Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.01. Stan i ochrona środowiska

1. Symbol badania
1.01.06
2. Temat badania
Zanieczyszczenie i ochrona powietrza
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat źródeł, rozmiarów i rodzajów zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz oceny jakości powietrza; o wyposażeniu i efektach eksploatacji urządzeń chroniących powietrze, o zawartości ozonu w atmosferze oraz o promieniowaniu nadfioletowym (UV-B); prowadzonej działalności badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875, z późn. zm.)
 • - ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko
 • - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EUROPA 2020
 • - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • - Umowa Partnerstwa
 • - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • Sejm, Senat
 • administracja rządowa - centralna
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje
 • organizacje międzynarodowe
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
 • indywidualni odbiorcy zagraniczni
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: szczególnie uciążliwe dla środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza; emitujące zanieczyszczenia do powietrza objęte międzynarodową klasyfikacją źródeł emisji NFR i SNAP97; emitujące gazy cieplarniane do powietrza sklasyfikowane według metodologii Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC); dokonujące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi; produkujące wyroby przemysłowe określone w nomenklaturze PRODPOL.
Klimat: powietrze atmosferyczne.

7. Zakres przedmiotowy
Dane identyfikacyjne. Monitoring jakości powietrza. Monitoring opadów atmosferycznych. Obciążenie respondentów. Urządzenia ochrony powietrza. Zanieczyszczenie powietrza.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska, w przekrojach: kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta, gminy, uzdrowiska PKD (sekcje, działy, grupy, klasy).
Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza według międzynarodowej klasyfikacji źródeł emisji SNAP97 (dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, niemetanowe lotne związki organiczne, pył zawieszony, tlenek węgla, metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne) oraz gazów cieplarnianych według metodologii IPCC (dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu, perfluorowęglowodory, fluorowęglowodory, sześciofluorek siarki, trójfluorek azotu), w przekrojach: kraj.
Jakość powietrza i stężenia normowanych zanieczyszczeń, w przekrojach: kraj, aglomeracje i miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, stacje pomiarowe.
Emisja wybranych gazów cieplarnianych i ich prekursorów (dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki), w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Ochrona Środowiska 2019 (listopad 2019),
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Regiony Polski 2019 (sierpień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019),
 • Polska w Unii Europejskiej 2019 (lipiec 2019),
 • Polska w liczbach 2019 (maj 2019).
Opracowania sygnalne:
 • Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Stan i ochrona Środowiska – Zanieczyszczenie i ochrona powietrza (czerwiec 2019).
Inne bazy danych:
 • Bank Danych Lokalnych – Emisja zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych (czerwiec 2019),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Environment - Air emissions inventories (kwiecień 2020),
 • Strateg – Środowisko (październik 2019).
Do góry