Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.45. Działalność rolnicza i leśna

1. Symbol badania
1.45.07
2. Temat badania
Produkcja ważniejszych upraw rolnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat plonów, powierzchni i zbiorów podstawowych upraw rolnych.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
  • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 543/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie statystyk upraw oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 837/90 oraz (EWG) nr 959/93 (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 167 z 29.06.2009, str. 1, z późn. zm.)
Dane osobowe:
  • Konieczność pozyskania danych osobowych wynika z przyjętej metodologii badania, zebrania kompletnych informacji bezpośrednio od respondentów z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnych.
6. Zakres podmiotowy
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej: które są użytkownikami użytków rolnych.
Gospodarstwa rolne osób fizycznych: które są użytkownikami użytków rolnych.

7. Zakres przedmiotowy
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Obciążenie respondentów. Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Stan upraw. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych.

Wyniki badania:
1.45.03 Użytkowanie gruntów; 1.45.05 Powierzchnia zasiewów.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.45.03 Użytkowanie gruntów
1.45.05 Powierzchnia zasiewów

Inne źródła danych:
Oceny i szacunki ekspertów terenowych.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Powierzchnia, plony i zbiory upraw rolnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony sektory własności, formy własności uprawy i grupy upraw.
Szacunek przedwstępny (badanie na etapie prognoz i przewidywań – metodą ekspertyz prowadzonych przez ekspertów terenowych GUS) – obejmuje produkcję ziemniaków wczesnych i zbóż podstawowych,, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony.
Szacunek wstępny – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, siana łąkowego, ocenę stanu upraw kukurydzy na zielonkę, ziemniaków i buraków cukrowych (w stopniach kwalifikacyjnych). Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje zbóż ozimych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz na podstawie wyników sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony.
Szacunek przedwynikowy – obejmuje produkcję zbóż według gatunków i form użytkowania, strączkowych jadalnych, oleistych, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy na zielonkę. Szacunek metodą pomiarów biometrycznych w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych (plantacje ziemniaków) oraz szacunek plonów zbóż i rzepaku i rzepiku metodą reprezentacyjną (wywiady w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych) w powiązaniu z ocenami terenowych i centralnych ekspertów rolnych oraz wynikami sprawozdawczości z jednostek państwowych, spółdzielczych i spółek, w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony.
Szacunek wynikowy (badanie na etapie ocen wynikowych) – obejmuje produkcję ziarna i słomy zbóż według gatunków i form użytkowania, produkcję oleistych, w tym rzepaku jarego i ozimego, buraków cukrowych, włóknistych i innych przemysłowych, ziemniaków, strączkowych pastewnych według gatunków, upraw pastewnych na gruntach ornych i z trwałych użytków zielonych według kierunków użytkowania (na paszę, nasiona, nawozy zielone), pasz dodatkowych (poplonów i wsiewek, liści roślin okopowych, słomy roślin strączkowych, plew roślin motylkowych, wysłodków buraczanych), w przekrojach: kraj, makroregiony, regiony.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (kwiecień 2019),
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019).
Opracowania sygnalne:
  • Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (grudzień 2018),
  • Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (wrzesień 2018),
  • Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. (lipiec 2018).
Bazy danych:
  • Bank Danych Lokalnych – Produkcja roślinna (maj 2019).
Do góry