Część I

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

1.64. Ceny

1. Symbol badania
1.64.08
2. Temat badania
Badanie cen detalicznych środków produkcji rolniczej
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o kształtowaniu się poziomów i dynamiki cen płaconych przez odbiorców na rynku detalicznym za nabywane towary i usługi przeznaczone na cele produkcyjne i inwestycyjne związane z rolnictwem, jak również o wzajemnych relacjach pomiędzy nimi. Badanie prowadzone jest na potrzeby przeliczania na ceny stałe obrotów i nakładów produkcyjnych ponoszonych w rolnictwie, obliczania relacji cen detalicznych środków produkcji dla rolnictwa do cen skupu produktów rolnych oraz relacji wskaźników cen produktów sprzedawanych do wskaźników cen towarów i usług zakupywanych przez rolników indywidualnych, jak również w celu porównań międzynarodowych.

Realizacja potrzeb użytkowników:
  • administracja rządowa - centralna
  • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci
  • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne
  • indywidualni odbiorcy krajowi
6. Zakres podmiotowy
Podmioty gospodarki narodowej: punkty sprzedaży detalicznej i jednostki świadczące usługi w wybranych rejonach badania cen na terenie kraju.

7. Zakres przedmiotowy
Ceny detaliczne. Informacje o produktach.

Wyniki badania:
1.45.13 Środki produkcji w rolnictwie; 1.44.05 Gospodarowanie materiałami; 1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych.

8. Źródła danych
Wyniki innych badań:
1.45.13 Środki produkcji w rolnictwie
1.44.05 Gospodarowanie materiałami
1.64.07 Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Średnie poziomy cen detalicznych wybranych reprezentantów i usług, w przekrojach: kraj, województwa.
Wskaźniki cen detalicznych środków produkcji rolniczej, w przekrojach: kraj.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS:
  • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2019 (grudzień 2019),
  • Ceny w gospodarce narodowej w 2018 r. (sierpień 2019),
  • Rolnictwo w 2018 r. (czerwiec 2019).
Bazy danych:
  • Bank Danych Lokalnych – Ceny detaliczne - średnie ceny detaliczne - dane roczne (maj 2019).
Do góry