Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.20. Rodzina

1. Symbol badania
1.20.06
2. Temat badania
Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Minister właściwy do spraw rodziny

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji na temat wydatków budżetu państwa na świadczenia wychowawcze skierowane do rodzin z dziećmi w wieku do 18 roku życia, a także zapewnienie informacji niezbędnych do monitorowania zmian poziomu i częstości korzystania ze świadczeń wychowawczych, dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz do identyfikacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu pobierających świadczenia wychowawcze, rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego pobierających dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:
 • - ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.)
Realizacja potrzeb użytkowników:
 • administracja państwowa
 • administracja rządowa - centralna
 • administracja rządowa - terenowa
 • administracja samorządowa - województwo
 • administracja samorządowa - powiat
 • administracja samorządowa - gmina, miasto
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe
 • media ogólnopolskie i terenowe
6. Zakres podmiotowy
Rodziny: korzystające ze świadczeń wychowawczych. Osoby: które pobierały świadczenia wychowawcze. Rodzinne domy dziecka: korzystające z dodatków wychowawczych. Rodziny zastępcze: korzystające z dodatków wychowawczych. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego: korzystające z dodatków do zryczałtowanej kwoty.

7. Zakres przedmiotowy
Świadczenie wychowawcze i dodatki.

8. Źródła danych
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Świadczenia wychowawcze, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Dodatki wychowawcze i dodatki do zryczałtowanej kwoty, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.
Osoby korzystające ze świadczeń wychowawczych, w przekrojach: płeć, wiek, kraj, województwa, powiaty, gminy.
Rodziny korzystające ze świadczeń wychowawczych, w przekrojach: typ rodziny, kraj, województwa, powiaty, gminy.
Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego korzystające z dodatków wychowawczych lub dodatków do zryczałtowanej kwoty, w przekrojach: forma pieczy zastępczej, kraj, województwa, powiaty.
Kwota świadczeń wychowawczych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.
Kwota dodatków wychowawczych i dodatków do zryczałtowanej kwoty, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
 • Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r. (wrzesień 2019),
 • Rocznik Statystyczny Województw 2019 (grudzień 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (lipiec 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (grudzień 2019).
Do góry