Urząd Statystyczny w Warszawie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

młodszy informatyk ds. utrzymania środowiska IT w zakresie I linii wsparcia technicznego w Oddziale w Ciechanowie

05.04.2018

Dyrektor poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


młodszy informatyk ds. utrzymania środowiska IT w zakresie I linii wsparcia technicznego
w Oddziale w Ciechanowie


WYMIAR ETATU: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział w Ciechanowie ul. Nadrzeczna 1, 06-400 Ciechanów
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.


WARUNKI PRACY

 • praca administracyjno–biurowa,
 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej niewyposażony w dźwig platformowy, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.


ZAKRES ZADAŃ

 1. Obsługa zgłoszeń użytkowników środowiska informatycznego na poziomie I linii wsparcia technicznego IT, w tym:
 • bezpośrednie wsparcie użytkownika IT: podejmowanie i opisy wanie zgłoszeń w środowiskuwspomagającym proces zarządzania incydentami – SerwisDesk,
 • obsługa zgłoszeń: prowadzenie diagnozy i stosowanie znanych rozwiązań,
 • przekazywanie wstępnie zdiagnozowanych problemów na II linię wsparcia.
 1. Prowadzenie całości prac związanych z wyposażaniem stanowisk pracy w sprzęt teleinformatyczny i jego eksploatacją, w tym:
 • konfigurowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z nieprawidłowym działaniem sprzętu i oprogramowania, dokonywanie drobnych napraw,
 • utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej wszystkich urządzeń IT,
 • analizowanie stanu posiadanego wyposażenia informatycznego, składanie zapotrzebowania na dodatkowy sprzęt, części zamienne,
 • wykonywanie konserwacji i usuwanie awarii urządzeń,
 • przygotowywanie wniosków dotyczących likwidacji zużytego/niesprawnego sprzętu informatycznego,
 • współpraca z Wydziałem Informatyki w zakresie wgrywania aplikacji na komputery przenośne oraz bieżących napraw komputerów przenośnych,
 • prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja komputerowej bazy danych urządzeń telekomunikacyjnych,
 • obsługa informatyczna telekonferencji,
 • prowadzenie prac związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość klienckich systemów operacyjnych MS Windows 10 i powyżej
 • Wiedza ogólna w zakresie zagadnień sieciowych oraz bezpieczeństwa IT
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A1
 • Dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wykształcenie średnie informatyczne lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień w zakresie administrowania środowiskiem użytkowym IT.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16 kwietnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Warszawie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: 12/2018


INNE INFORMACJE:

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 464 22 56.

Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty. Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia należy podpisać odręcznie. Oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą.

Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Kozłowska (Urząd Statystyczny w Warszawie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 05.04.2018 09:08
Aktualizacja informacji: 12.02.2019 11:50
Sprawdź historię zmian
Do góry