Część II

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Gestor zestawu:
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
Źródło danych:
Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska

GIOŚ WBIKŚ 01 - dane dotyczące pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi

Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin
przekazania danych,
obligatoryjność
/dobrowolność
przekazania
Poziom agregacji,
postać i forma danych,
miejsce przekazania danych
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska;

Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska;

Raz w roku do 28 czerwca 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot przekazujący dane
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

Raz w roku do 27 września 2019 r. za rok 2018 r.;

obowiązkowe
dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Środowiska, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ścieki. Zaopatrzenie w wodę.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Do góry