Urząd Statystyczny w Warszawie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista ds. księgowości w Wydziale Finansowo-Administracyjnym

15.01.2018

Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


specjalista ds. księgowości
w Wydziale Finansowo-Administracyjnym


WYMIAR ETATU: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.


WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno–biurowa,
 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • kontakt z Głównym Urzędem Statystycznym oraz z kontrahentami w celu egzekucji należności, wyjaśniania niezgodności w dowodach księgowych, weryfikacja sald.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, windy nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.


ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa księgowo - kasowa Urzędu
 • Analiza prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych (sprawozdania, raporty, bilanse) i opracowanie informacji z wykonania budżetu
 • Analiza i monitorowanie prawidłowości realizacji dochodów i wydatków jednostki


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze obsługi finansowo-księgowej
 • Biegła znajomość ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń Ministra Finansów w sprawach: szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • Dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze obsługi finansowo-księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość programu TREZOR

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 stycznia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego /osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:     

Urząd Statystyczny w Warszawie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: 1/2018


INNE INFORMACJE

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 464 22 56.

Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty. Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane odręcznie. Oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą. Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Kozłowska (Urząd Statystyczny w Warszawie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 15.01.2018 08:30
Aktualizacja informacji: 12.02.2019 11:36
Sprawdź historię zmian
Do góry