Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.45. Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol badania
1.45.38
2. Temat badania
Koniunktura w rolnictwie
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o ocenach dokonywanych przez rolników dotyczących aktualnej i przewidywanej sytuacji prowadzonych przez nich gospodarstw rolnych. Pozyskane dane i wyliczane na ich podstawie wskaźniki koniunktury są wykorzystywane do opracowania bieżących informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju, a także do analizy bieżącej sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie, określenia tendencji i kierunków zmian oraz prognoz umożliwiających ocenę warunków produkcyjno-rynkowych w rolnictwie.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • administracja rządowa - terenowa
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
Dane osobowe:
  • Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Brak jest możliwości pozyskania informacji z innych źródeł.
6. Zakres podmiotowy
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Gospodarstwa rolne osób fizycznych.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Koniunktura w gospodarstwie rolnym. Obciążenie respondentów. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Oceny dokonywane przez rolników dotyczące aktualnej i przewidywalnej sytuacji gospodarstw rolnych: opinie o bieżącym i przyszłym kształtowaniu się sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu opinie dotyczące zmian sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych informacje o źródłach finansowania, wykorzystywanych przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz celach na jakie te środki były przeznaczane informacje o czynnikach sprzyjających i ograniczających prowadzenie działalności rolniczej. Informacje prezentowane są jako struktury, salda odpowiedzi oraz wskaźniki, w przekrojach: ukierunkowanie produkcyjne gospodarstw rolnych, wiek i wykształcenie użytkowników, grupy obszarowe użytków rolnych, kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Opracowania sygnalne:
  • Koniunktura w gospodarstwach rolnych w 2018 r. (październik 2018, marzec 2019).
Do góry