Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.21. Ludność, procesy demograficzne

1. Symbol badania
1.21.09
2. Temat badania
Zgony. Umieralność. Trwanie życia
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o zgonach, które są jednym z podstawowych elementów ruchu naturalnego ludności, powodującym zmiany w liczbie i strukturze ludności według płci, wieku oraz stanu cywilnego. Statystyka zgonów stanowi główny element bilansów ludności w okresach międzyspisowych, umożliwiający prowadzenie pogłębionych badań dotyczących uwarunkowań rozwoju ludności, pozwalających na obserwację podstawowych procesów demograficznych w zakresie umieralności i trwania życia. Wyniki badania zgonów są wykorzystywane do corocznego opracowywania tablic trwania życia, głównie prawdopodobieństw zgonów i dożycia oraz dalszego trwanie życia w zależności od wieku i płci.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, str. 39)
 • - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 205/2014 z dnia 4 marca 2014 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii odnośnie do podziałów danych, terminów przekazywania danych oraz zmian danych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 65 z 05.03.2014, str. 10)
 • - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70, z późn. zm.)
 • - rozporządzenie Komisji (UE) nr 328/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania, w odniesieniu do statystyk dotyczących przyczyn zgonu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 90 z 06.04.2011, str. 22)
Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:
 • - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej
 • - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
 • - Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 • - Strategie rozwoju województw
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
 • media ogólnopolskie i terenowe
 • inny użytkownik
Dane osobowe:
 • Cel badawczy nie może być osiągnięty bez dostępu do danych osobowych. Dane te są niezbędne w celu charakterystyki demograficzno-społecznej badanej zbiorowości.
6. Zakres podmiotowy
Zgony zarejestrowane w Polsce przez USC: na terytorium RP w nawiązaniu do osób rezydujących w RP, mające miejsce za granicą w nawiązaniu do osób przebywających czasowo za granicą.
Osoby: przeciętne dalsze trwanie życia osób oraz prawdopodobieństwo zgonu.

7. Zakres przedmiotowy
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Małżeństwa. Migracje. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Urodzenie i poród. Zgony.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Informacje o zgonach i ich przyczynach, w przekrojach: miejsce zamieszkania osoby zmarłej, tj. gmina imiennie oraz w podziale na tereny miejskie i wiejskie.
Tablice trwania życia, w przekrojach: makroregiony, regiony, województwa, podregiony w podziale na miasto/wieś.
Standaryzowane współczynniki zgonów, w przekrojach: wybrane grupy przyczyn zgonów dla Polski i województw.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Komunikaty i obwieszczenia:
 • Komunikat Prezesa GUS w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn (marzec 2019).
Publikacje GUS:
 • Rocznik Demograficzny 2019 (listopad 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018, listopad 2018, grudzień 2018, styczeń 2019),
 • Trwanie życia w 2018 r. (lipiec 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Dziedzinowe Bazy Wiedzy:
 • DBW Demografia – Zgony według płci i wieku osób zmarłych oraz przyczyn zgonów (luty 2020),
 • DBW Demografia – Zgony niemowląt według płci i wieku zmarłych niemowląt oraz wieku matki (czerwiec 2019),
 • DBW Demografia – Prawdopodobieństwo zgonu według skróconych tablic trwania życia (sierpień 2019),
 • DBW Demografia – Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (czerwiec 2019),
 • DBW Demografia – Tablice trwania życia (sierpień 2019),
 • DBW Demografia – Przeciętne dalsze trwanie życia (sierpień 2019).
Inne bazy danych:
 • Demografia – Zgony - dane roczne (z przyczynami zgonów) (luty 2020),
 • Demografia – Zgony - dane roczne (bez przyczyn zgonów) (czerwiec 2019),
 • Demografia – Zgony - dane półroczne (wrzesień 2018, marzec 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Zgony - dane roczne (z przyczynami zgonów) (luty 2020),
 • Bank Danych Lokalnych – Zgony - dane roczne (bez przyczyn zgonów) (czerwiec 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Zgony - dane półroczne (wrzesień 2018, marzec 2019),
 • Demografia – Tablice trwania życia (sierpień 2019),
 • Bank Danych Lokalnych – Stan ludności - Przeciętne dalsze trwanie życia (wrzesień 2019).
Tablice publikacyjne:
 • Standaryzowane współczynniki zgonów według wybranych przyczyn za 2018 r. (lipiec 2020),
 • Średnie trwanie życia kobiet i mężczyzn (łącznie) w 2018 r. (marzec 2019),
 • Trwanie życia noworodka w 2018 r.: województwa, miasto/wieś (maj 2019),
 • Przeciętne dalsze trwanie życia w 2018 r.: regiony, województwa, podregiony, miasta/wieś (sierpień 2019).
Do góry