Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.51. Stosunki gospodarcze z zagranicą

1. Symbol badania
1.51.01
2. Temat badania
Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE)
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw finansów publicznych
Minister właściwy do spraw gospodarki

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji z zakresu realizacji eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym według Nomenklatury Scalonej (CN) z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej. Badanie ma na celu comiesięczną ocenę skali rozwoju wymiany handlowej, powiązań i poziomu zaangażowania Polski w gospodarkę państw nienależących do UE. Wyniki badania są wykorzystywane do opracowania trendów rozwoju, struktury towarowej, głównych partnerów wymiany handlowej z krajami nienależącymi do UE.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 152 z 16.06.2009, str. 23, z późn. zm.)
6. Zakres podmiotowy
Podmioty: dokonujące eksportu i importu towarów z krajami spoza UE, których rodzaj i ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Międzynarodowa wymiana towarowa.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Dane dla Eurostatu (baza COMEXT), w przekrojach: grup towarów (klasyfikacja CN), krajów pochodzenia, przeznaczenia i wysyłki towarów, w jednostkach naturalnych i masie przywiezionych i wywiezionych towarów.
Informacje miesięczne w cenach stałych, w przekrojach: sekcji CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU oraz kierunków wykorzystania importu i eksportu dla obrotów ogółem i grup krajów.
Informacje roczne w cenach stałych, w przekrojach: według sekcji i działów CN, sekcji SITC rev. 4, sekcji PKWiU dla obrotów ogółem i grup krajów.
Informacje w cenach bieżących, w przekrojach: Nomenklatura Scalona (CN) w podziale na towary, grupy towarów (sekcje, działy, pozycje), kraje pochodzenia, przeznaczenia i wysyłki towarów, grupy krajów w układach geograficznych i ekonomicznych nomenklatura SITC rev.4: w podziale na sekcje, działy, grupy i pozycje towarowe według krajów i grup krajów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU): w podziale na sekcje, kraje i grupy krajów Klasyfikacji Towarowej Handlu Zagranicznego według Głównych Kategorii Ekonomicznych (BEC): do opracowania danych o kierunkach ekonomicznego wykorzystania importu i eksportu.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Handel z krajami spoza UE (październik 2019),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Handel z krajami poza UE (marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019).
Do góry