w podziale na łąki dobre i słabe (ceny obliczone jako średnie arytmetyczne wszystkich notowań w skali wojewódzkiej, regionalnej i ogólnokrajowej). Na podstawie zebranych danych obliczane są wskaźniki i relacje cen.

Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Przedsiębiorstwa niefinansowe: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, przedsiębiorstwa osób fizycznych, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie - prowadzące skup produktów rolnych.
Gospodarstwa rolne prowadzące chów świń.
Gospodarstwa rolne prowadzące sprzedaż artykułów rolnych na targowiskach.

7. Zakres przedmiotowy
Ceny w rolnictwie.

Wyniki badania:
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych; 1.67.05 Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych; 1.45.18 Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej; 1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych; 1.45.10 Pogłowie i produkcja świń; 1.26.04 Obrót nieruchomościami; 1.66.02 Nakłady na środki trwałe; 1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych
1.67.05 Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych
1.45.18 Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej
1.45.12 Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych
1.45.10 Pogłowie i produkcja świń
1.26.04 Obrót nieruchomościami
1.66.02 Nakłady na środki trwałe
1.64.08 Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Poziomy i wskaźniki cen skupu, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2).
Średnie poziomy cen wybranych użytków rolnych i dzierżaw, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2).
Poziomy i wskaźniki cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, w przekrojach: kraj, makroregiony (NUTS 1), regiony (NUTS 2).
Relacje cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach do cen skupu, w przekrojach: kraj.
Relacje cen detalicznych niektórych towarów żywnościowych do cen skupu produktów rolnych, w przekrojach: kraj.
Relacje cen detalicznych niektórych towarów nieżywnościowych do cen skupu produktów rolnych, w przekrojach: kraj.
Relacje cen detalicznych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych, w przekrojach: kraj.
Wskaźniki cen produktów rolnych sprzedawanych według grup produktów (roślinne i zwierzęce) oraz według form sprzedaży (skup i targowiska), w przekrojach: kraj.
Wskaźniki cen towarów i usług zakupywanych na cele: konsumpcyjne, bieżącej produkcji rolniczej i inwestycyjne, w przekrojach: kraj.
Wskaźnik relacji cen ("nożyce cen") produktów sprzedawanych do towarów i usług zakupywanych w gospodarstwach indywidualnych, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w 2018 roku (lipiec 2018, styczeń 2019),
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w 2018 roku (październik 2018, styczeń 2019),
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (październik 2018).
Publikacje GUS:
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Skup i ceny produktów rolnych w 2018 r. (maj 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019),
 • Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r. (listopad 2019),
 • Rolnictwo w 2018 r. (czerwiec 2019),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Ceny w gospodarce narodowej w 2018 r. (sierpień 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Ceny produktów rolnych w 2018 r. (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w rolnictwie - Kwartalne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym według województw (maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018, styczeń 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w rolnictwie - Średnioroczne ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym według województw (maj 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w rolnictwie - Wskaźniki cen produktów rolnych sprzedawanych oraz towarów i usług zakupywanych przez gospodarstwa indywidualne w rolnictwie - rocznie (kwiecień 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w rolnictwie - Relacje cen w rolnictwie - miesięcznie (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w rolnictwie - Ceny i wskaźniki cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach - rocznie (styczeń 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w rolnictwie - Ceny i wskaźniki cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach - półrocznie (lipiec 2018, styczeń 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w rolnictwie - Ceny i wskaźniki cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach - miesięcznie (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w rolnictwie - Ceny i wskaźniki cen skupu ważniejszych produktów rolnych - rocznie (czerwiec 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w rolnictwie - Ceny i wskaźniki cen skupu ważniejszych produktów rolnych - półrocznie (październik 2018, czerwiec 2019),
 • DBW Ceny – Ceny producentów - Ceny w rolnictwie - Ceny i wskaźniki cen skupu ważniejszych produktów rolnych - miesięcznie (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (wrzesień 2018, maj 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Przeciętne ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (kwiecień 2018, lipiec 2018, październik 2018, styczeń 2019).
Do góry