Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.48. Działalność transportowa, poczta i telekomunikacja

1. Symbol badania
1.48.01
2. Temat badania
Transport kolejowy
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci kolejowej i potencjale przewozowym, o poziomie i strukturze usług przewozowych towarowych i pasażerskich.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego (Dz. Urz. WE L 14 z 21.01.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 207, z późn zm.)
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2032 z dnia 26 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 91/2003 w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych o towarach pasażerach i wypadkach (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 105)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Rozwoju Transportu
 • - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • - Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: posiadające licencje na wykonywanie przewozów kolejowych i udostępnianie pojazdów trakcyjnych, zarządzające infrastrukturą kolejową i dworcami kolejowymi oraz Metro Warszawskie Spółka z o.o.

7. Zakres przedmiotowy
Przewozy ładunków. Przewozy pasażerów. Sieć kolejowa. Tabor kolejowy i jego eksploatacja.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Sieć kolejowa: długość eksploatowanych linii kolejowych (w tym w sieci TEN-T) w podziale na linie o znaczeniu państwowym i pozostałe, z wydzieleniem z ogólnej długości linii dwutorowych i więcej oraz linii zelektryfikowanych, długość torów szlakowych i głównych zasadniczych na których obowiązuje prędkość 120-160 km/h, powyżej 160 km/h, liczba stacji kolejowych, w tym węzłowych, liczba czynnych dworców i przystanków osobowych (w tym przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych), w tym położonych w sieci TEN-T, w przekrojach: kraj, województwa.
Tabor kolejowy, w przekrojach: rodzaje taboru kolejowego, wagony do przewozu podróżnych, zespoły trakcyjne i silnikowe oraz autobusy szynowe z wydzieleniem informacji o taborze przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, liczba zakupionych i liczba zmodernizowanych jednostek taboru, średni wiek taboru, kraj.
Praca taboru kolejowego według rodzajów trakcji i rodzajów pociągów oraz brutto tonokilometry i pociągokilometry, w przekrojach: rodzaje pociągów, pociągokilometry pociągów osobowych (w podziale na pociągi regionalne, międzywojewódzkie).
Przewozy ładunków, w przekrojach: grupy ładunków (klasyfikacje: NST 2007 i towarów niebezpiecznych), kierunki komunikacji, rodzaj i liczba przesyłek, strefy odległości w komunikacji wewnętrznej oraz przewozy ładunków eksportowanych, importowanych i tranzytowych według grup ładunków, krajów ich przeznaczenia i pochodzenia przewozy intermodalne według kierunków komunikacji w podziale na rodzaje jednostek ładunkowych.
Przewozy pasażerów, w przekrojach: rodzaje biletów i taryf, rodzaje pociągów, klasy wagonów, rodzaje komunikacji (przewozy pociągami regionalnymi, międzywojewódzkimi i międzynarodowymi), z wydzieleniem przewozów w wagonach sypialnych oraz kuszetkach przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej według krajów przyjazdu i wyjazdu pasażerów w podziale na klasy wagonów, liczba pasażerów przewiezionych (odprawionych), kraj, województw.
Metro, w przekrojach: długość linii metra, liczba stacji metra, wagony metra (czołowe i pośrednie) liczba i nominalna pojemność, przeciętna dzienna liczba wagonów metra, wagonokilometry metra, pociągokilometry, liczba pasażerów metra.
Wydatki na infrastrukturę kolejową i tabor kolejowy (nakłady inwestycyjne, wydatki bieżące).

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Transport – wyniki działalności w 2018 r. (sierpień 2019),
 • Moduł "Porównania międzynarodowe" (luty 2018, maj 2018, sierpień 2018, listopad 2018),
 • Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 r. (maj 2019).
Bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Transport kolejowy (listopad 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Rail transport (grudzień 2019).
Do góry