Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.46. Działalność przemysłowa

1. Symbol badania
1.46.08
2. Temat badania
Specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw energii

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji w zakresie statystyki przemysłu koksowniczego, w tym zapewnienie informacji dla Komisji Europejskiej.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
  • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: Producenci wyrobów koksowniczych, tj. koksu i węglopochodnych, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do podklasy 19.10.Z wytwarzanie i przetwarzanie koksu.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Koksownictwo. Obciążenie respondentów.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Produkcja koksu i węglopochodnych, zatrudnienie i czas pracy, import węgla koksowego do produkcji koksu z krajów trzecich, nakłady inwestycyjne w koksownictwie, wielkość sprzedaży i eksportu koksu i jego zapasy oraz wielkość zużycia węgla i jego zapasy, bilans koksu, zużycie węgla koksowego, zatrudnienie według wieku w koksownictwie, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Bazy danych:
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Energy (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
  • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Energy (listopad 2019).
Do góry