Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.28. Kultura

1. Symbol badania
1.28.05
2. Temat badania
Działalność archiwalna
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji dotyczących udokumentowania stanu zasobu archiwalnego zgromadzonego w archiwach państwowych, z uwzględnieniem zasobu archiwalnego narastającego w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych - na potrzeby zarządzania państwowym zasobem archiwalnym.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
6. Zakres podmiotowy
Jednostki/instytucje budżetowe: archiwa państwowe.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Kopie materiałów archiwalnych. Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego. Obciążenie respondentów. Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej. Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego. Wyposażenie i infrastruktura archiwów państwowych. Zasób archiwalny.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Zasób archiwalny, w przekrojach: ogółem zewidencjonowany według postaci i rodzajów materiałów archiwalnych.
Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego.
Bieżąca inwentaryzacja zasobu, w przekrojach: postać i rodzaje materiałów archiwalnych.
Wykorzystanie zasobu archiwalnego: kwerendy archiwalne i ich zleceniodawcy, udostępnianie zasobu archiwalnego w czytelniach oraz on-line, kopie cyfrowe materiałów archiwalnych prezentowane w Internecie, przedsięwzięcia popularyzacyjne, wydawnicze i informacyjne.
Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego: nadzorowane jednostki organizacyjne, materiały archiwalne w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, materiały archiwalne użyczone i pozostawione na podstawie porozumienia, uzgodnione przepisy kancelaryjne i archiwalne, kontrole i ekspertyzy archiwalne, zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, współpraca z wytwórcami niepaństwowego zasobu archiwalnego, zaopiniowane przepisy kancelaryjne i archiwalne, opinie dotyczące wartościowania dokumentacji.
Ewidencja zasobu i archiwalne pomoce informacyjne.
Baza lokalowa archiwów państwowych.
Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej oraz kwerendy wykonane na podstawie tej dokumentacji.
Kopie materiałów archiwalnych - mikrofilmy i kopie cyfrowe, w przekrojach: według rodzajów z zasobu własnego i spoza zasobu.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Tablice publikacyjne:
  • Zestawienie sumaryczne KN-1 działalność archiwalna (lipiec 2019).
Do góry