Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.46. Działalność przemysłowa

1. Symbol badania
1.46.04
2. Temat badania
Produkcja wyrobów przemysłowych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat produkcji wyrobów przemysłowych w fizycznych jednostkach miary oraz świadczonych usług produkcyjnych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (Dz. Urz. WE L 374 z 31.12.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 70, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • przedsiębiorstwa, samorząd gospodarczy
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: posiadające zapasy wyrobów gotowych u producenta lub produkujące wyroby określone w nomenklaturze PRODPOL, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji B, C, do klasy 03.11.
Podmioty gospodarki narodowej: posiadające zapasy towarów określonych w "Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych", w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji G, do klasy 01.11.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Produkcja wyrobów i usług przemysłowych.

Wyniki badania:
1.44.01 Bilanse paliw i energii; 1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.44.01 Bilanse paliw i energii
1.61.01 Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych (dane miesięczne), w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięcznego.
Produkcja wyrobów przemysłowych (dane roczne), w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania rocznego oraz lista PRODCOM.
Zapasy wyrobów gotowych u producenta, w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięcznego.
Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlowych, w przekrojach: nomenklatura PRODPOL do badania miesięcznego.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018 r. (lipiec 2019),
 • Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Nakłady i wyniki przemysłu 2018 (czerwiec 2018, wrzesień 2018, grudzień 2018, kwiecień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Produkcja Przemysłowa – Wartość produkcji sprzedanej wyrobów przemysłowych według działów, grup i klas PKWiU - dane ogólnopolskie (lipiec 2019),
 • DBW Produkcja Przemysłowa – Produkcja wytworzona wybranych wyrobów przemysłowych - dane ogólnopolskie (lipiec 2019).
Inne bazy danych:
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Statystyka produkcji wyrobów przemysłowych według PRODCOM (lipiec 2019).
Do góry