Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.28. Kultura

1. Symbol badania
1.28.01
2. Temat badania
Obiekty i działalność instytucji kultury
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o sieci i działalności instytucji kultury i innych jednostek prowadzących działalność kulturalną.

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
 • - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • inny użytkownik
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz inne jednostki organizujące i prowadzące działalność kulturalną (w tym instytucje paramuzealne: ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne, rezerwaty przyrody udostępniane w sposób rejestrowany, niebędące muzeami zamki i pałace, planetaria, miasteczka i centra techniki, podziemne trasy turystyczne).

7. Zakres przedmiotowy
Absolwenci. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność bibliotek. Działalność kulturalno-edukacyjna. Działalność wydawnicza. Działalność wystawiennicza. Informacje o sprawozdawcy. Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Obciążenie respondentów. Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pracujący, w tym zatrudnieni.

8. Źródła danych
Inne źródła danych:
Instytut Statystyczny Kościoła Katolickiego SAC: dane dotyczące zabytków sakralnych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Instytucje kultury według rodzaju działalności, struktura instytucji kultury, zasoby instytucji kultury, oferta instytucji kultury, korzystający z oferty instytucji kultury, informatyzacja instytucji kultury, digitalizacja zasobów instytucji kultury, zatrudnienie w instytucjach kultury, źródła finansowania instytucji kultury, zabytki, w tym sakralne, w przekrojach: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, miasta, wsie.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Kultura w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Do góry