O Urzędzie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Urząd Statystyczny w Warszawie należy do służb statystyki publicznej, podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773),
 • zarządzenia nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Warszawie (Dz. Urz. GUS, poz. 39, z 2018 r. poz. 71, z 2019 r. poz. 10 i 60, z 2022 r. poz.36 oraz z 2024 r. poz. 3);
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691 oraz z 2023 r. poz. 1195 i 1598),
 • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

Informacje o Urzędzie Statystycznym w Warszawie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia - ETR (EASY TO READ).

Urząd Statystyczny w Warszawie z dniem 1 stycznia 1999 r. obejmuje swoim zasięgiem działania obszar województwa mazowieckiego. Swoje zadania wykonuje zarówno w siedzibie Urzędu w Warszawie, jak i w pięciu oddziałach: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:

1) zbieranie, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;
2) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;
3) prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa mazowieckiego;
4) rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa mazowieckiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;
5) współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa mazowieckiego;
6) opracowywanie informacji i publikacji zbiorczych;
7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa mazowieckiego;
8) prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;
9) wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym;
10) prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa mazowieckiego;
11) współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;
12) przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa mazowieckiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;
13) przygotowywanie opracowań z zakresu statystyki obszaru metropolitalnego Warszawy;
14) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w zakresie osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, a także udostępnianie danych z rejestru REGON;
15) prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) na obszarze województwa mazowieckiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);
16) prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa mazowieckiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) i rejestrów statystycznych;
17) współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;
18) prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;
19) administrowanie infrastrukturą informatyczną Urzędu zlokalizowaną na obszarze województwa mazowieckiego.

2. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w obszarach: statystyki przedsiębiorstw niefinansowych, rozwoju systemów analiz statystycznych i systemów udostępniania informacji, we współpracy w tym zakresie z właściwymi departamentami GUS i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi GUS.

3. Urząd realizuje zadania wymienione w ust. 1, w zakresie:

1) statystyki przedsiębiorstw niefinansowych poprzez:

a) uczestnictwo w projektowaniu badań oraz systemu produkcji statystycznej, w tym w szczególności:

 • przygotowywanie propozycji zmian do projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej,
 • projektowanie wejściowych struktur danych statystycznych,
 • prowadzenie prac nad wykorzystaniem administracyjnych źródeł danych,
 • opracowywanie algorytmów doboru jednostek objętych badaniami oraz przygotowywanie kartotek realizowanych badań,
 • przygotowywanie założeń do aplikacji formularzy elektronicznych oraz współudział w rozwoju funkcjonalności innych systemów informatycznych wykorzystywanych w badaniach,

b) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu opracowań statystycznych, w tym zbieranie, przetwarzanie oraz analiza danych statystycznych,
c) opracowywanie wynikowych informacji statystycznych, w tym publikacji zgodnie z planem opracowań statystycznych oraz planem wydawniczym,
d) współudział w pracach metodologicznych oraz we współpracy międzynarodowej,
e)  prowadzenie prac dotyczących profilowania grup przedsiębiorstw;

2) rozwoju systemów analiz statystycznych i systemów udostępniania informacji poprzez:

a) prowadzenie we współpracy z jednostkami statystyki publicznej prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie:

 • środowiska hurtowni i baz danych,
 • platformy informacyjnej statystyki publicznej,
 • udostępniania zasobów statystyki publicznej z wykorzystaniem środowiska aplikacji mobilnych,

b) prowadzenie prac rozwojowych i utrzymanie bazy danych z obszaru przedsiębiorstw niefinansowych.

Do góry